LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gitmek. ifadesini içeren 137 kelime bulundu...

alh

 • Akıl gitmek.
 • Tembel olmak.

as'ase

 • (Is'as) Yönelme. Arka çevirme.
 • Gece karanlığı gelmeğe başlamak veya gitmek.
 • Bulutun yere yakın olması.

asef

 • (Asf) Büyük kadeh.
 • Bir şeyi almak.
 • Yoldan çıkmak. Zulüm eylemek. Körü körüne gitmek.
 • Birisini istihdâm eylemek. Irgatlık etmek, tarlada işçilik etmek.
 • Ölüm. (Kamus'tan alınmıştır.)

aselan

 • Süngü titrediğinden acı çekmek.
 • Boynunu uzatıp sür'atle gitmek.

azimet / azîmet / عزیمت

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.
 • Gitme, yola çıkma. (Arapça)
 • Azimet etmek: Gitmek. (Arapça)

beşk

 • Yalan söylemek.
 • İşleri yaramaz olmak.
 • Deve, sür'atle gitmek.
 • Elbise dikmek.

celcele

 • Çan sesi.
 • Gök gürültüsü.
 • Depretmek.
 • Gitmek.

defif

 • Ağır ağır gitmek.
 • Kuşun, ayakları yerde iken kanatlarını salıp hareket ettirmesi.

delec

 • Gecenin evvelinden gitmek.

delh

 • Heder olmak, boşa ve faydasız olarak gitmek.

dülce

 • (Delce) Gece vakti bir yere gitmek.

dumur

 • Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek.
 • Bir yere izinsiz gitmek.

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

fesk

 • Yola gitmek.
 • Kan döküp adam öldürmek.

galgale

 • Sür'atle gitmek.
 • Gecenin gitmesi.
 • Haber vermek.

hakhah

 • Gecenin ilk saatlerinde gitmek.

hasfolmak

 • Parlaklığı gitmek.

hemim / hemîm

 • Ağır ağır gitmek.
 • Otun tazeliğinden dolayı parlaması.

hems

 • Gizli ses. Çok gizli. Sesi gizlemek.
 • Ağzı açmadan lokma çiğnemek.
 • Fütursuz olarak geceleyin yola gitmek.
 • Peçe.
 • Sıkmak.
 • Kırmak.

hetit / hetît

 • Birbiri ardınca tez tez gitmek.

heves

 • Gelip geçici istek. Nefsin hoşuna gitmek. Devran edip gezmek. Akıl ile olmayıp nefis ile olan istek.

hicce

 • Bir defa hacca gitmek.

hoşamedi / hoşâmedî

 • Hoş geldin demek, hoş geldine gitmek.

hüsn-ü hatime / hüsn-ü hâtime

 • Neticeyi iyi bir halde bitirme.
 • İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.

husr

 • Zarar.
 • Ele avuca girmemek.
 • Dalâlete gitmek.
 • Noksan.
 • Sapıtmak.

hutu'

 • Gitmek.

iade-i ziyaret

 • Ziyarete gelenin ziyaretine gitmek.

ibdad / ibdâd

 • Ezân-ı Muhammedî okunduğu zaman, her işi terk edip, cemâatle namaz kılmağa gitmek.

ictisar

 • Cür'et ve cesâret göstermek.
 • Çölü aşıp gitmek.
 • Denizde geminin geçip gitmesi.

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

iddilac

 • Gecenin geç vaktinde gitmek.

idlac

 • Gecenin ilk saatlerinden geç vakte kadar gitmek.

ifal

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.
 • Uzaklaşmak, ırak olmak.

ifrat

 • Haddinden geçmek. Pek ileri gitmek.
 • Takatinden ziyade iş vermek. (Tefrit'in zıddı)

iktisas

 • Birinin izinden, ardından gitmek.
 • Kısas istemek. İntikam almak.
 • Kıssa.
 • Hikâyeyi veya bir haberi doğruca söylemek.

iltihab

 • Caddede gitmek. Geniş yolda yürümek.

im'an

 • Fazla dikkat ve ihtimam. Bir şeyde çok ileri gitmek.
 • Bir adamın hakkını ikrar eylemek.
 • Pek uzağa koşmak ve bir hususta hakkı mütecaviz olmak üzere, mübalâğa ve içtihad etmek.

imtidad

 • Uzanmak. Uzayıp gitmek. Gerilip ve çekilip uzanmak.
 • Boy. Tul. Uzunluk.
 • Feza, uzay.

insiyak

 • Mânen sevk olunma. İlâhi ve mânevi sevk. Gönderilmek, bir kuvvetin te'siriyle çekilip gitmek. Ardı sıra gitmek.

irtihal

 • Bir yerden başka yere göçmek, gitmek. Nakl-i mekân etmek.
 • Ölmek.

ıs'ad

 • Yukarı çıkarmak. Yükseltmek.
 • Mekke-i Mükerreme'ye gitmek.
 • İnbikten geçirmek.

is'ad

 • Yükseltmek, yukarı çıkarmak.
 • Mekke-i Mükerremeye gitmek.

ıs'as

 • Gece karanlığı başlamak, karanlık basmak.
 • Karanlığın açılması.
 • Bulutun yere yakın olması.
 • Peşinden gitmek.

istidbar

 • (İdbar. dan) Yüz çevirmek. Arka dönmek.
 • Geri geri gitmek.
 • Bir kimsenin peşinden gitmek.

istifna

 • Fenaya gitmek. Yokluğa karışmak.

istima

 • Birisinin ziyaretine gitmek.

istimrar

 • Devam. Sürüp gitmek.
 • Kavi ve dâim olmak.

istitale

 • Uzanmak. Uzantı. Uzayıp gitmek.
 • Birisi üzerine faziletlilik dâvasında bulunmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğunda sesin imtidadına, uzamasına denir. Bu harfe müstatıl harfi de denir. Bu sıfat Dad harfine aittir.
 • Tıb: Vücutta bazı organların uzaması.

izmihlal

 • Bozulup gitmek. Perişan olmak. Yok olmak. Görünmez hale gelmek.

kabr ziyareti / kabr ziyâreti

 • Ölümü ve âhireti hatırlayıp ibret almak, mezarlıkta medfûn (gömülü) olanlara duâ etmek ve Kur'ân-ı kerîm okumak ve velî olan ölülerin rûhlarından istifâde etmek maksadıyla bir kabre veya mezarlığa gitmek.

kavf

 • Bir kimsenin peşinden gitmek.
 • Ense saçı.

kazr

 • Bir kimsenin peşinden gitmek.

kezkaz

 • Tez tez yürümek, hızlı hızlı gitmek.

kifat

 • Cem'olmuş, toplanmış, biriktirilmiş.
 • İçinde birşey toplanıp biriktirilen yer.
 • Hızlı uçmak, gitmek.
 • (Tekili: Küfv) Küfüvler, benzerler, eşler, denkler.

kızaf

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

kubun

 • Gitmek.

kuta'

 • Düş yormak, rüya tâbir etme.
 • Su kesilmek.
 • Başka yere gitmek.

lahb

 • Sür'atle gitmek.
 • Eti kemikten ayırıp soymak.

letb

 • Gitmek.
 • Devretmek.
 • Bir şeyden ayrılmayıp, ona bağlanmak.

ma'c

 • Süratle gitmek, hızlı gitmek.
 • Yürürken dolaşmak.

ma'd

 • Taze hurma.
 • Taze ot.
 • Yumuşak.
 • Yoğunluk, gılzat.
 • Gitmek.
 • Çekmek.

ma'l

 • Evmek, acele etmek, tez tez gitmek.
 • Alıp kaçmak.

masir / masîr

 • (Çoğulu: Masâyi) (Sayruret. den) Sürüp giden.
 • Karargâh.
 • Suyun aktığı yer.
 • Rücu etmek, dönüp gitmek.
 • Dönüp varılacak yer.

menfed

 • Tükenmek, yok olup gitmek.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

meşi / meşî

 • Yürüyüş. Gidiş. Doğru yola gitmek.

mevt

 • Ölüm. Âhirete göç. Dünyadan gitmek.
 • Mevt, mü'minler için dünya vazifelerinden ve imtihanından bir paydostur.

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

muhalefet

 • Kabulsüzlük. Karşı durma. Uyuşmazlık. Zıt gitmek. Zıddiyet. Muvafık olmamak.

mukayefe

 • Firâset etmek.
 • Bir kimsenin ardınca gitmek.

mürur

 • Geçmek, gitmek. Bir taraftan girip öteden çıkmak.
 • Sona erme, nihâyet bulma.

musu'

 • Davarın sütü çekilip gitmek.

mutur

 • Gitmek.
 • Evmek.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

nedd

 • Gitmek.
 • Kaçmak.

nefs

 • Gülme hususunda ifrata gitmek.
 • Çok fazla gülmek.

nesg

 • Gitmek.
 • Almak.
 • Ağaç kesildiğinde çıkan su.
 • Vurmak.
 • Dürtmek.

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

nis'

 • (Çoğulu: Ensu') Gizlemek.
 • Gitmek.
 • Sarkık olmak.
 • Kuzey rüzgârı.

nızv

 • (Çoğulu: Nuzuv, Enzâ') Gitmek.
 • Sebkat etmek.
 • Kesmek, kat'etmek.
 • Çekip çıkarmak.
 • Bırakmak.
 • Zayıf deve.
 • Eski elbise.

puyan / pûyân / پویان

 • Koşan, hızla giden. (Farsça)
 • Geçip giden. (Farsça)
 • Pûyân olmak: Geçip gitmek. (Farsça)

rah

 • (Çoğulu: Rayâh) Şarap, içki, hamr.
 • El ayası mânâsına olan "Râha'nın C."
 • Gitmek.

rakraka

 • Su dökmek.
 • Su gelip gitmek.
 • Parlamak.
 • Suyun akması.

reften

 • Gitmek. (Farsça)

rehvece

 • Sür'atle gitmek.

revhat

 • Öğlen vaktinden akşama kadar gitmek.

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

rüsuh

 • İlmin derinliğine inmek, dalmak, ilimde ileri gitmek.

sa'y

 • Çalışma, gayret sarf etme. Hac veya umrede Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak yedi defa gelip gitmek.

sayd

 • Av. Avlanmak, sayda gitmek, ava gitmek.

sebh

 • Atın seğirtmesi.
 • Sür'atle gitmek.
 • Maaşında tasarruf etmek.
 • Suda yüzme.

sefer

 • Yolculuk.
 • Muharebe. Harb. Muharebeye hazır bulunma hali.
 • Def'a, kerre.
 • Fık: Muayyen bir mesafeye gitmek.

sek'

 • Gitmek.

şekaz

 • Gitmek.
 • Uzaklık.
 • Bir adamın gözünün çok değer olması.

selk

 • Çekmek veya çekilmek.
 • Gitmek.
 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

şühus

 • Yüksek olmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak.
 • Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak.

sülas

 • Akıl gitmek.
 • Delirmek.

sümmeha

 • Yalan ve bâtıl nesne.
 • Yer ile gök arası.
 • Her tarafa dağılıp gitmek.

sürub

 • Taşraya gitmek.

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

ta'rid

 • Kaçmak.
 • Gitmek.

tahvid

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

tayy-i meratib

 • Birden üst mertebeye geçmek. Birden mertebeleri aşıp, geçip gitmek.

tayyetmek

 • Atlamak; uzun mesafeleri kısa zamanda geçip gitmek.

teassüs

 • Kokmak.
 • Geceleyin ava gitmek.

teavür

 • Elden ele gitmek.

tebellüh

 • Ahmak olmak.
 • Suretâ ahmaklık göstermek.
 • Kaybolmuş bir şeyi araştırmak.
 • Yolu bilmeyen kimse, erbâbından sorup araştırmayarak gitmek.

tecerrüm

 • Gitmek.
 • Etmediği günahı ettim demek.
 • Eksilmek.

tedbib

 • Yumuşak etmek.
 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

tede'lüb

 • Kimse görmeden gitmek.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

tekeffü'

 • Yürürken etrafına bakmadan önünü gözleyerek gitmek.

tekemmül

 • Olgunlaşmak. Kemâle doğru gitmek.

telef / تلف

 • Ölme. (Arapça)
 • Boşa gitme. (Arapça)
 • Telef etmek: Harcamak, tüketmek, yok etmek. (Arapça)
 • Telef olmak: (Arapça)
 • Ölmek. (Arapça)
 • Boşa gitmek. (Arapça)

temadi

 • Devam etmek. Sürüp gitmek.
 • Uzak olmak.
 • Müntehi ve muktezi olmamak.

teradüf

 • Birbiri peşinden gitmek.
 • Edb: İki veya daha fazla kelimenin aynı mânada olması.

tesayür

 • Bir uğurdan gitmek.

teşeyyu'

 • Şiilik taslamak. Şii olma.
 • Vedalaşmak.
 • Ardınca ve peşinden gitmek.

tesmih

 • Yab yab gitmek.
 • Süngü ağacını yontup düzeltmek.

tevahuk

 • Cemaat olup gitmek. Topluluk hâlinde gitmek.

tezemmün

 • Sür'atle gitmek.

tırak

 • Gitmek.

tugyan

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek. Azgınlık, taşkınlık. Taşkın mizaçlılık.
 • Kan galebe etmesi hali.
 • Resmî devlet kuvvetlerine karşı durmak.
 • Su baskını.

tülüv

 • Tilâvet.
 • Bir kimseye uyup ardınca gitmek.

tumur

 • Aşağı sıçramak.
 • Doldurmak.
 • Seyahat edip gitmek.
 • Defnetmek, gömmek.

turu'

 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Sonradan olmak.

vekde

 • (Çoğulu: Viked) Gitmek.

zahib / zâhib / ذاهب

 • Giden. (Arapça)
 • Sanıya kapılan. (Arapça)
 • Zâhib olmak: (Arapça)
 • Gitmek. (Arapça)
 • Sanıya kapılmak. (Arapça)

zalifen

 • Birisinin izine uyup gitmek.
 • İzini gizlemek, belirsiz etmek.

zefif

 • Çabuk davranan. Çevik.
 • Deve kuşunun yelmesi.
 • Gelini kocasına göndermek.
 • Hızla gitmek.

zehab

 • Gitmek.
 • Zihnen bir yola sapmak. Yanlış düşünce. Bir fikre uymak. Zan.

zevah

 • Gitmek.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.

zevzat

 • Doğurmak.
 • Sür'atle gitmek.
 • Reddedip uzaklaştırmak.

zeyh

 • Mahvolmak.
 • Gitmek.
 • Uzak olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın