LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gören ifadesini içeren 222 kelime bulundu...

adalet-i izafiye / adalet-i izâfiye

 • Göreceli adalet; toplumun selâmeti için birey hukukunun feda edilmesini öngören adalet.

adalet-i nisbiye

 • Zamanın şartlarına göre değişebilen, toplumun selâmeti için ferdin feda edilmesini öngören göreceli adalet.

adet / âdet

 • Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle boz
 • Görenek, alışkanlık.

adeten

 • Görenek şekliyle, âdet olarak.

adil-i bilhak / âdil-i bilhak

 • Sonsuz adalet sahibi, adaletle iş gören, herşeyin hakkını veren Allah.

adil-i rahim / âdil-i rahîm

 • Adâletle iş gören, sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah.

aftab-gerdiş

 • Yer yüzü. (Farsça)
 • Kaya keleri. (Farsça)
 • Devamlı güneş gören yer. (Farsça)

aftab-gir

 • Güneşlik, şemsiye. (Farsça)
 • Güneş gören yer. (Farsça)

aftabgir / âftâbgîr / آفتابگير

 • Güneş alan, güneş gören. (Farsça)

ahfeş

 • Küçük gözlü, zayıf bakışlı.
 • Yalnız gece gören kimse.
 • Üç büyük Arab âliminin lâkabı.
 • Bulutlu günde görüp bulutsuz günde görmeyen.

ahir-bin / âhir-bin

 • Sonunu gören, düşünen. (Farsça)

ahvel

 • Bir şeyi çift gören, şaşı.

ajan

 • Bir şahsın, bir şirketin veya bir devletin bazı işlerini gören kimse. (Fransızca)
 • Gizli vazifeli olan kişi. (Fransızca)

akağa

 • Osmanlı saraylarında hizmet gören beyaz hadımağası.

akibet-bin / âkibet-bin

 • İleri görüşlü. Sonunu evvelden gören. (Farsça)

akıbetbin / âkıbetbîn / عاقبت بين

 • Âkıbeti gören; ileri görüşlü.
 • Sonu gören, ileri görüşlü. (Arapça - Farsça)

akl-ı dünyevi / عَقْلِ دُنْيَوِي

 • Sadece dünyayı gören akıl.

alaturka

 • Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı.

amel eden

 • Davranan, iş gören.

arif-i billah / ârif-i billah

 • Mürşid, ermiş, evliyâ. Hakkın nuru ile Cenab-ı Hakk'ı bilen. Âlemi, hâdiseleri İlahî feyz ve ilim ile gören veli.

ases

 • Asâyişin muhafazası için geceleri dolaşan ve şimdiki polis vazifesini gören memurlar.

ashab / ashâb

 • Hz. Peygamber'i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler.
 • Arkadaşlar, sahipler.
 • Sahabîler
 • Hz. Peygamber'i (a.s.m.) dünya gözüyle gören ve onun yolundan giden Müslümanlar.
 • Peygamber efendimizi sağlığında peygamber iken bir ân gören, eğer âmâ ise (gözleri görmüyorsa) bir ân konuşan büyük ve küçük müslümanlar. Tekili sâhib'dir.

asr-ı hakikatbin / asr-ı hakikatbîn

 • Gerçeği gören asır.

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

ayyab

 • Kusur görücü, ayıb gören.

banka

 • İtl. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlerini gören ticari kuruluş.Faiz dinimizde günahtır. Bankalar dar gelirlilerin paralarını faiz karşılığı toplar, zenginlere daha yüksek faizle verir. Bunlar dar gelirlilerin tasarruf ettikleri paralarla bir iş yeri açar, bir mal üretir ve bu mal

barik-bin / barik-bîn

 • İnce gören, dikkatle inceleyen, bir şeyi iyice gözden geçiren. (Farsça)

basır / bâsır

 • Gören. Dikkatli ve göz kuvveti ile gören.
 • Gören.

basir / basîr / bâsir / بَص۪يرْ

 • Basiret sâhibi ve anlayışlı olan. Hakikatları anlayan. En iyi ve en çok anlayışlı. Kalb gözü ile gören.
 • İt, köpek, kelp.
 • Her şeyi gören Allah.
 • Her şeyi gören Allah.
 • Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.
 • Her şeyi gören (Allah).

basiret-i basir / basiret-i basîr

 • Kalp gözüyle gören, anlayan.

basiret-kar / basiret-kâr

 • Basiretli, ferâsetli, önceden gören. (Farsça)

bed-bin

 • Her şeyi kötü gören, karamsar.

bedbin / bedbîn / بَدْبِينْ

 • Kötümser, herşeyin kötü yönünü gören.
 • Kötü gören, kötümser.

bin / bîn

 • Kelime sonuna ilâve ile "gören, görücü" mânalarına gelir. Meselâ: (Farsça)
 • "Gören" mânâsında son ek.

bina / bînâ / بينا

 • Gören, görücü. (Farsça)
 • Göz. (Farsça)
 • Yapı, ev.
 • Yapma, kurma.
 • Göz, gören, görücü.
 • Gören, iyi gören. (Farsça)

binende

 • Görücü, gören. (Farsça)
 • Tedbirli, ilerisini düşünen, akıllı. (Farsça)

cadib

 • Kusur görücü. Başkalarının noksan taraflarını gören.

cereyan-ı nemrudane / cereyan-ı nemrudâne

 • Nemrud gibi zulüm ve zorbalıkla ve dinsizlikle iş gören akım.

çeşm-i istikbal-bini / çeşm-i istikbâl-binî

 • Gelecek zamanı, istikbâli gören göz. Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar.

cihan-bin

 • Dünyayı, cihanı gören. Allah. (Farsça)
 • Göz. (Farsça)

daire-i hindiyye / dâire-i hindiyye

 • Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet.

dakika-bin

 • İncelikleri bilen, ince noktaları gören. (Farsça)

dur-bin

 • Uzak gören. Uzağı gösteren âlet. (Farsça)

dürbin / dürbîn

 • Uzaktan gören, dürbün.

ehl-i keşfe'l-kubur / ehl-i keşfe'l-kubûr / اَهْلِ كَشْفَ الْقُبُورْ

 • Kabir ehlinin hâlini görenler.

ehl-i keşif / اَهْلِ كَشِفْ

 • İlâhî sırları görenler.

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.
 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

emanet-i hilafet / emanet-i hilâfet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin tedbirini gören genel başkanlık emaneti.

erzal

 • (Tekili: Rezil) Reziller. Kepâzeler. Herkesten hakaret ve nefret görenler.

eshab / eshâb

 • Mümin olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'i gören ve mümin olarak ölen müslümanlar. (Bak: ASHAB)

eshab-ı kiram / eshâb-ı kirâm

 • Mü'min olarak Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemi gören ve mü'min olarak öldüğü bilinen mübârek insanlar ve cinler.

etbautebe-i tabiin / etbautebe-i tâbiîn

 • Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

firavuncuk

 • Küçük bir Firavun; kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük gören.

firavuncuklar

 • Kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük görenler.

firavunlaşmış

 • Firavun gibi kendisini üstün gören, tanrılık iddiasında bulunan.

firavunluk

 • Firavun gibi kendini beğenen, kendini üstün gören.

gamtaş

 • Gözü zayıf gören.

gayb-bin / gayb-bîn

 • Gaybı gören, görünmeyen âlemden haber veren.
 • Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Farsça)

gaybbin / gaybbîn

 • Gaybı gören.

gılman / gılmân

 • (Tekili: Gulâm) Bıyığı yeni bitmiş gençler.
 • Cennet'te hizmet gören delikanlılar.
 • Köleler, esirler.
 • Hizmet gören delikanlılar. Köleler, esirler.

güvah

 • Şahit. Gören. Bilen. Tanıyan. (Farsça)

habir-i basir / habîr-i basîr

 • Kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde bilen, herşeyden haberdar olan ve her şeyi gören Allah.

hadis-i mürsel / hadîs-i mürsel

 • Sahâbe-i kirâmın ismi söylenmeyip, Tâbiîn'den (Sahâbeyi görenlerden) birinin, doğruca Resûl-i ekrem buyurdu ki dediği hadîs-i şerîfler.

haid / hâid

 • Hayız (âdet) gören kadın.

hak-bin / hak-bîn

 • Hakkı gören. Hak veren. Hakka imân eden. Hakka inanan. (Farsça)

hakbin / hakbîn

 • Hakkı gören.

hakikat nazarı

 • Gerçeği gören bakış.

hakikat-bin / hakikat-bîn

 • Gerçeği gören.
 • Hakikatı gören.
 • Hakikatı gören, hakikatı anlayan. Hakikatşinas. Hakikata inanan. (Farsça)

hakikat-i rahimane-i müdebbirane / hakikat-i rahîmâne-i müdebbirâne

 • Merhamet ve tedbirle iş gören bir zâta yakışan hakikat.

hakikatbin / hakikatbîn / hakîkatbîn

 • Hakikati gören.
 • Hakikatı gören.

harfiye

 • Kendi başına müstakilen bir mânası ve te'siri olmadığı halde, kendi cinsinden bir topluluğun içinde olduğu zaman ancak bir vazife gören şeylere denir.

hayda'

 • Sıcak günlerde uzaktan görenin su sandığı serap.

hazır u nazır

 • Her yerde hazır olup, bilen ve gören, yardım eden veya herkese lâyık cezasını veren Allah (C.C.)

hazır ve nazır / hâzır ve nâzır / حَاضِرْ و نَاظِرْ

 • Bizzat bulunan ve gören.
 • Bulunucu, mevcut olucu ve gören.
 • Zaman ve mekandan münezzeh olarak her yerde var olan ve her şeyi gören, gözeten.

hem-kitab

 • Aynı dersi gören, talebe, öğrenci. (Farsça)
 • Aynı dinde olan, din kardeşi. (Farsça)

hem-matla'

 • Güneş ve ay gibi gök cisimlerinin ufakta doğdukları yerin veya zamanların aynı oluşu. Aynı meridyen üzerinde olup ay ve güneşi aynı saatlerde gören ülkeler.

heyet-i fa'ale / heyet-i fa'âle

 • Aktif, iş gören topluluk.

hikmet-i basire / hikmet-i basîre

 • Her şeyi gören hikmet; herşeyi belli bir gayeye göre yerli yerinde yapan Allah'ın hikmeti.

hiss-i zahiri / hiss-i zahirî

 • Dış dünyayı gören, algılayan his, duyu; göz gibi.

hodbin / hodbîn / خُودْب۪ينْ

 • Bencil, kendini gören.
 • Kendini gören, kendini beğenmiş.

hodrey

 • Kendi bildiğine giden. Kendi rey ve fikriyle iş gören. (Farsça)

hudabin / hudâbîn

 • Hakkı ve hakikatı gören. Cenâb-ı Hakk'ı tanıyan.
 • Hakkı gören, Allahı tanıyan.

hükmi şahıs / hükmî şahıs

 • Şahıs gibi muamele gören cemiyet, şirket gibi birlik teşkil eden müessese.

ibahi / ibâhî / اباحى

 • Helal sayan, mübah gören. (Arapça)

inzibat

 • Asayiş, düzen ve rahatlık. Umumi emniyetin iyi ve yolunda olması.
 • Sağlamlaşmak.
 • Polis vazifesini gören asker, ordu mensubu.

istikbal-bin / istikbal-bîn

 • Geleceği gören.
 • Geleceği bilen ve gören. (Farsça)

istikbalbin / istikbâlbîn

 • Geleceği gören.

ittihad-ı millet / ittihâd-ı millet

 • Milletin birliği; aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aralarında din, dil, duygu, ortak tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğunun birlik ve beraberliği.

kalender

 • Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. (Farsça)
 • Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. (Farsça)
 • Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof. (Farsça)

kamarot

 • Vapurlarda kamaraların hizmetini gören adam.

kayyum

 • (Kıyâm. dan) Camilerde iş gören kimse. Cami hademesi.

kecbin

 • Şaşı. (Farsça)
 • Eğri gören. (Farsça)
 • Yanlış ve ters düşüren. (Farsça)

kelil

 • Körleşmiş.
 • Az gören, donuk gören göz. Uzağı veya yakını iyi göremiyen göz. Miyop veya hipermetrop göz.
 • Kesmez olan âlet.
 • Çakal.
 • Yorulmuş kişi, yorgun kimse.

kelile / kelîle

 • Az gören, çakal.

ma'kul

 • Akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı.

mahmi

 • Korunan, himaye gören. Hıfzolan.

makbul

 • Kabul gören, geçerli.

mana-yı hilafet / mânâ-yı hilâfet

 • Hilâfetin anlamı; Peygamberimizin vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin tedbirini gören genel başkanlık makamının anlamı.

mazlum / مظلوم

 • Zulum gören.

mehdi-yi abbasi / mehdi-yi abbasî

 • (Hi: 120-163) Abbâsi Halifesidir. Ebu Abdullah Muhammed diye de anılır. Halife Mansurun oğludur. Meşhur ve iyiliği ile umumi kabul gören bir zat olup hususan sulh zamanında imparatorluğun inkişafı için çok çalışmıştır. Yeni yollar yaptırmış, postayı ıslâh etmiş ve Abbâsi Sülâlesinin en iyi hükümdarı

menfaatdar / menfaatdâr

 • Menfaat ve fayda gören. (Farsça)

meşreb-i hıllet

 • Yakın dostluğu öngören hareket tarzı.

meşreb-i uhuvvetkarane / meşreb-i uhuvvetkârâne

 • Kardeşliği öngören hareket tarzı.

meşveret

 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimse ile bir konu üzerinde fikir alış-verişinde bulunma; danışma.

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

mu'teber

 • İtibâr gören. Beğenilen.
 • İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen.

mu'temil

 • Zorlukları göze alarak tek başına iş gören.

muazzeb

 • Azapta bulunan, çok sıkıntı gören, eziyet çeken.

muazzep

 • Eziyet çeken, sıkıntı gören.

mübtil

 • İptal eden. Hükümsüz eden. Battal edici. Faydasız hale getiren.
 • Hakkı bâtıl gören.

müdebbir

 • Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan. Her şeyin evvelden tedbirini yapan, gören.
 • İlmi ile her şeyin akibetini ihâta edip ona göre hikmetle iş yapan Allah (C.C.).

müdhir

 • Hor ve hakir gören. İdhar eden.

muhakkir

 • Hakir gören, zelil ve hor gören.

muhasebe

 • Hesablaşmak. Hesab görmek. Hesab işi ile uğraşmak. Hesab işini gören resmi makam.

müheymin

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden); her mahlûkun (yaratılmışın) ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların bütün hallerinden haberdâr olan.

mühimsaz

 • Mühim ve ehemmiyetli işler gören. (Farsça)

muhtekir

 • Hakir ve hor gören. Aşağı ve adi kabul eden. İhtikar eden.

muhteşi'

 • Kendini aşağı gören.

muhzır

 • (Huzur. dan) Eskiden şeriat mahkemelerinde mübâşir hizmetini gören kimse. Alâkalı kimseleri mahkemeye çağırmaya memur kişi.

mükabir / mükâbir

 • Kendini büyük gören, karşısındakini küçümsüyerek, doğru sözünü kabul etmeyen. Haksız olduğu hâlde hak iddiasında bulunan.

muksit

 • Adaletle iş gören. Haklı hareket eden.
 • Nefsine lâyık görmediği zararlı şeyi başkasına da münasib görmeyen.

muksitin / muksitîn

 • (Tekili: Muksit) Haklı iş görenler. Hakkı edâ edenler.

mülzim

 • İlzam eden, susturucu.
 • Lüzumlu gören. Gerektiren.
 • Verilen hükmün mutlak yerine getirilmesindeki mecburiyet.

münkemiş

 • Acele eden, işini çabuk gören.
 • Buruşan, büzüşen.

müntefi'

 • (Nef'. den) Fayda gören, menfaatlenen, istifade eden.

müreccih

 • Tercih eden, üstün tutan, bir şeyi daha iyi ve mühim gören.
 • Tercih ettiren sebep.
 • Meyilli ve sakil, ağır şey.

murteza

 • Beğenilmiş. Seçilmiş. Makbul. Rağbet gören. Beğenilen.
 • Hz. Ali'nin (R.A.) bir lâkabı.

müsab

 • Sevab kazanan, ettiği iyiliğin Allah'tan karşılığını gören.

müşahede eden

 • Gören, gözlemleyen.

müşahid / müşâhid

 • Gören, seyreden. Görmekle tetkik eden.
 • Gören, şahid olan.

müşahidin / müşahidîn

 • (Tekili: Müşahid) Görenler, bakanlar. Müşahede edenler.

müşahit

 • Gören, şahit olan.

müsamahakar / müsamahakâr / müsâmahakâr

 • Müsamaha eden. Göz yuman, hoş gören, görmemezlikten gelen. (Farsça)
 • Aldırmayan, ihmalci. (Farsça)
 • Hoş gören.

müsamih

 • (Semâhat. dan) Aldırış etmeyen, göz yuman, hoş gören.

müşavere / müşâvere

 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimseler ile bir konu üzerinde konuşma, görüşme, danışma, meşveret etme, görüşüne baş vurma.

musibetzede / musîbetzede

 • Musibet gören.

müşrif

 • Etrafı gören, etrafa bakan.
 • Yüce yer, yüksek yer.
 • Yükselen, çıkan.
 • Bir hal almağa yüz tutmuş olan.
 • Yükselen, çıkan.
 • Ölüme pek yakın bulunan.
 • Etrafa bakan, etrafı gören.
 • Vakıf malı koruyan kimse.

müsta'zım

 • (Azm. den) Büyük gören, isti'zam eden, büyük tutan.
 • Gururlu, kibirli, enaniyetli.

müstahkır

 • (Hakaret. den) Hakir gören, istihkar eden, küçük gören, küçümsiyen.

müstahsin

 • Beğenen, iyi gören, iyi bulan.

müstas'ib

 • (Suubet. den) Her şeyi güç sayan ve zor gören kimse.

müstasgir

 • (Sagir. dan) Küçük gören, istisgar eden, küçümseyen.

müstasvib

 • (Savâb. dan) Doğru sayan, mâkul gören.

müsteb'id

 • Uzak farzeden, uzak gören, uzak sayan. Uzaklaşmış.

müstebid / müstebîd

 • Uzak gören.

müstecab

 • Kabul gören.

müstefid

 • (Çoğulu: Müstefidân) İstifade eden, fayda gören, faydalanan.

müstehcin

 • (Hücnet. den) Kötü, çirkin ve ayıp sayan. Fenâ gören.

müstekbir

 • (Kibir. den) Kibirlenen, kendini büyük gören, büyüklenen.

müstekbirin / müstekbirîn

 • (Tekili: Müstekbir) Kibirlenenler, kendini büyük görenler.

müstekrih

 • (Kerâhet. den) İğrenen, tiksinen, istikrah eden, kerih gören, nefret eden.

müsteksir

 • (Kesret. den) Çok gören, çok kabul eden, büyüten.

müstezill

 • (Zelil. den) Birini hor ve hakir gören. Bir kimseyi zelil gören.

mutazanni

 • (Mutazannin) (Zan. dan) Zan ile iş gören.

mutazarrır / متضرر

 • Zarar gören.
 • Zarar gören. (Arapça)
 • Mutazarrır olmak: Zarar görmek. (Arapça)

mütebassır

 • (Basar. dan) Dikkatle bakan, ilerisini gören, iyice düşünen. Basiretli.

mütecevviz

 • Sözü mecazla söyliyen. Mecazlı konuşan.
 • Caiz olmayan şeyi caiz gören.

mütecevvizin / mütecevvizîn

 • (Tekili: Mütecevviz) Mecazlı konuşanlar. Mecazlı söz söyleyenler.
 • Caiz olmayan şeyleri caiz görenler.

mütedebbir

 • İleriyi gören, tedbirli ve ölçülü hareket eden.

müteezzi

 • Ezâ duyan. Üzgün, incinen. Cefa gören.

müteferrika

 • Çeşitli işler gören.
 • Padişahın, vezirlerin veya sadrazamın emirlerini götüren kimse.
 • Muhtelif masraflar ve bunlara karşı verilen para, ücret.

mütekabir / mütekâbir

 • (Kibr. den) Kibirli. Kendini büyük gören.

mütekebbir

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.

mütekerrih

 • (İkrah. dan) Kerih gören, tekerrüh eden, ikrah eden. Tiksinen.
 • Surat asan.

mütenevvim

 • (Nevm. den) Rüya gören. Uyuyan, uyuklayan.

mütesamih

 • Müsamaha eden, göz yuman, görmemezlikten gelen, hoş gören.

mütezahhir

 • (Zahr. dan) Bir kimse tarafından yardım edilen, yardım gören.
 • Karısına, nikâhı bozacak bir söz söyleyen.

mütezavir

 • (Çoğulu: Mütezavirîn) Birbirini ziyaret eden. Gidip gören.

mütezavirin

 • (Tekili: Mütezavir) Birbirlerini gidip görenler, birbirleriyle gidip görüşenler, ziyaret edenler.

müztaz'if

 • (Za'f. dan) Zayıf gören.

nazar-ı gayb-bini / nazar-ı gayb-bînî

 • Gaybı gören bakış.

nazar-ı hafiyy-i gaybi / nazar-ı hafiyy-i gaybî

 • Gaybı gören.

nazar-ı istihsan

 • Güzel gören ve beğenen bakış.

nazır / nâzır

 • Gören, görücü.
 • Vakfın işlerini, dînin emirlerine uygun olarak idâre etmek üzere vâkıf (vakıf yapan) veya hâkim tarafından tâyin edilen mütevellînin vakıf işlerindeki tasarruflarını murâkabe (kontrol) etmesi ve gerektiğinde ona re'yleri (görüşleri) ile yardımcı o lması için vazîfelend

neşter-i ümid

 • Bir neşter görevini gören umut.

nevvab

 • Nâiblik eden. Birinin yerine vekil olarak iş gören.

nikbin

 • (Nîk-bin) İyi gören, iyimser, her şeyi iyi tarafından gören. (Farsça)

nimetdide / nîmetdîde

 • Nimet gören.

nokta-i hilafet / nokta-i hilâfet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin tedbirini gören genel başkanlık noktası.

nüktebin / nüktebîn

 • İnceliği gören, nükteyi anlıyabilen. Kavrayışlı, anlayışlı, zeki. (Farsça)

ocak imamı

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın imamı. Cami-i Miyane adını alan ve ilkin mescid halinde bulunan Orta camii, Hicri 1000 senesinde büyütülerek cami haline getirilmiştir. Camiin imamı, hatibi, müezzini, muarrifi ve kayyumu vardı. İmam, Yeniçeriler arasında okuyup yazan ve tahsil görenlerden seçilirdi.

perverişyab / perverişyâb

 • Beslenen. (Farsça)
 • Terbiye edilen, terbiye gören, eğitilen, yetiştirilen. (Farsça)

pişbin

 • İlerisini gören. Basiretli, ihtiyatlı. (Farsça)

pişi / pişî

 • İlerleme, üstünlük, tefevvuk. (Farsça)
 • Önünü gören, ileri görüşlü. (Farsça)

rai

 • (Rü'yet. den) Görücü, gören.
 • Gr: R harfiyle alâkalı. R harfine mensub.

rakib / rakîb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi hakkıyla gören, gözeten, koruyan, bir an onlardan habersiz olmayan, murâkabesi (gözetmesi) devamlı olan.

rastbin / râstbin / راست بين

 • Gerçekçi, doğruları gören. (Farsça)

rev'a

 • Korkak kadın.
 • Kendisini görenleri şaşırtacak derecede güzel olan kadın veya kız. (Müz: Ervâ)REVA' : Tatlı.

rind

 • Kalender. Aldırışsız, dünya işlerini hoş gören. (Farsça)
 • Laübali meşreb feylesof. (Farsça)
 • Bâtını irfan ile müzeyyen olduğu halde zâhiri sâde görünen hakîm. Dış görünüşü laübali olduğu halde, aslında kâmil olan kimse. (Farsça)

sadr-ı evvel

 • Peygamber efendimiz ve arkadaşlarının (sahâbe-i kirâmın) ve onları gören müslümanların (Tâbiînin) yaşadığı asır.

sahabe / sahâbe

 • Hz. Peygamberi (a.s.m.) dünya gözüyle gören ve onun yolundan giden Müslümanlar.
 • Peygamber efendimizi sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında bir an gören, eğer âmâ ise (gözü görmüyorsa), bir an konuşan, îmân etmiş büyük-küçük mü'minlerin birkaç tânesine veya daha fazlasına verilen isim. Sâhib kelimesinin çokluk şeklidir. Hürmet ve saygı için, "Resûlullah'ın kıymetli ve mübârek a

sahabi / sahabî / sahâbî

 • Hz. Peygamberi (a.s.m.) dünya gözüyle gören ve onun yolundan giden Müslüman.
 • Peygamber efendimizi sağlığında ve peygamber iken bir ân gören, eğer âmâ (gözü görmüyor) ise bir ân konuşan büyük ve küçük müslümanlardan bir tânesine verilen isim.

şahid / şâhid

 • Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.
 • Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.
 • Melâike-i kiram.
 • Hazır.
 • Şahit, tanık, gören.
 • Bütün zamanlardaki yaratıkları ve onların her hâlini gören Allah.

şahid-i ezeli / şâhid-i ezelî

 • Ezelden beri bütün zamanları ve herşeyi gören ve herşeye şahid olan Allah.

sani-i basir / sâni-i basîr

 • Herşeyi gören ve sanatla yaratan Allah.

sani-i semi ve basir / sâni-i semî ve basîr

 • Her şeyi işiten ve gören ve her şeyi sonsuz mükemmellikteki san'atlarla yaratan Allah.

saye-nişin

 • Gölgede oturan. (Farsça)
 • Bir şeyin gölgesine sığınan. Korunan, himaye gören. (Farsça)

şebhiz

 • (Çoğulu: Şebhizân) Geceleri uyanıp kalkarak iş gören. (Farsça)

selef

 • Önce gelenler. Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn (Eshâb-ı kirâmı gören büyükler) ve Tebe-i tâbiîne (Tâbiîn'i gören büyüklere) verilen isim.

selim akıl / selîm akıl

 • Yanılmayan, pişman olacak bir işi yapmayan ve peygamberlere, âlim ve evliyâlara mahsus, ileriyi gören akıl.

semi-i basir / semî-i basîr

 • İşiten ve gören.

serhadlu / serhadlû

 • Hudut boylarını bekleyen, hudutlardaki kalelerde vazife gören askerler.

şey'an

 • Uzaktan gören.
 • İleriyi gören, her şeyin sonunu düşünen.

subaşı

 • Şimdiki zabıta ve daha ziyade belediye memurlarının gördükleri işleri gören ve kasabaların idaresi başında bulunan memurun ünvanı idi.

suhre

 • Maskara, gülünç, eğlenceli.
 • Zoraki iş gören, ücretsiz zoraki çalışan kimse ve hayvan.

suret-i vahşiyane / sûret-i vahşiyâne

 • Görenleri ürküten ve korkutan görüntü.

tabiin / tabiîn / tâbiîn / تَابِع۪ينْ

 • Sahabeleri görenler.
 • Sahabeleri gören mü'minler.
 • Sahâbeleri görenler.

tabiun / tâbiûn

 • Sahabeleri görenler.

tağut

 • Azgın, sapkın, îmansız, ilâh gibi saygı gören, heykellerine bile saygı duyulan, sapan ve saptıran.

tebe-i tabiin / tebe-i tâbiîn

 • Peygamber efendimizin Eshâbını gören ve sohbetinde bulunmakla Tâbiîn denen büyükleri görmekle şereflenenler.

telakkiyat-ı amme / telâkkiyât-ı âmme

 • Genel kabul gören anlayışlar.

tiz-dest

 • Çabuk iş gören, eline çabuk. (Farsça)

türbedar

 • Türbede hizmet gören, bekçilik yapan kimse.

ümdud

 • Usûl, âdet, görenek.

üveys-el karani / üveys-el karanî

 • Hz. Ebu Bekir ve Ömer (R.A.) devirlerinde Medine-i Münevvere'de çok hürmet gören ve Tabiînin büyüklerinden olup hadis-i şerif ile medh ü senâsı yapılan büyük bir veli. Peygamberimiz (A.S.M.) zamanında yaşamış ise de vâlidesine çok hürmetinden dolayı Peygamberimizle görüşememiş, fakat ona bütün ruh u

vekil / vekîl

 • Başkasının işini gören. Bir adamın yerine hareket etme selâhiyeti olan kimse.
 • Nâzır. Bakan.
 • Başkası adına iş gören.

zangoç

 • (Ermenice) Kilisenin hizmetlerini gören ve çan çalan kimse.

zarardide / zarardîde / ضرردیده

 • Zarar gören.
 • Zarar gören. (Arapça - Farsça)

zebani

 • Cehennem'de vazife gören melek.

zevi-l ukul

 • Akıl sahipleri. Aklı olanlar.
 • Tas: Halkı zâhiren, Hakkı bâtınen görenler.