LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te GİDİŞ ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

ahenk

 • Seslerin arasındaki uygunluk. Düzgün tarz ve gidiş. (Farsça)

amed ü reft / âmed ü reft

 • Geliş-gidiş.

amed ü şüd / âmed ü şüd

 • Varıp gelme. Gidiş geliş; geldi gitti.

amedşüd / âmedşüd / آمدشد

 • Geliş gidiş. (Farsça)

amedüreft / âmedüreft / آمدورفت

 • Geliş gidiş. (Farsça)

amedüşüd / âmedüşüd / آمدوشد

 • Geliş gidiş. (Farsça)

arenc

 • Dirsek. (Farsça)
 • Gidiş, tarz, usül, metod. (Farsça)

avemen

 • Deve veya at gidişi.
 • Yüzme.

bed-reftar

 • Gidişi ve hareketi fenâ olan. (Farsça)

bed-üslub / bed-üslûb

 • Üslûbu fena; tavrı, gidişi kötü. (Farsça)

cereyan / cereyân

 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.

cereyan-ı ahval

 • Hal ve durumların akışı, genel gidişatı.

esfar

 • (Tekili: Sefer) Seferler, yolculuklar, yola gidişler.
 • Düşmana karşı gidişler, akınlar.
 • (Sifr) Büyük kitaplar, ciltler.

felekseyr

 • Hareketleri ve gidişi süratli olan. (Farsça)

gidişat / gidişât

 • Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi, işlerin gidiş tarzı.
 • Gidişler, işlerin yürüyüşü.

grafik

 • yun. Bir hâdisenin gidişatını göstermek, birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgi ve şekillerle yapılan rakamlı cetvel.

gun

 • Tarz, gidiş, sıfat. (Farsça)
 • Renk. (Farsça)

gune

 • Tarz, gidiş, yol, tarz. Sıfat. (Farsça)

hoşhıram

 • Güzel yürüyüşlü, güzel gidişli. (Farsça)

hoşreftar

 • Gidişi, yürüyüşü güzel. Güzel gidişli. (Farsça)

hüsn-ü cereyan

 • Güzel gidişat.

insicam-ı ahkem

 • Sağlam bir akış ve uyumlu gidiş.

istimrari / istimrarî

 • İstimrara ait ve müteallik. Devamlılık, sürüp gidiş.

ıttırad

 • Düzenli gidiş.

iyab ü zehab

 • Gidiş - geliş.

iyabüzihab / iyâbüzihâb / عياب و ذهاب

 • Gidiş geliş. (Arapça)

kecreftar

 • Ters yürüyen. Gidişi eğri. (Farsça)

kesat

 • Kötü gidiş, durgunluk.

küfr-ü irtidad

 • Dinden çıkma küfrü; dinden çıkarak inkâra gidiş.

maad

 • Dönüp gidilecek yer.
 • Ahiret.
 • Dönüş, geri gidiş.
 • Dünya'dan sonraki hayat.
 • Gaye, amaç, ulaşılacak yer.

meşarib / meşârib

 • Meşrepler, anlayışlar, gidişatlar.

meşi / meşî

 • Yürüyüş. Gidiş. Doğru yola gitmek.

meslek

 • Yol. Usul. Gidiş.
 • San'at. Geçim için tutulan yol.
 • Sistem.
 • Mezheb. Mâneviyatta tutulan yol.

meşreb

 • Huy. Yaradılış. Adet. Ahlâk.
 • Gidiş.
 • İçmek. İçilecek yer.
 • Fehmetmek.
 • Mânevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
 • Meşrep, gidişat.

meşreben

 • Gidişatça.

minval / minvâl

 • Tarz, yol, gidiş.

mişvar / mişvâr

 • Tarz, tavır, gidiş, gidişât.
 • Gümeçten bal peteği sağılan âlet.
 • Davar satılacak yer.
 • Davranış, gidişat.

mişvar-ı ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sünneti; tarzı, gidişatı.

müddet-i sefer

 • Orta hâlli bir gidiş ile üç günlük yol, mesâfe.

münasebet-i siyak-ı kelam / münasebet-i siyâk-ı kelâm

 • Sözün gidiş münasebeti, öncesiyle ve sonrasıyla olan ilişkisi.

muvazene-i cereyan-ı umumi / muvâzene-i cereyan-ı umumî

 • Genel gidişat ve hareketin dengesi.

pak-meşreb

 • Gidişi, yaratılışı temiz. İyi huylu olan.

reft / رفت

 • Gidiş. (Farsça)

reftar / reftâr / رفتار

 • Gidiş, salınarak yürüyüş. (Farsça)
 • Gidiş.
 • Gidiş. (Farsça)
 • Davranış. (Farsça)

reviş / روش

 • Gidiş, hal, tavır. (Farsça)
 • Tutum, yol. (Farsça)
 • Gidiş. (Farsça)
 • Tarz, yöntem. (Farsça)

rikabdar / rikâbdar

 • Padişahların atla bir yere gidişleri sırasında özengiyi tutmak suretiyle ata binip inmelerine yardım eden kişi.

rüşd / رشد

 • Gelişme. (Arapça)
 • Erginlik. (Arapça)
 • Doğru yolda gidiş. (Arapça)

sa'y

 • Hac ve ömre ibâdeti için Mekke-i mükerremeye gelen kimsenin Mescid-i Haram (Kâbe ve avlusu) yakınındaki Safâ ve Merve tepeleri arasında usûlüne göre Safâ'dan başlayarak Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya yedi kere gidip gelmesi. Sa'y, dört gidiş ve üç gelişten ibârettir.
 • Çalışmak, iş görm

seyr ü sefer

 • Gidiş-geliş, dolaşma.
 • Gidiş geliş. Trafik.

seyr-i fıtri / seyr-i fıtrî

 • Allah'ın kâinata yerleştirdiği doğal seyir, gidişat.

seyrüsefer / سير و سفر

 • Gidiş geliş, yolculuk.
 • Trafik, gidişgeliş. (Arapça)

siret / sîret / سيرت

 • Ahlâk, gidişât, hal, hareket, tavır, yaşayış.
 • Hal ve gidiş. (Arapça)
 • Biyografi. (Arapça)

siyak-ı kelam / siyak-ı kelâm

 • Sözün gidişatı; sözün söyleniş şekli, ifade tarzı.

siyer

 • Gidişler, yollar, Peygamberimizi anlatan kitap.
 • (Tekili: Siret) Tarzlar, gidişler, yollar.
 • Gidişât. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin hayâtını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan ilim dalı; bu hususta yazılmış kitab.

şüd

 • Geçti, gitti; gidiş, gitme. Oldu, olma. Amed şüd : Geldi gitti. (Farsça)

sür'at-i seyr

 • Gidiş hızı.

suret

 • (Çoğulu: Sur - Suver) Biçim, görünüş.
 • Kılık. Tarz.
 • Yol. Gidiş. Hal.
 • Tasvir. Dıştan görünen şekil.
 • Çare.

zehab / zehâb / ذهاب

 • Gidiş. (Arapça)
 • Sanıya kapılma. (Arapça)