LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ferah ifadesini içeren 104 kelime bulundu...

ab-ı revan

 • Akar su.
 • Kalpteki ferahlık.

anak

 • En zarif, en yakışıklı, en güzel.
 • Çok ferah, çok sürurlu.

atrab

 • Oyunlar. Eğlenceler. Şenlik ve ferahlıklar.

bahçet-i ferah

 • Ferahlık, huzur veren bahçe.

basıt / bâsıt

 • Açan. Yayan. Serici.
 • Ferahlık veren.
 • Dilediği kulunun rızkını genişlendiren Allah (C. C.).
 • Mücerred olup, mürekkep ve müellef olmayan.
 • Tıb: Bir uzvu uzatıp açan adele.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"
 • Tasavvufta gönül ferahlığı, rûhen rahatlama. Sıkıntı ve gönül darlığının zıddı.

bersak

 • Sevinmek, sürur ve ferah.

canfeza

 • Gönüle ferahlık veren, can artıran.
 • Ayın 23. gününe verilen ad.

canperver

 • Kalbi ferahlandıran. Ruha hoş gelen. (Farsça)

dil-güşa

 • İç açan, gönül açan, kalbe ferah veren. (Farsça)
 • Türk musikisinde bir mürekkeb makam. (Farsça)

dil-şüküfte

 • Gönlü açılmış, ferahlamış. (Farsça)

dilgüşa / dilgüşâ / دلگشا

 • İç açıcı, ferahlık verici. (Farsça)

efrah

 • Ferahlamalar. İç açılmaları. Sevinmeler.

enak

 • Ferahlı, sürurlu, neş'eli, sevinçli.

ergad

 • Maişetçe daha ferahlık. Geniş maişet.

ezib

 • Rezil, âdi ve aşağılık kimse.
 • Kıble rüzgarı.
 • Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel.
 • Sevinmek, ferah ve neşat.

ferah-aver

 • Sevinç getiren, sevindiren, ferah getiren. (Farsça)

ferah-bahş

 • Sevinç veren, sevindiren. Ferah bağışlayan. (Farsça)

ferah-efşan

 • (Ferah-feşân) Sevinç veren, ferah saçan. (Farsça)

ferah-efza

 • (Ferah-fezâ) Sevinç artıran, ferah artıran, safalı, iç açıcı. (Farsça)

ferahbahş / فرح بخش

 • Ferahlık veren, iç açıcı. (Arapça - Farsça)

ferce

 • Gamdan ve tasadan kurtulmak.
 • Kurtuluş.
 • Şiddetten kurtulmak.
 • Yarık, şak.
 • Girecek yer, medhal.
 • Açıklık, ferahlık.

ferec

 • Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat.
 • Girecek yerler.
 • Tasa ve sıkıntıdan kurtulma, ferahlık.
 • Ferahlık, genişlik, rahatlık.

ferec-i umumi / ferec-i umumî

 • Genel ferahlık, sıkıntıdan kurtulma.

ferhan

 • (Çoğulu: Ferâhî) Ferahlı. Sevinçli. Şâdan. Mesrur.

ferih

 • Sevinçli, ferahlı. Fahur. Ferhan.

fethi / fethî

 • Fetih ile alâkalı. Fethe âit.
 • Ferahlık verici.

fütuh

 • (Tekili: Feth) Fetihler.
 • (Çoğulu: Fütuhât) Açılmak.
 • Yardım.
 • Lütf-u İlâhîye ulaşmak.
 • Zafer. Galibiyet.
 • Açıklık. Gönül ferahlıkları.

gülistan-ı ferah-feza / gülistan-ı ferah-fezâ

 • Ferahlık veren gül bahçesi.

güşa

 • Açıcı, açan mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dil-güşa : Gönüle ferahlık veren. Gönül açan. (Farsça)

güşade

 • Ferah, şen, Açılmış, açık. (Farsça)

güşayiş-i hatır / güşayiş-i hâtır

 • Gönül ferahlığı, iç açıklığı.

habr

 • (Çoğulu: Ehbâr) Alim ve sâlih kimse. Bilgili. Ehl-i ilim.
 • Ferahlık.
 • Nimet, vüs'at.
 • Refah, sürur.
 • Tıb: Dişlerin beyazına ârız olan sarılık.

