LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Güvenilir ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

amen / âmen

 • Çok veya en emin ve güvenilir.

cibril-i emin / cibrîl-i emîn

 • Güvenilir Cebrâil.

ehl-i kütüb-ü sahiha

 • Doğru, güvenilir ve sağlam hadîs kitap yazarları.

ehl-i sahih

 • Söyledikleri doğru ve güvenilir olanlar.

emanet / emânet

 • Emîn, güvenilir olmak. Peygamberlerde bulunması lâzım olan yedi sıfattan biri.
 • Fıkıh ilminde, güvenilen kimseye bırakılan mal.

emin / emîn / امين

 • Güvenilir.
 • Güvenilir.
 • Güvenilir. (Arapça)
 • Emniyetli. (Arapça)

emn ve emanet

 • Güven ve güvenilirlik.

emniyet / اَمْنِيَتْ

 • Güvenilirlik, güvenlik.

esanid-i sahiha / esânîd-i sahiha

 • Sahih ve güvenilir senedler; raviler, hadisleri aktaranlar.

gayr-ı mutemed

 • Güvenilir olmayan.

haber-i sahih

 • Peygamber Efendimizden (a.s.m.) geldiğinden şüphe duyulmayan doğru ve güvenilir haber.

hadis-i hasen / hadîs-i hasen

 • Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîfler.

hain / hâin

 • Birine kendini emin (güvenilir) tanıttıktan sonra o emniyeti, güveni bozacak iş yapan. Eminin zıddı.

hasen hadis / hasen hadîs

 • Bildirenler sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olup, fakat hâfızası (anlayışı) sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan râvîlerin, kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîf.

istişare / istişâre

 • Danışma, mühim bir iş için güvenilir birisiyle fikir alış-verişinde bulunma.

kavi / kavî

 • Kuvvetli, güçlü.
 • Güvenilir, sağlam.

kitab-ı muteber

 • İnanılır, güvenilir kitap.

kütüb-ü sahiha

 • Doğru, güvenilir hadis kitapları.

kütüb-ü sitte-i makbule

 • Kabul görmüş, güvenilir altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buharı, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).

kütüb-ü sitte-i sahiha

 • Doğru ve güvenilir olan altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buhari, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).

kütübüsitte

 • Güvenilir olan altı hadîs kitabı.

mahamil-i sahiha

 • Bir söze yüklenen sahih, doğru ve güvenilir mânâlar.

me'men

 • Sağlam. Güvenilir. Emin yer.

metin

 • Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan.

mevsuk / موثوق / mevsûk / مَوْثُوقْ

 • Güvenilir, delilli, vesikalı.
 • Güvenilir, belgeye dayanan. (Arapça)
 • Güvenilir, belgeye dayalı.

mevsuk-ul kelim

 • Sözlerine inanılır. Söylediği şeylere itimad edip güvenilir.

mevsukan

 • Güvenilir ve sağlam şekilde, yazılı olarak kaydedilmiş.

mevsukiyet / mevsûkiyet / موثوقيت

 • Güvenilirlik, belgeye dayanma. (Arapça)

mu'teber

 • İtibâr gören. Beğenilen.
 • İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen.

mu'temed

 • Sözüne güvenilir kimse.
 • Müctehîd âlimlerin dînî bir mevzûdaki sözlerinden esas alınan kavl (söz), ictihad.

mü'temen

 • (Emn. den) İnanılır, güvenilir, itimad edilir. Emniyetli.

muhaddis

 • Hadîs âlimi. Çok sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn'dir.

muhammed-ül-emin / muhammed-ül-emîn

 • "Doğru sözlü ve güvenilir" mânâsına Peygamber efendimizin lakabı.

muhammedü'l-emin / muhammedü'l-emîn

 • "Güvenilir Muhammed" mânâsında Peygamberimize (a.s.m.) verilen bir ünvan.

müslim

 • Mûteber ve güvenilir olduğu bütün İslâm âlimleri tarafından kabul edilen, Kütüb-i sitte denilen altı hadîs kitâbının ikincisi.
 • Allahü teâlânın, peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla gönderdiklerine îmân edip, O'nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse.

muteber / mûteber

 • İnanılır, güvenilir, saygın.

mutemed / معتمد

 • İtimad edilir, güvenilir.
 • Güvenilir. (Arapça)

rivayat-ı sahiha-ı sabite / rivâyât-ı sahiha-ı sâbite

 • Doğruluğu kesin ve sabit olan güvenilir rivayetler, hadisler.

rivayet-i sahiha-yı meşhure / rivâyet-i sahiha-yı meşhûre

 • Doğru ve güvenilir meşhur rivayetler; bilinen hadisler.

sahih / sahîh

 • Doğru, güvenilir, sağlam.

sened

 • Senet, güvenilir söz veya yazı.

sika / ثقه

 • (Çoğulu: Sikat) (Vüsuk. dan) İnanç, güven, itimad, emniyet.
 • Güvenilir ve inanılır kimse.
 • İnanç, güven, itimat, emniyet, güvenilir inanılır kimse.
 • Güvenilir kişi. (Arapça)

şuayb-ı emn ü adalet

 • Hz. Şuayb'in (a.s.) adaleti ve güvenilirliliği.

ümena / ümenâ / امنا

 • Güvenilir kişiler. (Arapça)

urvet-ül-vüska / urvet-ül-vüskâ

 • Tutunulacak en sağlam kulp.
 • İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm.
 • Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı.

ustam

 • Güvenilir, emin. İtimad edilir. (Farsça)
 • Altın veya gümüşten yapılmış at eğeri. (Farsça)

üstam

 • Güvenilir, itimad edilir, inanılır, emin. (Farsça)
 • Gümüş veya altından yapılmış üzengi, at eyeri. (Farsça)

üstüvar / üstüvâr / استوار

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. (Farsça)
 • Güvenilir, itimad edilir. (Farsça)
 • Sağlam. (Farsça)
 • Güvenilir. (Farsça)

üstüvari / üstüvârî / استواری

 • Sağlamlık. (Farsça)
 • Güvenilirlik. (Farsça)

vüsuk / vüsûk / وثوق

 • Doğruluk, güvenilirlik.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Güvenilirlik. (Arapça)

yed-i emin / yed-i emîn

 • Kanunen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.
 • Mahkemece kendisine bir şey emanet olunan kimse.
 • Emniyetli, tehlikesiz ve korkusuz yer.
 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir lâkabı.
 • Kânûnen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.Mahkemece kendisine bir şey emânet olunan kimse; güvenilir, emin el.

zahir haberler / zâhir haberler

 • Hanefî mezhebinin, İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ve talebelerinden gelen kuvvetli, güvenilir haberlerine verilen ad. Bu haberlere usûl haberleri de denir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın