LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Haşe ifadesini içeren 114 kelime bulundu...

agande

 • Sucuk, yastık, minder gibi zorla doldurulmuş olan şeyler. (Farsça)
 • Bir çeşit zehirli olan haşere, böcek. (Farsça)

ahlakıyyun / ahlâkıyyun

 • Ahlâk ilmi ile uğraşan âlimler; bunlar iki kısımdır. Bir kısmı ahlâk-ı hasene olan İslam ahlâkını telkin eder, diğer kısmı ise, dine tâbi olmayan ve hakiki ahlâkı bulamamış olanlardır.

ahşam

 • (Tekili: Haşem) Bir büyük zâtın yakınları, maiyeti, taraftarları.

amare-gir

 • Hesap işleriyle uğraşan kişi. Muhasebeci. (Farsça)

arik

 • Asil haseb ve neseb ehli olan.

asl

 • Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde', dip, hakikat. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Soy sop. Zâten, en ziyâde.

bayramiyye

 • Anadolu'da yetişen evliyânın büyüklerinden Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bayramiyye yolu bir koldan Bâyezîd-i Bistâmî'ye diğer koldan Hasen-i Basrî'ye ulaşır.

bed-çeşm

 • Nazarı değen, haset kimse. (Farsça)

divan-ı ilahi / divan-ı ilâhî

 • Âhiretteki hesap günü. Haşirde muhasebe günü.

duzene

 • Sivrisinek, arı gibi haşeratın iğnesi. (Farsça)

ehl-i aba / ehl-i abâ

 • Resûl-i ekrem ile birlikte hazret-i Ali, hazret-i Fâtıma, hazret-i Hasen ve Hüseyn'in hepsine verilen isim.

ehl-i beyt

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn'den kıyâmete kadar gelecek nesilleri.

enit

 • Hased etmek.

eş'ari / eş'arî

 • Ehl-i sünnet vel-cemâat yolunun iki büyük imâmından biri. Ebü'l-Hasen Ali bin İsmâil Eş'arî. 879 (H. 266) yılında Basra'da doğdu. 941 (H. 330) yılında Bağdâd'da vefât etti.
 • Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdını Ebü'l-Hasen Eş'arî hazretlerinin açıkladığı şekilde öğrenip inanan.

evkaf

 • (Tekili: Vakıf) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.Osmanlı devletini asırlar boyu kuvvetli bir devlet olarak ayakta tutan kuruluşlardan biri de vakıftır. Osmanlı tarihini inceleyen

galil

 • (Çoğulu: Gılâl) Güneşin harareti.
 • Susuzluk harareti.
 • Kin, hased.
 • Devenin yulafına karıştırıp yedirdikleri hurma çekirdeği.

garaz-kar / garaz-kâr

 • Düşmanlıkla, eden, hased eden, kin güden. (Farsça)

garazkarane / garazkârane

 • Hased ve düşmanlıkla. (Farsça)

gıll

 • Düşmanlık, garaz ve adavet, gizli kin ve haset.

hadim-ül haremeyn-iş şerifeyn / hâdim-ül haremeyn-iş şerifeyn

 • Hilâfeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı Padişahlarına verilen ünvandır. Haremeyn; Mekke ile Medine'ye denilir. İslâm âleminin bu iki şehre hürmet-i mahsusaları sebebiyle ve daha fazla tâzim kasdiyle şerif sıfatını da ilâve ederek "Haremeyn-iş şerifeyn" denilmiştir. Haremeyn'in Hâdimi mânasına gelen

hadis-i zaif / hadîs-i zaîf

 • Sahîh ve hasen olmayan hadîs-i şerîfler.

hadisin meratibi / hadîsin merâtibi

 • Hadîsin mütevatir, sahih, hasen zayıf gibi dereceleri.

hakaid

 • (Tekili: Hakd) Kinler, garezler, hasedler.

hakud

 • Çok kin güden, hasetçi.

hamme / hâmme

 • (Çoğulu: Hevâmm) Haşerât-ı muzırra, zararlı böcekler.
 • Binek hayvanı.

haneş

 • (Çoğulu: Ahnâş) Avlanan haşere veya kuş.
 • Yılan.

hasadet

 • Hasedcilik, kıskançlık. Çekememezlik.

haşafet

 • Kin ve düşmanlık, haset ve adavet.

haşas

 • Arz haşereleri.

hasb

 • (Haseb) Birisinin sülâlesi cihetinden iftihar yolu ile saydığı iyilik. Mal, din, millet. Kerem, fiil ve amelde yüksek şeref, iyi iş, sâlih amel. Şeref, asalet, şan, kadr ve haysiyet.
 • Dolayı, cihetiyle, gereğince.

haşebe

 • (Çoğulu: Haşebât) Odun, ağaç. Yonga.

hased / حسد

 • Kıskanmak, çekememek. Allahü teâlânın bir kimseye ihsân ettiği nîmetin, onun elinden çıkmasını istemek. Zararlı bir şeyin ondan ayrılmasını istemek, hased olmaz, gayret olur.
 • Haset, kıskançlık, çekememezlik.
 • Haset, kıskançlık.
 • Kıskançlık. (Arapça)
 • Hased etmek: Kıskanmak. (Arapça)

hasede

 • (Tekili: Hâsid) Kıskananlar, hased edenler, çekememezlik edenler.

haşefe

 • (Çoğulu: Haşef-Haşefât) Sünnet mevziine varana kadar olan zeker başı.
 • Yaşlanmış kuru kadın.
 • Kuru hamur.
 • Yumuşak taş.

hasek

 • Kin, adavet, hased.
 • Savaş âletlerinden, üç köşeli diken şeklinde bir silâh.

haşeme

 • (Çoğulu: Haşem) Kol. Kollukçu. Hizmetkâr.

hasenat / hasenât

 • Allahü teâlânın beğendiği işler, iyilikler. Hasenenin çokluk şekli.

haseneyn

 • Peygamber efendimizin mübârek iki torunu hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn.

haşerat / حشرات

 • (Tekili: Haşere) Küçük zararlı böcek, akrep ve yılan gibi hayvanlar.
 • Mc: Zararlı ve kıymetsiz kimseler.
 • Haşereler, börtü böcek. (Arapça)

haşere / حشره

 • Böcek, haşere. (Arapça)

hasib / hasîb / حسيب

 • Muhterem, itibarlı, değerli ve soyu temiz kimse. şahsi meziyet sâhibi insan.
 • Muhâsebeci.
 • Değerli. (Arapça)
 • Muhasebeci. (Arapça)

hasid / hâsid

 • Hased eden, kıskanan.
 • Hased eden.
 • Haset edilen, kıskanç.
 • Haset eden, kıskanan.

hasidane / hâsidane

 • Kıskanarak, kıskançlıkla. Hased edercesine. (Farsça)

hasife / hasîfe

 • Gizlenen kin, hased ve düşmanlık.

haşmet

 • (Hışmet) Kendisine tabi olanlardan dolayı, "haşem" den olan, büyüklük ve heybet. Tantana-i azamet. Hürmetten gelen çekinme.
 • Hiddet, kızgınlık.
 • Alçak gönüllülük.

hasud

 • Çok hased eden.

hasudane / hasûdâne

 • Kıskançlıkla, hasetçilikle, hasud olan kimseye benzer surette. (Farsça)
 • Hased ederek, kıskanarak.

hasudi / hasudî

 • Kıskançlık, çekememezlik, hasetçilik.

hayrat

 • (Tekili: Hayr) Sevap için Allah rızâsı yolunda yapılan iyilikler. Haseneler.Hayır iki çeşittir. Birincisi: Mutlak hayırdır; her halde, herkes için rağbet edilir ve sevilir, herkes için iyidir. İkincisi: Mukayyed olan hayırdır; birisinin yanında hayır olan, başkası için şer olabilir. İsraf ve sefâhet

hayrhahlık

 • Başkasının iyiliğini istemek. Allahü teâlânın nîmetinin bir kimsenin elinde devamlı kalmasını veya onun böyle bir nîmete kavuşmasını dilemek. Hasedin, kıskançlık ve çekememezliğin zıddı.

hevamm

 • Böcekler, haşereler.
 • Yılan, pire, akrep gizli zararlı hayvanlar.
 • Böcekler, haşereler. Pire, tahta kurusu, bit, örümcek, yılan gibi, kışın gizlenip yazın meydana çıkan, insan ve hayvanın vücudundan beslenerek yaşayan, insana zararı dokunan (parazit yaşayan) küçük canlılır.

hicac

 • Hüccet, delil, senet göstererek muaraza ve mübahase eylemek.
 • Tıb: Göz çukuru ve kaş kemiği.

hınak

 • (Tekili: Hanak) Kızmalar, darılmalar, kin tutmalar, haset etmeler.

hisbe

 • Ecir, sevap.
 • İslâm hukukunda, devlet muhasebesi. Muhasebe dairesi.
 • Huk: Hisbe, daha sonraki çağlarda zabıta, çarşı zabıtası, ahlâk zabıtası gibi değişik müesseselerin adı oldu.

hısve

 • (Çoğulu: Haseyât) İki avuç dolusu.
 • Azeryun otu.

husafe

 • Düşmanlık, adavet. Gizli kin, hased.

husake

 • Düşmanlık, adavet. Hased, gizli kin.

hussad

 • Hased edenler. Kıskananlar.

hüve hasen

 • O bir güzeldir, hasendir.

içli

 • t. İçi dolu.
 • Çabuk müteessir olan, hassas duygulu.
 • Kin tutan, haset eden.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

kalb gözü

 • Kin, hased, kibir gibi mânevî hastalıklardan kurtulup, her an Allahü teâlâyı anan kimsenin kalbinde meydana gelen, işlerin iç yüzünü görme kuvveti, basîret.

kayyım

 • İnsanları birbirine kardeşlikte ve sevgide bir araya toplayıp dünya ve âhirette necat ve iyilikler yolunda cem' edici olduğundan; bütün iyilikleri haseneleri toplayıcı ve muhtaçlara çok ihsan edici mânasında Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) verilen bir isim.

kaziye-i meşhure

 • Man: Herkesce sâbit olduğu hasebiyle hükmolunan kaziyye.

kecnazar

 • Kıskanç, hasetci. (Farsça)
 • Eğri bakışlı. (Farsça)

ketife

 • Hased.
 • Kapıya çakılan yassı büyük demir kilit.

kinever

 • Kin besleyen, hased eden, kinci. (Farsça)

li-aynihi / li-aynihî

 • Kendisi ile bir. Aynı ile.
 • Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me'muruz. İmandaki hü

mahkud

 • Hased edilen, hased olunan.

mahsud / mahsûd / مَحْسُودْ

 • Kendine hased edilen. Kıskanılan kimse.
 • Kendisine hased edilen, kıskanılan.
 • Kendisine hased edilen, kıskanılan.
 • Hased edilen, kıskanılan.

maraz-ı kalbi / maraz-ı kalbî

 • Kalb hastalığı, bozuk îtikâd; kibir, hased (kıskançlık), kin ve riyâ (gösteriş) gibi kalb hastalıkları. Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere tutulması.

me'nut

 • Hased olunmuş kişi, mahsud.

memkut

 • Düşmanlık edilen, hased edilen.

mu'tezile

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld

mubattın

 • Kin tutan, hased eden.
 • Karnı zayıf ve içine çökük olan.

muhasebat

 • (Tekili: Muhasebe) Hesap işleri, hesap görme işleri. Hesap dâireleri.

muhasebe-i kübra / muhasebe-i kübrâ

 • Büyük muhasebe, hesaba çekilme; Allah'ın bütün insanları öldükten sonra dirilttiğinde hayatlarının tamamından hesaba çekmesi.

muhasede

 • (Hased. den) Birbirini çekememe, hased etme, kıskanma.

muhasib / محاسب

 • Muhasebeci. (Arapça)

muhassin

 • (Hasen. den) Güzelleştiren, güzellik veren.

muir / muîr

 • Ödünç olarak veren. Borç veren. Karz-ı hasen tarzında veren.

münaferet

 • Birbirinden kaçıp nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk.
 • Adâvet, hased ve şeref cihetinde hakeme müracaat eylemek.
 • Birbiri ile müfahere eylemek.

münafese

 • Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş'et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından,

müşagabe

 • Birbirine şer ve fenalık etmek. Aldatmak.
 • Fls: Mübahase ve münakaşayı bir gaye sayanların yolu, usulü. (Didimcilik, eristik)

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müstekinne

 • İçteki kin ve hased.

mütebagiz

 • Birbirine düşman olan, kin güden, hased eden.

mütehasid

 • Birbirini kıskanan, çekemiyen. Birbirine hased eden.

mütehaşşib

 • (Haşeb. den) Odunlaşan, odunlaşmış.

mütesavvıf

 • Gafletten uzak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allahü teâlâdan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu cenâb-ı Hakk'ın zikri ile (anmakla) süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibi. Çoğulu mütesa vvifûn, mütesavvifîn ve mütesavvife'dir.

necat

 • Kurtuluş, selâmet.
 • Hırs ve hased.
 • Yüksek mekân.
 • Ağaç budağı.
 • Mantar.

nefes

 • Soluk, üfürülen hava. Soluma, soluk verip alma.
 • Uzun söz.
 • Bolluk.
 • Hased etmek.
 • Edb: Bektaşi tekkelerinde okunan manzum söz.

nigu

 • Güzel, iyi, hasen. (Farsça)

nusayri / nusayrî

 • Eshâb-ı kirâma (Peygamber efendimizin arkadaşlarına) iftirâ eden şîanın kollarından. On birinci imâm olan Hasen bin Ali Askerî'nin adamlarından olduğunu söyleyen İbn-i Nusayr adındaki bozuk inanışlı kimseye uyanlar.

pişe

 • İş, kâr. Meşguliyet. (Farsça)
 • Alışkanlık, huy, âdet. (Farsça)
 • Meslek, san'at. (Farsça)
 • "Huy edinmiş, alışmış" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hasenât-pişe : İyi şeyleri âdet edinmiş olan. (Farsça)

ramişe

 • İyilik, gökçelik, hasene.

reşk

 • Kıskanma. Kıskanmayı uyandıran. Kıskanılmış. Hased ve gıpta veren.

reşk-aver / reşk-âver

 • Hasede düşüren, kıskanmayı uyandıran. (Farsça)

reşkin

 • Kıskanç. Kıskanan. Hased eden. Hâsid. (Farsça)

rübye

 • (Çoğulu: Rubâ) Arz haşeratından bir cins.
 • Çok, ziyâde.

sady

 • Taarruz eden kimse.
 • Bedeni, endamı hoş olan.
 • Dimağ. Başın içini dolduran haşev.
 • Ölü insan cesedi.
 • Baykuş.

sahimet

 • Kin, çekememezlik.
 • Hased.

salihat

 • Dine uygun iyi hareketler. Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın beğeneceği işler, iyilikler.
 • Hayır ve hasenat sâhibi müslüman kadınlar.

şaziliyye / şâziliyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ebü'l-Hasen Şâzilî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

şerif / şerîf

 • Şerefli. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem kızı hazret-i Fâtımâ'nın oğullarından hazret-i Hasen'in neslinden (soyundan) gelenler.

silsile-i aliyye

 • Yüksek silsile. Peygamber efendimizden hazret-i Ebû Bekr yoluyla ilim ve feyz alarak gelen büyük âlimler silsilesi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, Ebû Bekr-i Sıddîk, Selmân-ı Fârisî, Kâsım bin Muhammed, Ca'fer-i Sâdık, Bâyezîd-i Bistâmî, Ebü l-Hasen Harkânî, Ebû Ali Farmedî, Yûsuf-i Hemedân

sünnet

 • Kanun, yol, âdet.
 • Siret-i hasene.
 • Ist: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözü, emri, hal ve takriri. Müslümanların ittibâında ve dinlemesinde maddî ve manevî pek çok fazilet bulunan, tatbikinde mühim sevablar, terkinde mühim zararlar bulunan İslâmî emirler. Sünnet'e Farz-ı

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

ta'at / tâ'at

 • İbâdet. Allahü teâlânın beğendiği, râzı olduğu şeyler. Hasene.

tahasüd

 • Hased edişmek, düşmanlık etmek.

tehasüd

 • Hasetleşme, çekişme.
 • (Hased. den) Hasetleşme.

tenafüs

 • (Çoğulu: Tenâfüsât) Hased etme. Çekememe.

üştürdil

 • Kinci, fesatçı, hasedçi. (Farsça)

üştürhu

 • Deve huylu. Kinci, hased eden. (Farsça)