LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Girmek ifadesini içeren 73 kelime bulundu...

biat olunmak

 • Birine itaat edilmek, hükmüne girmek.

dagr

 • şiddetle def'etmek.
 • Bir yere girmek.

dahil / dâhil / داخل

 • (Bak: Dahl-Dehal) Girmek, karışmak. Dokunmak. Taarruz etmek, müdâhale eylemek.
 • İç, içeri. (Arapça)
 • Dâhil olmak: İçeri girmek. (Arapça)

davr

 • Ziyan etmek, zarara girmek.

demc

 • Dühul etmek, girmek.
 • Mestur olmak, örtünmek.

duhul / duhûl / دخول

 • Giriş, içeri girme. (Arapça)
 • Duhûl etmek: Girmek, içeri girmek. (Arapça)

duhuliye

 • Eskiden, satılmak üzere şehir ve kasabalara getirilen her cins ticaret malından alınan vergi.
 • Bir yere girmek için verilen para.

dümuk

 • Ansızın duhul etmek, birdenbire girmek.

dümur

 • Destursuz olarak eve girmek.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

gavs

 • Suya dalmak. Dalgıçlık.
 • Mc: Bir mes'elenin derinliğine ve hakikatine muttali' olup bilmek.
 • İyi anlamak.
 • Maslahata gayret ile girmek.

gazl

 • İplik eğirmek, bükmek.

günciden / güncîden

 • Sığmak, girmek. (Farsça)

had'

 • Aldatmak.
 • Dühul etmek, girmek.
 • Kurumak.

hall

 • Çözme. Çözülme. Karışık bir mes'elenin içinden çıkma.
 • Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek.
 • Susam yağı.
 • Ezmek.
 • Açmak.
 • Dühul etmek, girmek.

haşş

 • Girmek, dühul etmek.

hidayet

 • Doğruluk. İslâmlık. Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmek. Dalâletten ve bâtıl yoldan uzaklaşmak.

hiza / hizâ / حذا

 • Sıra. (Arapça)
 • Hizâya gelmek: (Arapça)
 • Boyun eğmek, itaat etmek, kabullenmek. (Arapça)
 • Sırayı bozmadan durmak. (Arapça)
 • Hizâya girmek: Sıra olmak. (Arapça)

hulul

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.
 • İçine girmek, dahil olmak.

iddimac

 • Bir şeyin içine girmek. Bir yere girip gizlenmek.

ıdha'

 • Kuşluk vaktine girmek.

igzal

 • Eğirmek.

ihtida

 • Hidayete ermek. Delâlet ve irşadı kabul edip doğru yola girmek. Allah'a ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize iman etmek.
 • Başkasına tekaddüm etmek.

intisab

 • (Nisbet. ten) Bir yere, bir kimseye mensub olmak. Mâiyyetine girmek. Bağlanmak.

islam-ı mecazi / islâm-ı mecâzî

 • Nefsin, itminâna gelmeden yâni Allahü teâlânın rızâsına uygun hareket etmeye başlamadan önce, kişide bulunan ve Cennet'e girmek için yeterli olan İslâmiyet.

ittizan

 • Ölçülü olmak. Vezne girmek.

kaas

 • Boynu göğüse girmek.

karv

 • Ağaç kadeh.
 • Köpek yalağı.
 • Hurma ağacının kökü.
 • Uzun havuz.
 • Hayanın derisi inip büyümek.
 • Kast.
 • Etraflıca araştırmak, tetebbu.
 • Bir kimsenin mesleğine girmek, onun yoluna süluk etmek.

kefn

 • Yün eğirmek.

kemsere

 • Cem'olmak, toplanmak.
 • Bazısı bazısına girmek.
 • Yab yab yürümek.

küruz

 • Dühul etmek, girmek, dâhil olmak.
 • Bir kimseye ilticâ etmek, sığınmak.

lehk

 • şiddet.
 • Meşakkat, zahmet.
 • Birbiri içine girmek.

miftele

 • Yün eğirmekte kullanılan çatal değnek.

migzel

 • (Çoğulu: Megazil) İplik eğirmekte kullanılan âlet. iğ.

münadale

 • Müsabaka yarışına girmek. Atışma. Atış müsabakası.

nakb

 • (Çoğulu: Enkâb) Delmek, delik açmak.
 • Girmek.
 • Dağ içindeki yol.

neşef

 • İçmek.
 • Sinmek.
 • İçine girmek, dühul etmek.

nizam / nizâm / نظام

 • Düzen. (Arapça)
 • Nizâm bulmak: Düzene girmek. (Arapça)

nücu'

 • Yemeğin hazmolup sindirilmesi.
 • Eser yapmak.
 • Duhul etmek, girmek.

nüşub

 • Dühul etmek, girmek, dâhil olmak.
 • İlgilendirmek, alâkalandırmak, taalluk etmek.

nusul

 • Huruç etmek, çıkmak.
 • Dühul etmek, girmek. (Ezdaddandır)
 • (Tekili: Nasl) Mızrakların uçlarındaki sivri demirler. Temrenler.

ram olmak / ram

 • İtaat etmek, boyun eğmek.
  Ram: İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad.
  Teslim olmak, hükmü altına girmek (Farsça)

reden

 • Hazz denilen kumaş.
 • Silâhların biribirine dokunmasından çıkan ses.
 • İplik eğirmek.

sebih

 • Kuş yeleğinin kopup düşeni.
 • Pamuk ve yün atıldıktan sonra dürüp eğirmek için koydukları bez parçası.

selamet

 • Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
 • Neticede imân ile kabre girmek.
 • Edb: Doğruluk, sağlamlık.

şer'

 • Emir ve nehy gibi hükümleri vaz' etmek.
 • Bir işe başlamak.
 • Dalmak.
 • Girmek.
 • Zâhir etmek, göstermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın emri. Âyet, hadis, icma-i ümmetle ve kıyas-ı fukaha ile sâbit olan dinin temelleri, şeriat.

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

subu'

 • Dinini terk edip başka dine girmek.

süluk / sülûk

 • Tasavvuf yoluna girmek.
 • Bir yola girmek, manen yükselmek.

ta'n

 • Hoş görmemek. Kötülemek. Birisinin ayıp ve kusurlarını beyan etmek.
 • Küfretmek.
 • Muhalifin iddialarını çürütmek.
 • Vurmak.
 • Duhul etmek, dâhil olmak, girmek.

tafv

 • Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması.
 • Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi.
 • Bir işe girmek.
 • Hayvanın tepe üzerine çıkması.
 • Ceylânın koşması.

tagavvül

 • Renkten renge girmek. Rengini değiştirmek.

tahallül

 • (Halel. den) Bozulmak. Ekşimek. Sirke olmak.
 • Araya girmek. Başka bir şeyin müdahale etmesi, karışması.
 • Dişleri hilâllamak.

tahazzün

 • Hazineye girmek.
 • Yığılmak.

takahhum

 • Ansızdan bir nesneye dühul edip girmek.

takallüb

 • Bir taraftan diğer tarafa dönmek.
 • Bir halden başka bir hale değişmek.
 • Başka kalıba girmek.

takassu'

 • Dühul etmek, girmek.

tavassut

 • Ara bulma için araya girmek. Aracılık. Vasıtalık.
 • İyi ile kötü arasında mu'tedil olanını almak.

tebadür

 • Ani olarak zihne girmek.
 • Hâdis olmak.
 • Barışmak.
 • Öğretmek.
 • Diğerini geçmek için sür'atlenmek, hızlanmak.

tebeddül

 • Başkalaşmak. Değişmek.
 • Yeni hey'ete, başka kıyâfete girmek.

tebrik

 • Gözlerini dike dike bir yere bakmak.
 • Günaha girmek.
 • Uzak bir yere sefer etmek.
 • Çetinlik, zorluk sebebi ile yorulmak.
 • Kadının süslenip püslenmesi.
 • Evi ziynetleyip süslemek.

tecessüd

 • Ceset şekline girmek. Vücud peyda etmek. Cesedlenmek.

tecessüm

 • Cisim şekline girmek. Maddeleşmek. Göz önüne gelmek. Mücessem olup görünmek. Cisimleşmek.

tedahül / tedâhül

 • İç içe olmak. Birbiri içine girmek.
 • Yığılıp kalmak. Birikmek. Karışmak.
 • Bir taksidi ödemeden ötekinin gelmesi. Ödemede gecikmek.
 • İç içe olmak, birbiri içine girmek.

teftih

 • (Çoğulu: Teftihât) (Feth. den) Açmak.
 • Bırakmak.
 • Yarmak, yardırmak.
 • Geğirmek.

tekellüf

 • Kendi isteğiyle külfete girmek, bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek.
 • Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.

temessül

 • Benzeşmek. Cisimlenmek.
 • Bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmek.
 • Bir kıssa veya atasözü söylemek.

tereccül

 • Paklanmak, temizlenmek.
 • Süslenmek, ziynetlenmek.
 • Saç ve sakal taramak.
 • Yayan yürümek.
 • Kuyu içine girmek.

tevellüc

 • Dühul etmek, dâhil olmak, girmek.
 • Vahşi canavarların yatağı.

vakb

 • Duhul etmek, dâhil olmak, girmek.
 • Kaybolmak.

vürud / vürûd / ورود

 • Giriş, geliş. (Arapça)
 • Vürûd etmek: Girmek, gelmek. (Arapça)

zera'

 • İplik eğirmekte elleri çabuk olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın