LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Giren ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

akli / aklî

 • Akılla ilgili, akıl alanına giren.

akliyat / akliyât

 • Akıl alanına giren şeyler.

antikor

 • Vücuda giren hastalık mikroplarını zararsız kılmak için organizmanın bir kanun-u İlahî ile çıkardığı madde. (Fransızca)

bezha'

 • Göğsü dışarı çıkıp arkası içeri giren kadın.

bidat / bidât

 • Dinde olmayıp da dine sonradan giren âdetler.

bukalemun

 • Bulunduğu yerin rengine giren bir hayvan.
 • Bulunduğu yerin rengine giren, fare büyüklüğünde, böcek yiyen bir hayvan. (Farsça)
 • Mc: Sık sık fikir ve kanaat veya meslek değiştiren. (Farsça)

cism

 • Boşlukta yer kaplayan şekil almış veya başka bir şekle giren madde.
 • Beden, vücûd.

dahil / dahîl

 • İçerdeki yabancı; bir şeye sonradan gelip giren, dışarıdan giren.

ehl-i istiğrak

 • Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar.

ehl-i riyazet / ehl-i riyâzet

 • Nefsini terbiye etmek için manevî eğitime giren kişiler.

halice

 • Pamuk eğiren.

hall

 • Giren, dâhil olan. İnen.

i'tikaf / i'tikâf

 • İbâdet niyetiyle câmide bir müddet bulunmak. Îtikâf, nezr (adak) olursa vâcib, Ramazan ayının son on gününde sünnet, bunların dışında herhangi bir zamanda namaz kılmayı beklemek, göz-kulak günâh işlemesin niyetiyle mescidde bulunmak ise müstehâbdır (sevâbdır). Îtikâfa girene mü'tekif denir.

irade / irâde

 • Allahü teâlânın sübûtî sıfatlarından. Allahü teâlânın dilemesi.
 • İstemek, seçmek, dilemek tercih etmek.
 • Tasavvuf yoluna yeni girenlerin başlangıç halleri. Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaya azmedenler, karar verenler için ilk konak.

kuva-yı sariye / kuvâ-yı sâriye

 • Kâinattaki herşeye sirayet edip giren mânevî güçler, kuvvetler.

mübalağalı ism-i fail / mübalağalı ism-i fâil

 • Gr: ( : fa'âl) ve ( : faul) gibi bazı kalıplara giren kelimelere denir. Bu vezinden gelen kelimeler "mübalağa" ifade ederler. "En, pek, çok" mânasına gelirler.

müdahil / müdâhil

 • Dâhil olan. İçeri giren. El atan. Müdahale eden. Karışan.
 • İçeri giren.

mukim / mukîm

 • Doğduğu veya evlendiği veya hep kalmak niyyeti ile yerleştiği yerde oturan veya 104 km ve daha uzak bir yerde giriş çıkış günlerinden başka on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimse. Mâlikî ve Şâfiî mezheblerinde dört gün kalmaya niyet eden ve kendi memleketine giren mukîm olur.

muktehim

 • Mülâhazasız bir işe hücum edip giren.
 • (Bak: İktiham)

mümeyyiz / مميز

 • Katip. (Arapça)
 • Sınava giren öğretmen. (Arapça)

müntesib

 • İntisab etmiş, intisab eden, giren, alâkası olan.

müntesibin / müntesibîn

 • İntisab edenler, alâkası olanlar, girenler,

mürid / mürîd / مُر۪يدْ

 • Tasavvufta Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için evliyâ bir zâtın terbiyesi altına giren talebe.
 • Tarîkate giren.

mürtekış

 • Birbirine giren. Karmakarışık olan.

müsabık

 • (Sebk. dan) Müsabakaya giren, yarışmaya katılan.
 • Geçen.

müste'min kafir / müste'min kâfir

 • Müslüman bir memlekete onların izni ile giren müslüman olmayan kimse.

müste'min müslüman

 • Dâr-ül-harbe (müslüman olmayanların ülkesine) onların izni ile giren müslüman.

müstenhic

 • Birinin mesleğine giren.

mütebeddil

 • (Bedel. den) Değişen, tebeddül eden, başka hâle giren. Bozulan.
 • Kararsız.

mütecessid

 • Cesed şekline giren, tecessüd eden, vücud bulan.

mütegavvil

 • Renkten renge giren. Bir şeyin rengine giren.
 • Uğraşan, tegavvül eden.

mütehallil

 • Araya sokulan, araya giren.
 • Bozulan.
 • Bir kelimeden nice mânâlar kasdedip söyleyen kimse.

müteheddi

 • (Hidyet. den) Hediye gönderen.
 • Hidâyete eren, doğru yola giren. İslâm dinini kabul edip müslüman olan.

mütekaıs

 • Göğsü dışarı çıkıp, arkası içeri giren kimse.

mütekavvis

 • (Kavs. dan) Yay gibi eğri. Yay şekline giren, kavislenen. Eğrilmiş, bükülmüş.

mütekellif

 • Gereksiz külfete giren, gösterişe kapılan.

mütekemmin

 • (Kemn. den) Pusuya yatmış olan, pusuya giren, gizlenen, pusuda.

mütelevvin / متلون

 • Renkten renge giren. Halden hale geçen. Kararsız. Dönek.
 • Renkten renge giren, yanar döner. (Arapça)

mütemessih

 • Çirkin kılığa giren. Temessüh eden. İnsaniyetten hayvaniyete değişen.

mütemessil

 • Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen.
 • Kıssa, hikâye anlatan.

mütenekkir

 • Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren.

mütevaggil

 • Bir şeyin çok derinliğine giren, meşguliyetini derinleştiren. Usanmayıp, yorulmayıp gayret ve devam eden.

nafiz

 • İçe işleyen. Delip geçen. İçeri giren.
 • Sözü geçen, kendine itaat edilen. Te'sirli, nüfuzlu.

nu're

 • (Çoğulu: Near-Nerât) Eşeğin burnuna giren bir cins sinek.

selem

 • İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satılması. Yâni belli miktârda peşin para ile belli zaman sonra bilinen yerde bilinen bir malı satın almak için yapılan sözleşme. Peşin parayı verene sâhib-üs-selem veya rabb-üs-selem; veresiye mal ver me borcu altına giren satıcıya müslemün ileyh, bu

siyonist

 • (Kudüs'ün eski adı olan Sion. dan) Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak isteyen. Yahudi fikrinin taraftarı. Bir şeyi Yahudilerin gaye ve menfaatına göre değerlendiren. Yahudilik.
 • Yahudi dinine giren.

vaftiz

 • (Vaftis) (Rumcadan) Hristiyanlarca çocuğun ve hristiyanlığa yeni girenin dine girme şartı sayılan, suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanların dine gireni kutsal suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanlığa yeni girenin ve çocuğunun dine girmesi için gerekli sayılan, suya sokma töreni.

veci

 • Güzel, hoş, lâtif. Uygun, münasib.
 • Bir kavmin büyüğü, reisi.
 • Hürmetli insan.
 • Sultan huzuruna girenler.
 • Makam ve şeref sâhibi.

vekir

 • Yuvasına giren kuş.

zeri'

 • Araya giren, şefaat edici.