hadika-yı ferahfeza / hadîka-yı ferahfeza

 • İç açan bahçe. Gönüle ferahlık veren bahçe.

hafz

 • Aşırı olmama hali.
 • Refah ve ferahlık. Huzur ve rahat.
 • Yavaş yavaş mülayim yürüyüş, itidal. Alçak.
 • Kelimenin son harfini esre, yâni "i" diye okumak.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

hatır-güşa

 • Gönle ferahlık veren. İç açan. (Farsça)

hubur

 • Sevinç, sürur, gönül ferahlığı. Şadüman olmak.
 • Âlimler.
 • Sevinç, gönül ferahlığı.

hurrem

 • Sevinçli. Mesrur. Şen. Ferahlık veren. Taze ve hoş. Güler yüzlü. (Farsça)

hurremgah / hurremgâh

 • Kalbi ferahlandıran yer. (Farsça)

huzur / huzûr

 • Hazır olmak. Mevcud bulunmak.
 • Hürmet edilmesi lâzım gelen kimsenin yanında olmak.
 • İbadet neticesi hâsıl olan rahatlık, gönül ferahlığı.
 • Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin kalbde bulunmaması.
 • Nezd, yan.
 • Rahat, gönül ferahlığı seâdet.

ibs

 • Sevinmek, ferah.

ifrah

 • Ferahlandırmak. Memnun etmek.

ihtizaz / ihtizâz

 • Haz duymak. Ferahlamak.
 • Haz duymak, ferahlanmak.
 • Titreşim.

inbisat / inbisât

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.
 • Açılmak, yayılmak, açık yüzlü olmak, mütebessim çehreli, sevinçli olmak. Gönül açıklığı, kalb ferahlığı hâli.

infirah

 • Ferahlanma. Ferahlık duyma.

inşat / inşât

 • Ferahlandırma. Neş'elendirme. Sürurlandırma.
 • Ferahlandırma.

inşirah / inşirâh / انشراح / اِنْشِرَاحْ

 • Ferahlanmak, mesrur olmak.
 • Ferahlanma, sevinme.
 • Ferahlamak, sevinç duymak.
 • Ferahlanma, açılma.
 • Açılma, ferahlama. (Arapça)
 • Ferahlık.

inşirah-ı derun

 • İç açılması, ferahlama.

inşirah-ı sadır

 • Gönül ferahlığı.

inşirah-ı sadr / inşirâh-ı sadr / اِنْشِرَاحِ صَدْرْ

 • Vicdan ferahlığı,vicdan huzuru.
 • Gönül ferahlığı.

irtiyah

 • (Rîh. den) Genişleme, ferahlama, feraha erme.
 • Rüzgârlanıp rahatlama.

ıttılak

 • İnşirahlı olma, ferahlı ve sevinçli olma.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

kabz ve bast

 • Tasavvuf yolunda ilerleyenlerde görülen sıkıntı ve ferahlık.

kasr

 • Köşk. Yüksek ve ferah bina. Taştan veya kârgir küçük saray.

küşa

 • "Açan, açıcı" mânâlarına gelerek tamlama yapımında kullanılır. Meselâ: Dil-küşâ : Gönül açan, gönül açıcı, ferahlık veren. (Farsça)

küşade

 • (Küşude) Açık. Açılmış. Ferahlı.

küşayiş

 • Açıklık. Ferahlık. (Farsça)

medar-ı saadet / medar-ı saâdet

 • Mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

medeniyet

 • Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli.
 • İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.

menah

 • Geniş, bol, ferâh. (Farsça)
 • Dar. (Farsça)

merehan

 • Sevinç, ferah, sürur.
 • Zayıf olma.
 • Fâsid olmak.
 • Kurumak.

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

mikail aleyhisselam / mîkâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melek.

mübhic

 • Ferah ve sürur veren. Sevindiren.

müferrah / مُفَرَّحْ

 • Ferahlanmış. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmuş.
 • Ferah duyan, huzurlu.
 • Ferahlanmış.
 • Ferahlanan.

müferrah olmak

 • Ferahlamak, rahatlamak.

müferric

 • Ferahlandıran. Ferah veren. İç açıcı.
 • Kurtarıcı. Ferec veren.

müferrih

 • Ferahlık veren. Ferahlandıran. Ferahlandırıcı, iç açıcı.

müferrihat / müferrihât

 • İç açıcı, ferahlık verici şeyler.

müfettih-ül ebvab

 • (Hayır) kapıları(nı) açan. Bütün müşkilleri giderip ferahlatan. (Cenab-ı Hak)

müfterih

 • (Ferah. dan) Keyifli, neşeli. Şen, ferah içinde olan.

musi'

 • Genişlendiren. Ferahlık veren.
 • Zengin. Muktedir.

müteferrih

 • (Ferah. dan) İçi açılan, ferahlanan.

mütena'imane / mütena'imâne

 • Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. (Farsça)

nafis

 • (Nefs. den) Gözü nazar değer olan kimse.
 • Açan ve ferahlandıran.

nur-u müferrih

 • Ferahlık verici, iç açıcı aydınlık.

nüzhet

 • İç açıklığı, safa, eğlenme, gönül ferahlığı. (Farsça)
 • Temizlik, paklık. (Farsça)
 • Karışık, bulaşık ve kalabalık yerlerden uzak olmak. Buud. (Farsça)
 • Neşe, eğlence, ferahlık.

revhani / revhanî

 • İyi ve pâk olan, ferahlık veren yer.

revzat-ı inşirahiye / revzat-ı inşirâhiye

 • Ferahlık veren bostanlar, bahçeler.

ruh-u revan

 • Ruhun zuhuru. Ruhun ferahlığı. Ruhun akışı.

ruha

 • Ferahlık.
 • Yumuşak rüzgâr.

ruhperver

 • Ruha ferahlık ve kuvvet veren. (Farsça)

saadet-bahş / saâdet-bahş

 • Saâdet veren, sevindiren, ferahlandıran. (Farsça)

şad

 • Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. (Farsça)

şadi

 • Sevinçlilik, memnunluk, mesruriyet, gönül ferahlığı. (Farsça)

safa / safâ

 • Gönül şenliği, ferahlık.

şemak

 • Neşat, sevinç. Ferah.

şen

 • Naz, eda, cilve. (Farsça)
 • Göze ve gönüle hoş görünen hal. (Farsça)
 • Bayındır, ma'mur. (Farsça)
 • Sevinçli, ferahlı. (Farsça)

şerh-i sadr

 • Peygamber efendimizin çocukluğunda ve peygamberliği sırasında (mîrâc gecesinde) mübârek göğsünün açılarak kalbinin çıkarılması ve yıkanıp ilim, hikmet ve mârifet ile doldurulduktan sonra yerine konması hâdisesi.
 • Göğsün yâni kalbin ilâhî nûr, ilim, hikmet ve mârifet ve sekîne (ferahlı

seyran

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.

sürur-u mukaddes

 • Mukaddes bir sevinç ve ferahlık.

tarab-efsa / tarab-efsâ

 • Neşe ve ferahlığı artıran. (Farsça)

tefaric

 • (Tekili: Tefric) Yırtmalar, genişletmeler.
 • Ferah vermeler.
 • Korkaklar, zaifler, yüreksizler.
 • (Tifrac) Yırtmaçlar, aralıklar.

teferruc

 • (Ferec. den) Ferahlanmak. İç açılmak.
 • Gezintiye çıkmak. Seyr.

teferruh

 • (Ferah. dan) İçi açılma, ferahlanma.

teferrüh

 • Ferahlanma.

tefrih / tefrîh / تفریح

 • Ferahlandırma, gönül açma.
 • Ferahlandırma.
 • Ferahlık verme. (Arapça)

teneşşut

 • (Neşat. dan) Ferahlanma, keyiflenme.

tenfis

 • (Çoğulu: Tenfisât) (Nefes. den) Nefeslendirme, soluklandırma, ferahlandırma.

terfih

 • Ferahlandırma. Refaha erdirme. Rahat ve bollukla yaşamasına sebeb olma.

teselli

 • Avunma. Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle ferahlandırma.

urb

 • Şiddetli akıcı çay.
 • Ferah, sevinç, neşat.

zahil

 • Sıkıntıdan sonra yüreği feraha erişen.
 • Unutan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın