LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HAsi ifadesini içeren 404 kelime bulundu...

adid

 • Hasım.
 • Arkadaş.
 • Isırma. Bir ısırımlık lokma.

adüvv

 • Düşman, hasım.

ahissa

 • (Tekili: Hasis) Cimriler, pintiler, tamahkârlar.

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

ahşeb

 • (Çoğulu: Ehâşib) Sert taşlı büyük dağ.
 • Haşin ve yoğun olan.

akide-i haşriye / akîde-i haşriye

 • Haşir inancı.

aks-ül amel

 • İstenilen şeyin zıddı hasıl olması. Tersine oluş. (Reaksiyon)
 • Edb: Edebi san'atlardandır. Bir cümle veya mısrânın altını üstüne getirmekle, başka bir cümle veya mısrâ yapmaktır. Pertev paşanın: "Her düzün bir yokuşu, her yokuşun bir düzü var." mısrâında olduğu gibi.

aksü'l-amel

 • Tepki, istenilen şeyin zıddının hâsıl olması.

alaka / عَلَقَه

 • Ana rahmi duvarına tutunmuş asılı bir hücre topluluğu, insan yaratılışının ilk safhası.

ararot

 • Ufak çocuklara yedirilen besleyici bir cins nişasta ki, Amerika'da hasıl olan bir kökten çıkarılır.

arasat

 • Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı.
 • (Aresât) Mahşer yeri. Haşir ve neşir meydanı.

arazi-i öşriyye / arâzi-i öşriyye

 • Huk: Ziraat olundukça her sene hâsılatından beytülmâle, beytüssadakaya konulmak üzere, fakirlerin hakkı olan öşür alınan arâziler.

arızi / arızî / ârızî

 • Sonradan hasıl olan şey. Geçici.
 • Zâtî ve irsî olmayıp sonradan hâsıl olan. Zâtî ve esastan olmayıp sonradan zuhur ve taalluk eden. Muvakkat, geçici.

asel

 • Bal. Şehd.
 • Tatmak.
 • Su akarken yüzünde hâsıl olan kabarcık.
 • Cennette bir su.

asit

 • Terkibindeki hidrojenin yerine element alarak tuz meydana gelmesine sebep olan ve mavi turnusolü kırmızıya çevirmek hâsiyetinde hidrojenli birleşik hamız. (Fransızca)

aslad / aslâd

 • Sert, katı ve düz. (Çakmak taşı hakkında). Ateşsiz.
 • Cimri, hasis, pinti.

ateş

 • Odun vs. gibi maddelerin yanmasından hasıl olan hâl. Od, nâr. (Farsça)
 • Kızgınlık, hararet. (Farsça)
 • Hiddet, gazab, şiddet. (Farsça)
 • Hayvanın çevik, hareketli ve oynak olması. (Farsça)
 • Yangın. (Farsça)
 • Gözyaşı. (Farsça)
 • Hastalık. (Farsça)
 • Harb, savaş. (Farsça)

ayat-ı haşriye / âyât-ı haşriye

 • Haşirden bahseden âyetler.

ayman

 • Süt içmeğe iştihası olan erkek.
 • Malı gitmiş kişi.

ayme

 • Süt içmeğe iştihası olmak.
 • Malın iyisi.

ayne'l-yakin / ayne'l-yakîn

 • Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.

azur

 • (Azver) Açgözlü. Hırslı. Tamahkâr. Cimri. Hasis. (Farsça)

ba's

 • Haşir, yeniden diriltilme.

bahil / bahîl

 • Hasis. Cimri. Tamahkâr. Hayırlı işlere malını (varsa bile) harcamayan.

bariya

 • (Çoğulu: Bevâri) Hasır.

bariyy

 • (Çoğulu: Bevâri) Kaba hasır.

behişt-i gına / behişt-i gınâ

 • Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimseye minnet etmeden hâsıl olan saadet, cennet. Gına ve istiğnânın cenneti.

behsale

 • (Çoğulu: Behâsile) Etli, kısa boylu, tıknaz kadın.

beni haşim / benî hâşim

 • Hâşimoğulları. Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf'ın soyundan gelenler.

berdi

 • Hasır yapımında kullanılan bir ot cinsi.

berkenar

 • Hâşiye. Kenara yazılan yazı. Kenarda. (Farsça)

besa

 • (Arnavutça) Arnavut yemini.
 • Kan güden hasımlar arasında yeminle akdolunan anlaşma.

bevari

 • (Tekili: Bâriyye) Hasırlar, ince kumaştan örülmüş hasırlar.

bi-baha / bî-baha

 • Bahasız, Çok değerli.

bi-zer / bî-zer

 • Altınsız. (Farsça)
 • Cimri, hasis, pinti. (Farsça)

bibaha / bîbahâ

 • Pahasız.

bila / bilâ

 • Olmayarak, sahib olmıyan "...sız,...siz" mânâları yerine kullanılan edattır. Kelimenin başına getirilerek menfi mânâ hasıl olur.

büra

 • Kamıştan yapılan hasır.

burak

 • Binek. Cennet'e mahsus bir binek vâsıtası. (Kelimenin kökü; (Berk) dir. Burak'ın Hadis-i Şerife göre ta'rifi: "Merkepten büyük, katırdan küçük hacimde bir dâbbe ki; ayağını gözünün müntehasına basar." Bu ise bir berk ve elektrik sür'atini anlatır. (E.T. sh: 3150)

buriya / bûriya / بوریا

 • Hasır. (Farsça)
 • Hasır. (Farsça)

cebhe

 • Yüz, ön taraf. Harp sahası. Muharebe edilen yer.
 • Alın.
 • Bir binanın veya o cinsten bir şeyin ön tarafı.
 • Gökteki ayın menzillerinden birisinin ismi olup arslan suretinin cephesidir, dört yıldız arslan alnına benzetilmiştir.
 • Bir kavmin ve cemaatin seyyidi.

cem'iyyet

 • Topluluk. Kalbde hâsıl olan mânevî toparlanma, huzur, Allahü teâlâ ile berâber olma hâli.

cevşen-i kebir / cevşen-i kebîr

 • Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münâcâtın ismidir. Bu harika münâcât, mârifetullahda terakki eden bütün âriflerin münâcâtının fevkindedir. Bin hâsiyeti olan ve bin Esmâ-i Hüsnâ'yı içine alan emsalsiz bir münâcât-ı Peygamberiyedir.

cezalet-i beyaniye

 • Beyan ilmine ait ve beyan sahasındaki cezâlet.

çim

 • Rutubetten hasıl olan yosun. (Farsça)
 • Kesilmiş çimenli yerler. (Farsça)

cimri

 • Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye e (Farsça)

dahi-yi hikmet / dâhi-yi hikmet

 • İlim ve hikmet dehâsı, son derece zeki felsefe âlimi.

daire-i esma / daire-i esmâ

 • Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sahası ve dairesi.

daire-i haşir ve neşr

 • Yeniden dirilip toplanma ve tekrar dağılıp yayılma sahası.

daire-i haşr

 • Haşir dairesi.

daire-i vücud

 • Vücud ve varlık dairesi ve sahası.
 • Varlık dairesi, alanı, sahası.

damacana

 • Su veya başka sıvıları taşımaya mahsus dar ağızlı, şişkin gövdeli çoğu hasırla sarılı veya sepetli büyük şişe.

damen-gir

 • Eteğe yapışan, etek tutan. (Farsça)
 • Dâvacı, hasım, şikâyetçi. (Farsça)

deha-i fenni / dehâ-i fennî

 • Modern bilimin dehası.

demevi / demevî

 • Kana dâir, kana mensub ve müteallik.
 • Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç.

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

der-kenar

 • Kenarda bulunan, hâşiye. Bir sahifenin kenarına çıkarılan yazı.

destgah-ı levh-i mahfuz-u hakikat / destgâh-ı levh-i mahfuz-u hakikat

 • Gerçekte herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhasının tezgâhı.

deyyan

 • Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren. Hâk Teâla. Kahhar. Hâsib. Hâkim. Kadir. Râi. Cenâb-ı Hak.

divan-ı ilahi / divan-ı ilâhî

 • Âhiretteki hesap günü. Haşirde muhasebe günü.

diyet

 • Kan bedeli. Yaralanan veya öldürülen bir kimse için en yakın vârisine ödenmesi şer'an hükmolunan para veya mal. Can pahası.
 • Para, değer. Kıymet.
 • Kan bedeli, can pahası.

duh

 • Kız, kerime, duhter. (Farsça)
 • Havai fişek. (Farsça)
 • Hasır otu, hasır sazı. (Farsça)
 • Çorak, otsuz ve çıplak arazi. (Farsça)
 • Tüysüz, çıplak yüz ve baş. Köse ve dazlak. (Farsça)
 • Yapraksız ve meyvasız ağaç. (Farsça)
 • Hasırotu. (Farsça)

eadi

 • (Tekili: Adüv) Düşmanlar. Hasımlar.

ebhal

 • (Buhl. den) En hasis, çok cimri, daha tamahkâr.
 • Büyük gözlü.

ecel-i muallak / ecel-i muallâk

 • Mânevî kader levhasında yazılı olan ve gerçekleşmesi bazı şartlara bağlı olan ecel.

egosantrizm

 • Psk: Benmerkezcilik. Zihnî gelişmenin ilk çocukluk safhası. Bebek büyüyüp kendi varlığı ile başka varlıkları ayırmaya başladığı zamanlarda kendine has bir düşünce tarzı ile düşünür. Sanki dünyada en önemli varlık kendisi, herşey onun emrine ve isteğine hazır olmalı. Annesi, babası, diğer insanlar ve (Fransızca)

ehass

 • En hasis. En bayağı.

ehass-ı amal / ehass-ı âmâl

 • Emellerin en hası.

ehass-ı havas / ehass-ı havâs / اَخَصِّ خَوَاصْ

 • Hâsların en hası.

ehl-i ihtisas

 • Sahasında uzman olan kimseler.

ehval-i haşir

 • Haşir meydanının verdiği korkular, korkulu hâller.

el-hasib / el-hasîb

 • (Bak. HASÎB)

elhasıl

 • Hasılı, sözün özü, kelâmın lübbü, neticesi, kısası, kısacası. Hülasa-i kelâm, netice-i kelâm, filcümle.

erzide

 • Pahası kesilmiş, kıymeti kararlaştırılmış, değeri belli edilmiş olan şey. (Farsça)

esef

 • Hüzün, gam, nedamet, pişmanlık. Daralmak. Elden çıkan bir şey için hâsıl olan üzüntü.

esl

 • Dikenli ağaç.
 • Süngü.
 • Hasır otu.

esman

 • (Tekili: Sümn-Semen) Her şeyin pahası, tutarları, semenleri.
 • Sekizde birler.

evram

 • (Tekili: Verem) Veremler, vücudda hasıl olan yumrular, şişler.

fahrul islam

 • Mavera-ün Nehir'deki Hanefî fukahasının meşhurlarındandır. Hicri 482 tarihinde Semerkant'ta vefat etmiştir.

fass

 • Yüzük taşı.
 • Kemiğin oynak yeri.
 • Meyve içi. Lüb.
 • Kitabın bend ve mebhası.
 • Mektup ve emsâlinin mühürünü açmak.
 • Mc: Gözbebeği.

fecr

 • Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık.
 • Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
 • Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek.
 • Tekzib eylemek.
 • İsyan ve muhalefet eylemek.
 • Haktan sapmak. Meyletmek.
 • <

fecr-i haşir

 • Haşir sabahı; öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah'ın huzurunda toplanma sabahı.

ferman-ı haşr

 • Haşirle ilgili ferman, buyruk.

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

ferş

 • Döşeme, yayma.
 • Yayılan şey.
 • Seccade, hasır,
 • Yeryüzü, kır, sahra.

feylekun

 • Kandıra dedikleri hasır otu.

feza-yı feyz / fezâ-yı feyz

 • Feyiz sahası, feyiz semâsı.
 • Feyiz sahası, feyzin fezası.

firaş / firâş

 • Döşek, yatak, şilte, hasır, halı.

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

furude

 • Alçaklık, âdilik, hasislik. (Farsça)
 • Kavrulmuş, yanmış. (Farsça)
 • Alçak, âdi, deni, hasis. (Farsça)

garim / garîm

 • Alacaklı.
 • Hasım. Rakib. Borçlu veya üzerinde borçtan başka hakları olan kimse.

gayz

 • Bir şeyin pahası eksilmek. Hilkati noksan olma. Kıymetten düşük şey.
 • Suyun eksilip azalması, yere çekilmesi.

gazze

 • Şam'ın doğusunda bir yerin adı. (Resullulah Efendimizin ceddi Hâşim'in kabri ordadır.)

giran-baha

 • Kıymet ve pahası çok olan. (Farsça)

giran-kise / giran-kîse

 • Cimri, hasis, pinti. (Farsça)

gurema

 • (Tekili: Gerim) Düşmanlar, adüvler, hasımlar, rakibler.
 • Alacaklılar.

gürisneçeşm

 • Pinti, cimri, hasis. Aç gözlü. (Farsça)

hadd-i sekr

 • Fık: Şarap haricindeki diğer içkilerin bil'ihtiyar içilmesinden hâsıl olan sarhoşluğun icab ettirdiği ceza.

hades-i asgar

 • Fık: Taharet-i suğra ile, yani yalnız abdest ile giden taharetsizlik hali. Bevletmek, kan gelmek sebebi ile hasıl olan hades gibi.

hadis alimi / hadîs âlimi

 • Hadîs-i şerîf sahasında mütehassıs kimse.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hakikat-ı ekber-i haşriye

 • Büyük, haşir hakikati.

hakikat-ı haşir ve kıyamet

 • Kıyamet ve haşir gerçeği.

hakikat-ı haşriye

 • Haşir gerçeği.

hakikat-i haşriye

 • Haşir gerçeği.

halita

 • Karışık halde olan. Karma. İki veya muhtelif maddelerden yapılmış.
 • Madenlerin birbirleriyle birleşmelerinden hâsıl olan mürekkep madde.

hamiş / hâmiş

 • Mektubun altına sonradan yazılan sözler. Hâşiye.
 • Hâşiye, açıklayıcı not.
 • Mektubun altına ilave edilen yazı, hâşiye, dipnot.

hane-i avarız

 • Avarız ve bedel-i nüzul ve buna benzer vergiler ve tekâlifin toplanmasında tutulan ölçü. Buradaki hanenin, lügat mânası olan evle münasebeti yoktur. Kasabalar, köyler nüfuslarına ve emlâk ve arazilerinin miktar ve hâsılatlarına göre hane itibar edilir ve mahallî masraflarla sair vergiler ona göre ta

harac

 • Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr-ı müslim erkek verirdi. Buna harac-ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye de harac-ı araziye denilirdi.

harac-ı mukasseme

 • Arazinin hâsılatından yerin tahammülüne göre alınacak bir vergidir. bu harac, hâsılata taallûk eder. Bir sene içinde hâsılat tekerrür ederse bu harac da tekerrür der. Fakat mahsulât mevcud olmayınca bu vergi de alınmazdı.

haram li gayrihi / harâm li gayrihi

 • Aslı harâm olmayıp, sonradan hâsıl olan bir sebepten dolayı harâm olan şey.

hariç cereyan

 • Dışarıdan (hasımlardan) gelen akım.

hasafe

 • (Çoğulu: Hasif) Hurma yaprağından örülen kap.
 • Hurma yaprağı.

hasais

 • (Tekili: Hasîse) Kötü huylar, fena tabiatlar.

haşaiş

 • (Tekili: Haşiş) Kuru otlar.

hasaset

 • Tamahkârlık. Cimrilik. Alçaklık. Hasislik.

haşb

 • Hayırsızlık.
 • Haşinlik.

hasede

 • (Tekili: Hâsid) Kıskananlar, hased edenler, çekememezlik edenler.

haşene

 • (Tekili: Haşin) Sert, katı ve kalb kırıcı olanlar.

haşiane / hâşiane

 • Hâşi' olarak. (Farsça)

hasıl / hâsıl / حاصل

 • Ortaya çıkan, var olan. (Arapça)
 • Hâsılı: Kısacası, sonuç olarak. (Arapça)
 • Hasıl etmek: Meydana getirmek, ortaya çıkarmak. (Arapça)
 • Hâsıl olmak: Ortaya çıkmak, var olmak. (Arapça)

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Bir şeyin kaynağından ortaya çıkan, gerçek tesir sahibinden meydana gelen sonuç; varmak fiili masdar, acı ise hâsıl-ı bilmasdardır.
 • Hakiki müessirden hâsıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Meselâ: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hâsıl olan ses çıkmak, hâsıl-ı bilmasdır'dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hâsıl-ı bilmasdar'd

hasıl-ı darb / hâsıl-ı darb

 • Mat: Çarpım. Çarpmak işinin neticesi. 5 sayısı 2 sayısıyla çarpılırsa, çıkan 10 sayısı, hâsıl-ı darbdır.

hasılat-ı safiye / hâsılat-ı sâfiye

 • Sâfi kazanç. Net kâr. Bütün masraflar çıktıktan sonra kazanç olarak geri kalan hâsılat.

hasile / hasîle

 • (Bak: HASÎL)

hasılı kelam / hâsılı kelâm

 • (Hâsıl-ı kelâm) Sözün kısacası, sözün kısası.

hasim / hasîm

 • Hasım olan, husumet eden, düşmanlık eden.

haşimi / hâşimî

 • Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf'ın soyundan gelen.

hasın

 • (Çoğulu: Hâsınât) İffetli, namuslu ve şerefli kadın.

hasıne

 • (Bak: HASIN)

hasir / hasîr

 • Bir şey söyler veya okurken dili tutulan kimse. Kekeme insan.
 • Hasır.

haşir / hâşir

 • Haşreden, toplayan. Cem'eden.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi. Haşir meydanında bütün insanlar mübarek izlerinde haşr olup toplanacaklarından Delâil-i Hayrat'ta bu isimle mezkurdur.

hasir / hasîr / حصير

 • Hasır. (Arapça)

haşir sözü

 • Haşir bahsinin anlatıldığı Onuncu Söz.

hasıraltı etmek

 • Ist: Unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Hasır, eskiden halı ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir.

haşirdeki mizan

 • Haşir meydanındaki amelleri tartan terazi; insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanmasının ardından günah ve sevapların tartılacağı İlâhî terazi.

hasirin / hâsirîn

 • (Tekili: Hâsir) Zarar görmüş olanlar, ziyana uğramış kimseler.

hasise

 • (Bak: HASİS)

haşiyecik

 • Küçük haşiye, dipnot.

hasm / خصم

 • (Hasım) Muhâlif. Karşı taraf. Düşman.
 • Düşman, hasım. (Arapça)

hasm-ı ca'li / hasm-ı ca'lî

 • Huk: Hakikatta hasım olmadığı halde, hasım imiş gibi hâkim önünde husumeti kabul eden kimse.

hasm-ı eledd

 • İnatçı düşman, muannid hasım.

haşr / حشر

 • (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.
 • Toplama, cem'etmek.
 • Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet.
 • Bir tohumun içinden büyük ağaçlar çıktığı gibi, her bir insanın acb-üz zeneb denilen bir nevi çekir
 • Kıyamet, haşır. (Arapça)

haşr ü neşr

 • Toplayıp dağılma, haşir neşir.

haşr-i a'zam

 • Kıyamet koptuktan sonraki en büyük haşir, içtimâ.

hassiyet

 • (Bak: Hâsiyyet)

haşv

 • (Haşiv) (Çoğulu: Ahşâ) Tıb: Vücudun içindeki uzuvlardan her birisi.
 • Minder, yastık gibi şeylerin içini dolduran pamuk, kuru ot.
 • Kırılması ihtimali olan eşyanın arasına konan yumuşak, ot gibi şey.
 • Edb: İbarede lüzumsuz söz bulunması, aynı mânada iki kelimeyi yanyana sö
 • Fazladan söz, haşiv.

hatit / hatît

 • Hasis kimse.

havaşi

 • (Tekili: Hâşiye) Bir yazının kenarına eklenen not veya açıklamalar. Hâşiyeler, derkenarlar.
 • Maiyet adamları.

havasıb

 • (Tekili: Hâsıb) Şiddetli rüzgârlar, fırtınalar.

havasın

 • (Tekili: Hâsına) Namuslu kadınlar.

helime / helîme

 • Buğday ve pirinç gibi bazı hububatın kaynamasıyla hâsıl olan koyu ve yapışkanlı su.

hemde

 • Ölümle haşir arası.

heyşe

 • (Çoğulu: Heyşât) Husumet, hasımlık.
 • Çekişmek, nizâ etmek.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hırba

 • Bukalemun adı verilen keler cinsi.
 • Güneşin bulutlara aksetmesinden hasıl olan renkler.

hisabi / hisabî

 • Hesabını iyi bilen.
 • Mc: Tamahkâr, cimri, hasis, eli sıkı.

hiss

 • Duymak. Farkına varmak. Duygu.
 • Bir kimsenin haline acıyıp rikkat ve şefkat eylemek.
 • Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek. Bedendeki his uzuvlarından birisini müteessir eden bir şeyin mevcudiyetini idrak eylemek.

hiza

 • Bir şeyin karşısı, mukabili. Bir doğru çizginin devamı ile hâsıl olan cihet, düzlük, sıra.
 • Devenin ve atın ayakları altında yere bastığı yerler.
 • Nalin.
 • Taraf.

hüccet-i müteaddiye

 • Taraflara münhasır olmayıp başkalarını da alâkalandıran delil.

hükm-i tecrübi / hükm-i tecrübî

 • Tecrübe ile elde edilen hüküm.
 • Tecrübe neticesi hâsıl olan karar.

humre

 • (Çoğulu: Humur) Küçük seccade.
 • Namaz kılacak yer.
 • Küçük hasır parçası.
 • Güzelleşmek için kadınların yüzlerine sürdükleri şey.

humret-i hicab / humret-i hicâb

 • Hayâdan, utanmaktan hâsıl olan kırmızılık.

humud / humûd

 • Düşme. Zayıflama.
 • Sâkin olmak. Soğumak. Ateş sönmiyerek alevi azalmak.
 • Bayılmak ve kendini kaybetmek.
 • Ne helâle, ne de harama iştihası olmamak.
 • Helâle de, harama da iştihası olmamak, sönüklük.

hunbaha

 • Kan bahası, diyet. (Farsça)

hürmet-i müsahere

 • Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendi

husema / husemâ / خصما

 • Düşmanlar, hasımlar. (Arapça)

husema'

 • (Tekili: Hasım) Muhalifler, karşı taraflar, hasımlar.
 • Adüvler, düşmanlar.

hüsn-ü mücerred

 • Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere

huşne

 • Haşinlik.

huşşa'

 • (Haşi') Huşu içinde olanlar. Gözleri korku ve saygı ile düşkün bir hâlde olanlar.

husul

 • Peydâ olma. Hasıl olma. Meydana gelmek. Üremek, türemek.

husul-pezir

 • Hâsıl olmuş, meydana gelmiş.

husul-yafte / husul-yâfte

 • Husule gelmiş, meydana çıkmış, hâsıl olmuş. (Farsça)

husum

 • (Tekili: Hasim) Uğursuzluk.
 • İdman. Birbiri ardınca devam üzere olmak.
 • Bir şeyi kökünden kesip dağlayanlar.
 • Fırtına.
 • (Tekili: Hasım) Hasımlar, düşmanlar.

husumet

 • Düşmanlık. Hasımlık. Kincilik. Zıddiyet. Çekişmek. Dâvacı olmak.

huşunet / huşûnet / خشونت

 • Haşinlik, sertlik. (Arapça)

huzu'

 • Mahviyet ve tevazu hali, alçak gönüllü olmak. Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü tahattur ve tefekkürden hâsıl olan, insandaki huzur ve huşu' hâli.

huzur

 • Hazır olmak. Mevcud bulunmak.
 • Hürmet edilmesi lâzım gelen kimsenin yanında olmak.
 • İbadet neticesi hâsıl olan rahatlık, gönül ferahlığı.

huzur-u irfanınıza baş koydum

 • "Üstün ilim ve zekâdan hâsıl olan olgun şahsiyetinizin önüne baş koydum" anlamında karşısındakine karşı bir saygı ve hürmet bildiren ifade.

ibn-i hacer-i askalani / ibn-i hacer-i askalanî

 • (Hi: 773-852) Büyük hadis âlimidir. Şafiî mezhebinin meşhur fukahasından olup hadis üzerine çok eserleri vardır.

ibn-i hümam

 • (Hi: 788-861) Hanefî fukahasından meşhur bir zattır. Şer'î ilimlerde, edebiyatta mütehassıs idi.

icraat-ı celiliye

 • Allah (C.C.)ın celalî sıfatına yani, kibriya ve azametine delâlet eden, kudret-i hakkı ile hâsıl olan icraatı.

ictibaz

 • Mıknatıstaki kendine çekme hasiyeti.

ihsanperver

 • İhsan edici. İyiliği çok sever. (İhsan ihsandır, eğer nev'e olsa veya muhtaca ve fakire olsa. Sehavet o vakit tam sehavettir, eğer millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder. Çingeneliğe alıştırır. Elhasıl, millet bâkidir (Farsça)

ihsas

 • Aşağılık işler yapma.
 • Cimrilik, pintilik, hasislik.

ihtiyat hazinesi

 • Tar: Savaş ve diğer fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere sarayda biriktirilen paralar. Gelirleri havass-ı hümayun hâsılatı, ganimetlerin beşte biri ve başka hükümdarlardan gelen hediyelerdi. Buna "iç hazine" veya "enderun hazinesi" de denilirdi.

ikan

 • İyi ve yakînen bilmek.
 • Sağlam bir iş.
 • Yakin hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek.

imam-ı ebu yusuf

 • (Hi: 113-182) İmam-ı A'zam'ın fıkha dair eserlerini te'lif etmiştir. Fıkıh sahasının büyük imamlarındandır. Dedesi Sahabe-i Kiramdan Sa'd'dır. (R.A.) İmam-ı Muhammed'le ikisine Fıkıh kitablarında "İmameyn" denir. (K.S.)

iman-ı bil-ahiret / iman-ı bil-âhiret

 • Âhirete, öldükten sonra dirileceğine, haşir ve neşre, Cennet ve Cehennem'e inanmak.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

imsak

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

inkılab-ı acib-i medeni ve dünyevi / inkılâb-ı acîb-i medenî ve dünyevî

 • Medeniyet sahasında ve dünya hayatıyla ilgili acayip köklü değişim.

intıba'

 • Görüş ve anlayış. Kalb ve ruhta hâsıl olan te'sir.
 • Matbu' olmak, tab' olmak, basılmak.

intibac

 • Hastalıktan dolayı vücutta hâsıl olan şişkinlik.

intisac

 • (Nesc. den) Doku peyda eylemek. Doku, nesic hâsıl olmak.
 • Mensucat gibi iki taraftan çizgili ve dokumalı olma.

is

 • Dumandan hasıl olan siyah madde. Kurum.

isbatiyecilik

 • Bu felsefe nazariyesine göre, isbat yolu ile yakîn, şüphesiz bilginin elde edilebilmesi, tecrübelerle müşahadelerle ve vakıalara istinaden mümkün olacağı iddia edilir. İsbat şeklini ve sahasını daraltıp sadece maddiyata münhasır kılan bu anlayış yalnız maddiyata ait mes'eleler için doğrudur.

işgene

 • İhiyarlıktan veya kızgınlıktan dolayı yüzde hâsıl olan buruşukluk. (Farsça)

ishal

 • Mülâyim ve düz bir yere varmak.
 • Tıb: Barsakların iltihabından soğuk algınlığından hâsıl olan sürgün, iç sürme.

ıskat-ı salat / ıskat-ı salât

 • Ölmüş bir kimsenin kılmadığı namazlar yüzünden hâsıl olan günahını giderir ümidi ile verilen sadaka.

istihsal / istihsâl

 • Hasıl etmek. Husule getirmek. Elde etmek. Üretmek.
 • Üretmek, hâsıl etmek, çoğaltmak.

istinka / istinkâ

 • İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.

istinsah / istinsâh

 • (Nesh. den) Sahifeyi çoğaltmak, nüshasını yazmak. Kopya etmek.
 • Silinmesini ve iptalini istemek.
 • Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopye etme.

jenk

 • Yüzde hâsıl olan buruşukluk.

kamh

 • Yemeğe iştihâsı az olmak.
 • Suya dalmak.
 • Davarın başını sudan kaldırması.

kanunda inhisar-ı kuvvet

 • Gücü sadece kanunlara münhasır kılmak, güç ve kuvvetin sadece kanunların eline verilmesi.

kar-zargah / kâr-zârgâh

 • Savaş meydanı. Harp alanı. Muharebe sahası. (Farsça)

kariha

 • Fikir kabiliyeti. Zihin kudreti. Düşünme istidadı.
 • Akıldan hâsıl olan fikirler. Her şeyin evveli.
 • Kuyudan çıkarılan ilk su.

kaşağı

 • Hayvanları kaşıyıp tozlarını düşürmeğe mahsus âlet.
 • İhtiyar kimselerin, sırtlarını kaşımak için kullandıkları, ağaçtan uzun saplı ve bir ucundaki levhası dişli bir âlet.

kaşbe

 • Hasis kişi.
 • Maymunun dişisi.

kedh

 • Amel, cehd. Sa'y.
 • Isırma veya yırtma ile hasıl olan iz.

kehkeşan

 • Samanyolu. Saman uğrusu. (Gökte sık yıldız ışıklarıyla hasıl olan yol biçimi uzayıp giden ışıklı manzara.) (Farsça)

kelh

 • Söğüt ağacına benzer, uzunca, dik bir ot. (İçi kamış gibi boş ve gâyet hafif olur; ondan hasıl olan zamka "eşk" derler, kokusu cündübâdester kokusu gibi olur, tadı acıdır.)

keramet-i ilmiye

 • İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet.
 • İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi' ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan, hem ilmî dehâsı ve fart-ı zekâsı tecrübe

kesb

 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.

keymus

 • yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır.

kinegah / kinegâh

 • Savaş meydanı, muharebe alanı, harp sahası. (Farsça)

köşeli parantez

 • Cümleden tamamıyla ayrı "haşiye" gibi bir sözü içine alır. (Türkçe)

kutehdest / kûtehdest

 • Kısa elli. Elli kısa olan. (Farsça)
 • Mc: Hasis, cimri, tamahkâr, keremsiz. (Farsça)

kuvve-i an-il-merkeziye

 • Merkezkaç kuvvet. Cisimlerin kendi mihveri üzerine hareketi zamanında merkezinde hâsıl olan kuvvete denilir. Merkezde dönen bir tekerleğin etrafında yapışık veyahut üstünde taşıdığı cisimlerin etrafa yayılıp dağılmasıyla bu kuvvetin mevcudiyyeti anlaşılır.

la'c

 • (Çoğulu: Levâıc) Halecan etmek.
 • Acı vermek, elem vermek.
 • Yakmak.
 • Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.

layebgıyan / lâyebgıyan

 • Biri ötekine tecavüz edip karışmaz ve hâsiyetini bozamaz (meâlinde olup, nefyedilmiş muzari fiilidir.)

lecüc

 • Pek inadçı ve hasım olan.
 • Suyu çok olan yer.

levh-i a'la / levh-i a'lâ

 • Levh-i Mahfûz; herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah'ın ilminin bir adı.

levh-i ezeli / levh-i ezelî / لَوْحِ اَزَل۪ي

 • Olacak herşeyi Allahın ezelden bilerek yazdığı kader levhası.

levh-i kaza / levh-i kazâ

 • Kazâ levhası; olmuş ve olacak şeylerin Allah'ın ilmindeki varlıkları.

levh-i kaza ve kader / levh-i kazâ ve kader

 • Allah tarafından olacak bütün olayların belirlendiği ve yazıldığı Kazâ ve Kader Levhası.
 • Kader ve kazanın levhası, yani: Olmuş ve olacak her bir şeyin ilm-i İlâhîdeki vücudları; yani, ilmen mevcudiyyetleri.

levh-i mahfuz / levh-i mahfûz / لَوْحِ مَحْفُوظْ

 • Herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah'ın ilminin bir adı.
 • Kader levhası.

levh-i mahfuz-u a'zam / levh-i mahfûz-u a'zam / لَوْحِ مَحْفُوظِ اَعْظَمْ

 • Herşeyin yazılı olduğu en büyük kader levhası.

levh-i mahfuz-u azam / levh-i mahfuz-u âzam

 • Herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı büyük mânevî kader levhası.

levh-i mahv

 • Mahvolma levhası, bir şeyin harab oluşu ve yıkılışını gösteren manzara.

levh-i mahv u isbat / levh-i mahv u isbât / لَوْحِ مَحْوُ و اِثْبَاتْ

 • Yaz boz levhası.

levha-i hakikat

 • Hakikat levhası.

levha-i saadet / levha-i saâdet

 • Mutluluk levhası, tablosu.

levha-i tefekkür

 • Tefekkür levhası.

levhimahfuz / levhimahfûz

 • Olmuş ve olacaklarla ilgili bütün bilgilerin yazılı bulunduğu kader levhası.

licac

 • İnat ve düşmanlığı devam ettirme. Hasımlığı sürdürme.

lukme-şümar

 • Herkesin lokmasını sayan. (Farsça)
 • Mc: Pinti, hasis, cimri. (Farsça)

ma-hasal / mâ-hasal

 • Hasıl olan, meydana gelen, netice, sonuç.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya

mahasal / mâhasal

 • Hâsıl olan, meydana gelen.
 • Netice, sonuç.

mahasin

 • (Mehâsin) İyilikler. İyi ahlâklar.
 • İnsanın vücudunda hüsün ve cemal yerleri.
 • Güzel tavırlar.
 • İnsanın yüzüne güzellik veren bıyık ve sakal.

mahrek-i senevi / mahrek-i senevî

 • Bir seyyarenin, bağlı olduğu kürenin etrafında dönmesiyle hâsıl olan farazî daire.

mahşer / محشر

 • Toplanma yeri. Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer. Haşir meydanı.
 • Çok kalabalık.
 • Haşir meydanı.
 • Haşir meydanı.

mahşer-i ekber

 • En büyük toplanma yeri; haşir meydanı.

mahsul

 • Husul bulan. Hâsıl olan.
 • Elde edilen şeyler.
 • Toprak ve hayvanlardan elde edilen şey.

mahsulat / mahsulât

 • (Tekili: Mahsul) Mahsuller. Hâsılat. Tarladan, bahçeden veya hayvanlardan elde edilen gıda maddeleri.

makasıd-ı erbaa

 • Dört maksat ve gaye; tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet olmak üzere Kur'ân'ın gözettiği dört temel maksat.

maktu'

 • (Maktua) (Çoğulu: Makati') Kesilmiş, kat olunmuş.
 • Pazarlıksız, değeri ve pahası biçilmiş.
 • Götürü.

mantuk

 • Bir lâfzın nutuk hâlinde, söz sahasında üzerine delâlet ettiği şey. " Şu kitabı satın aldım", sözünde bu lâfzın mantuku, o kitabın satın alınmış olmasıdır.
 • Söz, nukut, mânâ, mefhum.

maye-i ibret / mâye-i ibret

 • İbret aynası, ibret levhası.

me'ne

 • Böğür, hâsıra.

mead / meâd

 • Dönülecek yer; ölümden sonraki yaratılış, haşir.

mecma-i kebir

 • Büyük toplanma yeri; haşir meydanı.

medar-ı hareket / medâr-ı hareket

 • Hareket sahası, alanı.

medarlar

 • Yirmi Dokuzuncu Söz'de bulunan bölümler; haşir ile ilgili deliller.

mehasin

 • (Bak: Mahasin)

meks

 • (Çoğulu: Mükus) Bir şeyin pahası noksan olma.
 • Öşür. Vergi. Vergi almak.

meleke

 • Tekrar tekrar yapılan bir iş veya tecrübeden sonra hasıl olan bilgi ve mehâret.
 • Mümârese.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

melhame

 • Kanlı harb.
 • Büyük muharebe sahası.

mertebe-i haşir

 • Haşir mertebesi.

mesavi

 • (Tekili: Su') Kötü haller. Fenalıklar. Seyyieler. (Mehâsinin zıddı.)

mesele-i haşr

 • Haşir konusu.

meşher-i a'zam

 • Büyük teşhir yeri. Ahiret meydanı. Haşir meydanı.

mesik

 • Pinti, hasis, cimri.

mevki-i fiil

 • İş, hareket yapma sahası.

meydan-ı hamiyet

 • Din, vatan, millet gibi değerleri savunma alanı, sahası.

meydan-ı haşir

 • Haşir meydanı; öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip hesap vermek için toplanılacak olan meydan.
 • Haşir meydanı. Haşrin yeri.

meydan-ı haşr

 • Haşir meydanı.

meydan-ı haşr-i ekber

 • Büyük haşir meydanı.

meydan-ı ilim

 • İlim sahası.

meydan-ı istifade

 • İstifâde sahası, alanı.

meydan-ı münakaşat / meydan-ı münakaşât

 • Tartışma ve anlaşmazlıkların alanı, sahası.

mihsaf

 • (Çoğulu: Mehâsıf) Biz dedikleri ince uzun demir.

mihşah

 • (Çoğulu: Mehâşi) Kaba kilim.

milzab

 • (Çoğulu: Melâzib) Aşırı derecede cimri, pek hasis.

missik

 • Çok cimri. Hasis ve tamâhkâr.

mizan-ı haşir

 • Haşir terazisi, büyük hesap günü olan haşir meydanında amelleri tartan terazi.

mızmar

 • (Çoğulu: Mezâmir) Koşu meydanı. Yarışma sahası.

mücşab

 • Haşin, kaba.

müctehid

 • İctihad eden. İhtiyaç hâsıl olduğunda âyet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslâm allâmeleri ve önderleri. İmam-ı A'zam, İmam-ı Şâfiî... gibi

muhammed-i haşimi / muhammed-i hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

muhammedü'l-haşimi / muhammedü'l-hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed.

müharece

 • Hasımlık, düşmanlık.
 • Cima etmek.

muhasib

 • Hesab eden. Hesap işi ile uğraşan. Muhasib.

muhasım / muhâsım

 • Düşmanlık eden. Düşman olan taraflardan biri. Hasım olan. Birbirini dâva edenlerden her biri. Karşı tarafı tutan.
 • Düşman olan taraftan biri, hasım.

muhasımin / muhasımîn

 • (Tekili: Muhasım) Düşmanlar, muhasımlar.

muhasır

 • (Çoğulu: Muhasırîn- Muhasırûn) (Hasr. dan) Etrafının kuşatıp saran. Muhasara eden.

muhasırin / muhasırîn

 • (Tekili: Muhâsır) Muhasara edenler, etrafını kuşatanlar.

muhasırun / muhasırûn

 • (Muhasırîn) Düşmanı etraftan kuşatanlar. Muhasara edenler.

muhaşşa

 • Hâşiye yazılmış. Tahşiye olunmuş.

muhassal

 • Netice. Husule gelen. Tahsil olunan. Hâsıl olmuş bulunan. Toplanılmış, cem'olunmuş. Hülâsa. Sözün kısası.

muhassala

 • (Husul. den) Elde edilen netice, hâsıl olan sonuç.
 • Fiz: Bileşke.

muhaşşi

 • Hâşiye yazan. Hâşiyeliyen.

muhassıl

 • Husule getiren. Hâsıl eden. Meydana getiren.
 • Hasıl eden, neticelendiren.

muhit-i enfüsi / muhit-i enfüsî

 • Kapsamlı olan kendi dünyası; kâinattaki bütün mükemmelliklerin ve olgun hâsiyetlerin kapsamlı bir nümunesi hükmünde olan kendi zâtı ve iç dünyası.

mülhid

 • Dinden çıkan, dinsiz, kâfir, imânsız. Haşir ve âhirete inanmayan.

mümakese

 • Satın aldığı şeyin pahâsından kesmek.

müridd

 • Cima hırsı ve iştihası galip kişi.
 • Suyu çok olan deniz.

müstahsal

 • (Çoğulu: Müstahsalât) (Hâsıl. dan) Yetiştirilmiş, hâsıl olmuş, üretilmiş.

müstahsil

 • (Hâsıl. dan) Yetiştiren, hâsıl eden, husule getiren, elde eden. Üretici.

müştehi

 • İştihası olan, seven. Hâhişger.

mutasaffi / mutasaffî

 • Tasaffi eden. Saffet ve sâfilik hasıl eden. Temiz olan. Saflaşan.

mütehasım

 • (Çoğulu: Mütehasımîn) (Husumet. den) Karşılıklı düşmanlık eden ve birbirine hasım olan.
 • Karşılıklı olarak dâvâ edenlerden herbiri.

mütehasımin / mütehasımîn

 • (Tekili: Mütehasım) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler.

mütehassıl

 • (Husul. den) Husule gelen, hasıl olan, vücut bulan, meydana gelen.
 • Hasıl olan, meydana gelen.

mütehassıl olan

 • Hâsıl olan, meydana gelen, sonuç itibariyle ortaya çıkan.

mütekevvin

 • Hâsıl olan. Mevcud bulunan. Var olan.

mütevellid

 • Doğan, dünyaya gelen.
 • İleri gelen, çıkan, hâsıl olan.

muvazene-i a'mal / muvazene-i a'mâl

 • Haşirde amellerin tartılıp hesabdelimesi.

na-kes

 • Hasis olan. (Farsça)
 • Zelil, insaniyetsiz, alçak, deni. (Farsça)

na-kesan

 • (Tekili: Nâ-kes) Alçaklar, âdi insanlar, insaniyetsiz kimseler.
 • Cimriler, tamahkârlar, pintiler, hasis kişiler.

nahham

 • Tamahkâr, cimri, hasis, pinti.
 • Boğazını temizlemek için fazlaca soluyup balgam çıkaran adam.

naverdgah / naverdgâh

 • Savaş alanı, harb sahası, muharebe meydanı. (Farsça)

neberdgah / neberdgâh

 • Savaş yeri, muharebe sahası. (Farsça)

nebiyy-i haşimi / nebiyy-i hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

necaset-i kalile

 • Katı şeylerden ise miskalden; sıvı ise el ayası sahasından geniş olan necaset, namaza mânidir. Bu miktardan fazlası necaset-i galizadır.

neceş

 • Değeri artırmak için almak.
 • Bir kumaşın pahasını artırmak.
 • Dağılmış şeyleri bir yere toplamak.
 • Örtmek, setretmek.

necire

 • Bulamaç aşı.
 • Kızgın taş ile kızdırılmış su.
 • Kârgir duvar.
 • Tahtadan veya ağaçtan olan sofa.
 • Çulhaların beze sürdükleri haşil.

necmeddin-i kübra

 • (Mi: 540 - 618) İran Mutasavvıflarının en mühim şahsiyetlerindendir. Kübreviyye veya Zehebiyye ismi ile anılan tarikatın kurucusu sayılır. İsmi: Ahmed bin Ömer Eb-ul Cenab Necmeddin Kübra el-Hivakî el-Harzemî.Münazara ve mübaheseyi çok sevdiği ve her münazarada hasımlarını yendiği için kendisine "Et

nekes

 • (Nâ-kes) Cimri, tamahkâr, hasis.

neş'et

 • Hâsıl olma, vücuda gelme, yetişme.
 • İleri gelme, sebep olma.

nesl

 • Soy, sop. Zürriyet, döl, kuşak.
 • Halk.
 • Çocuk hâsıl etmek.
 • Kıl yolmak.
 • Mumsuz, süzme bal.

neşr-i suhuf

 • Haşir zamanı amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin hesabının görülmesi.
 • Sahifelerin neşri.
 • Haşirde, insanların hesab görülmek için dirildiklerinde amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin amelinin belli oluşu.

nev'un münhasırun fiş-şahs

 • Nev'i şahsına münhasır. Başka bir benzeri olmayan.

nevreste

 • (Çoğulu: Nevrestegân) Yeni yetişmiş, yeni bitmiş, yeni meydana gelmiş, yeni hâsıl olmuş. (Farsça)

nezale

 • Sefillik.
 • Hasislik.

nüdbe

 • Ölen bir kimsenin iyilikleri, mehasini sayılarak ağlamak.

nümune-i haşir

 • Haşir nümunesi, dirilme örneği.

nüsha-i kur'aniye / nüsha-i kur'âniye

 • Ciltlenmiş, kitap hâline getirilmiş Kur'ân nüshası.

nüsha-i nadire-i zaman / nüsha-i nâdire-i zaman

 • Zamanın nadir bulunan bir nüshası, örneği.

nüsha-i suğra

 • Küçük sahife, küçük nüsha. Küçük mâna ifade eden, küçük mahluk, âlemin küçük bir nüshası mânasında insan.

reşkin

 • Kıskanç. Kıskanan. Hased eden. Hâsid. (Farsça)

rezmgah / rezmgâh

 • Savaş meydanı, muhârebe sahası. (Farsça)

ruz-i ceza

 • Kıyamet günü.
 • Haşir günü.

ruz-i haşir

 • (Ruz-i hesab) Kıyamet günü.
 • Âhiretteki toplanma günü. Haşir günü. Dirilip toplanıp hesap görülecek gün.

sabah-ı haşr

 • Haşir sabahı.

saha-i faaliyet

 • Çalışma sahası.

saha-i ukba-yı ferda / saha-i ukbâ-yı ferdâ

 • Yakın gelecekteki âhiret sahası.

saha-i vücud

 • Varlık sahası, alanı.

saha-yı tatbik / sâha-yı tatbik

 • Uygulama sahası, alanı.

sahire

 • Yer yüzü, arz.
 • Kıyamet günü, Cenab-ı Hakk'ın haşir meydanı için tecrid edeceği Arz-ı Beyza.
 • Aslâ insan ve hayvan ayak basmadık yer yüzü. Çöl.
 • Cehennem.

sahsah

 • (Çoğulu: Sahâsıh) Düz yer.

salah

 • Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat. (Mukabili fesad ve fücurdur)

şebike

 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk. (Farsça)
 • Balık ağı. (Farsça)
 • Batı taraflarında Arapların kullandıkları hasırdan örülmüş bir cins başlık. (Farsça)

seccade / seccâde

 • Yere serilip üzerinde namaz kılınan küçük halı, kilim, hasır, bez gibi temiz sergi, namazlık.

sekine

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

sekinet

 • Sükun ve imtinan. Temkin. Nefisteki telaşın kesilmesi ile hasıl olan kalp huzuru ve sükuneti.
 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

sekte

 • Durma, kısılma.
 • Kanın birdenbire durması.
 • Bir işin görülmesinde kesiklik, durgunluk hâsıl olmak.
 • Tecvidde: Kıraat esnasında nefes almadan sesi kesmeğe denir.

şerare

 • (Şerâr) Kıvılcım. Elektrik kıvılcımı. Müsbet ve menfi (+ ve -) elektrik kutuplarının birbirine çok yakın olmasından veya dokunmasından hâsıl olan kıvılcımların parlayışı.

serbeha

 • Baş pahası. Diyet. Haraç. (Farsça)

serd / سرد

 • Soğuk. (Farsça)
 • Sert, haşin. (Farsça)

sere

 • Başparmağın ucundan şehadet parmağının ucuna kadar germek suretiyle hâsıl olan uzunluk ölçüsü. Karıştan küçüktür ve dört sere bir arşın sayılırdı.

şesen

 • Huşunet, haşinlik.

şeyda

 • Tutkun. Divane. (Farsça)
 • Çok sevgiden hâsıl olan hal. (Farsça)

şeydai / şeydâi

 • Çok fazla sevgiden hâsıl olan divanelik, şaşkınlık. (Farsça)

subh-u haşir

 • Haşir sabahı.

şuh

 • (Şıh) Bahil, cimri, hasis kimse.

sure-i haşr / sûre-i haşr

 • Kur'ân'ın 59. sûresi olan Haşir Sûresi.

suretpezir

 • Meydana çıkan, hâsıl olan, şekillenen. (Farsça)

taftafe

 • (Çoğulu: Tavâtıf) Böğür, hâsıra.

tahassul

 • Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak.
 • Hasıl olma, çıkma, meydana gelme.

tahlif / tahlîf

 • Yemin vermek. Mahkemede iki hasımdan birine yemîn ettirmek.

tahsil

 • Hâsıl etmek.
 • İlim edinmek. İlim öğrenmek veya öğretmek için çalışmak.
 • Vergi toplamak.
 • Aşikâre eylemek.

tahşiye / تحشيه

 • Derkenar, haşiye yazma veya yazılma.
 • Haşiyelendirme, dipnot yazma.
 • Haşiye yazma. (Arapça)
 • Tahşiye edilmek: Haşiye yazılmak. (Arapça)
 • Tahşiye etmek: Haşiye yazmak. (Arapça)

talil

 • Hasır.

tanfese

 • (Çoğulu: Tanâfis) Uzun saçaklı halı.
 • Hurma yaprağından yapılan ve eni bir zira' miktarı olan hasır.

tarafeyn

 • İki taraf, davada, karşılıklı iki hasım, her iki taraf.
 • İki taraf. İki nihayet.
 • Dâvada karşılıklı iki hasım. Her iki taraf.

tarih

 • Hâdiseye vakit tayin etmek.
 • Vak'anın vukuuna tayin olunan vakit. Zaman tesbiti.
 • Geçen hâdiseleri kaydetmekten hâsıl olan ilim.
 • Vak'anın vukuuna vakit tayin eden söz ve makam.
 • Memlekette vâki olan hâdiseleri zamana nazaran tertip ve sırasıyla zikir ve beyan ede

tarık / târık

 • Gece gelen kimse.
 • Zulmette hâsıl olan belâ ve musibetler.
 • Parlak yıldız.
 • Sabah yıldızı. (Zühre)

tasvir

 • Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde.
 • Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak.
 • Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim.
 • Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek mel

taun

 • Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri.

teayyün-i vücudi / teayyün-i vücûdî

 • Varlıkta meydana gelme, hâsıl olma.

tebarüz

 • Belli olma, belirtme. Görünme.
 • İki hasım cenk için meyadan çıkma.

tebhil

 • (Bahal ve Buhl. den) Bir kimse için "pinti, hasis" deme.

tehasum / tehâsum

 • Hasımlaşma, düşmanlık.

tehaşün

 • Haşin davranma. Zorluk gösterme. Sert muamelede bulunma.

tenezzül

 • Hasis ve cimri olmak.
 • Asılsız olmak.

tevazün

 • Denklik. Müvâzene hâsıl olmak. Aynı tartıda olmak. Karşılıklı iki taraf da vezinde müsâvi olmak. Denkleşmek.

tevekkuh

 • Şiddetli ve haşin olmak.

tevessü-ü tesir

 • Tesir sahasının genişlemesi.

tevessül

 • Bir isteğin, bir maksadın hâsıl olması için bir şeyi vesîle, sebeb yapmak. Allahü teâlânın sevdiklerini araya koyarak; "Onların hâtırı, hürmeti için" diyerek duâ etmek veya bu sûretle yapılan duâ. İstiğâse ve teşeffû' da denir

teyakkun

 • İyiden iyiye araştırıp şüphesiz tam olarak bilmek.
 • Tam yakınlık hâsıl etmek.

tünd

 • Sert, şiddetli, haşin. (Farsça)

ufunet

 • Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması.
 • İltihab.
 • Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu.
 • Sıkıntı veren manevî ağırlık.

uhdud

 • (Çoğulu: Ahâdid) Çukur.
 • Uzun hat.
 • Yeryüzündeki uzun yarık ve çatlak.
 • Hendek.
 • Kamçı vurulmasından vücutta hâsıl olan yara ve iz.

vagd

 • Tamahkâr, cimri, hasis.
 • Alçak, bayağı, âdi.

varaka

 • Tek yaprak hâlindeki kâğıt.
 • Nebât yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı.
 • Hasis kimse.
 • Peygamberimize (A.S.M.) ilk vahyin geldiği sırada Hz. Hatice vâlidemizin (R.A.) hâdiseyi kendisine bildirdiği ve o zamanın meşhur bir âlimi olan Varaka İbn-i Nevfel'in adı.

vecd

 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.

veled-i sulbi / veled-i sulbî

 • Öz oğul, evlenmekle hâsıl olan kendi soyundan gelen çocuk.

veşi'

 • (Çoğulu: Veşâyi) Bezlerde olan yol yol alaca.
 • Sümâme otundan yapılan hasır.
 • Ağaçlardan kuruyup düşen nesne.
 • Girilmemesi için bahçe ve bostanların çevresine dikilen ağaç veya konan diken.
 • Az nesne.

vücud-i adem / vücûd-i adem

 • Tasavvufta cezbe denilen makâmda kendini yok bildikten sonra, hâsıl olan bir hâl, makam.

ye's

 • Emelinden kesilmek. Ümidsizlik. Nevmid olmak. Matlubunun hâsıl olmasına ümidini kesmek.

yevm-i haşir

 • Haşir günü.

zanin

 • Cimri, bahil ve hasis olan.

zaviye

 • Köşe.
 • Küçük tekke.
 • İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
 • Mat: Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık. Açı. Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde "derece", 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde "g

zemahşeri / zemahşerî

 • (Hi: 467-538) Türkistan'da Harzem'in Zemahşer köyünde doğdu. Hanefî fukahasındandır. Fevkalâde iktidar ve faziletine rağmen bir zamanlar itikadça Mu'tezile'den olmuştu. Meşhur bir ilm-i belâgat âlimidir.

zembil

 • Hasırdan örülerek yapılan kulplu torba, sepet.

zerdost

 • Cimri, hasis, tamahkâr. (Farsça)

zeval-i ismet / zevâl-i ismet

 • Gühasızlığın sona ermesi.