LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Getirme ifadesini içeren 353 kelime bulundu...

a'mal-i mükellefin / a'mâl-i mükellefîn

 • Dini emirleri yerine getirmekle yükümlü olanların amelleri, işleri.

acn

 • Yoğurma. Ma'cun kıvamına getirme.

adem-i ifa

 • Yapmama, yerine getirmeme.

adileştirme / âdileştirme

 • Önemsiz hale getirme, sıradanlaştırma.

adiliyet / âdiliyet

 • Allah'ın haklıyı haksızı ayırması, her hakkı yerine getirmesi, sonsuz adalet sahibi olması.

ahde vefa / ahde vefâ

 • Sözünde durma, sözünü yerine getirme.

akim / akîm

 • Neticesiz, sonu yok. Beyhude.
 • Yağmur getirmeyen rüzgar.
 • Çocuğu olmayan, kısır. Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).

aks-ül amel

 • İstenilen şeyin zıddı hasıl olması. Tersine oluş. (Reaksiyon)
 • Edb: Edebi san'atlardandır. Bir cümle veya mısrânın altını üstüne getirmekle, başka bir cümle veya mısrâ yapmaktır. Pertev paşanın: "Her düzün bir yokuşu, her yokuşun bir düzü var." mısrâında olduğu gibi.

alim-i ilm-i celp / âlim-i ilm-i celp

 • Eşyayı çekip yanına getirme ilmine sahip âlim.

amel

 • İş. Çalışma. Bir emri veya vazifeyi yerine getirme.
 • Kâr, iş işleme.
 • Dini bir emri yerine getirme, tatbik etme. İtaat. İbâdet.
 • Yapma, uygulama; dinin emirlerini yerine getirme.

arz-ı ihtiyaç

 • İhtiyacını arzetme, dile getirme.

ateh / عته

 • Bunama. (Arapça)
 • Ateh getirmek: Bunamak. (Arapça)

aver

 • Averden "getirmek" fiilinin emir köküdür, kelime sonuna getirilerek; yapan, eden, olan, veren, götüren gibi manalara sebeb olur. (Farsça)

bakileştirmek / bâkileştirmek

 • Ölümsüzleştirmek, devamlı hale getirmek.

bevk

 • Fenalık, düşmanlık, keder ve belâ meydana getirme.
 • Musibet, felâket.
 • İzinsiz ve habersiz olarak bir yere aniden çıkagelme.
 • Çalıp çırpma.
 • Yalan söz.
 • Boşboğaz (adam).
 • Şiddetli yağmur.

beyan / beyân / بيان

 • Açıklama, ifade etme, dile getirme. (Arapça)
 • Beyân edilmek: Açıklanmak, dile getirilmek. (Arapça)
 • Beyân etmek: Açıklamak, dile getirmek. (Arapça)

büyü

 • Cin gibi manevî varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz.

ca'l

 • Yapma, meydana getirme, yaratma.

cadis

 • Viran, harap, yıkık.
 • Çorak, kurak, işlenmemiş, ekilmemiş toprak, gelir getirmeyen boş arazi.

çağrışım

 • Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir. Bu bağıntı zaman ve mekânda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur. Sevap deyince günahın; abdest deyince namazın; Cennet deyince Cehennem'in de

cebrail / cebrâil

 • Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek.

cebrail aleyhisselam / cebrâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Peygamberlere vahy getirmek, onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Buna Cibrîl, Rûh-ul-emîn, Rûh-ul-kuds, Nâmûs-ı ekber de denir.

celb

 • Getirme.

celb eylemek

 • Çekmek, getirmek.

celb-i suret

 • Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.

cem etme

 • Toplama, bir araya getirme.

cem' / جمع

 • Birleştirme, bir araya getirme.
 • İkindi namazını öğle namazıyla, yatsı namazını akşam namazıyla birlikte kılma.
 • Tasavvufta bir makam. Fenâ ve sekr (mânevî sarhoşluk) makâmı da denir.
 • (Çoğulu: Cümu) Hurmanın iyi olmayanı. Farklı şeyleri bir yere getirmek mânasına mastar.
 • Az olarak cemaat için isim olur.
 • Toplama. Bir yere getirme, biriktirme. Yığma.
 • Gr: Arabçada (ve tesniye olmayan dillerde) ikiden çok olan şeylere delâlet eden kelime. (Kitabın başı
 • Toplama. (Arapça)
 • Çoğul. (Arapça)
 • Cem' edilmek: Toplanılmak. (Arapça)
 • Cem' etmek: Toplamak, derlemek, bir araya getirmek. (Arapça)

cem-i kuvvet

 • Gücü toplayıp bir araya getirme, güç birliği.

cerd

 • Elbisesini çıkarma, elbisesinden soyma, çıplak hâle getirme.
 • Ot ve ağaç yetişmeyen yer.

cibril / cibrîl

 • Peygamberlere vahy getirmekle vazîfeli melek Cebrâil de denir.

cihad-ı ekber / cihâd-ı ekber

 • Büyük cihâd. Nefsin, insan tabiatının, bedeninin kötü isteklerini yerine getirmemek için yapılan mücâdele.

dar-ut-teklif / dâr-ut-teklîf

 • Kulların Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer. Dünyâ.

debretmek

 • (Tepretmek) Kımıldatmak, harekete getirmek, oynatmak. (Türkçe)

derhatır / derhâtır / در خاطر

 • Hatıra getirme.
 • Hatırlama. (Farsça - Arapça)
 • Hatırda tutma. (Farsça - Arapça)
 • Derhâtır ettirmek: Hatırlatmak, akla getirmek. (Farsça - Arapça)
 • Derhâtır eylemek: Hatırlamak. (Farsça - Arapça)

deruhte

 • Yerine getirme.

deruhte etme

 • Üstlenme, yerine getirme.

dua

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini

dua-yı fiili / dua-yı fiilî / duâ-yı fiilî

 • Fiilî dua, gerekli şartları ve sebepleri yerine getirme.
 • Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak.

eda / edâ / ادا

 • Yerine getirme, verme.
 • Yerine getirme, yapma. Namaz, oruç, hac, zekât gibi bir ibâdeti vaktinde yapmak.
 • Ödeme, verme.
 • Zamanında yerine getirme.
 • Tarz, üslûp.
 • Ödeme. (Arapça)
 • Yapma, yerine getirme. (Arapça)
 • Tarz, tavır. (Arapça)
 • Çalım. (Arapça)

eda etme / edâ etme

 • Yerine getirme.

eda etmek / edâ etmek

 • Yerine getirmek.

eda' / edâ'

 • Yerine getirmek. Ödemek. Borcunu vermek. Vazifesini yapmak.
 • Tarz. Üslub.
 • Şive.
 • Tekebbür.
 • Fık: Namazı vaktinde kılmağa "Eda" ve vakit geçtikten sonra kılınan namaza da "Kaza" denir.

eda-i emanet / edâ-i emanet

 • Emaneti yerine getirme.

eda-i feraiz / eda-i ferâiz

 • Allah'ın (C.C.) farz olarak emrettiklerini yerine getirmek. Farz vazifelerini ifa etmek.

eda-yı ibadet

 • İbadeti yerine getirme.

ef'al-i mükellefin / ef'âl-i mükellefîn

 • İslâm dîninde mükelleflerin (dînî vazîfeleri yerine getirmekle yükümlü, sorumlu kimselerin) yapmaları ve sakınmaları lâzım olan emirler ve yasaklar. Ahkâm-ı İslâmiyye (fıkıh bilgileri), din bilgileri.

egniş

 • İnşa etme, bina yapma. Yapı meydana getirme. (Farsça)

emirkulu

 • Aldığı emri yapmağa mecbur olan, verilen emri yerine getirmekle görevli kimse.

endüstri

 • Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâ (Fransızca)

ergen

 • (Bâliğ) Çocukluk çağından gençlik çağına geçmiş olan, aklı ermeğe başlamış, bâliğ.Erginlik çağına gelen müslüman genç, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi Allah'ın farz kıldığı emirlerini yerine getirmeğe mükellef (yükümlü) olur. Küçük yaştan itibaren derece derece gerekli dini bilgiyi öğre

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

ezan

 • Namaza dâvet ve vahdaniyet-i İlâhiyyeyi ve hakaik-ı İslâmiyyeyi âleme, kâinata ilân etmek için minare ve emsali mahallerde edilen nidâ. Kamet getirmek.
 • Bildirmek.

farz-ı ayn

 • Her mükellef Müslümanın yerine getirmesi gereken farz.
 • Her müslümanın yerine getirmesi lâzım olan farz.

farz-ı kifaye / farz-ı kifâye

 • Bir kısım müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sakıt olan farz. Cenaze namazı gibi.
 • Müslümanların bir kısmının yerine getirmesi ile diğerlerinden düşen farz.

feverana getirme

 • Coşturma, galeyana getirme.

fidye

 • Herhangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü olmayan bir kimsenin Cenâb-ı Hak'tan özür dilemek kasdı ile, verdiği para veya sadaka.
 • Esir veya kölelikten kurtulmak için verilen para.
 • Fık: Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği.

gaile çıkarmak

 • Sıkıntı meydana getirmek, üzüntü vermek.

gözdağı

 • Mc: Birini istenilen yola getirmek için samimi olmayan şiddet gösterişleriyle korkutmak ve tehdit etmek. (Türkçe)

guşmal

 • Yola getirme, te'dib etme, kulak bükme, ihtar etme. (Farsça)

hac

 • İslâm'ın beşinci şartı. Gerekli şartları kendinde bulunduran (bülûğa ermiş yâni ergen, hür, zengin, aklı başında) her müslümanın ömründe bir defâ ihramlı (dikişsiz) bir elbise ile Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyâret etmesi ve Arafât denilen yerde bir mikt âr durması ve bâzı vazîfeleri yerine getirmesi.

haleldar / haleldâr / خللدار

 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr olmak: Bozulmak, halel gelmek. (Arapça - Farsça)

halif

 • Karşılıklı olarak yapılan bir antlaşmanın şartlarını yerine getirmeye yemin eden, and içen, müttefik.

haml

 • Yük.
 • Sırtına yük alıp getirmek.
 • Kadının karnındaki çocuk.
 • İsnad. Yüklenme.

hanis

 • Ettiği yemini yerine getirmeyen. Yeminini bozan.

hasıl / hâsıl / حاصل

 • Ortaya çıkan, var olan. (Arapça)
 • Hâsılı: Kısacası, sonuç olarak. (Arapça)
 • Hasıl etmek: Meydana getirmek, ortaya çıkarmak. (Arapça)
 • Hâsıl olmak: Ortaya çıkmak, var olmak. (Arapça)

hasıl etmek

 • Meydana getirmek, ortaya çıkarmak.

hasıl ettirmek

 • Meydana getirmek.

hatıra / hâtıra / خاطره

 • Hatıra, hatıra gelen. (Arapça)
 • Hatıra getirmek: Aklına getirmek, düşünmek. (Arapça)
 • Hâtıra hutûr etmek: Hatırlamak, anımsamak. (Arapça)

hazhaza

 • Sallama, el ile harekete getirme.

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

hetr

 • Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma.
 • Sersemleşme, aptallaşma.
 • Birisini kötüleme.
 • Acib emir.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Enine yarmak.

hıfz

 • Koruma, ezberleme, saklama.
 • Devâm etmek, yerine getirmek, gözetmek.
 • Ezberlemek.

himal

 • Yük getirmek, yük taşımak.

himmet

 • Kast, irâde, kuvvetli istek, arzu. Allahü teâlânın velî kullarından bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurup, başka bir şeyi kalbine getirmemesi ve Allahü teâlâdan o işin olmasını dileyerek, bu şekilde mânevî yardımda bulunması. Evliyânın himmeti, yaktı beni kül eyledi Sofi

hisse-i icad

 • Var etme, vücuda getirme hissesi.

hiyazet

 • Toplama, bir araya getirme.
 • Bir şeyi kendine mal etme.

hulf-ül va'd

 • Ahdinden dönmek. Verdiği sözü yerine getirmemek.

hulf-ül vaid / hulf-ül vaîd

 • Va'dedilmiş azabı yapmamak, cezâyı yerine getirmemek. (Cenâb-ı Hak kendine isyan edenlerin, günahta devam edenlerin cehenneme gideceklerini beyan ediyor, tehdid ediyor, vaid ile beyanda bulunuyor. Affetmediği takdirde bu vaidinden dönmesi, aslâ adâletine yakışmaz, muhâldir.)

hulfü'l-vaid / hulfü'l-vaîd

 • Söz verdiği halde azap ve cezayı yerine getirmeme.

hürmet-i müsahere

 • Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendi

hus

 • Dikmek.
 • Darlık vermek.
 • İki şeyi bir araya getirmek.

hüsn-ü ifade

 • Güzel anlatım, maksadını güzelce dile getirme.

husul / husûl / خصول

 • Ortaya çıkma, gerçekleşme, var olma. (Arapça)
 • Husûle getirmek: Meydana getirmek, gerçekleştirmek. (Arapça)

i'da'

 • Düşman etmek.
 • Sıçratmak.
 • Geri getirmek.
 • Muavenet etmek, yardım etmek.

i'mar / i'mâr / اِعْمَارْ

 • Bayındır hâle getirme, şenlendirme.

iade

 • Geri vermek. Eski haline getirme.
 • Mukabilini yapma. Karşılığını yapma.
 • Avdet ettirmek.
 • Edb: Bir mısraın veya beytin son kelimesini, kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı.

ibadet / ibâdet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.
 • Kulluk, kulluk vazîfelerini İslâmiyetin bildirdiği şekilde yerine getirmek. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymak.
 • Allahın emirlerini yerine getirmek.

ibda / ibdâ

 • Meydana getirme.
 • Yaratma.

ibda' / ibdâ' / ابداع

 • Yeni bir şey getirme, yaratma, geliştirme. (Arapça)
 • İbdâ' etmek: Yeni bir şey getirmek, yaratmak, geliştirmek. (Arapça)

ibda-i san'at / ibdâ-i san'at

 • Benzersiz güzellikte sanat eseri meydana getirme.

ibdal

 • Değiştirmek. Tebdil ve tahvil eylemek. Birinin yerine diğerini getirmek.

ibkà

 • Bâkîleştirme, sürekli ve kalıcı hale getirme.

ibka / ibkâ

 • Sürekli ve kalıcı hale getirme.

ibka etmek

 • Devam ettirmek, kalıcı hale getirmek.

ibkà etmek

 • Sürekli ve kalıcı hâle getirmek.

ibkaen ta'yin

 • İşinden ayrılan bir memuru tekrar eski işine getirme.

ibkam / ibkâm

 • Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.

icad / îcâd

 • Vücuda getirmek. Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek.
 • Yoktan var etme, vücûda getirme, yaratma.

icad ve teceddüd fikri

 • Yeni çalışmalar ve eserler vücuda getirme; yenilik arayışında olma düşüncesi.

icma / icmâ

 • Dağınık şeyleri bir araya getirme, toplama.

icma' / icmâ' / اجماع

 • Bir araya getirme. (Arapça)

icra / icrâ / اجرا

 • Bir işi yürütmek.
 • Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
 • Vekil göndermek.
 • Mahkeme kararını yerine getirmek.
 • Suyu akıtmak.
 • Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.
 • Yürütme, yerine getirme.
 • Yerine getirme.
 • Yürütme, yapma, yerine getirme. (Arapça)
 • Yapılma, yerine getirilme, yürütülme. (Arapça)
 • İcrâ edilmek: Yürütülmek, yapılmak, yerine getirilmek. (Arapça)
 • İcrâ etmek: Yürütmek, yapmak, yerine getirmek. (Arapça)

icra etme

 • Yerine getirme.

icra-yı tesir / icrâ-yı tesir

 • Tesir meydana getirme, tesir etme.

icsa'

 • Dizüstü getirme. Çökertme.

ictirar

 • İleri ve geri çekme, çekilme.
 • Hayvanın geviş getirmesi.

ictiraz

 • Devenin geviş getirmesi.

ideoloji

 • İnsanların düşünce ve hareketlerine muayyen bir istikamet vererek, siyasî veya ictimaî bir doktrin meydana getirmek isteyen fikir sistemi. (Fransızca)

idhal / idhâl / ادخال

 • İçeri alma, sokma. (Arapça)
 • Yurt dışından getirme, dışalım, ithal. (Arapça)
 • İdhâl edilmek: (Arapça)
 • İçeri alınmak, sokulmak. (Arapça)
 • Dışalım yapılmak. (Arapça)
 • İdhâl etmek: (Arapça)
 • İçeri almak, sokmak. (Arapça)
 • Yurt dışın (Arapça)

idhalat / idhalât

 • (Tekili: İdhal) Memleket haricinden eşya ve mal getirmek.

ifa / îfa / îfâ / ايفا / ایفا / ا۪يفَا

 • Ödemek. Yerine getirmek. Söz verdiğini veya vazife bildiğini yerine getirmek. Kılmak. Yapmak.
 • Yerine getirme, yapma.
 • Ödeme, yerine getirme.
 • Bir işi yapma.
 • İş görme.
 • Yerine getirme.
 • Ödeme, yerine getirme.
 • Yerine getirme.
 • Yapma, yerine getirme. (Arapça)
 • Ödeme. (Arapça)
 • Îfâ edilmek: (Arapça)
 • Yapılmak, yerine getirilmek. (Arapça)
 • Ödenmek. (Arapça)
 • Îfâ etmek: (Arapça)
 • Yapmak, yerine getirmek. (Arapça)
 • Ödemek. (Arapça)
 • Yerine getirme.

ifa etme / îfâ etme

 • Yerine getirme.

ifa etmek / îfa etmek

 • Yerine getirmek.

ifa eylemek

 • Yerine getirmek.

ifa-yı şükran / ifâ-yı şükran

 • Teşekkür görevini yerine getirme, teşekkür etme.

ifa-yı sünnet / ifâ-yı sünnet

 • Sünneti işleme, yerine getirme.

ifa-yı ubudiyet / ifâ-yı ubudiyet

 • Allah'a olan kulluğu yerine getirme.

ifa-yı vaad

 • Sözünü yerine getirmek.

ifa-yi vazife

 • Görevini yapma, vazifesini yerine getirme.

ifa-yı vazife / îfâ-yı vazife / ایفای وظيفه

 • Görev yapma.
 • Îfâ-yı vazife etmek: Görev yapmak, görevini yerine getirmek.

ifa-yı vazife-i ubudiyet / ifâ-yı vazife-i ubudiyet

 • Kulluk görevini yerine getirme.

ifade / ifâde / افاده

 • Konuşma, hakikatleri dile getirme.
 • Söylem, anlatım, dile getirme. (Arapça)
 • İfâde edilmek: Anlatılmak, belirtilmek, dile getirilmek. (Arapça)
 • İfâde etmek: Anlatmak, belirtmek, dile getirmek. (Arapça)

igare

 • Yağma etmek, hücum etmek.
 • Teşvik etmek. Gayrete getirmek. Acele etmek.

iğna / iğnâ / اغنا

 • Zengin etme, kimseye muhtaç olmayacak hale getirme. (Arapça)

igzab

 • (Gazab. dan) Gazaba getirme, hiddetlendirme, kızdırma, öfkelendirme.

iham-ı kabih

 • Edeb ve terbiye dışı anlamı bilerek kullanma. Sözü edeb ve terbiyeye aykırı bir mecazî mânâya getirme.

ihdas / ihdâs / احداث

 • İcad etme, bir şeyi meydana getirme.
 • Kurma, oluşturma, meydana getirme. (Arapça)
 • İhdâs edilmek: Kurulmak, oluşturulmak, meydana getirilmek. (Arapça)
 • İhdâs etmek: Kurmak, oluşturmak, meydana getirmek. (Arapça)
 • İhdas olunmak: Kurulmak, oluşturulmak, kon (Arapça)

ihkak

 • Mazlumun hakkını zâlimden almak. Hakkı yerine getirmek. Hak ile hasmına galib olmak.
 • Hakkı yerine getirme.

ihkak-ı hak

 • Haklıya hakkını vermek. Hakkı, usülü dairesinde yerine getirmek.

ihlal / ihlâl / اخلال

 • "Halel"den bozma, sakatlama, kusurlu hale getirme.
 • Bozma, lekeleme, halel getirme. (Arapça)
 • İhlâl edilmek: Bozulmak, halel getirilmek. (Arapça)
 • İhlâl etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça)

ıhrab

 • Viran etmek, harabe haline getirmek.

ihram / ihrâm

 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı

ihvan-üs-safa / ihvân-üs-safâ

 • On birinci asrın ikinci yarısında Basra'da ortaya çıkan; "İslâmiyete birçok vehimler karışmış, onu bu vehimlerden temizlemek ancak felsefe ile mümkündür. İslâm dînini felsefe vâsıtasıyla saf hâle getirmelidir" diyen sapık ve gizli bir cemiyet, ekol.

ihya-ı mevat / ihyâ-ı mevât

 • Faydalanılmayan ölü toprakları işlemek, faydalanılır hâle getirmek.

ihya-yi mevat

 • İşlenmemiş toprağı, ekin için elverişli bir hâle getirme.

ihzar / ihzâr / احضار

 • Hazır etmek. Hazırlamak.
 • Huzura getirmek. Derpiş etmek.
 • Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi.
 • İhzar etmek:
 • Hazırlamak.
 • Getirmek.
 • Çağırma, huzura getirme. (Arapça)
 • Hazırlama. (Arapça)
 • Hazırlanma. (Arapça)

ika / îkâ

 • Salma, meydana getirme.

ika' / îka'

 • (Vuku'. dan) Vuku buldurmak. Fena bir şey yapmak. Meydana getirmek. Yetiştirmek. Düşürmek.
 • Meydana getirme, gerçekleştirme.

ikame / ikâme

 • Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.
 • Yerleştirmek, iskan etmek, vücuda getirmek.

ikame-i beyyine

 • Şâhid getirme.

ikamet

 • Bir yerde kalmak. Oturmak.
 • Müezzinin kamet getirmesi.

ikrar / ikrâr / اقرار

 • Söyleme, dile getirme.
 • İtiraf. (Arapça)
 • Dile getirme. (Arapça)
 • Kabullenme. (Arapça)
 • İkrâr etmek: (Arapça)
 • İtiraf etmek. (Arapça)
 • Dile getirmek. (Arapça)
 • Kabullenmek. (Arapça)

ilzam / ilzâm / اِلْزَامْ

 • Delille cevab veremez hâle getirme.

iman

 • İnanmak. İtikad. Hakkı kabul, tasdik ve iz'ân etmek. İslâmiyeti kabul edip amel etmek. Dini bütün hakikatleri kabul edip gereğini yerine getirmek.

imate

 • Ölü hale getirmek. Öldürmek. Fena etmek.

imtisal etmek

 • Emre uymak, bir emri yerine getirmek.

imza-i kaza

 • Huk: Verilen hükmü infaz edip yerine getirme.

in'aş

 • Harekete getirme, canlılık kazandırma. Yukarı kaldırma.

inbah

 • Uyandırma, uyarma.
 • Kımıldatma, harekete getirme.

incaz

 • (Çoğulu: İncâzât) Yerine getirme. Verilen sözü tutma.

incaz-i va'd

 • Va'dini yerine getirme. Verdiği sözünü tutma.

infaz / infâz / انفاذ

 • Sözünü geçirme. Bir hükmü yerine getirme.
 • Aldığı emre göre birisini öldürme.
 • Öte tarafa geçirme.
 • Emri yerine getirme; uygulama.
 • Yerine getirme.
 • Uygulama, yerine getirme, yapma. (Arapça)

infaz-ı ahkam / infaz-ı ahkâm

 • Hükümleri yerine getirme, uygulama.

inşa / inşâ

 • Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek.
 • Yaratma.
 • Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak.
 • Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida (dilekçe), tebrik, tâziyenâme, sen
 • Yapma, vücuda getirme.

inşad etme / inşâd etme

 • Sesli olarak dile getirme.

inşilal

 • Şiddetle dökülerek akma.
 • (Su) uçurumdan dökülerek şelâle meydana getirme.

intac

 • Neticelenme. Husule getirme. Sona erdirme. Doğurma, meydana getirme.

intak

 • Edb: Söylemeğe kabiliyeti olmayanı söyletmek. Onun nâmına konuşmak. Nutka getirmek, söyletilmek. Dile getirmek.
 • Nutka getirmek, söyleme yeteneği olmayanı söyletmek.

intak-ı bi-l hak

 • Hakk'ın söyletmesi. Cenab-ı Hakk'ın konuşturması. İnayet-i Hak ile hakikatı olduğu gibi dile getirmek.

intak-ı bil-hak

 • Cenâb-ı Hakkın konuşturması, bir şeyi dile getirmesi.

iptal-i his

 • Hisleri uyuşturma, duyguları vazifelerini yapamaz hale getirme.

irad / îrâd / ایراد

 • Varid kılmak. Getirmek. Söylemek.
 • Gelir. Kazanç. Bir mal veya mülkün getirdiği kazanç.
 • Söyleme, dile getirme.
 • Getirme, söyleme. (Arapça)
 • Gelir, kazanç. (Arapça)
 • Suâl îrad edilmek: Soru yöneltmek. (Arapça)

irad-ı mesel

 • Edb: Bir fikri isbat için misal getirme. Buna İrsal-i mesel de denir.

irca-i kelam / irca-i kelâm

 • Sözü yine maksada çevirme ve getirme.

is'af / is'âf

 • Birisinin arzusunu, istediğini kabul etmek ve yerine getirmek.
 • Yardım isteğini yerine getirme.
 • Birinin isteğini kabul edip yerine getirme.

is'af etmek

 • İsteği yerine getirmek.

isbat / isbât

 • Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.
 • Tasavvuf yolunda ilerlerken Lâ ilâhe dedikten sonra illallah demek.

işhad / işhâd / اشهاد

 • Delil getirme, delil olarak gösterme. Şehadet ettirme, şâhid gösterme.
 • Şehid olma.
 • Tanık getirme. (Arapça)

iskat / iskât

 • Sükût ettirmek. Cevap veremiyecek hâle getirmek. Susturmak.
 • Kandırmak, râzı etmek.

ıslah / ıslâh

 • Terbiye etmek, iyi hâle getirmek.
 • Bozulan bir şeyi eski hâline getirme.
 • İnsanların aralarını düzeltmek, barıştırmak.

ıslahat / ıslâhât

 • Düzeltmeler, tashihler, iyi hale getirme, mükemmelleştirme.
 • İyi hâle, işe yarar hâle getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler.

islak

 • (Silk. den) Düzenleme, sıraya koyma.
 • Yola getirme.
 • Diziye geçirme.
 • Mesleğe sokma, sokulma.

ism

 • (İsim) Ad, nâm.
 • Ist: Bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi birbirinden ayırmak, tanımak veyahut zihne getirmek için kullanılan söz veya lâfız.
 • Man: Tam mânalı ve hem mevzu, hem mahmul olabilen lâfızdır.

ısmam

 • Şişenin ağzını tıkama.
 • Sağırlaştırma, duymaz hâle getirme.

isna aşeriyye / isnâ aşeriyye

 • Şiîliğin kollarından biri. Hazret-i Ali'nin halîfe olması açıkça emr olunmuştu, Eshâb (Peygamber efendimizin arkadaşları) bu emri yerine getirmediği için kâfir oldu diyen, Peygamber efendimizin vefâtından sonra hazret-i Ali ve sırasıyla onun iki oğlu ile torunlarını meşrû (geçerli) imâm kabûl eden v

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

isticlab

 • (Celb. den) Çekme, celbetme. Çekmeye vaya getirmeğe sebep olma.
 • Fls: Uyandırma.

istidad vermek

 • Yetenekli kılmak, filiz verecek tohumlar hâline getirmek,.

istidlal / istidlâl / اِسْتِدْلَالْ

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.
 • Delil getirme, hüküm için çıkarımda bulunma.
 • Delîl getirme. Akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.
 • Delil getirme, delile dayanarak hüküm çıkarma.
 • Delil getirme.

istidlalat / istidlâlât

 • Delil getirme, akıl yürütme, çıkarımda bulunma.

istiğrak / istiğrâk

 • Türü kapsayacak şekilde umumi hâle getirme.

istigzab

 • Öfkelendirme, kızdırma, gazaba getirme, hiddet ettirme.

istihsal

 • Hasıl etmek. Husule getirmek. Elde etmek. Üretmek.

istihsar

 • Usanmak, fütur getirmek, bıkmak.

istihzar

 • Hazır etme, gözönüne getirme.
 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.

iştikak

 • Türemek. Bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münâsebetleri, meydana gelişleri.
 • Çatallaşmak. Yarılmış bir şeyin bir şıkkını almak.
 • Edb: Aynı kökten türemiş olan birkaç kelimeyi bir araya getirme sanatı. Misaller:(Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i

istikbal-i erkan / istikbal-i erkân

 • Rükünlere yönelmek, şartları yerine getirmek.

istimlal

 • (Melâl. den) Can sıkılıp usanma, melâl getirme.

istirdad-ı hürriyet

 • Hürriyeti geri alma, getirme.

istişhad / istişhâd

 • Şahid gösterme. Delil getirme, belge.
 • Şehid olma.

istişhad etme

 • Şahit gösterme, şahit tutma, delil getirme.

istitaat

 • (Tav'. dan) Tâkat getirmek. Kudreti ve gücü yeter olmak.

istitradi / istitradî

 • Asli mevzudan olmayıp sırası gelmişken bir konuyu dile getirme.

istizkar / istizkâr

 • (Zikr. den) Hatıra getirme, hatırlama. Tahattur etme.
 • Ezberleme, ezber etme.

ıtfal

 • Kadının oğlanını getirmesi.

ıtlak etmek

 • Belli bir sınır getirmeden genelleme yapma; Allah'ın kitap gönderdiği bir peygambere ve dine inanan insanları, yani Hıristiyan ve Yahudileri de hükmün kapsamı altına almak.

ıtrab

 • (Tarab. dan) şevke getirme, keyiflendirme.

ityan / ityân / اتيان

 • Delil getirmek.
 • Gelmek.
 • Vermek.
 • Vüsul, vasıl.
 • Vârid olmak.
 • Zikir ve isbat ve takrir eylemek.
 • Getirme. (Arapça)

ivec

 • Eğrilik, çarpıklık, yanlışlık.
 • Hakkı ve hakikatı eğri büğrü heveslerle tahrif etmek, gayr-i müstakim şekle getirmek.

iz'af

 • Zayıflatmak, kuvvetsiz hale getirmek.
 • İki kat etmek. İki misline çıkarmak.

izkar / izkâr / اذكار

 • Hatıra getirmek, andırmak, hatırlatmak.
 • Zikretme, dile getirme, hatırlatma. (Arapça)

kail ve kani

 • Bir konuda kesin kanaat sahibi olma ve dile getirme.

kalem-i kaza ve kader / kalem-i kazâ ve kader

 • Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu bilinen ve takdir olunan hadiseleri zamanı gelince meydana getirmesi.

kefalet / kefâlet

 • Kefillik. Kefîl olmak. Bir kimsenin, borcunu ödememesi, taahhüdünü (verdiği sözü) yerine getirmemesi hâlinde onun yerine borcu ödemeği, sözü yerine getirme mes'ûliyetini (sorumluluğunu) alacaklıya karşı üzerine almak.

kelimat-ı tesbihiye ve zikriye / kelimât-ı tesbihiye ve zikriye

 • Allah'ın yüceliğini dile getirmek ve Allah'ı anmak için kullanılan kelimeler, sözler.

kemal-i tazim / kemâl-i tâzim

 • Allah'ın sonsuz büyüklüğünü mükemmel bir şekilde dile getirme. Büyük saygı, hürmet.

kitabet / kitâbet

 • Kâtiblik, yazıcılık, yazı yazma ilmi.
 • Güzel yazı ve güzel ifâde için lâzım olan yazı yazma usûl ve kâideleri.
 • Kölenin belirli bir ücreti ödemek veya bildirilen şartları yerine getirmek karşılığında âzâd edileceğine (serbest bırakılacağına) dâir sâhibi ile yaptığı akid, sözleşme.

kıyas-ı temsili / kıyâs-ı temsîlî / قِيَاسِ تَمْثِيلِي

 • Misal getirmeye dayalı kıyas.

küllileştirmek / küllîleştirmek

 • Genelleştirmek, kapsayıcı hale getirmek.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân / قُرْاٰنِ مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan Kurân.

kuvve-i müvellide / قُوَّۀِ مُوَلِّدَه

 • Birşeyler meydana getirme kabiliyeti.

kuvvet

 • Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te'sir ettiği cisimlerin hâricindedir.)

lezen

 • Şiddet.
 • Darlık.
 • Halkın kuyu veya ırmak kenarında kalabalık meydana getirmesi.

lihaz

 • Düşünme, mülâhaza etme.
 • Riâyet etme, uyma. Söylenen sözü kabul edip yerine getirme.

mahsus ve meşhud

 • Hissedilir ve görülür olma, elle tutulur, gözle görülür hale getirme.

makam-ı istidlal / makam-ı istidlâl

 • Delil getirme makamı, delil getirme mevkii.

menfur etme

 • Nefret edilen birşey hâline getirme.

meny

 • Meniyi dışarı getirmek.
 • Takdir etmek.
 • Okumak.
 • Hükmetmek.

mesh

 • Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek.
 • Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hale getirmek.

metl

 • Tahrik etmek, kımıldatmak, harekete getirmek.

mikail aleyhisselam / mîkâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melek.

mu'cizü'l-beyan / mu'cizü'l-beyân / مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan.

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

müdavim olma

 • Devam etme, devamlı olarak yerine getirme.

müfsidane / müfsidâne

 • İfsad etmek suretiyle. Nifak meydana getirmekle. Fesadlıkla. Ara bozuculukla. (Farsça)

mugazebe

 • Karşılıklı olarak birbirini kızdırıp gazaba getirme.

mükellef

 • Bir şeyi yapmaya ve yerine getirmeye mecbûr olan; Allahü teâlânın emir ve yasaklarından mes'ûl (sorumlu) olan; îmânı olan, âkil (akıllı) ve bâliğ (evlenme yaşına, ergenlik çağına ulaşmış) olan kimse.

mülahaza / mülâhaza

 • Düşünme, akla getirme.

mülahaza etmek / mülâhaza etmek

 • Düşünmek, akla getirmek.

mumatala-i hak / mumâtala-i hak

 • Hak, borç vs. yerine getirmeme ve ödemeyi erteleme, tecil etme.

mürüvvet

 • İnsanlık, yiğitlik. Muhtâc olanlara, lâzım olan şeyleri vermek, başkalarına faydalı olmak, iyilik yapmak arzusu, insanlık. Adâleti yerine getirme ve hiç kimseden intikam almayı istememe.

müşevvik-i imtisal

 • Dinin emirlerine sıkı sıkıya bağlanmaya ve yerine getirmeye teşvik eden unsur.

mütalaada bulunma / mütalâada bulunma

 • Etraflıca inceleyip düşünme, bir düşünceyi dile getirme.

mütezavil

 • Bir şey meydana getirmeğe çalışan.
 • Bir şeyi diğer bir şeye yaklaştıran.

muvazene etme

 • Dengeye getirme, bir başka şeyle aynı seviyede tutma.

muvazene etmek

 • Karşılaştırmak; dengeye getirmek.

na'y

 • Ölüm haberi getirmek.

nebi / nebî

 • Yeni bir din getirmeyen, daha önce gönderilmiş olan bir Resûlün dînine dâvet eden, çağıran peygamber. Resûllere (yeni bir dinle gönderilen peygamberlere) tâbi olan peygamberler.

necnece

 • Geriye döndürmek.
 • Engel olmak, men'etmek. Bir nesneyi aşağı getirmek.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.

necz

 • Bitip tükenmek.
 • İhtiyaç bitirmek.
 • Vâdeyi yerine getirmek.

nedamet / nedâmet / ندامت

 • Pişmanlık. (Arapça)
 • Nedâmet getirmek: Pişman olmak. (Arapça)

nüzera

 • (Tekili: Nezir) Doğru yola getirmek için korkutmalar.

peyman-şiken

 • (Peyman-şikân) Yemin bozan, ahdini yerine getirmeyen.

rametmek

 • Boyun eğdirmek, itaate getirmek.

rass

 • Binayı sağlamlaştırmak.
 • Birbirine darlık getirmek.
 • Bazısını bazısına ulaştırmak.

reft

 • Bir şeyi ufalıyarak kırıntı hâline getirme. Bir şeyi ufalama.

rekz

 • Dikmek, yerleştirmek, delil getirmek.

rendeleme

 • Düzgün hâle getirme.

rüku' / rükû'

 • Huzur-u İlâhîde eğilmek. Namazda elleri dize dayamak suretiyle yere doğru eğilirken baş ile sırtı düz hale getirmek.

sabr

 • Acıya ve zorluğa katlanmak.
 • Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.
 • Muharebede şecaat gösterme.
 • Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak.
 • Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.

safsafa

 • Elemek.
 • Asılsız yapmak.
 • İşe yaramaz hâle getirmek, yaramaz etmek. Hor ve hakir etmek.

şahadet / şahâdet / شهادت

 • Tanıklık, şahitlik. (Arapça)
 • Şehadet getirme. (Arapça)
 • Şehitlik. (Arapça)

salatüselam / salâtüselâm

 • Dua ve selâm, salâvat getirme.

şaşaalandırmama / şâşaalandırmama

 • Açıkça yayılmama, gösterişli hale getirmeme.

seff

 • Dokumak.
 • Yapmak.
 • Ahzetmek, almak.
 • Toz haline getirilmiş ilâç.
 • İlâcı toz haline getirme.

selk

 • Bir yerden haber getirmek.
 • Yumurtayı rafadan pişirmek. Bir kimseyi başı üstüne bırakmak.
 • Katı ve sert söylemek.
 • Çağırmak.

serd / سرد

 • Düzgün dile getirme. (Arapça)
 • Serd etmek: Dile getirmek. (Arapça)

sert

 • Aşağı getirmek.
 • Yutmak.

şiar / şiâr / شعار

 • Slogan. (Arapça)
 • İşaret. (Arapça)
 • Şiâr edinmek: Slogan haline getirmek, meslek edinmek. (Arapça)

sür'at-i imtisal

 • Hızlıca uymak, yerine getirmek.

ta'cin

 • (Acn. dan) Hamur yapma, yoğurma, hamur hâline getirme.

ta'dil-i erkan / ta'dil-i erkân

 • Fık: Namazın bütün rükünleri, esaslarını usulüne uygunca yerine getirerek ve namazın tertib ve düzeninin hakkını vererek kılmak. Meselâ : "Secdeyi sükunetle yerine getirmek ve iki secde arasında "Sübhânallah" diyecek kadar doğrularak oturmak. Kıyamda ve rüku'dan sonraki kıyamda sükunet üzere olmak v

ta'mir

 • Bozuk şeyi düzeltmek. Eski şeyi düzeltip yeni hâline getirmek.

ta'zib

 • Davarları gece yabanda otlatıp eve getirmemek.

taakkul

 • Hatırlama. Zihin yararak anlama. Akıl erdirme. Hatıra getirme.

taat

 • İbadet etmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, itaat etmek.
 • İbadet etmek. Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek. İtaat etmek.

taciz / tâciz

 • Rahatsız etme, âciz hâle getirme.

tağlib

 • Galip getirme.

tahayyül

 • (Çoğulu: Tahayyülât) Hayale getirmek. Hayalde canlandırmak. Fikir kurmak.

tahazzüb

 • (Hizb. den) Toplanma, birikme. Küçük topluluk meydana getirme.

tahdis

 • Anlatma, şükrederek dile getirme.

tahmik

 • Ahmak sayma, ahmak olduğunu dile getirme.

tahmis

 • (Hums. dan) Bir şeyi beş kat veya beş köşe haline getirmek.
 • Edb: Bir şiirin her beytine üçer mısra ilâve ederek beşe çıkarmak.

tahvil

 • Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek.
 • Döndürmek.
 • Faizli borç senedi.
 • Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek.
 • Borç senedi.

tahyil / tahyîl

 • (Çoğulu: Tahyilât) (Hayal. den) Akla getirme. Fikre getirme, zihinde canlandırma.
 • Akla getirme, zihinde canlandırma.
 • Akla getirme, zihinde canlandırma.

tahzib

 • (Hizb. den) Takım haline getirmek. Hizibleştirmek. Gruplaştırmak.

takbiz

 • Toplayıp bir yere getirmek.

takziye

 • (Kaza. dan) Eksiği yerine getirme. Kaza etme.

tas'id

 • Eritme.
 • Yukarı çıkma ve çıkarılma.
 • Buharlaştırarak temizleme. İnbikten geçirip buhar haline getirme.

tasfiye

 • Saflaştırmak. Olduğundan daha temiz bir hâle getirmek. Temizlemek.
 • Hesabı kapatmak.

tashih

 • Daha iyi ve daha doğru hale getirmek. Düzeltmek.
 • Hastanın ağrı ve acısını ilâçla gidermek.

tastir

 • (Satr. dan) Yazı yazma. Satırlar meydana getirme.

tatbik

 • Yakıştırmak. Yerine getirmek.
 • Karşılaştırmak.
 • Bir kaide, kanun veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.
 • Benzetme, uydurma.
 • Yakıştırmak. Yerine getirmek. Bir kanun hükmünü, kaide veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.

tathin

 • (Çoğulu: Tathinât) (Tahn. dan) Öğütme. Un haline getirme.

tavazzu

 • Su hâline getirme.

tazim / tâzim

 • Büyüklüğünü dile getirme.

tazimat / tâzimat

 • Büyüklüğünü dile getirmeler.

te'bil

 • Deveyi katarıyla getirmek.

te'lif / te'lîf / تأليف

 • Başkalarının sözlerini kendine mahsus bir sıra ile toplayıp kitâb hâline getirme.
 • Yanyana getirme, alıştırma. (Arapça)
 • Kaleme alma, yazma. (Arapça)
 • Te'lîf edilmek: (Arapça)
 • Bir araya getirilmek, birleştirilmek. (Arapça)
 • Kaleme alınmak, yazılmak. (Arapça)
 • Te'lîf etmek: (Arapça)
 • Bir araya getirmek. (Arapça)
 • (Arapça)

te'nis

 • Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak.
 • Bir hayvanı terbiye ederek işe yarar hale getirmek.

te'sis

 • Kurma, meydana getirme, temel atma.

te'vil / te'vîl / تأویل

 • Başka bir yorum getirme. (Arapça)
 • Te'vîl etmek: Başka bir yorum getirmek. (Arapça)

tebhir

 • Buharlaştırma. Buhar hâline getirme.
 • Tütsüleme.

tecennün

 • Cinnet getirme. Delirme. Çıldırma.

tedai / tedaî

 • Birbirini bir iş için davet etmek.
 • Yıkılıp harap olmak.
 • Bir şeyi hatıra getirmek. Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi. Çağrışım.

tedai-i efkar / tedaî-i efkâr

 • Bir fikrin veya şeyin başka bir fikri veya şeyi hatıra getirmesi.

tedhiş-i ezhan / tedhiş-i ezhân

 • Zihinlerde heyecan meydana getirme.

tedvin / tedvîn

 • Bir araya toplayarak tertipleme.
 • Edb: Aynı mevzuya ait bahisleri, çalışmaları bir araya getirip kitap hâline getirme.
 • Biraraya getirip toplama, düzenleme; kitab hâline getirme.

tefekkür

 • Fikretmek. Düşünmek. Fikri harekete getirmek.

tefevvuh / تفوه

 • Dile getirme. (Arapça)

tehtik

 • Yırtma.
 • Nâmusa halel getirme.

tehyiç etme

 • Heyecanlandırma, heyecana getirme, çoşkunluk verme.

tekbir / tekbîr / تكبير

 • Allahuekber deme. (Arapça)
 • Tekbîr getirmek: Allahuekber demek. (Arapça)

tekbirat / tekbirât

 • (Tekili: Tekbir) Tekbirler. Tekbir getirmeler.

tekbiratü'l-huccac fi arafat / tekbirâtü'l-huccac fî arafat

 • Hacıların Arafat Dağına çıktıkları zaman tekbir getirmeleri.

teklis

 • (Kils. den) Kireç hâline getirme. Kireçleştirme.

tekmil etme

 • Tamamlama, en mükemmel hâle getirme.

tekvin / tekvîn

 • Var etmek. Meydana getirmek. Yaratmak.
 • İlm-i Kelâmda: Cenab-ı Hakk'ın sübutî bir sıfatıdır ve ademden vücuda getirmesi, icad etmesidir.
 • Var etmek, meydana getirmek, yaratmak, Kelâm ilminde Allah'ın subûti bir sıfatıdır, yokluktan vücuda getirmesi, icad etmesidir.

telkıye

 • Ulaşmak, varmak.
 • Bir nesneyi yüze getirmek.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

temsil / temsîl / تَمْث۪يلْ

 • Misal getirme.

temsir

 • (Mısır. dan) Bir yeri şehir haline getirme.
 • Taklil. Azaltma.

temsiye

 • Akşamlık.
 • Akşamleyin bir nesne getirmek.

temyi'

 • (Mey'. den) Sıvılaştırma. Sıvı hale getirme.

tencis

 • Necis hale getirme, pisleme.

tenciz

 • Sona erdirme. Sonuçlandırma, neticelendirme.
 • Sözünü yerine getirme.

tenebbüh

 • Uyanmak. Kendine gelmek. Aklını başına getirmek.

terennüm / ترنم

 • Dile getirme.
 • şarkı söyleme, şakıma. (Arapça)
 • Dile getirme. (Arapça)
 • Terennüm etmek: (Arapça)
 • Şarkı söylemek, şakımak. (Arapça)
 • Dile getirmek. (Arapça)

terk-i iltizam-ı nefs

 • Nefsin isteklerini yerine getirmeyi terk etme, nefsi dinlememe.

terkih

 • İşi salâha getirmek.

tertere

 • Depretmek, harekete getirmek, tahrik etmek.

tesbit

 • Sağlam olarak yerleştirme. Yerinden kımıldayamaz hâle getirme.
 • Bir şeyin aslını kat'i olarak bulma.

tesdis

 • (Çoğulu: Tesdisât) (Süds. den) Gazelin her beytine dörder mısra ilâve ile onu müseddes (altı mısralı) hâline getirmek.

teşehhüd

 • Şehadet getirmek.
 • Namazdaki şehadet miktarı oturmak ve "Et-tahiyyât" okumak.
 • Şehadet getirme, namazda oturma.

teşerrüb

 • İçme; karakter hâline getirme.

tesfif

 • Dövüp ezme, toz haline getirme.

teşkil

 • Meydana getirme.
 • Vücud vermek. Suretlendirmek. Şekil vermek. Meydana getirmek.
 • Atın iki önayağı ve art ayağının birisinin beyaz olması.

teşkil etme

 • Oluşturma, meydana getirme.

teşkil-i ceset

 • Cesedi oluşturma, meydana getirme.

teşkil-i cümle enva / teşkil-i cümle envâ

 • Bütün türleri meydana getirme.

teslim

 • Diş diş etme. Merdiven haline getirme, ayak ayak düzme.

teşri'

 • Yolu açık ve vâzıh kılma.
 • Şeriata isnad ve nisbet eylemek.
 • Kanun vaz' ve tenfiz eylemek.
 • Peygamberimizin (A.S.M.) şeriata dair emretmesi.
 • Havuza su getirmek.

teşvik

 • Şevklendirme. Şevke getirme. Kışkırtma. Kaldırma. Cesaret verme.

teşvikat

 • (Tekili: Teşvik) İsteklendirmeler, şevke getirmeler. Kışkırtmalar.

tetliye

 • Nezretme. Adağı yerine getirme.
 • Farzdan sonra nafile namaz kılma.

tevekkül-ü tembelane / tevekkül-ü tembelâne

 • Tembelce tevekkülde bulunma; üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeden sonucu Allah'tan isteme.

tevlid / tevlîd / توليد

 • Çocuğu doğarken almak. Doğurmak. Doğurtmak.
 • Mc: Sebep olmak, vücuda getirmek.
 • Beslemek. Terbiye etmek.
 • Doğurtma, üretme. (Arapça)
 • Meydana getirme. (Arapça)
 • Tevlîd etmek: (Arapça)
 • Üretmek. (Arapça)
 • Meydana getirmek. (Arapça)

tevlidat / tevlidât

 • (Tekili: Tevlid) Meydana getirmeler, sebep olmalar.
 • Doğurmalar, doğurulmalar; doğurtmalar.

tevlit etmek

 • Doğurmak, meydana getirmek.

tevrim

 • Gazaba getirme, öfkelendirme.
 • Verem etme, verem edilme.
 • Bedenin azâsını şişirip kabartmak.

tezahum / tezâhum

 • İzdiham meydana getirme, zahmet verme.

tezavül

 • Bir şeyi ortaya çıkarma, bir şeyi meydana getirme.

tezekkür

 • Unuttuktan sonra hatıra getirmek. Zikretmek.
 • Bir şeyi ders gibi tekrar ile ezbere almak.
 • Birkaç kişi toplanıp iş üzerine görüşmek.
 • Akla getirme, hatırlama, anımsama.
 • Birkaç kişinin toplanarak bir işi konuşması, görüşme, müzakere etme.

tezkir / tezkîr / تذكير

 • Hatırlatma. (Arapça)
 • Tezkîr edilmek: Hatırlatılmak, dile getirilmek. (Arapça)
 • Tezkîr etmek: Hatırlatmak, dile getirmek. (Arapça)

vasi

 • (Vesâyet. den) Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye me'mur edilen kimse. Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta olan bir kimsenin malını idare eden kimse.

vatı'

 • Ayak altına alıp çiğneme, uygun hale getirme, cima.

vefa-i ahid / vefâ-i ahid

 • Sözünü yerine getirme, sözünde durma konusu.

vesm

 • Damga. İşaret.
 • Dağlama.
 • Döğerek toz hâline getirme.

vücuda getirme

 • Meydana getirme.

vücuda getirmek

 • Oluşturmak, meydana getirmek.

zal'

 • Eğilmek, meyl etmek.
 • Dar olmak.
 • Davarın ağır yük getirmekten dolayı yürürken iki yanına eğilmesi.

zefr

 • Yükseltmek.
 • Yük getirmek.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın