REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Habbe ifadesini içeren 112 kelime bulundu...

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

alüfte

 • Muhabbet ve sevgiden deli gibi. (Farsça)
 • Alışık, nâmus perdesi yırtık, iffetsiz kadın. Fâhişe. (Farsça)

aşk

 • (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme.
 • İttibâ'. Alâka.

aşk-ı lahuti / aşk-ı lâhûtî

 • Cenab-ı Hakk'a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlâhî, aşk-ı hakikî, aşk-ı mânevî gibi tâbirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud'a dâir şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifâde eder.

aşk-ı mecazi / aşk-ı mecazî

 • Fâni şeylere olan aşk. Nefis ve şehvet arzusuna dayanan aşk.
 • Tas: Kâmil bir zâtın Cenab-ı Hakk'a dâir şiddetli muhabbetinden evvel fani, dünyevî şeylere dair olan aşkı.

ayide

 • Fayda, menfaat.
 • Muhabbet, sevgi.

ayn-ür rıza / ayn-ür rızâ

 • Rıza gözü. Kusuru görmeden bakan muhabbet gözü.

bezm

 • Sohbet meclisi. Muhabbet yeri. Yiyip içme, îş u nûş. Meclis. (Farsça)

bezme

 • Muhabbet ve sohbet meclisinin bir köşesi. (Farsça)

bülsün

 • Mercimek mesabesinde hububattan bir habbe. (Bâzı yerde mercimek de derler.)

butm

 • Çitlenbik ağacı. (Yemişine "habbet-ül hadar" derler.)

buy

 • Koku. (Farsça)
 • Ümit, umma. (Farsça)
 • Sevgi, muhabbet. (Farsça)
 • Tamah. (Farsça)
 • Huy. Tabiat. (Farsça)
 • Kısmet, pay, nasib. (Farsça)

ehl-i muhabbet

 • Muhabbet sahipleri, sevgi ehli.

ehname

 • Aşk, muhabbet, sevda. (Farsça)
 • Kendine çekidüzen verme. (Farsça)

ehva

 • (Tekili: Heva) Nefsin istek ve arzuları. Muhabbetler. Hahişler.
 • Kasdetmek.
 • Atmak.

elhubbu-lillah

 • Allah için sevmek. Muhabbet, dostluk, sevgi sırf Allah içindir. Hoş geçim, insanlara olan muhabbet Cenab-ı Hakk'ın rızası içindir.

emr-i istihbabi / emr-i istihbabî

 • Müstehab veya sünnet olan vazife.
 • Sevdirmek için verilen emir.
 • Muhabbetin gereği olarak yapılması gereken iş.

fart-ı muhabbet

 • Muhabbet ve sevgide aşırılık.

füzud

 • Çoğaltan, ziyadeleştiren, artıran. Muhabbet-füzud : Muhabbet artıran, sevgi artıran. (Farsça)

habab

 • (Habâbe) Son derece muhabbet.
 • Su üzerindeki hava kabarcığı.

habbat

 • (Tekili: Habbe) Habbeler, tohumlar, tâneler.
 • Haplar.

hatır-ı nefsani / hatır-ı nefsanî

 • Tas: Dünya ve nefis muhabbetinin cismanî kuvvete galebesi.

hatır-ı rahmani / hatır-ı rahmanî

 • Tasavvuf ehlinin kalbinde, Allah'ın cemal-i vahdetinin tecellisiyle tam bir sükûnet olması. Buna muhabbetullah da denir.

hatır-ı şeytani / hatır-ı şeytanî

 • Tas: Nefsin zevklerine muhabbet yüzünden, ma'siyet ve günahlara düşmek.

hevaperest

 • Sadece gayr-ı meşru lezzet ve hevesinin peşinde. Cenab-ı Hakk'ı, dinin emirlerini unutmuş, nefsine şiddetle muhabbet eden. Nefsine tapınır derecede Haktan gafil. (Farsça)

hıbab

 • Sevişmek, muhabbet.

hıbb

 • Muhabbet.
 • Habib. Yoldaş.

hibb

 • Seven. Dost. Muhabbet eden, arkadaş.

hubab

 • Muhabbet.
 • Mahbub, sevgili olan.
 • Su üzerinde olan kabarcık ki, habab-ül mâ' derler.

hubb

 • (Hibâb - Hibb - Mehabbet) Sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk. Bir şeyi birisine sevdirmek.
 • Hulus, lüzum ve sübut.
 • Muhafaza ve imsâk.
 • Sevgi, muhabbet.

hubban

 • Habbeler, tâneler, tohumlar. (Hibeb de aynı meâldedir).

hubbe

 • (Bak: HABBE)

hubeb

 • (Tekili: Habbe) Buğday, mısır, arpa gibi ufak ve yuvarlak nebatatın taneleri.

hububat / hububât

 • Habbeler, tâneli nebatlar, taneler.

hullet

 • (Çoğulu: Hulel) İçten, samimi sevgi. Dostluk. Muhabbet. Haslet.

huluskar / huluskâr

 • Bir insana karşı samimi muhabbeti olan. (Farsça)
 • Dalkavuk. Menfaati için sevgi ve iyi muamele gösteren. (Farsça)

huluskarane / huluskârâne

 • Samimi muhabbet ve sevgi ile. (Farsça)
 • İkiyüzlülükle, dalkavuklukla. (Farsça)

hulusname

 • Yalnız muhabbet, alâka ve bağlılığı göstermek üzere sunulan mektub. (Farsça)

hüsn ü aşk

 • Güzellik ve muhabbet:
 • şeyh Galib'in manzum hikâyesi.

i'tilak

 • Âşık olma, birinin sevgi ve muhabbetine tutulma.

ihbab

 • Muhabbet etmek. Sevgisini göstermek.

ihtiyac

 • Çaresiz kalıp istemek. Muhabbetle meyletmek. Acz, fakr ve yoksulluk. Zaruret hali.

iltifat / iltifât / اِلْتِفَاتْ

 • Muhabbetle yönelme.

irtibat

 • Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık.
 • Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak.

kemal-i vecd / kemâl-i vecd

 • Tam bir aşk ve muhabbet.

kesret-i muhabbet

 • Muhabbetin çokluğu, büyük sevgi.

la'c

 • (Çoğulu: Levâıc) Halecan etmek.
 • Acı vermek, elem vermek.
 • Yakmak.
 • Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.

lebbeyk

 • Buyurunuz. Emredersiniz.
 • Benim muhabbet ve incizâbım dâim sanadır, başkasına değildir, sıdk ve ubudiyyetim dâim sanadır (gibi mânâlar ifâde eder.)

mahabbet / محبت

 • Sevgi. (Arapça)
 • Mahabbet eylemek: Sevmek. (Arapça)

mahabib

 • (Tekili: Mahbub) Sevilen ve muhabbet edilenler. Mahbublar.

mahbub / mahbûb

 • Muhabbet edilen. Sevilen.
 • Muhabbet edilen. Sevilen, sevgili.

mahbube

 • (Hubb. dan) Sevilmiş veya sevilen kadın. Muhabbet edilen kadın veya kız.
 • Vaktiyle çok kıymetli ve pahalı olan lâle cinsinden bir çiçek.

mahbubiyet

 • Sevgili olma; Allah'ın muhabbetine erişme.

mahz

 • Safi ve hâlis. Katıksız. Sırf. Hâs. Hulus ile muhabbet.
 • Tâ kendisi.
 • Sadece.
 • Su katılmamış hâlis süt.

mehabbet

 • (Bak: Muhabbet)

mehr

 • Aşk, şefkat, muhabbet.
 • Güneş.
 • Huk: Mihr. Evlenme muamelesinde erkek tarafından kadına verilen nikâh bedeli.

melak

 • Lütuf, muhabbet, sevgi.

mevdud

 • Sevilmiş, kendisine muhabbet edilmiş. Sevgi gösterilmiş.

meveddet

 • Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek.
 • Sevgi, muhabbet.

mihrban

 • Merhamet ve şefkat sahibi. Muhabbetli, sevimli, yumuşak huylu ve güleryüzlü. (Farsça)

mihrbani / mihrbanî

 • Dostluk, muhabbet, sevgi. (Farsça)

mika

 • Muhabbet, sevgi.

muaşaka

 • Sevişme. Ziyadesiyle arz-ı muhabbet etme. Birbirini sevme. Karşılıklı aşk ve muhabbet.

muaşık

 • (Işk. dan) Seven, âşık olan. Muhabbet eden.

mübalaga

 • (Mübalağa) Bir şeyi çok büyük veya çok küçük göstermek. Bir şeyi olduğundan fazla veya eksik göstermek.
 • Haddini aşmak.
 • Edb: Bir şeyi ifade ederken ya olduğundan fazla veya olduğundan çok noksan göstermek." Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak."

muhabbet-i fıtriye

 • Yaratılıştan var olan muhabbet, sevgi.

muhabbet-i milliye

 • Millî muhabbet; İslâm dinine, şeriatına ve inancına ait sevgi.

muhabbet-i mukaddese

 • Mukaddes muhabbet; her türlü kusur ve noksandan yüce bir sevgi.

muhabbetdarane

 • Muhabbete yakışır şekilde.

muhabbethane / muhabbethâne

 • Muhabbet yeri, sevgi yuvası.

muhabbetkar / muhabbetkâr

 • Muhabbetli, sevgi gösteren.

muhabbetkarane / muhabbetkârâne

 • Sevgi besleyerek, muhabbetle.

muhafazakar / muhafazakâr

 • Koruyucu. (Farsça)
 • Dinî amel ve işlere muhabbet eden. Dinî inanışında sağlam olan ve değiştirmeden muhafaza eden yüksek ve sâdık insan. (Farsça)

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

muhibban

 • (Muhibbin) Dostlar. Muhabbet edenler. Sevilenler. Sevgi besleyenler. Bir kimsenin taraflıları. (Farsça)

musafaha

 • El sıkışmak. Tokalaşmak.
 • Muhabbetini, arkadaşlığını, sevgisini izhar etmek.

müteveddid

 • Sevgi ve muhabbet gösteren. Kendini sevdiren.

müteyyim

 • Aşk ve muhabbetin hor ve zelili olan kimse.

na-mihr-ban

 • Vefasız, sevgisiz, muhabbetsiz. (Farsça)

na-mihr-bani / na-mihr-banî

 • Vefasızlık, sevgisizlik, muhabbetsizlik. (Farsça)

naz

 • Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. (Farsça)
 • Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. (Farsça)
 • Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. (Farsça)
 • Yalvarma, rica. (Farsça)

peri

 • Cisimleri çok lâtif ve görünmez olan hoş mahluk. (Farsça)
 • İnsana muhabbet eden, muvahhid ve müslim lâtif mahluk. (Farsça)
 • Mc: Güzel insan. Güzel kimse. (Farsça)

rahme

 • (Çoğulu: Ruham) Kartal.
 • Rahmet, muhabbet.

resis

 • Sâbit, devamlı.
 • Bakıyye, artık.
 • Akıllı, zeki kimse.
 • Sahih olmayan haber.
 • Aşk-ı muhabbetin ibtidası.
 • Hastalık başlangıcı.

sabiyy

 • (Çoğulu: Sıbye-Sıbyan) Oğlan.
 • Meyl ve muhabbet eden kimse.

secde-ber-zemin-i hayret ve muhabbet

 • Hayret ve muhabbetle yere secde etmek.

şerab / şerâb

 • Alkollü içkilerden. Pişmemiş üzüm suyunun havasız fıçılarda durmasıyla gaz habbeleri (kabarcıkları) ve köpük çıkararak kokuşup mayalanması netîcesinde meydana gelen ve içilince sarhoş eden içki. Hamr.

şümar

 • Hesap, sayı. (Farsça)
 • Sevgi, muhabbet. (Farsça)

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

ta'ziz

 • Bir adamı aziz kılmak. Hürmet ve muhabbetle sevmek.

tahabbüb

 • Sevgi göstermek, muhabbet beslemek. Bir kimseyi dost ittihaz etmek. Sevdirmeği istemek.

tahannün

 • Çok istekle sızlanma.
 • Şefkat etme.
 • Meyl ve muhabbet.

tasabi

 • Aşkını izhar etmek, muhabbetini açığa vurmak.

tealluk

 • Muhabbet etmek, sevmek.
 • Alâkalı olmak.

teatuf

 • Birbirine şefkat, muhabbet ve sevgi göstermek.
 • Birbirine bağlanma.

tehabb

 • Dostluk etme. Muhabbet, sevişme.

temayülat / temayülât

 • (Tekili: Temayül) Meyiller, sevgiler, muhabbetler.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

tevacüd / tevâcüd

 • Vecd ve muhabbette kemâle ermeyenin (olgunlaşmayanın) isteğiyle vecde kavuşmaya tâlib olması, istemesi.

tevadd

 • Muhabbet etmek, sevmek.

üveysi / üveysî

 • (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu zattan manevî feyz almak tarzı.

uzriyy

 • Şiddetli muhabbet. Şiddetli sevgi.

vahdet-i vücud / vahdet-i vücûd

 • Sâlikin (tasavvuf yolunda bulunan kimsenin) muhabbetle zikir yapması esnâsında, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutup, yalnız O'nu bilmesi hâli.

vamk

 • Sevme, muhabbet.

vecd

 • Aşk, muhabbet. Kendinden geçecek, unutacak kadar İlâhî bir aşk hali.
 • Yüksek heyecan. İştiyakın galebesi.
 • Aşk, muhabbet.
 • Kendinden geçmek, kendini unutacak kadar aşk hâli.

vedd

 • Dostluk. Sevgi, muhabbet.

vedud

 • Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb-ı Hak. (Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin-i evliya: "Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları, muhabbettendir." demişler.)

vela

 • Yakınlık. Sâhiplik.
 • Sevme, muhabbet.

vemk

 • Muhabbet etmek, sevmek.

vidad

 • Dostluk. Sevmek. Muhabbet.
 • Dost ve muhib.
 • Her şeye muhabbeti olan.

vidd

 • Muhabbet, dostluk, sevgi.

vilayet

 • Bir şeyi kudretle elde etme.
 • İl.
 • Birisine kefil olmak.
 • Dostluk. Muhabbet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın