LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Esif ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

akıncı

 • Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır.

alem-i ma'na / âlem-i ma'na

 • Mâna âlemi, bazı ehline münkeşif olan âlem, mânen anlaşılan ve bilinen âlem.

alem-i mana / âlem-i mânâ

 • Mânâ âlemi; maddî gözle görünmeyen mânevî âlem; rüya ve keşif âlemi.

ayne'l-yakin / ayne'l-yakîn

 • Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.

ba'seret

 • Dikkatle teftiş etme.
 • Keşif ve istihrac etme.
 • Perâkende edip dağıtma.
 • İnkılâb. Karıştırma. Bulandırma.
 • Meydana çıkma.
 • Kirli leke.

bahr-i sükun / bahr-i sükûn

 • (Lût Denizi) Sularının kesif ve dalgasızlığından dolayı bu isim verilmiştir.

ecza-i meyyite-i hamide-i camide-i kesife / ecza-i meyyite-i hâmide-i camide-i kesife

 • Ölü, hissiz, camit ve kesif parçalar.

evran

 • Biçme, ölçü, mikyas, tahmin, keşif, biçim, endam, tenasüb.

hakk-ı keşf

 • Keşif hakkı.

ihtira'-kerde

 • Eşine rastlanmayan keşif. (Farsça)
 • Yaratılmamış olmak. (Farsça)

irşad-ı feth-i keşif / irşâd-ı feth-i keşif

 • Keşif ve fetih yolunu gösterme, keşfe başlarken rehberlik etme.

işrak / işrâk

 • Sezgi; keşif ve ilham ile insanı Allah'a götüren yolları bulmaya çalışmak.

istikşaf / istikşâf / استكشاف

 • Keşif çalışması yapma. (Arapça)

kesafet

 • Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak.
 • Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.

keşf / كشف

 • Keşif, bulma, ortaya çıkarma. (Arapça)

keşf-i kat'i / keşf-i kat'î

 • Kesin keşif, mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme ve ortaya çıkarma.

keşfi / keşfî

 • Keşifle alâkalı.

keşfiyat / keşfiyât

 • (Tekili: Keşf) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler.
 • Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur'ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin de
 • Keşifler, bazı hakikatleri ortaya çıkarma, keşfetme hâlleri.
 • Keşifler.

keşfiyat-ı fenniye

 • İlmi keşifler, buluşlar.
 • Fen ve ilmin keşifleri. (Telefon, radyo, uçak gibi.)

keşfiyat-ı kat'iye

 • Kesinliğinde şüphe olmayan keşifler; mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme.

keşfiyat-ı maneviye / keşfiyat-ı mâneviye

 • Mânevî keşifler.

keşfiyat-ı sadıka

 • Doğru keşifler; manevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme.

küduret

 • (Keder. den) Bulanıklık.
 • Koyuluk, kesiflik.
 • Kaygı. Tasa. Kederlilik.

küşuf / küşûf

 • Keşifler, mânevî âlemlere ait bazı hakikatleri görme işlemleri.
 • Keşifler, açmalar, bulmalar.

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

maddiyat-ı kesife

 • Kesif, şeffaf olmayan maddeler.

mercan

 • Denizde geniş resif meydana getiren ve mercanlar takımının örneği olan hayvan ve bunun kalkerli yatağından çıkarılan çoğu kırmızı renkte ve ince dal şeklinde bir madde. Bu madde boncuk gibi süs eşyası olarak kullanılır. Mercanlar ancak 40 metre kadar derinlikte yaşayabilirler.

mükaşefe / mükâşefe

 • Gizli şeyleri birbirine açıp keşf ve izhar etmek, açığa çıkarmak. Meydana çıkarmak.
 • Bir hususu keşif yolu ile anlamak, bilmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın zât ve sıfatlarına ve sâir sırlarına vukufiyyet.

mükessif

 • (Kesâfet. den) Koyulaştıran, kesif hâle getiren.

mürtemi / mürtemî

 • Keşif kolu. Karakol.

müşahedat

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

mütecella

 • Münkeşif olup görünen, âşikâr olan.
 • Yükseğe çıkan. Yukarı havâle olan.

nagz

 • Devekuşunun erkeği.
 • Başını sallayıp depretmek.
 • Bulutun koyu ve kesif olması.

neşvat

 • (Tekili: Neşvet) Keşifler, neş'eler, sevinçler.

oran

 • Ölçü, mikyas.
 • Biçim, tenasüb, endam.
 • Tahmin, keşif.

şerh

 • Açma, genişletme.
 • Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme.
 • Bir şeyi dilim dilim kesme.
 • Bollaştırma.
 • Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme.
 • Açıklanmış yazı, risale.

sıyk

 • Kesif toz ve fena ter kokusu.

talia / talîa

 • Öncü kuvvet, keşif kolu.

tekasüf / tekâsüf

 • Kesifleşme. Yoğunlaşma. Sıklaşma.
 • Bir noktada toplanma.
 • Birbirinden ayrılan kimyevi maddelerin tekrar toplanarak birleşmeleri.

vakıa-i sadıka / vâkıa-i sâdıka

 • Doğruluğundan şüphe edilmeyen olay, doğru rüya, keşif.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın