REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gezme ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

cereyan / cereyân

 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.

cevelan / cevelân

 • Dolaşma, gezme.
 • Dolaşma, gezme.
 • Dolaşma. Kaynama. Yerinde durmayıp gezme.

cevelan etmek / cevelân etmek

 • Dolaşmak, gezmek.

devr-i alem / devr-i âlem

 • Dünya seyahati, dünya gezisi, dünyayı gezmek.

fiil

 • (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 • Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime. (Sarf bilgisinde geniş izahı vardır.) Türkçede; gelme, gitme, yazma, okuma, gezme gibi kelimelere de fiil denir. (Fi'l diye de yazılır.)

geşt

 • Seyretme, dolaşma, gezme, tenezzüh.
 • Geçme.

geşt ü güzar / geşt ü güzâr

 • Gezip tozma, gezme.

heves

 • Gelip geçici istek. Nefsin hoşuna gitmek. Devran edip gezmek. Akıl ile olmayıp nefis ile olan istek.

istikra / istikrâ

 • Gezme, dolaşma, âvârelik, konuklama.
 • Bir şey hakkında etraflı bilgi edinme.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

kab'

 • Seyahat edip gezmek.
 • Nefesi tutulmak.
 • Atın burnu içinden çıkan hırıltı.

keşt

 • Seyir ve temâşâ etmek. Gezmek.
 • Hanzale.

mesire

 • Seyredilecek, gezilecek yer. Tenezzüh ve gezme yeri.
 • Seyir.

metali'

 • Matla'lar. Tulu' edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler.
 • Ast: Herhangi bir yıldızın i'tidal-i rebii (Arz'ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart'ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzeri

sekk

 • Seyahat etmek, gezmek.

seyahat

 • Gezme, gezinti.

seyr-i bilad-ı kesire / seyr-i bilâd-ı kesîre

 • Çok sayıdaki beldeleri gezme ve dolaşma.

seyran

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.

seyrangah / seyrangâh

 • Seyir yeri. Gezme ve eğlenme yeri. (Farsça)

seyruret

 • Yürümek, gezmek.

teberrüc

 • Açık saçık olmak.
 • Kadının süslenip yabancılar içinde gezmesi. (Câhiliyet devrinde olduğu gibi)

tecvil

 • Seyahat etmek, gezmek.

tedavül

 • Elden ele gezmek, dolaşmak.

tedvih

 • Şehirler gezmek.

teferrüc

 • Rahatlama, gezme.

temaşa

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)

tenezzüh etmek

 • Gezmek, dolaşmak.

tenkib

 • Dolaşıp gezmek.
 • Ticaret yapmak. Tefahhus etmek.
 • İnceden inceye araştırmak.

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak.
 • Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.
 • Fık: İçinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber.

ticval

 • Memleket seyredip dolaşmak, gezmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın