LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te Esri ifadesini içeren 92 kelime bulundu...

ayat-ı tekviniyye ve teşriiyye / âyât-ı tekviniyye ve teşriiyye

 • Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.

ayat-ı teşriiye / âyât-ı teşriiye

 • Şeriat kanunları.

besrik

 • (Bisrik) Hafif ve hızlı yürüyüşlü bir cins hecin devesi.

bi-esrihi

 • Hep birlikte, hep bir arada.

eşria

 • (Tekili: Şirâ) Yelkenler.

eşribe

 • (Şerâb. dan) İçilecek şeyler, şerablar.

esrik

 • Sarhoş, mest.
 • Azgın, kızgın.
 • Zayıf, hasta, hâlsiz, dermansız, tâkatsiz.

evamir-i teşriiye / evâmir-i teşriiye

 • Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği ve yerine getirilmesini istediği emirler.

eyyam-ı teşrik / eyyâm-ı teşrik / eyyâm-ı teşrîk

 • Kurban bayramının birinci gününden sonraki diğer üç güne verilen isimdir. Zilhiccenin 11, 12 ve 13 üncü günleridir. Birinci gününe "yevm-i nahr" (kurban günü) denir.
 • Kurban Bayramı'nın ilk gününden sonraki üç gün.
 • Kurban bayramının 2, 3 ve 4. günleri.

eyyamü't-teşrik / eyyâmü't-teşrik

 • Kurban Bayramı'nın ilk gününden sonraki üç gün.

fenn-i teşrih

 • tıb: Bir cesedin, canlı vücudunun iç yapısını öğrenme bilgisi. (Anatomi)

hikmet-i teşri

 • Kanun yapma hikmeti. Allah'ın emir ve yasaklarında gözetilen Rabbanî incelikler.

hikmet-i teşri'

 • (Hikmet-i teşriiye) Şeriata dayanan kanun yapma ilmi. Şer'î ve Rabbanî kanunların hikmeti.

hikmet-i teşri'iye

 • Yasamadaki hikmet, kanun koymadaki gaye, fayda.

hikmet-i teşriiye

 • Şeriata ait ve Rabbânî kanunların hikmeti.

hitab-ı teşrifiye / hitab-ı teşrifîye

 • Şereflendiren hitap; Allah'ın "ebedî kalmak üzere Cennete girin" şeklinde şereflendiren hitabı.

hizmet-i neşriye

 • Kur'ân-ı Kerimin hakikatlerini yayma hizmeti.

ilkteşrin

 • Ekim ayı. Teşrin-i evvel.

kınnesrin

 • Şam diyârında bir mekân adı.

kureyş meşrıkı

 • (Mcz.) Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) mensup olduğu kabile olan Kureyş ufku.

kuvve-i teşriiye

 • Kanun vaz'etme kuvveti. şeriata uyan düsturlar yapma kuvveti.
 • Büyük Millet Meclisi.

merkez-i teşri'

 • Kanun yapma merkezi.

meşrık

 • Doğu, güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş doğacak cihet. Gündoğusu. Doğu. Şark ciheti.
 • Şems-âbâd, güneşi bol yer. Kış vakti ısınmak için güneşe karşı oturacak yer.
 • Tövbe kapısının adı.
 • Doğu.

meşrık-ı nur

 • Nurun kaynağı. Nurun geldiği cihet.

meşrık-ı tulu'

 • Işığın, nurun geldiği şark ciheti.

müsteşrif

 • Nâzır, bakan.
 • Eğik, mâil.

müsteşrik / مستشرق

 • (Şark. dan) Doğu memleketlerinin din, dil ve tarihlerini ve diğer bâzı hususları araştırıp tesbite çalışan batılı âlim. Garplı âlim. (Orientalist)
 • Oryantalist; Avrupalı olduğu halde, Doğu milletlerinin tarih, dil, din ve edebiyatıyla ilgili araştırma yapan kimse.
 • Doğu memleketlerini, din, dil ve târihleri başta olmak üzere her yönden araştırıp tesbite çalışan batılı ilim adamı. Garplı bilgin, oryantalist, şarkiyâtçı.
 • Doğu kültürünü inceleyen Batılı.
 • Doğubilimci, oryantalist. (Arapça)

müsteşrikin / müsteşrikîn

 • (Tekili: Müsteşrik) Müsteşrikler.

neşri / neşrî

 • Neşir ile alâkalı.

nesrin / نسرین

 • Yabani gül.
 • Yaban gülü. (Farsça)

neşriyat / neşriyât / نشریات / نَشْرِيَاتْ

 • Yayınlar.
 • Yayım.
 • Yayınlar, yayıncılık.
 • Gazete, kitap, radyo ve sâir vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler.
 • Yayın. (Arapça)
 • Yayınlar.

neşriyat-ı diniye / neşriyât-ı dîniye / نَشْرِيَاتِ د۪ينِيَه

 • Dini yaymak için yapılan yayınlar.
 • Dine ait yayınlar.

neşriyat-ı kazibe / neşriyât-ı kâzibe

 • Yalandan, uydurma sözler.

neşriyatçılık

 • Yayıncılık.

rumuzat-ı neşriye / rumuzât-ı neşriye

 • Âhiretteki dirilişin ince delilleri.

sırr-ı teşri

 • Şer'î kanunların sırrı.

tesri / tesrî

 • Hızlandırma.

teşri / teşrî

 • Şerîat, yasa.
 • Kânun koyma. Allahü teâlânın ve peygamberlerinin, insan hayâtının maddî ve mânevî bütün yönlerine dâir emir ve yasaklar koyması.
 • Kanun yapma.

tesri'

 • Hızlandırma, acele etme.
 • Hızlandırma. Sür'atlendirme. Acele ettirme.

teşri'

 • Yolu açık ve vâzıh kılma.
 • Şeriata isnad ve nisbet eylemek.
 • Kanun vaz' ve tenfiz eylemek.
 • Peygamberimizin (A.S.M.) şeriata dair emretmesi.
 • Havuza su getirmek.

tesri' / tesrî' / تسریع

 • Hızlandırma. (Arapça)
 • Tesrî' edilmek: Hızlandırılmak. (Arapça)
 • Tesrî' etmek: Hızlandırmak. (Arapça)

teşri' / teşrî' / تشریع

 • Yasa koyma. (Arapça)

tesri' / tesrî' / تَسْرِيعْ

 • Hızlandırma.

teşri' / teşrî' / تَشْرِيعْ

 • Kanun yapma.

teşri' eylemek

 • Dinî emir ve yasakları bildirmek. Kanun bildirmek. Bir emrin kanun gibi tatbikini istemek.

teşri'-i evamir

 • Emirleri, işleri şeriata göre yürütme, idare etme, işleri şeriata uygun kılma.

teşri'i / teşrî'î

 • Şeriat hükümleriyle ilgili.
 • Kanun yapma kuvveti ve görevi ile ilgili.

tesri-i ihtizaz

 • Hareketi hızlandırma.

tesrian

 • Hızlandırarak. Çabuklaştırmak için.

tesriat / tesriât

 • (Tekili: Tesri') Çabuklaştırmalar, hızlandırmalar.

tesrib

 • Esasen işkembeden içyağını ayırmak demek olup, mecâzen: Tekdir ve muaheze mânasına kullanılır.
 • Darılma. Ayıplama.
 • Başa kakma.
 • (Sürub. dan) (Asker) gönderme, yollama.
 • Atı ve deveyi bölük bölük edip yollamak.

tesric

 • Kandil yakmak.
 • Güzelleştirmek.
 • Hayvanı eyerleme. Hayvana eyer vurma.

teşric

 • Cem'etmek, birbiri üstüne yığmak.
 • Kerpiçi yerinden ayırmak.

tesrid

 • Davar boğazlandığında daha soğumadan bir yerini kesmek veya kırmak.
 • Sahtiyan dikmek.
 • Kırba dikmek.

teşrid

 • Ayırma, dağıtma. Dilim yapıp kesmek.
 • Nefyetme, kovalama.
 • Belâya atma. Ürkütüp kaçırma. Sevketme.
 • Birisinin ayıbını teşhir eylemek.

teşrif / teşrîf / تشریف / تَشْر۪يفْ

 • Şereflendirmek. Yüksek yere çıkmak. Şeref vermek.
 • Bir yere buyurmak.
 • Şeref verme.
 • Şereflendirme.
 • Onurlandırma, onur verme, bir yeri onurlandırma, şereflendirme.
 • Şereflendirme. (Arapça)
 • Gelme. (Arapça)
 • Şeref verme, şereflendirme.

teşrif buyurma

 • Şeref verme, şereflendirme.

teşrif-i nebevi / teşrif-i nebevî

 • Peygamberin gelişi, şereflendirmesi.

teşrifat / teşrîfât / تشریفات / تَشْرِيفَاتْ

 • Kabul töreni, protokol.
 • (Tekili: Teşrif) Resmî kabul ve ziyaretlerdeki kabul merasimi. Protokol.
 • Şereflendirmeler.
 • Protokol. (Arapça)
 • Şereflendirmeler, protokol.

teşrifatçı / teşrîfatçı

 • Önemli bir mekânda, gelenleri buyur eden.
 • Protokol görevlisi. (Arapça - Türkçe)

teşrifatçı elfaz / teşrifatçı elfâz

 • Süslü ve abartılı sözler.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

teşrih / teşrîh / تشریح

 • Şerh etme, açıklama.
 • Bir kitap veya ibareyi anlaşılır şekilde açıklamak, tafsilât vermek. İnceden inceye didikleyip araştırmak.
 • Tıb: Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek.
 • Açma, açıklama.
 • Açma. (Arapça)
 • Açılama, şerh etme. (Arapça)
 • Otopsi. (Arapça)
 • Anatomi. (Arapça)
 • Teşrîh etmek: Açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak. (Arapça)

teşrih etme

 • Açıklama.

teşrih-i beden-i insani fenni / teşrih-i beden-i insanî fenni

 • İnsan bedenini tüm yönleriyle ele alan, inceleyen bilim; anatomi.

tesrih-i lihye

 • Sakal bırakma.

teşrihat

 • Şerhler, açıklamalar.
 • Açıklamak, tafsilât vermek, inceden inceye araştırmak.
 • Açıklamalar.

teşrihat-ı hikemiye

 • Hikmet ve felsefe nazarıyla yapılan araştırma, açıklama.

teşrihhane / teşrîhhâne / تشریح خانه

 • Otopsi odası. (Arapça - Farsça)

teşrii / teşriî

 • Yasamaya dair, kanunla ilgili, şeriata dair.
 • (Teşriiye) Şeriatla, kanun ile, kanun yapma ile alâkalı, şeriata müteallik, kanuna dair.
 • Şeriatla ilgili.

teşrii masuniyyet / teşriî masuniyyet

 • (Masuniyyet-i teşriiye) Milletvekillerinin Meclis'te izhar ettikleri fikir ve verdikleri reylerden, mes'uliyete tâbi olmamaları.

tesrik

 • (Sirkat. den) (Çoğulu: Tesrikat) Bir kimseye hırsız deme.

teşrik / teşrîk / تشریك / تَشْر۪يكْ

 • Güneşlendirme. Güneşte kurutma.
 • Eti parçalayıp güneşte kurutma.
 • Doğu tarafına gitme.
 • Ortak etme. İştirak ettirme.
 • Ortak etme.
 • Hz. İbrahim'e nisbet edilen ve yüksek sesle alınan tekbir.
 • Ortak etme.
 • Ortak etme. (Arapça)
 • Ortak etme.

teşrik etme

 • Ortak etme.

teşrik etmek

 • Katmak, ortak etmek.

teşrik günleri

 • Kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri. Bayramın birinci gününe yevm-i nahr (nahr günü), ikinci ve üçüncü günleri de kurban günü olduğundan hepsine birden "eyyâm-ı nahr" denir. Ondan evvelki güne Arefe günü denir. Ramazân-ı şerîf bayram ında arefe yoktur. Arefe, kurban bayramına mahsus

teşrik tekbiri / teşrik tekbîri

 • Arefe günü yâni Kurban bayramından önceki gün, sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit her farz namazdan sonra getirilen tekbîr; "Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lill ahil-hamd" sözleri.

teşrik tekbirleri

 • Zilhiccenin dokuzuncu günü, yani Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan, her farz namazın selâmından sonraki alınan tekbirler.

teşrik-i mesai / teşrik-i mesaî / teşrik-i mesâi

 • İşbirliği.
 • Birlikte çalışmak. İşbirliği etmek. Bir işi beraber yapmak.
 • Birlikte çalışma, işbirliği yapma.

teşrikimesai / teşrikimesâî

 • İş birliği.

teşrikü'l-mesai / teşrikü'l-mesâi

 • Birlikte çalışma, işbirliği yapma.

teşrim

 • Yarmak.
 • Yırtmak.

teşrin

 • Eskiden yılın on ve onbirinci aylarına verilen ortak isim.
 • Rumi takvime göre yılın on ve on birinci aylarına verilen isim.

teşrin-i evvel / teşrîn-i evvel / تشرین اول

 • Ekim ayı.
 • Ekim ayı.
 • Ekim. (Arapça - Farsça)

teşrin-i sani / teşrin-i sâni / teşrîn-i sânî / تشرین ثانى / تَشْر۪ينِ ثَان۪ي

 • Kasım ayı.
 • Kasım ayı.
 • Kasım. (Arapça - Farsça)
 • Kasım ayı.

teşrinievvel / teşrînievvel

 • Ekim ayı.

teşrinisani / teşrînisani

 • Kasım ayı.

tesrir

 • (Çoğulu: Tesrirât) (Sürur. dan) Sevindirme.
 • Mesrur etme, sevindirme.

teşrir

 • Güneşte bez serip kurutmak.

tesrir eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

tesriye

 • Gam ve kederi bırakma. Kederi yok etme.

yesrib

 • Medine-i Münevvere'nin müslümanlıktan evvelki ismi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın