LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hasr ifadesini içeren 79 kelime bulundu...

arman

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)

berahin-i haşriye

 • Haşre ait deliller.

burhan-ı haşriye

 • Haşrin delili; yeniden dirilişin ispatı.

buye

 • Özleme, hasret.

cem'iyyet-i hatır

 • Zihin ve fikrin dağınık olmayıp toplu bulunması. Hasr-ı fikir etmek.

da-üs-sıla / dâ-üs-sılâ

 • Sıla hasreti. Vatan hasreti. Kavuşma hasreti.

daussıla / dâussılâ

 • Vatan hasreti.

daüssıla / dâüssıla / دَاءُ الصِّلَه

 • Memleket hasreti.

delail ve emarat-ı haşriye / delâil ve emârât-ı haşriye

 • Haşre ait deliller ve işaretler.

delail-i haşriye / delâil-i haşriye

 • Haşre ait deliller.

dünyevi haşir / dünyevî haşir

 • Büyük haşre örnek olarak bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

emarat-ı haşr / emârât-ı haşr

 • Haşrin belirtileri, işaretleri.

emarat-ı haşriye / emârât-ı haşriye

 • Haşrin emâreleri, belirtileri.

gayr-ı mahsur

 • Hasrolunmamış. Sınırsız.

hasır

 • (Hasr. dan) Muhâsara eden, etrafını çeviren, hasreden.

hasir / hasîr / hâsir

 • Hasret çeken.
 • Feri gitmiş, donuklaşmış göz.
 • Hasret çeken. Meramına nail olamayan.
 • Yorulmuş.
 • Açılmış.
 • Zayıf.
 • Hasret çeken, meramına kavuşamayan.
 • Zarar görmüş.

haşır

 • Toplayan, cem'eden, haşreden.

haşir / hâşir

 • Toplayan, haşreden.
 • Haşreden, toplayan. Cem'eden.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi. Haşir meydanında bütün insanlar mübarek izlerinde haşr olup toplanacaklarından Delâil-i Hayrat'ta bu isimle mezkurdur.

hasr / حصر

 • Tahsis etme, ayırma, vakfetme, adama. (Arapça)
 • Hasretmek: Adamak, ayırmak, tahsis etmek. (Arapça)

haşr-i cismani / haşr-i cismanî

 • Cisimle, cesedle dirilme. Bedenlerin ve vücudların haşri.

haşr-i imani / haşr-i imanî

 • Haşre iman.

hasr-ı iştigal

 • Bütün çalışmaları bir şeye hasretme.

hasret / حسرت

 • Özlem. (Arapça)
 • Hasret çekmek: Özlem duymak. (Arapça)

hasret-fiken

 • Hasret düşüren, hasret döken. (Farsça)

hasret-keş

 • Özlemiş, özleyen, hasret çeken. (Farsça)

hasret-keşane

 • Hasret çekene yakışır surette. Özleyenler gibi. (Farsça)

hasret-name

 • Edb: Ayrılık münasebetiyle yazılan mektub. Hasreti belirten yazı, hasret mektubu.

hasret-zede

 • (Çoğulu: Hasret-zedegân) Hasrete düşmüş, hasrete uğramış. (Farsça)

hasretkeş / حسرت كش

 • Hasret çeken. (Arapça - Farsça)

haşri / haşrî

 • Haşre âit. Öldükten sonraki dirilişe ve toplanmaya dair.

hisar

 • (Hasr. dan) Etrafını alma, kuşatma.
 • Kale. Etrafı istihkâmlı yer.

hüccet-i haşriye

 • Haşrin delili.

ihsar

 • (Hasr. dan) Birisini işinden alıkoymak.
 • Fık: Hac için ihrama girmiş bir zâtın, Arafat'ta durmakla ziyaret tavafından; ve umre için ihrama girmiş bir kimsenin de tavaftan men edilmesi. Böyle men edilen zâta "muhsar" denir.
 • Kısaltma, kısalma.
 • Sıkıştırma.

ihtifaz

 • Darılma, küsme.
 • Bir şeyi nefsine hasretme.
 • Kendini sakınma, muhafaza etme.

ihtisas

 • (Husus. dan) Kendine mahsus kılmak. Bir kimsenin dünyevi veya uhrevi, Kur'âni, İslâmi, imâni bir mesleğe, fen veya san'ata hasr-ı mesâi etmesi; yalnız onunla meşgul olması.
 • Gr: Mütekellim veya muhatab zamiri olan mübtedanın haberinin hükmünü bir isme âit (mahsus) kılma. Bu isim zamir

iman-ı haşri / iman-ı haşrî

 • Haşre iman.

inhisar

 • Hasr olunma.
 • Tecavüz etmeme.
 • Bir iş veya malın idâresinin bir kişiye, bir ele bırakılması. Bir elden idâre. Bir şeye mahsus olup, başka şeye şümulü olmama. Yalnız bir şeye veya bir şahsa hasrolunma.

işarat-ı haşriye / işârât-ı haşriye

 • Haşrin işaretleri.

ispat-ı haşir

 • Haşrin ispatı.

iştiyak

 • Fazla arzu ve şevk. Tahassür. Hasret çekmek. Özlemek. Göreceği gelmek.
 • Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek, özlemek.

iştiyakan

 • Şevkle, hasretle, özlem duyarak.

kariyer

 • Bir insanın kendisini hasretmiş olduğu meslek. (Fransızca)
 • Bir meslekte alınan merhalelerin bütünü. (Fransızca)

kemal-i hasret / kemâl-i hasret

 • Tam bir hasret.

kemal-i şevk ve tahassür / kemâl-i şevk ve tahassür

 • Tam ve kusursuz bir istek ve hasret.

lehf

 • Yok olan şey için hasret çekip üzülmek.

lehfan

 • Kalbi yanık, hasret çeken. Özleyen.

leyal-i hasret

 • Hasret geceleri.

mahkeme-i kübra-yı haşir / mahkeme-i kübrâ-yı haşir

 • Haşrin büyük mahkemesi, insanların öldükten sonra diriltilerek hesaba çekilmek üzere toplanacağı büyük mahkeme.

mahşer

 • Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.

mahsur

 • Etrafı çevrilmiş. Muhasara altına alınmış. Hasrolunmuş. Hududlanmış. Kuşatılmış.

melhuf

 • Hasrette kalan.
 • Kederli, tasalı.
 • İmdad bekleyen.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

melhufin / melhufîn

 • Hasrette kalıp yardım isteyenler.

meydan-ı haşir

 • Haşir meydanı. Haşrin yeri.

misal-i haşir

 • Haşrin benzeri.

müblis

 • Mahrum.
 • Hasreti şiddetli olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.

muhasır

 • (Çoğulu: Muhasırîn- Muhasırûn) (Hasr. dan) Etrafının kuşatıp saran. Muhasara eden.

muhasser

 • Hasret kalmış, tahsir olunmuş.

muhassır

 • Hasrette bırakan.
 • Mina ile Arafat arasında Muhassir vadisi. Ebrehe'yi mağlub eden Ebabil kuşlarının taş yağdırdıkları mevki.

mukaddeme-i haşriye

 • Haşrin mukaddemesi; Dokuzuncu Şuâ.

münhasır

 • (Hasr. dan) Belli bir sınır içinde olup harice tecavüz etmeyen, inhisar eden, her yanı çevrili.
 • Yalnız bir kimseye veya bir şeye mahsus olan.

mütehassir

 • Birbirine hasretle bağlanma.
 • (Hasr. dan) Pıhtılaşmış.
 • (Hasr. dan) Özleyen, hasret çeken. Mahrum kalan. İsteğine erişemiyen.
 • Hasret çeken, özleyen.

mütehassirane / mütehassirâne

 • Özleyerek, hasret çekerek.
 • Özleyerek, hasret çekerek. (Farsça)
 • Özleyerek, hasret çekerek.

mütelehhif

 • (Çoğulu: Mütelehhifîn) (Lehef. den) Hasret çeken. Özleyen. Yanıp yakılan. Hüzünlü olan.

mütelehhifane / mütelehhifâne

 • Özleyerek, hasret çekerek. Kaygılı, tasalı olarak, yanıp yakılarak. (Farsça)

mütelehhifin / mütelehhifîn

 • (Tekili: Mütelehhif) Hasret çekenler, yanıp yakılanlar. Kederli, tasalı olanlar.

peyam-ı hasret

 • Hasret, özleyiş haberi.

resane

 • Teessüf. (Farsça)
 • Hasret. (Farsça)

resanehar / resanehâr

 • Hasret çekici. (Farsça)

sinepüryan

 • (Sinebiryan) Kalbi yanmış, sinebiryan olmuş, çok hasret çekmiş.

ta haşre dek / tâ haşre dek

 • Haşre kadar.

tahassür / تَحَسُّرْ

 • Özlem, hasret çekme.
 • (Hasret. den) Hasret çekmek. Elde edilmesi istenilen ve ele geçirilemeyen şeye üzülmek.
 • Hasret çekme.

tahassürane / tahassürâne

 • Hasretle, özlemle.

tahassürat / tahassürât

 • Tahassürler. Hasret çekmeler.

tahsir

 • Hasret bırakma. Hasret etme.
 • Kuşun tüyünü bırakması, dökmesi.

tasdik-i haşir

 • Haşri, öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah'ın huzurunda toplânmayı kabul etme.

telehhüf

 • Mahzun olmak. Hasret ve kederle yanıp yıkılmak. Ah çekmek.

va

 • "Vah, yazık" meâlinde olup hayf, hasret, esef gibi kelimelerle birlikte söylenir. (Buna Arabçada "edât-ı nüdbe" denir.)Türkçede bunun yerine; vâh, vây, eyvâh edatları kullanılır. Bunlar bâzan şiddet ve te'yid için tekrar edilir.

yevm-i fasl

 • İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü. Bundan başka kıyamet gününe aşağıdaki isimler de verilir: Yevm-ül cem', yevm-ül cevab, yevm-ül cezâ, yevm-üd din, yevm-ül ahd, yevm-ül feza-ul ekber, yevm-ül haşr, yevm-ül hisâb, yevm-ül ivaz, yevm-ül karar, yevm-ül karia, ye

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın