LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Fira ifadesini içeren 88 kelime bulundu...

"icl" meselesi

 • Buzağı olayı. Bu olay İsrailoğullarının Firavun'dan kurtulup Sina Çölüne yerleştikleri zaman yaşandı. Bir ara Mûsa (a.s.) Tur Dağına çıkmış ve orada bir müddet kalmıştı. İsrailoğulları da bu esnâda altından bir buzağı yaptı ve ona tapmaya başladı.

al-i firavun / âl-i firavun

 • Firavun ailesi. Firavun soyu.

anded

 • Ayrılık, firak.

anet

 • (Çoğulu:Anât) Fâsık.
 • Diz kılı.
 • Yaban eşeği sürüsü.
 • Fırat ırmağı kenarında bir köyün adı.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

asiye / âsiye

 • Kederli, hüzünlü kadın.
 • Sütun, kolon, direk.
 • Hz. Musa'yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi.

ateş-i hecr

 • Firak ateşi, ayrılık acısı.

badiyet-üş-şam / bâdiyet-üş-şam

 • Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşip denize döküldükleri yerden, batıya doğru uzanan çöl.

büdd

 • Uzaklaşma. Birbirinden uzak düşme.
 • Perâkende etmek, dağıtmak. Put, sanem.
 • Firak.
 • Tâkat, kudret.

debur

 • Batı rüzgârı.
 • Fırak, ayrılık.
 • Halef etmek.

derkaa

 • Kaçmak, firar.

egarib

 • Firak anı, ayrılış zamanı. Savaş ânı.

ehad

 • Bir. Tek. İnfiradla muttasıf sıfât-ı kâmileyi cami' olan.

ehl-i sünnet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir. (Farsça)

ehram

 • Mısır'da Firavunların piramit şeklindeki mezarları.
 • Mısır'daki Firavunların piramit şeklindeki mezarları.
 • Firavun mezarı.

elcezire

 • Mezopotamya. Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunan yerin adı. Bugün Irak'ın toprakları arasındadır.

fer

 • (Ferr) Geri çekilme, kaçma, firar.

feraine / ferâine / فراعنه

 • Firavunlar. (Arapça)

feraset

 • (Bak: Firâset) Anlayışlılık, çabuk seziş. (Aslı firâsettir)

ferr

 • Kaçmak. Firar etmek.
 • Davarın yaşını anlamak için dişini görmek.

ferve

 • (Çoğulu: Füre'-Firâ) Baş derisi.
 • Bir parça toplanmış kuru ot.
 • Servet, zenginlik.
 • Kürk.

fir'avn / فرعون

 • Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan.
 • Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı.
 • Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.
 • Firavun. (Arapça)

fir'avni / fir'avnî

 • Firavunluk. Firavun ile ilgili. (Farsça)

fir'avniyyet

 • Firavun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

firar / firâr / فرار

 • Kaçış, kaçma. (Arapça)
 • Firâr etmek: Kaçmak. (Arapça)

firaş-ı kavi / firaş-ı kavî

 • Fık: Evli kadının firaşı mânâsına gelir bir tabirdir. (Bununla bilâdavet neseb sabit olup, nefy ile neseb nefy olunmayıp, lâkin laan ile nefy olunur.)

firaş-ı mütevassıt

 • Fık: Ümmü veledin firaşı mânâsına gelen bir tabirdir. Firaş-ı mütevassıtta bilâ davet neseb sahih olmaz.

firaş-ı zaif

 • Fık: Cariyenin firaşı. (Bununla neseb sâbit olur)

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

firavn / firâvn

 • Firavun.

firavniyet

 • Firavunluk; firavun gibi isyankârlık.

firavun-meşrep

 • Firavunca hareket tarzı.

firavun-u zelil

 • Alçak bir firavun.

firavunane / firavunâne / firâvunâne

 • Firavun gibi tanrılık iddiasında bulunma.
 • Firavun gibi.

firavuncuk / firâvuncuk

 • Küçük bir Firavun; kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük gören.
 • Küçük bir Firavun.

firavuncuklar

 • Kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük görenler.

firavuniyet / firâvuniyet

 • Firavun gibi olma, tanrılık iddiasında bulunma.
 • Firavunluk.

firavunlaşmış

 • Firavun gibi kendisini üstün gören, tanrılık iddiasında bulunan.

firavunluk

 • Firavun gibi kendini beğenen, kendini üstün gören.

firavunmeşreb / firâvunmeşreb

 • Firavunun yolunda olan.

firavunmeşrep

 • Hareket tarzı, Firavun gibi olan.

firkat

 • (Fürkat) İftirak. Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış. Firak. Müfarakat.

firsa

 • (Çoğulu: Firâs) hayız bezi.

fürat

 • Tatlı su.
 • Fırat Nehri.

fürkat

 • (Firâk) Ayrılık.

füruş

 • (Tekili: Firaş) Döşemeler. Yerlere serilen örtüler.
 • Yataklar.

gerden-efraz

 • (Gerden-firâz) Kibirli, gururlu. Boyun kaldıran, başı yukarda. (Farsça)

haman / hâmân

 • Firavunun veziri.

harib

 • Kaçan, firar eden.

hecr

 • Ayrılık, firak.
 • Tıb: Sayıklamak. Hezeyan.
 • Çok sıcak günlerde öğle vakti.

herab

 • Kaçmak, firar etmek.

hereb

 • Kaçma, firar.
 • şiddetli üzüntü, keder.

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.

his / hîs

 • Ürkmek.
 • Kaçmak, firar.

ifrar

 • Kaçırmak. Kaçırılmak. Firara mecbur etmek.

infirad / infirâd / انفراد

 • Bir başına kalma. (Arapça)
 • İnfirâd ettirilmek: Bir başına bırakılmak. (Arapça)

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

ırak-ı arab / ırâk-ı arab

 • Arap Irak. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan ve Bağdat'ın kuzeyine kadar uzanan topraklara Osmanlı İmparatorluğu zamanında verilen isim.

isfirar

 • (Bak: Isfirar)

istifrar

 • Firar etme, gizlice kaçma, savuşma.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

kavm-i firavun

 • Firavun'un kavmi.

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

kuvve-i kudsiye

 • Evliyâ kuvveti. Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olan kuvvet. Hakaik-ı imâniye ve Kur'aniyeyi gayet ince ve derin bir firaset ve dirayetle anlayabilme kuvveti.

mavera-ün nehr

 • Ceyhun ırmağının doğusunda kalan ülkelere müslüman coğrafyacıların verdiği ad. Türklerin yaşadıkları bu ülkeler, Ceyhun ve Seyhun ırmaklarının havzalarını ihtiva ediyordu.
 • Dicle ile Fırat arası.

mele'-i firavn

 • Firavun'un cemaati.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

müharebe

 • Kaçmak, firar.

mukayefe

 • Firâset etmek.
 • Bir kimsenin ardınca gitmek.

münferic

 • İnfirac eden. Çok açık. Açılan, genişleyen.
 • Gam, gussa ve kederden kurtulmuş.
 • Arası geniş. Açık olan. İki tarafı birbirinden uzak olan.

münferik

 • (Fark. dan) İnfirak eden, ayrılan.

müstefreşe

 • (Firaş. dan) Odalık, câriye.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

namık kemal

 • (Mi: 1840 - 1888) Tekirdağ'lı olup İslâm mücahidlerindendir. Yeni Osmanlılık hareketine vatan mefhumunu sokmuş, "Firâki, hapsi, nefyi kadr-i nâmusumla gördüm hep" diye haklı olduğunu dâima müdâfaa etmiştir. Ehl-i kemâl bir zat olduğu, davasının istikameti ve samimiyetinden anlaşılır.Hayatının sonlar

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

nims

 • Firavun faresi dedikleri küçük hayvan.
 • Sansar.

nüfur

 • Ürküp kaçma, dağılma, firar etme.
 • İntikal etme.
 • Hacıların Mina'dan Mekke'ye doğru gitmeleri.

rafidan

 • Dicle ve Fırat ırmakları.

serfirazi / serfirazî

 • Serfirazlık. (Farsça)

tahfir

 • (Çoğulu: Tahfirat) (Hufre. den) Çukur kazma.

tasfir

 • (Çoğulu: Tasfirât) (Safir. den) Sarartma, sarıya boyama.
 • Islık çalma.

tavf

 • Dönmek.
 • Fırat Nehri gibi sularda üstüne binilen vasıta.

tefer'un

 • Firavunlaşma. Zâlimlik etme, zulüm yapma.
 • Çok fazla kibirlenme.
 • Firavunlaşma, kendisini Firavun gibi ilâh seviyesinde görme.

teferun / teferûn

 • Firavunlaşma.

tehrib

 • Kaçırma. Kaçırılma. Firar ettirme.

vahdaniyet

 • Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.

yed-i beyza-i musa / yed-i beyzâ-i mûsâ

 • Hz. Mûsâ'nın beyaz ve parlak eli Hz. Mûsâ'nın firavuna karşı, mu'cize olarak nurlu görünen parlak eli.

yütm

 • (Bu kelime esasen infirad mânasına gelir) Bir çocuğun pederi vefat etmekle pedersiz kalması ki: Bu, yalnız insanlara mahsustur. Hayvanatta ise vâlidesiz kalmaya denir. Yetim de denir.