LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gilan ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

akıbetendişane / âkıbetendişane

 • Sonu için kaygılanırcasına.

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

durendiş / dûrendiş

 • İlerisi için kaygılanan.

durendişane / dûrendişâne

 • İlerisi için kaygılanırcasına.

endişenak / endîşenâk

 • Endîşenâk olmak: Kaygılanmak.

eşi'a

 • Şualar, ışınlar, bir kaynaktan çıkıp dağılan ince ışık hüzmeleri.

fayih

 • Kendiliğinden dağılan güzel koku.

gabibe / gabîbe

 • Sabah sağılan koyun sütünün üzerine akşam yine sağıp, ertesi güne bekletilip ekşiyen süt.

gir / gîr

 • (Giriften) "Tutmak, yakalamak" mastarının emir köküdür. Türkçedeki: yapan, tutan, tutucu, dağılan, yayılan gibi mânalara gelir. Kelimenin sonuna eklenir. (Farsça)

hakendiş

 • Hak için kaygılanan.

halub

 • Sağılan şey.

hilab

 • İçine süt sağılan kab.

hodendişlik

 • Kendi için kaygılanma, endişe etme; kendini düşünme; bencillik.

iadeten / iâdeten

 • Eskiyi yerine getirerek; ölümden sonra çürüyüp dağılan bedeni tekrar inşa edip diriltmek şeklinde.

ifraz / ifrâz / افراز

 • Parçalara bölme. (Arapça)
 • Parselleme. (Arapça)
 • Salgı. (Arapça)
 • İfraz edilmek: Salgılanmak, çıkarılmak. (Arapça)

inde'l-muhakeme

 • Yargılanma anında, duruşma sırasında.

ingımam

 • Kaygılanma, gamlanma, tasalanma.

inhifaz

 • Aşağılanma, alçaklanma.
 • Çökkünlük.

inhitat

 • Aşağılanma, aşağı inme.
 • İhtiyarlama, yaşlıyığa yüz tutma.
 • Kuvvetten düşme.
 • Bir şişin inmesi.
 • Düşme, inme.

jaledar

 • Üzerine çiğ düşmüş, kırağılanmış. (Farsça)

kasb

 • Ağızda tez dağılan ve çekirdeği katı olan kuru hurma.
 • Sağlam, sert.

kaur

 • Çok derin.
 • Çöllerde, rüzgârların esmeleri sebebiyle yığılan kum tepeleri. Kumullar.

mahkür

 • Aşağılanan, küçük düşürülen.

mahsus olan / mahsûs olan

 • Hisler aracılığıyla algılanan.

mahsusiyet

 • Dış duyularla hissedilebilir, algılanabilir.

mevzu'

 • Bahis. Üzerinde durulan mes'ele.
 • Aşağılanmış olan.
 • Konulmuş. Vaz olunmuş.
 • Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan.
 • Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri.

mezmum / mezmûm

 • Aşağılanmış, kınanmış.

mihleb

 • İçine süt sağılan kap.

miksefe

 • (Kesâfet. den) İçine elektrik enerjisi yığılan âlet. (Kondansatör)

miskin-i zelil

 • Zillete düşmüş sefil, hor görülüp aşağılanan sefil.

mişvar

 • Tarz, tavır, gidiş, gidişât.
 • Gümeçten bal peteği sağılan âlet.
 • Davar satılacak yer.

mübalat-kar / mübalat-kâr

 • Dikkat, itina ve düşünce ile kaygılanan. (Farsça)

mücalih

 • Kışın da sağılan ve süt veren deve.

müfterik

 • (Fark. dan) Ayrılan, iftirâk eden.
 • Perişan olan, dağılan.

muhakeme olma

 • Yargılanma.

münhafıza

 • Harf söylenirken alt damaktan dilin ayrılması hâli.
 • Aşağılanmış olan.

müntesir

 • (Nesr. den) Saçılan, yayılan, dağılan.

mütecemmi'

 • (Çoğulu: Mütecemmiîn) (Cem'. den) Toplanan, yığılan, biriken, tecemmü' eden.

mütecemmiin / mütecemmiîn

 • (Tekili: Mütecemmi') Toplananlar, yığılanlar, tecemmu' edenler, birikenler.

mütedenni

 • Tedenni eden, gerileyen, aşağılanan.

mütehaşşid

 • (Çoğulu: Mütehaşşidîn) Yardım için koşuşup toplanan, biriken, yığılan.

mütenessir

 • (Nesr. den) Saçılan, yayılan, dağılan.

müteneşşir

 • Yayılan, dağılan, intişar eden.

mütesaddı'

 • Dağılan, parekende olan, parça parça olan.
 • Yarılıp çatlayan.

müteşettit

 • (Müteşettite) Dağılan, dağınık olan. Karışan, karışık bulunan. Perişan olan.

müzemmil

 • Elbise içine sarınan, örtünen, sargılanmış.

şarapnel

 • Ask: Bir çeşit top mermisi. (Fransızca)
 • Top mermisinden dağılan herbir parça. (Fransızca)

tahkir / tahkîr / تحقير

 • Küçümseme, aşağılama. (Arapça)
 • Tahkîr edilmek: Aşağılanmak. (Arapça)
 • Tahkîr etmek: Aşağılamak. (Arapça)

tehevvün

 • Hakir kılınma. Horlanma. Hakaret görme. Aşağılanma.
 • Aşağılanma.

teraküm edilen

 • Biriken, yığılan.

tezellül

 • Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak.

vasıta-i zillet

 • Aşağılanma aracı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın