LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te GIDA ifadesini içeren 124 kelime bulundu...

abkame

 • Anadolunun bazı doğu illerinde ve Bağdat'da yapılan, turşu veya salataya benzer bir çeşit yiyecek maddesi. (Farsça)
 • Ekşi hamurdan pişirilerek sirkeye konulan ve turşu olarak kullanılan bir gıda maddesi. (Farsça)

agdiye

 • (Tekili: Gada ve Gıda) Yenip içilecek gıdalar.

ağdiye

 • Gıdalar.

agziye

 • (Tekili: Gıdâ) Yenilip içilecek şeyler. Gıdalar, besin maddeleri.

ahar

 • Hattatların kullandıkları kâğıda sürülen nişastalı yumurta. (Farsça)
 • Kahvaltı. (Farsça)
 • Bir nevi çelik. (Farsça)

albümin

 • Tıb:Nebat ve hayvanların etli ve sulu kısımlarında bulunan karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt bileşiği gıdalı madde. (Fransızca)

ambar

 • Zahire ve kuru gıdaları koymaya yarayan büyük depo.

amik

 • Dibi çok aşağıda, derin.
 • Mc: İnceden inceye pek ziyade araştırma ve düşünceden sonra anlaşılabilen derin ve ince mes'ele.

ati / âtî / آتى

 • Önde. Aşağıda. Sonra. Vâki olan. Gelecek zaman.
 • Gelecek. (Arapça)
 • Âtîdeki: İlerideki, aşağıdaki, gelecek olan. (Arapça)

ati-l-beyan

 • Aşağıda sözü geçen, aşağıda zikredilen.

atiyen / âtiyen / آتيا

 • Aşağıda.
 • İlerde, gelecekte.
 • Gelecekte. (Arapça)
 • Aşağıda görüleceği gibi. (Arapça)

atiyülbeyan / âtiyülbeyân / آتى البيان

 • Aşağıda açıklanacak olan. (Arapça)

atiyüzzikr / âtiyüzzikr / آتى الذكر

 • Aşağıda zikredilecek olan. (Arapça)

bahr-i lut / bahr-i lût

 • Filistinde seviyesi denizden aşağıda olan şaplı bir göl.

ber-vech-i ati

 • Gelecek tarz üzere. Aşağıdaki gibi. (Farsça)

ber-vech-i zir

 • Aşağıdaki gibi. Gelecekte görüleceği üzere. (Farsça)

bervech-i ati / bervech-i âtî

 • Gelecek tarz üzere, aşağıda olduğu gibi.

besin

 • Zihayat varlıkların yaşama, gelişme ve çalışmaları için gerekli olan çeşitli gıda maddeleri. (Türkçe)

bit / bît

 • Kut. Gıda.

deva

 • İlâç, çare. Hastalığın iyi olmasına sebeb olan gıda.

dumur

 • Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek.
 • Bir yere izinsiz gitmek.

dun / dûn

 • Aşağı, alçak. Kolay. Zayıf. Gölgeli. Aşağılık. Altta, aşağıda.

egdiye

 • (Tekili: Gıdâ) Gıdalar.

ehl-i riyazat / ehl-i riyâzât

 • Az gıda ile nefsin heveslerini kırıp, ilim ve ibâdetle meşgul olanlar.

fenn-i iaşe / fenn-i iâşe

 • Gıda bilimi.

feyiz

 • Bolluk, bereket, mânevî gıda.

feyk

 • Tavuğun gıdaklaması.
 • Uzun boylu erkek.
 • İyi olmak.

feyz

 • Bolluk, bereket, mânevî gıda.

feyz-i hak

 • Allah'ın feyzi, mânevi gıda ve bereketi.

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

füyuzat / füyûzât

 • Feyizler, mânevî gıdalar.

gıda / gıdâ / غدا

 • Besin, gıda. (Arapça)

gıda-bahş

 • Gıda veren, besleyen.

gıda-i kalb

 • Kalbin gıdası.

gıda-yı ervah / gıda-yı ervâh / غِدَايِ اَرْوَاحْ

 • Ruhların gıdası.
 • Ruhların gıdası.

gıda-yı insaniye

 • İnsanlığın gıdası, beslenmesi.

gıda-yı kudsi / gıda-yı kudsî

 • Kutsal gıda.

gıda-yı manevi / gıda-yı mânevî

 • Mânevî gıda.

gıda-yı ruh

 • Ruhun gıdası.

gıda-yı ruhani / gıda-yı rûhânî / gıdâ-yı ruhânî

 • Ruhanî gıda; ruhun gıdası.
 • Ruha ait gıda.

gıda-yı ruhaniye / gıdâ-yı ruhânîye

 • Ruhî gıda, ruhun ihtiyacı olan gıda.

gıdai / gıdaî

 • Gıdayla ilgili.
 • Gıda olabilen. Gıda cinsinden.

gıza

 • Gıda, besin.

gulüvv

 • Ayaklanma. Taşkınlık.
 • Üşüşme. Hücum. Saldırış.
 • Edb: Mübalağanın son derecesi. Üçe ayrılan mübalağanın diğer iki derecesinden biri tebliğ, öteki iğraktır. Aşağıdaki parçada mübalağa gulüv derecesindedir: Gökler gürüldese, şimşekler çaksa Volkanlar fışkırsa, lâvları aksa,Kıyısı

harfece

 • Güzel gıda.

heva-i nesim / hevâ-i nesîm

 • Güzel, lâtif, hoş hava. Lâtif mânevi gıda. (Farsça)
 • Hava (Atmosfer.) (Farsça)
 • Latif hava. Mâne-vî gıda.

icazet vermek

 • Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda "icazetname", icazet vermiş olan müderrise de "muciz" denilirdi.

igtiza

 • (Gızâ. dan) Beslenme, gıdalanma.

ihtikar / ihtikâr

 • İnsan ve hayvan için lüzumlu gıdâ maddelerini şehre girmeden yâhut girince halka satılmadan toplayıp, stok edip, pahalandığı zaman satmak.

ilmiye rütbeleri

 • İlmiye denilen ulema sınıfına mahsus rütbeler. Rütbeler, aşağıdan üste doğru şöyle idi: Müderrislik, kibar-ı müderrisîn, mahreç mevleviyeti, bilâd-ı hamse mevleviyeti, Haremeyn-iş şerifeyn mevleviyeti, İstanbul kadılığı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği.

iş / îş

 • Yaşayış. Yaşamak. Zevk u safa sürmek.
 • Hayata medar olan ve geçinilen şeyler.
 • Ekmek. Gıda.

istidlal / istidlâl / استدلال

 • Delil ile hüküm çıkarma, akıl yürütme, delillerin ışığında yargıda bulunma. (Arapça)

istifaza / istifâza

 • Feyizlenme, manen gıdalanma.

kaht

 • Kıtlık, kuraklık, gıdâ maddelerinin azlığı.

kaime

 • Uzun bir kâğıda yazılan ferman.
 • Kitap yaprağı.
 • Kâğıt para.

kalemgir

 • Yazı yazarken kalemin kâğıda takılmadan rahatlıkla kayması. (Farsça)

kalori

 • Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı.
 • Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.
 • Gıdaların vücuda ısı vermesi bakımından değeri.

kandave

 • Yaramaz huylu.
 • Gıdası olmayan taam.
 • Büyük iri.

kark

 • Tavuk gıdaklaması.

kavkah

 • Tavuk gıdaklaması, tavuk sesi.

kay

 • Kusma, istifrağ. Hastalıktan dolayı ağızdan çıkan hazmolmamış gıdâ maddesi.

keylus

 • Hazmı kolay olan gıda.

kifaf-ı nefs

 • (Aslı: kefaf-ı nefs) Yalnız kendisi için yetecek kadar.
 • Ölmeyecek kadar olan rızık, gıda.

kut / kût

 • Yaşatacak gıda, rızık.
 • Kuvvetlendirmek.
 • Gıda.
 • Gıda, azık.
 • Gıda.

kut-u kulub / kut-u kulûb

 • Kalplerin gıdası.

kut-u layemut / kut-u lâyemut / kut-u lâyemût

 • Ölmeyecek kadar alınan gıda.
 • Ölmeyecek kadar alınan gıda.

laha

 • Boş ve faydasız sözler konuşmak.
 • Ekmeği ıslatıp yemek.
 • Gıda.
 • Aldatıp kandırmak.
 • Karnın sarkık ve sülpük olması.

lüab

 • (Liâb) Salya. Tükrük. Hazmolmamış, ağızdan geri gelen gıda.

madde-i musavvire

 • Tıb: Kanın küreciklerinden başka gıda maddesinden olup, azot ve sair maddeleri içine alan sulu cisim. Canlı hücrelerin vücudunu teşkil eden ve içinde çoğunun çekirdek bulunan albüminli madde. Protoplazma.

madun / mâdun / مادون

 • Ast, aşağıda, alt. (Arapça)

mahsulat / mahsulât

 • (Tekili: Mahsul) Mahsuller. Hâsılat. Tarladan, bahçeden veya hayvanlardan elde edilen gıda maddeleri.

maişet-i hakikat

 • Hakikat gıdası.

matbaha-i kudret

 • Cenab-ı Hakk'ın âşikâr kuvvet ve kudreti ile bahçe, bağ, tarla ve bostan gibi yerlerde pişmiş gibi hazır gıda maddelerinin yetiştiği yer. Kudret mutbahı.

matbaha-i kur'an / matbaha-i kur'ân

 • Kur'ân mutfağı; Kur'ân'ın gıda hazinesi.

me'kulat / me'kulât

 • (Tekili: Me'kul) Yenilecek gıdâ maddeleri.

medar-ı feyiz ve terakki / medâr-ı feyiz ve terakki

 • Mânevi gıda, ilim ve yükselme kaynağı.

medar-ı füyuzat / medâr-ı füyuzat

 • Mânevî gıda, ilim ve nimetlerin kaynağı.

mendud

 • Meyvesi aşağıdan yukarıya yığılı, istifli.

mevadd-ı gıdaiye / mevadd-ı gıdâiye

 • Gıda maddeleri.

mevcudat-ı süfliye / mevcudât-ı süfliye / مَوْجُودَاتِ سُفْلِيَه

 • (Semavata göre) Aşağıdaki varlıklar.

mugaddi / mugaddî

 • (Mugazzi) Gıdalı, besleyici, gıdası çok, faydalı.
 • Gıdalı, besleyici.

mugaddilik / mugaddîlik

 • Gıdalı olma, besleyicilik.

mugtedi / mugtedî

 • (Gıda. dan) Gıda alan, gıdalanan. Beslenen.

mukit / mukît

 • Muhafaza eden. Hâfız. Amelleri zâyi' etmeyip koruyan. Gizliyi bilen. Gıda ve rızık veren.

müske

 • Müracaat olunacak hayır ve fayda.
 • Her şeyin artığı.
 • Akıl, kâmil zihin.
 • Kendine temessük olunacak şey.
 • Geçinecek kadar kuvvet ve gıda.

müsul

 • Hürmet ve saygıdan dolayı ayakta durma.

mütefeyyiz

 • Feyizlenen, manen gıdalanan.

mütegaddi

 • Gıdalanan, gıda alan. Beslenen.

mütegazzi

 • Gıdalanan, tagaddi eden.

müterezzik

 • Rızıklanan, gıdalanmakla ihtiyacını gideren.

nakaka

 • Kurbağaların çağrışıp ötmeleri.
 • Tavuğun yumurtladığında ötüp gıdaklaması.

naknaka

 • (Çoğulu: Nekanık) Kurbağanın ötmesi. Tavuğun gıdaklaması.
 • Ses.

peşmin

 • (Peşmine) Yünden yapılmış. Yapağıdan yapılma. (Farsça)
 • Sâde ve süssüz elbise. (Farsça)

rejim

 • Bir devletin sevk ve idare usulü, yolu. (Fransızca)
 • Tıb: Hastanın tedavisinde tatbik edilen gıdalandırma yolu. Perhiz. (Fransızca)

riyazat

 • (Tekili: Riyazet) Nefsi terbiye maksadıyla az gıda ile geçinmek, nefsini hevesattan men' ile faydalı fikir ve işle meşgul olmak.

riyazet / riyâzet

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.
 • Nefsi ıslah için az gıda ile yaşama.

riyazet-i diniye

 • Dinî riyazet, az gıda almak suretiyle nefsi terbiyeye çalışma.

riyazetçi

 • Fâni şeylerden uzaklaşarak, bir köşeye çekilip kendi halinde az gıda ile yaşayan kişi.

riyazetkarane / riyâzetkârâne

 • Az gıda ile yaşayıp nefsi terbiye edercesine.

rızk

 • Yiyecek ve içecek şeyler, gıda.

safil / sâfil / سافل

 • Aşağı, aşağıda. (Arapça)

şecere-i tubaa / şecere-i tubaâ

 • Cennet'teki saadet ağacı, dalları aşağıda ve kökü yukarıda olan Tuba ağacı.

süfli / süflî / سفلى

 • Aşağıda bulunan.
 • Alçak, pek aşağı olan.
 • Aşağıda bulunan, alçak, âdi, bayağı, kılıksız, kıyafetsiz.
 • Aşağı, aşağıda. (Arapça)
 • Adi, bayağı. (Arapça)

taam

 • Yemek, gıda.

tagaddi / tagaddî

 • (Gıda. dan) Gıdalanmak, beslenmek.
 • Sabah yemeği.
 • Gıdalanma, beslenme.
 • Gıda alma, beslenme.

tagaddi-i hüceyrat / tagaddî-i hüceyrât

 • Hücrelerin gıda alması, beslenmesi.

tagaddiyat / tagaddiyât

 • (Tekili: Tagaddi) Gıdalanmalar, beslenmeler.

tagazzi

 • (Çoğulu: Tagazziyât) Gıdalanma, beslenme.

tagdiye

 • Sabah yemeği yedirmek.
 • Gıdalandırmak, beslemek. Beslenmek.

tasvir / tasvîr

 • Kâğıda, kumaşa, duvara ve başka yerlere canlı ve cansız resimleri yapmak veya bu şekilde yapılan resimler.

tayın

 • Gıda, ekmek, yiyecek.

tayınat

 • Tayınlar, gıdalar.

tebyiz

 • Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma.
 • Ağartma, beyazlatma.

tegaddi

 • Gıdalanma, beslenme.

tegaddi eden

 • Gıdalanan, beslenen.

tegaddi etmek / tegaddî etmek

 • Gıdalanmak, beslenmek.

terziz

 • Kâğıda nişan ve alâmet etmek, işaret koymak.

timsal / timsâl

 • Kumaşa, kâğıda, duvara ve başka yerlere yapılmış canlı resimler.

tuba / tûbâ

 • Ne hoş. Ne iyi. Her şeyin iyisi ve efdali.
 • İyilik, güzellik. Baht.
 • Cennette bulunan ve kökü göklerde dalları aşağıda olan ağaç ismi.
 • Çok berrak ve saf olan.
 • Saâdet. Hayır. Devlet.
 • Kökü göklerde ve dalları aşağıda olan Cennet ağacı.

vukuka

 • Tavuk gıdaklaması.
 • Köpek havlaması.

yevm-i fasl

 • İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü. Bundan başka kıyamet gününe aşağıdaki isimler de verilir: Yevm-ül cem', yevm-ül cevab, yevm-ül cezâ, yevm-üd din, yevm-ül ahd, yevm-ül feza-ul ekber, yevm-ül haşr, yevm-ül hisâb, yevm-ül ivaz, yevm-ül karar, yevm-ül karia, ye

zad

 • Azık. Yolda yenecek veya içilecek gıda maddesi.

zerrat-ı gıdaiye

 • Gıda zerreleri, gıdalı zerreler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın