REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Esaret ifadesini içeren 114 kelime bulundu...

abdullah ibn-i zübeyr

 • Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızı Esma'nın oğludur. Muhacirlerden ilk doğan çocuk olup cesaret, şecaat, ibadet ve takvası ile meşhurdur. Zübeyr ibn-i Avvam'ın oğludur. Yezid'in saltanatını kabul etmedi ve Mekke'de dokuz sene halifelik yaptı. 73 yaşında şehid edildi. (R.A.)

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

basaret

 • (Bak: Besaret)

batalet

 • Avarelik. İşsizlik.
 • Boş şeyler söylemek.
 • Bahadırlık. Cesurluk. Cesâret.

berdegi

 • Esirlik, esaret, kölelik. (Farsça)

beşarat / beşârât

 • (Tekili: Beşaret) Beşaretler.
 • Beşaretler, müjdeler.

beşaret-aver / beşaret-âver

 • Beşaret veren, müjdeci.

bişaret

 • (Bak: Beşâret)

cahiz

 • Cesur, cesaretli, yiğit.

casir

 • (Cesaret. den) Cesaret eden, cesur, cesaretli.

cebin / cebîn

 • (Cebân) Korkak. Cesaretsiz.
 • Alın.
 • Korkak, cesaretsiz.

celadet / celâdet

 • Ululara karşı gösterilen cesaret.

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

cerbeze

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku

ceri'

 • (Cür'et. den) Cesur, yiğit, delikanlı, gözü pek, cesaretli, yılmayan.

cesaret-i fevkalade / cesaret-i fevkalâde

 • Olağanüstü cesaret.

cesaret-i fıtriye

 • Fıtrî bir cesaret, yaratılıştan gelen cesaret.

cesaret-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaret.

cesaret-i milliye

 • Millî cesaret.

cesur / cesûr / جسور

 • (Cesâret. den) Cesaretli, yiğit.
 • Cesaret sahibi. (Arapça)

cesurane / cesurâne / cesûrâne

 • Yiğitçesine, cesaretli olarak, yüreklice, cesaretle. (Farsça)
 • Cesaretli olarak, yüreklice.

ciğer-dar / ciğer-dâr

 • Yürekli, ciğerli, cesâretli. (Farsça)

civanmerdane / civanmerdâne

 • Mert ve yüksek cesaret taşıyan bir kişi gibi.

cür'et / جُرْئَتْ

 • Cesaret.
 • Yiğitlik, cesaret. Korkmayarak ileri atılmak.
 • Haddi aşan cesâret.

cür'et eden

 • Cesaret eden.

cür'et edilme

 • Cesaret edilme.

cür'et-yab / cür'et-yâb

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek, cür'etkâr. (Farsça)

cür'etkar / cür'etkâr

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek. (Farsça)

cür'etkarane / cür'etkârâne

 • Cesaretli bir şekilde.

cüret

 • Cesaret.

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

cüret-i teşebbüs

 • Girişimcilik; bir işi yapmak için cesaret etme.

cüretkarane / cüretkârâne

 • Cesaretle.

cürre

 • Cesur, cesaretli, cür'etkâr, cür'et-yâb, yiğit, delikanlı, gözüpek, atılgan.
 • Uçan her çeşit kuşun erkeği.
 • Bir zira' miktarı ağaç. (Ağacın başında bir küfe, ortasında bir ipi olup onunla geyik avlarlar.)

derece-i cesaret

 • Cesaret derecesi, seviyesi.

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

dil

 • Gönül, kalb, niyet. (Farsça)
 • Cesâret, yürek. (Farsça)
 • Mandıra, ağıl. (Farsça)

dil-aver / dil-âver

 • Yiğit. Cesaretli. Yürekli. (Farsça)
 • Gönül alıcı. (Farsça)

dilaver / dilâver

 • Yiğit, cesaretli; gönül alıcı.

dilir

 • (Çoğulu: Dilirân ) Bahadır, cesur, cesaretli, yiğit, yürekli.

diliran / dilirân

 • (Tekili: Dilir) Bahadırlar, cesurlar, cesaretliler, yiğitler, yürekliler.

efşal

 • (Tekili: Feşil) Korkaklar, cesaretsizler.

esaret-i nefis

 • Nefsin esareti; insanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygunun esiri olma.

evcel

 • Çok korkak adam. Cesaretsiz kişi.

evliya / evliyâ

 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

feşil

 • (Çoğulu: Efşâl) Korkak, cesaretsiz, yüreksiz.

gazanfer

 • Kahraman, cesaretli.

hamaset / hamâset

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.
 • Yiğitlik, kahramanlık, cesaret.

hamasi / hamasî

 • Hamâsetle alâkalı. Fıtrî cesarete âit ve müteallik.

herkül

 • yun. Cesaretiyle meşhur olup, efsaneleşmiş bir Yunanlının adı. (Onlarda kuvvet sembolüdür)
 • Cesaret ve kuvvetiyle efsaneleşmiş Yunan mitolojisi kahramanı.

ictira'

 • (Cür'et. den) Cesaret etme, cür'et etme, yeltenme, atılma.

ictisar / ictisâr / اجتسار

 • Cür'et ve cesâret göstermek.
 • Çölü aşıp gitmek.
 • Denizde geminin geçip gitmesi.
 • Yüreklenme, cesaret bulma. (Arapça)
 • İctisâr etmek: Cesaretlenmek, cesaret bulmak. (Arapça)

incil

 • Dört büyük kitabdan birisi. Hristiyanların mukaddes kitabı olup, Hazret-i İsa'ya (A.S.) gelen kitab.
 • Beşaret, müjde.

izhar-ı tecellüd

 • İnad edip kafa tutma, yalandan cesaretlilik gösterme.

izzet ve şehamet-i islamiye / izzet ve şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen cesaret ve üstünlük.

kalp

 • t. Hileli. Sahte. Taklit.
 • Yalandan cesaret satan korkak adam.
 • Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.

karir

 • Mesrur, sevinmiş, memnun. Beşâret ve müjde sebebi ile parlayan göz.

kayd-ı esaret

 • Esaret zinciri, bağı.

kemal-i şecaat / kemâl-i şecaat

 • Mükemmel derecede kahramanlık, cesaret.

künd

 • Biçimsiz, yakışıksız, kısa.
 • Kesmez, kör.
 • Yiğit, cesaretli, cesur.
 • Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa.

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

meyl-i tecellüd

 • Yiğitlik meyli, cesaretli olma ve kahramanlık arzusu.

mübeşşer

 • (Beşâret. den) Tebşir olunmuş. Kendisine müjde verilmiş. İyi haberle sevindirilmiş.

mücaseret

 • Cesaret, gayret göstermek. Cür'et ve ikdam eylemek.

mücasir

 • (Cesaret. den) Cesaret eden.

mücteri

 • (İctira. dan) Cesaret eden, cür'et eden.

müjde

 • Beşâret. Sevinç haberi. (Farsça)

mukdim

 • İşine düşkün, gayret ve fedakârlıkla çalışan. Cüretli ve cesaretli olan.

mütebessil

 • Cesaret veya kızgınlıktan dolayı yüzünü ekşiten.

mütecasir

 • (Çoğulu: Mütecasirîn) (Cesaret. den.) Küstah, cür'et gösteren, tecasür eden.

mütecasirin / mütecasirîn

 • (Tekili: Mütecasir) Cür'et edenler, cesaretlenenler, küstahlar.

mütereddid

 • Kararsız, teredüdde kalan, karar veremeyen, cesaretsiz.
 • Bir yere gidip gelen.

nevid

 • Müjde, beşaret, iyi ve sevinçli haber. (Farsça)

nevmid

 • Ümidsiz, me'yus, mükedder, cesareti kırılmış. (Farsça)

nevmidi / nevmidî / nevmîdi

 • Ümidsizlik, cesaret kırıklığı.
 • Ümitsizlik, cesaret kırıklığı.

nüvid

 • Müjde, beşaret. Hayırlı haberlerle tebşir. (Farsça)

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

recüliyet

 • Erkeklik, erkek olmak.
 • Cesâretlilik, erişkenlik.

rüstem

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye veya "Rüstem-i Sistanî" nâmiyle meşhur İran'lı bir kahramandır. (Farsça)
 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem, İran'ın efsanevî ünlü kahramanı.

rüstem-i sistani / rüstem-i sistanî

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem.

salabet

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)

sameyan

 • Sıçramak.
 • Kalkmak.
 • Yürekli, cesaretli, kahraman, bahadır kişi.

şeca'at / şecâ'at

 • Yiğitlik, bahadırlık, cesâret, kahramanlık.

şecaat / şecâat / شجاعت / شَجَاعَتْ

 • Yiğitlik, cesurluk. Korkulu anda kalb kuvveti ile cesaretini muhafaza etme. Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesidir.
 • Cesaret, yiğitlik. (Arapça)
 • Cesâret.

şecaat-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik, cesaret ve kahramanlık.

şecaat-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaretlilik, yiğitlik, kahramanlık.

şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniye

 • İmandan, akıldan ve fen ve bilimden gelen dengeli cesaret.

şecaat-i milliye-i islamiye / şecaat-i milliye-i islâmiye

 • İslâm milletine ait kahramanlık, yiğitlik, cesaret.

şeceat / şeceât

 • Cesaret, kahramanlık.

şeceat-ı haydarane

 • Hz. Ali'ye yakışır bir cesaret.

şeci / şecî

 • Şecaatli, cesaretli, kahraman.

şehamet / şehâmet

 • İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek; zekâ ve akıllılıkla berâber olan cesâret, yiğitlik.
 • Akıl ve zekâ ile olan cesaretlilik.

şehamet-i imaniye / şehâmet-i imâniye

 • İmandan gelen yiğitlik ve cesaret.

şehamet-i islamiye / şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen yiğitlik, İslâm'ın kazandırdığı akla ve zekâya dayanan cesaret.

selfa'

 • Bahadır. Kahraman ve cesâretli kimse.
 • Yüzsüz, utanmaz, hayâsız, kötü kadın.
 • Kuvvetli deve.

serbaz

 • (Çoğulu: Serbâzân) Korkusuz, cesur, cesâretli. Yiğit. (Farsça)

şirdil

 • (Çoğulu: Şirdilân) Aslan yürekli. Cesaretli. Cesur. (Farsça)

taht-ı esaret

 • Esaret altında olma.
 • Esaret altı.

tarsin

 • Sağlamlaştırmak. Bir şeyi tahkik etmek.
 • Bilmek.
 • Metanet ve cesaret vermek.

tasarrum

 • Cesaretlenme, yiğitlenme.
 • Kesilmek.

tecasür

 • Cesaretlenme.

tecellüd

 • Kendini cesaretli ve kahraman gösterme; sertlik, direnme.
 • Tekellüfle celâdet göstermek. Kendini şecaatli ve cesâretli göstermeğe çalışmak.
 • Serkeşâne inad etmek.

tehellül

 • Sevinme, açık yüzlü olma. Yüzü gülme. Beşâretten yüzdeki parlama eseri.

teşci / teşcî

 • Cesaret verme, şecaatlandırma.
 • Cesaretlendirme, teşvik etme.
 • Şecaatlandırma, cesaret verme.

teşci eden

 • Cesaretlendiren.

teşçi etme / teşçî etme

 • Teşvik etme, cesaretlendirme.

teşci etmek

 • Cesaretlendirmek.

teşci' / teşcî' / تَشْج۪يعْ

 • Şecâatlandırma, cesaret verme. Bahadırlık etme.
 • Cesâretlendirme.

teşvik

 • Şevklendirme. Şevke getirme. Kışkırtma. Kaldırma. Cesaret verme.

teşyi'

 • Uğurlamak. Gideni selâmetlemek. Yolcu etmek.
 • Cesaretlendirmek.

vazı-ı esaret / vâzı-ı esaret

 • Kölelik koyan, esaret getiren.

yed-i şecaat

 • Cesaret eli.

yuşa

 • Hz. Musa'dan (A.S.) sonra peygamber olmuş ve Benî İsrail'i çöllerden kurtarmıştı. Ondan sonra pek çok reisler Yahudilerin idaresinde bulundu, bazan da hâkimsiz kalarak esaret hayatı yaşadılar. Tâ bir müddet sonra İsmail (A.S.) hâkim oldu. Onbir sene Benî İsrail'i idare etti. Sonra içlerinden bir mel

zehredar / zehredâr

 • (Çoğulu: Zehredârân) Yiğit, cesur, yürekli, cesaretli. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın