LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HEDEF ifadesini içeren 81 kelime bulundu...

amaç / âmâç

 • Saban demiri. (Farsça)
 • Hedef, nişan tahtası. (Farsça)

amac / âmâc / آماج

 • Hedef. (Farsça)
 • Nişan tahtası. (Farsça)

amaç-gah / âmâç-gâh

 • Nişan atılan yer, nişan yeri. Hedef mahalli. (Farsça)

balistik

 • yun. Merminin ateşlendikten sonra hedefe varıncaya kadar uğradığı te'sirleri tedkik edip inceleyen ilim dalı.

belağat-ı beyan / belâğat-ı beyan

 • Açıklama ve ifadenin yerine ve hedefine ulaşması.

burcas

 • Hedef. Yüksek bir yerde bulunan nişangâh.

dam

 • Tavan, hedef.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

ehdaf / ehdâf / اهداف

 • (Tekili: Hedef) Hedefler, nişan alınan yerler.
 • Yüksek yerler.
 • Meramlar, talebler, arzular, istekler, gayeler, maksadlar, kasıtlar.
 • Hedefler. (Arapça)

feleği müsait

 • Talihi, bahtı ve şansı müsait; hedefe ulaşmada büyük kolaylıklara mazhar.

garam

 • Helâk. Mahv.
 • Aşk. Sevdâ. şiddetli arzu.
 • Hedef.

garaz-ı külli / garaz-ı küllî

 • Genel hedef, bütün unsurları içine alan kapsamlı gaye.

gàyat / gàyât

 • Gayeler, hedefler.

gayatü'l-gayat / gâyâtü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, asıl gaye ve hedef.

gaye-i dünya

 • Dünyanın amacı, hedefi.

gaye-i emel

 • Emelinin gayesi, arzu edilen hedef.

gaye-i hayal

 • Hayalin amacı, hedefi.

gaye-i maksat

 • Ulaşılmak istenen gaye, hedef.

gayetteki kemal / gayetteki kemâl

 • Hedefteki mükemmellik.

gayetü'l-gayat / gayetü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, gayelerin son noktası, esas hedef.

gayetü'l-gaye / gâyetü'l-gâye

 • Gayelerin gayesi, son noktası, esas hedef.
 • En son derecede, hedeflenen son amaç.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

hedef / هدف

 • Amaç, hedef. (Arapça)

hedef-i amal / hedef-i âmâl

 • Gaye-i hayâl. Ulaşmak istenilen hedef.

hedef-i garaz

 • Kasdolunan hedef, maksat.

hedef-i hücum

 • Hücum ve saldırının yapıldığı hedef.

hedef-i kasd

 • Kastettiği hedef, maksat.

hedef-i kast

 • Kastedilen hedef.

hedef-i maksat

 • Asıl gaye, esas hedef.

hedef-i ruh

 • Ruhun hedefi.

hikmetçe

 • Hikmet yönünden; belli bir amaç ve hedefe yönelik olarak.

hikmetli

 • Belli bir amaç ve hedefe yönelik olan.

hırs-ı hakiki / hırs-ı hakikî

 • Allah rızası ve âhiret için gösterilen ve gerçek hedefine yönelen hırs.

hiss-i şaika

 • İnsanları bir hedefe teşvik eden, şevklendiren, duygu.

ihdaf

 • Gelip çatmak. Karşısına dikilip durmak. Hedef olmak.

ihtilaf-ı turuk / ihtilâf-ı turuk

 • Hedefe giden yolların birbirinden farklı ve çeşitli olması.

ille-i gaiye

 • Asıl hedef, gerçek sebep.

illet

 • Hastalık, sebep, gaye, hedef.

inad-ı mecazi / inad-ı mecazî

 • Gerçek hedefine yöneltilmeyen gereksiz ve faydasız inat.

intişar-ı arzani / intişar-ı arzanî

 • Hedefin sağ veya sol taraflarına düşen mermilerle, hedef arasında kalan mesafe.

istihdaf / istihdâf / استهداف / اِسْتِهْدَافْ

 • Hedef edinmek, hedef saymak.
 • Hedef gibi karşıda durmak.
 • Erişilmek istenilen netice ve gaye.
 • Hedef edinme, gaye edinme, amaçlama.
 • Hedef edinme.
 • Hedef edinme. (Arapça)
 • İstihdaf eylemek: Hedef edinmek. (Arapça)
 • Hedef alma.

ittihad-ı islam cemiyet-i kudsiyesi / ittihad-ı islâm cemiyet-i kudsiyesi

 • Bütün Müslümanların birliğini sağlama gibi mukaddes bir hedef için faaliyet gösteren bir topluluk.

ittihad-ı maksat

 • Aynı hedefte birleşme.

kadir-endaz

 • İyi ok atan ve attığı her oku hedefe isâbet ettiren kimse. (Farsça)

kamkar / kâmkâr

 • İsteğine ulaşmış. Matlubunu elde etmiş. Hedef ve gayesine varmış. (Farsça)
 • Mutlu, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

karavana

 • Bakırdan yayvan yemek kabı.
 • Kışla, okul, hastahane gibi müesseselerde tevzi edilecek yemeği içine koydukları kap.
 • İnce ve yassı elmas.
 • Atışta hedefe vuramama.

kasd

 • Hedef, maksat.

kasd-ı ilahi / kasd-ı ilâhî

 • Allah'ın kasdı, isteği, hedefi.

kast

 • Amaç, hedef.

lemeat-ı kast / lemeât-ı kast

 • Amaç ve hedefi gösteren parıltılar.

mahall-i maksud

 • Hedeflenen, varılmak istenen yer.

makasıd-ı kur'aniye / makasıd-ı kur'âniye / makâsıd-ı kur'âniye

 • Kur'ân-ı Kerimin maksatları, hedefleri, gayeleri.
 • Kur'ân'daki maksatlar ve hedefler.

makasıd-ı meşrua

 • Meşru gayeler, hedefler.

makàsıd-ı ulya / makàsıd-ı ulyâ

 • En yüce gayeler, hedefler.

maksad-ı ilahi / maksad-ı ilâhî

 • Allah'ın maksadı, hedefi.

maksad-ı insani / maksad-ı insanî

 • İnsanî hedef.

maksatsız

 • Gayesiz, hedefsiz.

maksud-u asli / maksud-u aslî

 • Asıl gaye, hedef.

maksut olan

 • İstenilen, hedeflenen.

maruz bırakılma / mâruz bırakılma

 • Açık hâle getirilme, açık hedef yapılma.

mesalik-i hamse

 • Belli bir hedefe ulaşmak için belirlenen beş yöntem ve yol.

mesil-i garaz / mesîl-i garaz

 • Hedefin, maksadın mecrası, akıntı yatağı.

meslek ve meşreb

 • Bir hedefe ulaşmak için takip edilen tarz ve metod.

meşreb-i hal / meşreb-i hâl

 • Mânevî haz ve feyiz almayı hedef kabul eden tasavvufî bir yöntem.

müstehdif

 • (Hedef. den) Hedef tutan. Hedef tutulan. Hedef gibi dikilip duran.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)

nişande

 • Hedef. Nişan olarak dikilmiş şey.

nişangah / nişangâh

 • Hedef yeri. Nişan tahtası. (Farsça)
 • Silâh namlusunun üstünde bulunan, nişan almağa yarayan kısım. (Farsça)

nur-u kast

 • Amaç ve hedef nuru, ışığı.

reşadet-penah / reşâdet-penâh

 • Kendisine sığınanları koruyan ve doğru hedefe ulaştıran; Sultan Reşat.

saib

 • (Savab. dan) Maksada uygun.
 • Hedefe doğru ulaşan.
 • Doğru. Yanlışsız. Yanlışlık yapmayan.

sevkiyat-ı askeriye

 • Askerlerin belli hedeflere doğru yönlendirilmesi.

taaddüd-ü mesalik

 • Hedefe ulaştıran yol ve yöntemlerin çokluğu.

tahsis edilen

 • Bir hedef ve netice için ayrılan.

urz

 • Mania, engel. Açıktan hedef gibi bir şeye mâruz olup duran.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Taraf, nâhiye, cânip.
 • Vasat, orta.

urza

 • Hedef.

usul

 • (Tekili: Asıl) Ana, baba. Cedler.
 • İstinadgâh.
 • Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.
 • Tarz, metod, tertip.

vesile

 • Yol, hedefe ulaştıran şey.

vesile-i makasıd

 • Maksat ve hedeflere ulaştıran araç.

vezn-i kasdi / vezn-i kasdî

 • Kasıtlı, bir hedefe yönelik yapılan ölçü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın