LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HAREKET ETME ifadesini içeren 85 kelime bulundu...

azimet-i şer'iye / azîmet-i şer'iye

 • Dinî azimet; dinde takva ile hareket etmek.

bilahareket / bilâhareket / بلاحركت

 • Hareketsiz, hareket etmeden. (Arapça)

bilaperva / bilâperva

 • Pervasızca hareket etme.

debb

 • Hareket etmek.
 • Ağır ağır yürümek.

depretme

 • Kımıldama, hareket etme.

edeb

 • Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlâk. Usluluk. Hayâ.
 • Ist: Sünnet-i Resul'e (A.S.M.) uygun hareket etmek.
 • Utanılacak şeylerden insanı koruyan meleke; kuvve-i râsiha-i nefsiye.
 • Edebiyat ve ondan bahseden ilim. (Kur'anın edebi ise: Öyle

ezmel

 • Hareket etmek.
 • Muzdarib olmak, acı çekmek.
 • Savt, sadâ, ses.
 • Gül.

felc

 • Nüzul, inme. Vücudda bir kısmın veya çok kısımların hareket etmekten âciz kalışı.
 • İki kısma yarılmak.
 • Küçük nehir.
 • Fevz, zafer.

fikr-i hodserane / fikr-i hodserâne

 • Kimseyi dinlemeden kendi başına hareket etme düşüncesi.

halc

 • Çekmek.
 • Hareket etmek.

hareketsizlik

 • Hareket etmeme.

hazm

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Zaptetmek.
 • Kast etmek.
 • Bağlamak.
 • Yumuşak yüksek yer.
 • Sağlam re'y. Doğru ve kat'i karar.
 • Basiretle hareket etmek.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

ıhtilac

 • Seğirtmek, koşmak.
 • Hareket etmek.

ihtiyat / ihtiyât

 • Önlem alma, tedbirli hareket etme.
 • Dîne uygun olmayan bir işi yapma şüphesinden kurtulmak için, tedbirli hareket etme.

ihtiyat etme

 • Önlem alma, tedbirli hareket etme.

infial

 • Bir tesirin gücü altında hareket etme.

insafla

 • Vicdanlı hareket etme.

intiyat

 • Kendi reyi ile davranma, kendi istek ve iradesi ile hareket etme.
 • Asılı kalma.

irha

 • Tatlılıkla ve kibarca hareket etme, yumuşak davranma, tatlı muâmele etme.

irticac

 • Çalkanmak. Heyecana gelme.
 • Sarsıntı. Muztaribane hareket etmek.

islam-ı mecazi / islâm-ı mecâzî

 • Nefsin, itminâna gelmeden yâni Allahü teâlânın rızâsına uygun hareket etmeye başlamadan önce, kişide bulunan ve Cennet'e girmek için yeterli olan İslâmiyet.

istibsar

 • Basiretli olmak. Düşünceli, hesaplı ve dikkatli iş yapmak ve hareket etmek.

istibşar

 • Müjde almak. Hayırlı, iyi haber iyi sevinmek.İSTİBTA' : Ağır ağır hareket etme.
 • Gecikme, geç kalma.

ita'at / itâ'at

 • Söz dinleme, boyun eğme, emre göre hareket etme. Sözünden çıkmama.

itaat

 • Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Âmirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek.

kebbe

 • İzdihamlık, kalabalık.
 • Cenk ve kıtal içinde sür'at etmek. Savaşta acele hareket etmek.

meyd

 • Deprenmek. Sallanmak.
 • Ziyaret etmek.
 • Hareket etmek.
 • Kırağı çalmak.
 • Meyletmek.
 • Neşv ü nemâ bulmak.
 • Başı dönüp midesi bulanmak.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

muhalefet / muhâlefet / مُخَالَفَتْ

 • Zıddına hareket etme.

mümaşat

 • Birlikte hoş geçinmek.
 • Bir maslahat yolunu takib etmek.
 • Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek.
 • Karışmamak.
 • Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk.

mümaşatsız / mümâşatsız

 • Beraber hareket etmeksizin, uysallık göstermeksizin.

nabz-gir

 • Mizaca göre hareket etmesinden anlıyan, nabza göre davranmasını bilen. (Farsça)

nebz

 • (Nebezân) : Damarın hareket etmesi.

nevesan

 • Kımıldama, hareket etme.

nevs

 • Asılmış olan bir şeyin hareket etmesi, sallanması. Hareket etme. Deprenme.

nühuz

 • Hareket etme, deprenip kalkma.

pa-be-rikab / pâ-be-rikâb

 • Hareket etmek üzere olan.

pa-berca-yi hareket / pâ-bercâ-yi hareket

 • Hareket etmek üzere bulunan, âmâde.

paberikab / pâberikâb / پابركاب

 • Gitmek üzere, hareket etmek üzere. (Farsça - Arapça)

raks ve hareket

 • Oynama, düzenli bir şekilde hareket etme.

rehz

 • Hareket etmek.

rı'de

 • Titremek, hareket etmek.

riya

 • Özü sözü bir olmamak. İnandığı gibi hareket etmeyiş. İki yüzlülük etmek. Gösteriş için yapılan hareket.

sabit

 • Duran, yerinde durup hareket etmeyen.
 • Doğruluğu isbat edilmiş olan.

sabite

 • Yerinde durur gibi olan yıldız.
 • Yerinde durup hareket etmeyen herhangi bir şey. (Seyyare'nin zıddı)

şerr

 • Kötü iş, kötülük. Fenâlık.
 • Kavga.
 • Allaha isyan, emirlerine uymama, muhalif hareket etme.
 • Fenâ adam, fenâlık yapan adam, kötü adam.
 • Daha kötü, en kötü.

seyran

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.

sıfat-ı tehevvür

 • Öfke sıfatı; sonunu düşünmeden öfkeli hareket etme.

su-i tedbir

 • Yanlış tedbir. Kötü yol. Tam düşünüşle, akıllıca hareket etmeyiş.

sür'at-i seyr

 • Hızla hareket etme, yürüme.

taaddi

 • Saldırma.
 • Düşmanlık.
 • Ezme.
 • Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme.
 • Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması.

taammül

 • Amel etmek, hareket etmek.

taharrük

 • Hareket etme.

tahazhuz

 • Suyun deprenmesi, hareket etmesi.

tahkir

 • Hareket etmek. Hor görmek. Küçük görmek. Aşağı ve alçak addetmek.

taka'ku'

 • Deprenmek, hareket etmek.
 • Ötmek.

takalkul

 • Deprenmek, hareket etmek.

tasa'su'

 • Deprenmek, hareket etmek.
 • Perakende olmak, dağılmak.

tasallut

 • Musallat olmak. Birini rahatsız etmek. Tebelleş olmak. Tahakkümane hareket etmek.

tasannu' / تَصَنُّعْ

 • Yapmacık hareket etme.

tasarruf etme

 • Bir şeyde değişiklik yapma vs. gibi dilediği gibi hareket etme.

tatfil

 • Uyuntuluk etmek.
 • Güneşin batı tarafa doğru hareket etmesi.

tebatu'

 • Ağır davranma. Ağır hareket etme.

tebcil

 • Ağırlamak. Yüceltmek. Birisine ta'zim etmek. Hürmetle hareket etmek.

tecavüz

 • Haddini aşma. Söz veya hareketle ileri gitme.
 • Aleyhine hareket etme.
 • Zorlama.
 • Geçme.
 • Sataşma, saldırma, sarkıntılık.

tedbir / tedbîr

 • Bir şeyi elde edecek veya önliyecek yol, çâre; bir işin sonunu düşünerek hareket etmek.

tedric

 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.

teenni / teennî

 • İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde hareket etme. (Teude de denir)
 • İlerisini düşünerek acele etmeden yavaş ve ihtiyatlı hareket etme.

teharrük

 • Hareketlenmek, kımıldamak. Hareket etmek.

tehevvür

 • Korkusuzlukla düşünmeden hareket etmek. Sonunu düşünmeden birden bire karar vermek.
 • Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi; maddi mânevi hiçbir şeyden korkmamak hâleti.

teklif

 • Zor birşey istemek. Bir vazife ileri sürmek.
 • Sıkılgan ve resmi davranış. İçli dışlı olmayan çekingen muâmele.
 • Vergi yüklemek.
 • Vazife vermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın, insanları, emir ve nehiyleri üzerine hareket etmeğe vazifelendirmesi.
 • Fık: Şeriat-ı İslâmiyeni

telatuf

 • (Çoğulu: Telâtufât) Nezaket ve lütufla hareket etme, nâzikâne muamelede bulunma.

teleclüc

 • Söylerken şaşırarak ağzında lâkırdıyı karıştırarak söylemek.
 • Kımıldatmak. Hareket etmek.
 • Tereddüt.

temayül-ü infirad

 • Tek başına hareket etme, sadece kendisini düşünerek hareket etme eğilimi.

temkin / temkîn / تَمْك۪ينْ

 • Ölçülü hareket etme.
 • Ölçülü hareket etme.

temkinli

 • Ağırbaşlı, ihtiyatlı hareket etme.

tenagguş

 • Hareket etmek.

tenevvüh

 • (Nevha. dan) Ölüye feryad ederek ağlamak.
 • Sarkıp sallanıp öteberi hareket etmek.

tera'ru'

 • Deprenmek.
 • Büyümek.
 • Çocuğun hareket etmesi.

tereccüf

 • Deprenmek, hareket etmek.

tevehhüc

 • Deprenmek, hareket etmek.

tevezzug

 • Hareket etmek.

vekalet / vekâlet

 • Vekillik. Birisinin nâmına iş görme. Kendi nâmına hareket etme salâhiyetini başkasına verme. Nezâret, bakanlık.
 • Vekilin vazife gördüğü bina.

vekil

 • Başkasının işini gören. Bir adamın yerine hareket etme selâhiyeti olan kimse.
 • Nâzır. Bakan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın