LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Engi ifadesini içeren 339 kelime bulundu...

a'şar

 • (Tekili: Öşür) Öşürler. Arazi mahsüllerinden alınan onda bir nisbetindeki vergiler.
 • Mahsül alan zengin müslümanların zekâtları.

abad / âbâd / آباد

 • Bayındır, mamûr. (Farsça)
 • Âbâd etmek/eylemek: (Farsça)
 • Mamûr etmek. (Farsça)
 • Zenginleştirmek. (Farsça)
 • Huzur vermek. (Farsça)
 • Âbâd olmak: (Farsça)
 • Mamûrlaşmak. (Farsça)
 • Zenginleşmek. (Farsça)
 • Huzura kavuşmak. (Farsça)

abgun / âbgûn / آبگون

 • Su rengi. (Farsça)
 • Mavi. (Farsça)

acin

 • Rengi ve tadı değişmiş pis su.

adid

 • (Adide) Çok. Bir çok sayı. Çok şeyler. Müteaddid. Birinin dengi.

agna

 • (Gani. den) Çok gani. En zengin.

ağna / ağnâ / اغنى

 • En zengin. (Arapça)

agniya

 • (Tekili: Gani) Zenginler, ganiler.

ağniya / ağniyâ / اغنيا

 • Ganiler, zenginler.
 • Zenginler.
 • "Ganî"nin çoğulu. Zenginler.
 • Zenginler. (Arapça)

ağniya-i maneviye / ağniyâ-i mâneviye

 • Mânevî zenginler.

aheng-i ruhani / âheng-i rûhanî

 • Rûhanî âhenk, rûhun hoşuna giden âhengi.

aheng-i terakki / âheng-i terakkî

 • İlerleme ve gelişmenin ahengi, uyumu.

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

ajine

 • Değirmen taşı gibi maddeleri yontup düzelten demir alet. Dişengi. (Farsça)

akheb

 • Rengi bozrak olan ak nesne.

alarga

 • İtl. Açık deniz, engin.

algun

 • Kırmızı renginde, koyu ve parlak pembe. (Farsça)

araz

 • İşâret, alâmet.
 • Tesâdüf, rast gelme.
 • Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
 • Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.

aristokrasi

 • yun. Âlimlerin ve cemiyette en iyilerin iktidarına dayanan hükümet şekli. Tarihte soylu, imtiyazlı, toprak sahibi, zenginlerin hâkimiyetine dayanan hükümet şekli. Bu şekli ile oligarşi veya plütokrasi adıyla da anılmaktadır. İmtiyazlı azınlığın, çoğunluğu idare etmesidir.

ateş-reng

 • Ateş renginde, kızıl renkli. (Farsça)

ateşek

 • Küçük ateş. (Farsça)
 • Ateş böceği. (Farsça)
 • Frengi. (Farsça)
 • Berk, şimşek. (Farsça)

ateşfam / âteşfâm / آتش فام

 • Ateş rengi. (Farsça)
 • Kırmızı. (Farsça)

ateşgun / âteşgûn / آتش گون

 • Ateş rengi, kırmızı. (Farsça)

ateşi / ateşî

 • Hararetli, ateşli; dokunaklı. (Farsça)
 • Ateş renginde. (Farsça)
 • Hiddetli, öfkeli. (Farsça)

athal

 • Kül renginde.

azer-gun / azer-gûn

 • Ateş renginde olan, kızıl, kırmızı. (Farsça)
 • Ay çiçeği. (Farsça)

azerasa / âzerâsâ / آذرآسا

 • Ateş gibi. (Farsça)
 • Ateş rengi. (Farsça)

ba-saman

 • Varlıklı, zengin. (Farsça)
 • Düzenli, tertipli, düzgün. (Farsça)

baneva

 • Zengin, mal, mülk sahibi. (Farsça)
 • Meşhur, şöhret bulmuş, ünlü, namdar. (Farsça)

banka

 • İtl. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlerini gören ticari kuruluş.Faiz dinimizde günahtır. Bankalar dar gelirlilerin paralarını faiz karşılığı toplar, zenginlere daha yüksek faizle verir. Bunlar dar gelirlilerin tasarruf ettikleri paralarla bir iş yeri açar, bir mal üretir ve bu mal

banker

 • Çok zengin kimse. Büyük sarraf. (Fransızca)

barani / bârânî

 • Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. (Farsça)
 • Yağmurla ilgili. (Farsça)

batih

 • Zengin. Gani. Mâldâr.
 • Geniş yer.

bay

 • Bey. Mir. Emir. Zengin. (Farsça)
 • Zengin.

bay u geda

 • Zengin ve fakir.

behişt-i gına

 • Zenginlik cenneti.

behm

 • Çok siyah olan şey. Rengi başka renkle karışık olmayan nesne.

benefş

 • Menekşe rengi, mor renk. (Farsça)

beste

 • Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı. (Farsça)
 • Kapalı. Tutucu. Donmuş. (Farsça)
 • Bir nevi ipek kumaş. (Farsça)
 • Gr: "Besten" fiilinin ism-i mef'ulüdür. Kelimelerin başına veya sonuna getirilerek mürekkeb kelimeler (Birleşik kelimeler) yapılır. (Farsça)
 • Müzikte: Şarkının makam ve âhengi. (Farsça)
 • Bağlanmış, şarkı ahengi.

bet

 • Çehre rengi, beniz.

bevs

 • Acele, ileri geçme, ileri gitme.
 • Bıktırıncaya kadar israr etme.
 • Bir kimseden kaçıp gizlenme.
 • Bir şeyin rengi.

bevt

 • Zengin iken fakir düşme. Düşkünlük.

bi-hemta / bî-hemta

 • Eşsiz. Dengi olmayan. Benzersiz. (Farsça)

bi-niyazi / bî-niyazî

 • Zenginlik. (Farsça)

bıtn

 • Zengin.
 • Bodur.
 • Obur.
 • Şaşkın.
 • Yalnız kendi nefsini düşünen.

bukalemun

 • Bulunduğu yerin rengine giren bir hayvan.
 • Bulunduğu yerin rengine giren, fare büyüklüğünde, böcek yiyen bir hayvan. (Farsça)
 • Mc: Sık sık fikir ve kanaat veya meslek değiştiren. (Farsça)

bülehniye

 • Maişet genişliği.
 • Gani olmak, zenginleşmek.

bündar

 • Zengin, asil ve kibirli kişi. (Farsça)

burjuva / بُورْژُووَه

 • Hayatını emek vererek kazanmayan zengin kimse.
 • Orta halli olup, ne çok zengin ve ne de çok fakir olan halk. Eskiden Avrupa'da köylü ve asilzade olmayıp şehirde yaşayan halka denirdi. Kendi başına işi ve malı olan, ücretle çalışmayan, ferde bağlı iş hayatını güden sınıftan olan. (Fransızca)
 • Servet ve mal birikimi yapanlar; zenginler sınıfı.
 • Zengin sınıfı.

burjuvalar taifesi

 • Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan zengin grup.

burjuvazi

 • Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad e (Fransızca)

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

çağatay

 • Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir.

cahfel

 • Dudakları kalın olan kimse.
 • Asker.
 • Zenginlik.

camiülkelim / câmiülkelîm

 • Zengin mânâlı söz.

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

cebbar

 • (Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)
 • Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengi

cefnak

 • Gözleri büyük, rengi sarıya yakın bir kuşun adı.

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

çengi / çengî / چنگى

 • Çeng çalan. (Farsça)
 • Dansöz, çengi. (Farsça)

cengiziyan

 • Cengiz soyundan gelenler, bunlara tâbi olan kimseler. (Farsça)

cevamiülkelim / cevâmiülkelîm

 • Zengin mânâlı sözler.

cimse

 • Rengi gökrek kızıllığa yakın kıymetli bir taş.

cüded

 • Dağ yolları. Yol gibi olan izler.
 • Bir rengi diğer renkten ayıran çizgi.

da-ül-efrenc / dâ-ül-efrenc

 • Frengi hastalığı.

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

dall-i bi-l ibare / dâll-i bi-l ibare

 • (Dâllibilibâre) Fık: Bir ifade veya sözden muayyen bir mânanın ve hükmün anlaşılması. Meselâ: "Zekât, müslümanların fakirlerine verilir, hiçbir zengine verilmez" ibaresi zekâtın yalnız müslüman fakirlere verileceğine delâlet-i mutabıkıyye ile delâletidir. Zengin olan belli şahıslara da verilemeyeceğ

derviş

 • Gayet mütevazi ve kanaatkâr olan. (Farsça)
 • Kimsesiz, fakir. (Farsça)
 • Mâneviyâtla gönlü zengin olan fakir. (Farsça)
 • Mürid veya şeyh. (Farsça)

deryadil / deryâdil / دریادل

 • Gönlü zengin. (Farsça)
 • Büyük himmetli. (Farsça)

desen

 • Eşyanın, rengini göstermeden, yalnız şeklinin bir satıh üzerine çizilmişi. (Fransızca)
 • Bir kumaşı süsleyen şekiller. (Fransızca)

dest-res

 • İsteğine ulaşan, elini yetiştiren. (Farsça)
 • Kudret, zenginlik, iktidar. (Farsça)

du'mus

 • (Çoğulu: Deâmis) Rengi siyaha benzer bir küçük su canavarı.

dücce-i lücce

 • Denizin engin karanlığı.

dugmus

 • (Çoğulu: Degâmis) Rengi siyaha yakın küçük bir su canavarı.

dünyalık

 • Zenginlik, para ve mal. (Türkçe)

ebras

 • İnsanın rengini degiştiren alaca ve miskin eden çok fena bir maddi hastalık ismi.

ebu-z zeheb

 • Çok zengin olan adam, altın babası.

ecen

 • Suyun tadı ve rengi değişik olmak.

edbes

 • Rengi ne kızıl, ne siyah olan hayvan.

edken

 • Bulanık,
 • Rengi siyaha yakın olan.

efrenci / efrencî

 • Frenklere yani Avrupalılara mahsus ve aid.
 • Frengi hastalığıyla alâkalı ve münasebetdar.

egniya

 • (Tekili: Gani) Zenginler.

elta'

 • Boz dudaklı. Dişlerinin rengi değişmiş olan.

emir

 • Emredici olan. Seyyid. Şerif. Bir memleketin, bir aşiretin veya kabilenin reisi.
 • Büyük ve meşhur bir soydan gelen.
 • Hz.Peygamber'in (A.S.M.) soyundan gelen.
 • Zengin.

emperyalizm

 • Bir devletin, sınırlarını genişletme politikası. Sınırları genişletmekteki gaye, başka memleketlerin zenginlik kaynaklarını ele geçirme ve insanlarını kendi hesaplarına çalıştırmaktır. Bu maksat için çok defa silâhlı harp, hem masraflı, hem de hürriyet fikriyle bağdaşmadığından zamanımızda daha sins (Fransızca)

emraz-ı efrenciye

 • Frengi hastalıkları, efrenci marazları.

engizisyonane / engizisyonâne

 • Engizisyon mahkemelerinde olduğu gibi.

erguvani / erguvânî / ارغوانى

 • Erguvan rengi. (Farsça)

ermed

 • Kül rengi, gri. Boz renkli nesne.
 • Gözü ağrıyan adam.

esmer

 • Rengi karaya çalan.

fakir

 • Aslî (temel) ihtiyâçlarından başka nisâb miktârı (dînen zengin sayılacak kadar) malı olmayan.
 • Tasavvufta fakir: Derviş. Her zaman her işte yalnız Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilen, bütün ihtiyaçlarını hep Allahü teâlâya arz eden.

feragat / ferâgat / فراغت

 • Bırakma, terketme. (Arapça)
 • Rahatlık. (Arapça)
 • Zenginlik. (Arapça)

ferve

 • (Çoğulu: Füre'-Firâ) Baş derisi.
 • Bir parça toplanmış kuru ot.
 • Servet, zenginlik.
 • Kürk.

feyayih

 • (Tekili: Feyhâ) Genişlikler, enginlikler, boşluklar.

feyha

 • Geniş ve büyük olan. Engin.

fitil

 • Eskiden ağırlık ölçüsü olarak kullanılan dirhemin kesirlerinden biri. Dirhemin dörtte birine: denk; dengin dörtte birine: Kırat; Kıratın dörtte birine: Fitil denilir.
 • Eski Fitilli tüfeklerin namlusundaki baruta ateş vermek için kullanılan kükürtlü ip veya kaytan parçası.
 • Topa

fıtra

 • Fitre; ihtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak nisab (dinde zenginlik ölçüsü) miktârı malı, parası olan her hür müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktardaki buğday veya arpa yahut hurma veya kuru üzüm veya kıymetleri kadar altın v
 • Fitre, her zenginin vermesi gereken sadaka.

gabra

 • Yeryüzü, toprak, arz.
 • Nebat envâından bir nev'i.
 • Kuraklık, kıtlık.
 • Çok tuzlu.
 • Toprak rengi.

galat-ı rü'yet

 • Renk körlüğü. Bir rengi, aslından başka renkte görme.
 • Görme bozukluğu.

gani / ganî / غنى

 • Sonsuz zengin olan Allah.
 • Zengin, kimseye muhtaç olmayan, elindekinden fazla istemiyen. Varlıklı, bol.
 • Zengin,
 • Muhtaç olmayan.
 • Bol, fazla.
 • Her cihetle sonsuz zenginlik sahibi olan Allah.
 • Zengin. (Arapça)

ganiye

 • Çok hoş, çok lâtif.
 • Kadın şarkıcı.
 • Zengin kadın veya kız.

ganiyy-i ale'l-ıtlak

 • Her cihetle sınırsız zenginlik sahibi Allah.

ganiyy-i alel'ıtlak / ganiyy-i alel'ıtlâk / غَنِيِّ عَلَي الْاِطْلَاقْ

 • Nihayetsiz zenginlik sâhibi olan (Allah).

ganiyy-i kerim / ganiyy-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve zenginlik sahibi olan Allah.

ganiyy-i muğni / ganiyy-i muğnî

 • Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve her varlığın zenginliği Kendisinin tükenmez hazinesinden çıkan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan sınırsız zenginlik sahibi Allah.

ganiyy-i mutlak / غَنِيِّ مُطْلَقْ

 • Hiçbir şeye hiçbir şekilde muhtaç olmayan ve bütün varlıkların her türlü ihtiyaçları gayb hazinelerinde bulunan sınırsız zenginliğe sahip olan Allah.
 • Nihâyetsiz zenginlik sâhibi olan (Allah).

ganiyy-i rahim / ganiyy-i rahîm

 • Sınırsız zenginlik sahibi olan, şefkat ve merhamet sahibi Allah.

garez

 • Kayıştan yapılan üzengi.
 • Ağaç üzengi.

gass ü semin

 • Fakir ve zengin. Zayıf ve semiz.

gavani / gavanî

 • (Tekili: Ganiye) Zenginler.
 • Kadın şarkıcılar.

gayr-ı süfli / gayr-ı süflî

 • Alçak olmayan; yüksek, zengin ve bilginler sınıfı.

gazamir

 • Malı çok olan, zengin.

gendumgun / gendûmgûn / گندمگون

 • Buğday rengi. (Farsça)

gerd-alude / gerd-âlûde

 • Toza toprağa bulaşmış, tozlu topraklı. (Farsça)
 • Mc: Maddiyatı olan kimse, paralı, zengin. (Farsça)

gına / gınâ / غنا / غِنَا

 • Zenginlik. Yeterlik.
 • Tok gözlülük.
 • Mülâki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
 • Bıkma, usanç.
 • Şarkı söylemek. Teganni etmek.
 • Şarkı, tegannî, müzik perdelerine uygun ses; çalgı ile birlikte şarkı, müzik. Tegannî de denir.
 • Zenginlik.
 • Zenginlik.
 • Zenginlik.
 • Zenginlik. (Arapça)
 • Bıkkınlık. (Arapça)
 • Zenginlik.

gına-i rahmet / gınâ-i rahmet

 • Rahmetin zenginliği, rahmet ve merhametin geniş tecellîleri.

gına-yı ilahiye / gınâ-yı ilâhiye

 • Allah'ın sınırsız zenginliği.

gına-yı kalb

 • Gönül zenginliği.

gına-yı mutlak / gınâ-yı mutlak / غِنَايِ مُطْلَقْ

 • Sınırsız zenginlik.
 • Nihayetsiz zenginlik.

gına-yı rabbaniye / gınâ-yı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye eden ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın sonsuz zenginliği.

giran-bar

 • Meyvesi çok olan ağaç. (Farsça)
 • Ağır yüklü. (Farsça)
 • Gebe insan veya hayvan. (Farsça)
 • Zengin, gani. (Farsça)

giran-destmaye

 • Zengin, gani. Sermayesi ve malı mülkü çok olan. (Farsça)
 • Mârifetli, mahâretli, hünerli. (Farsça)

gülfam

 • Rengi gül gibi kırmızı olan, gül renkli. (Farsça)

gülgune

 • Gül renkli. (Farsça)
 • Gül yanaklı. (Farsça)
 • Kadınların kullandıkları gül rengindeki düzgün. (Farsça)

gülreng / گل رنگ

 • Gül rengi, pembe. (Farsça)

gunyat

 • Kudret, zenginlik.

gunyet

 • Zenginlik.

gürizgah / gürizgâh

 • (Girizgâh) Kaçacak yer. (Farsça)
 • Edb: Bir bahisten diğer bahse, mukaddimeden maksada intikal için bir münasebet te'sis eden söz. Nedim'in:Bu şehr-i stanbul ki, bîmisl ü behadırBir sengine yekpâre Acem mülkü fedadırmatla'lı kasidesindeki:İstanbul'un evsafını mümkün mü beyan hiç Maksad hemen sa (Farsça)

hac

 • İslâm'ın beşinci şartı. Gerekli şartları kendinde bulunduran (bülûğa ermiş yâni ergen, hür, zengin, aklı başında) her müslümanın ömründe bir defâ ihramlı (dikişsiz) bir elbise ile Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyâret etmesi ve Arafât denilen yerde bir mikt âr durması ve bâzı vazîfeleri yerine getirmesi.

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

haki / hakî / hâkî / خاكى

 • Toprak rengi. Toprakla alâkalı. (Farsça)
 • Hâki, toprak rengi. (Farsça)
 • Toprak ile ilgili. (Farsça)

hakisteri / hâkisterî / خاكستری

 • Kül rengi. (Farsça)

halenbus

 • Serçe renginde, ondan küçük bir kuş.

halli

 • Zengin, gani, malı mülkü çok olan.
 • Kuvvetli, kavi.

hamide / hâmide

 • Uzun müddet geçmesi sebebi ile rengine tegayyür ve siyahlık gelip eskimiş olan.
 • Nebatsız kuru yer.
 • Yanmış kül olmuş.

harmed

 • Kokusu ve rengi değişen.
 • Kara balçık.

harşef

 • (Çoğulu: Harâşif) Kalkan balığı.
 • Balık pulu.
 • Enginar bitkisi.

harşuf

 • Enginar bitkisi.

hased

 • Başkasının iyi hallerini veya zenginliğini istemeyip, kendisinin o hallere veya zenginliğe kavuşmasını istemek. Çekememezlik. Kıskançlık. Kıskanmak.

hasif / hâsif

 • (Husuf. dan) Sararmış. Rengi, parlaklığı kalmamış. Husufa uğramış.

hatem / hâtem

 • Cömertliğiyle tanınan bir zengin.

hatv

 • Rengin değişmesi.
 • Engel olmak, menetmek.
 • İplik bükmek.

havas / havâs

 • Seçkinler sınıfı, zenginler.

havass / havâss

 • (Tekili: Hâss - Hâssa) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar.
 • Dindarlık ve doğruluğu ile, ilmiyle âmil olup mâneviyat mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar.
 • Zenginler sınıfı.
 • Kur'anî ve manevî sırlara ve hususlara vâkıf bulunan, ilim, ibadet, tâat

havva

 • Hz. Adem'in (A.S.) muhterem zevcesi, eşi.
 • Rengi esmere mâil kadın.
 • Yalancı, kezzab.

hece vezni

 • Türklerin eskiden kullandıkları nazım âhengi ölçüsüdür ki, buna "parmak hesabı" da denir. Parmak hesabı, Türk edebiyatının başlangıcından XI. yy. a, yani Türklerin aruz veznini öğrenmelerine kadar Türk nazmının yegâne âhengi idi. Aruz vezni kabul edilmekle beraber, hece vezni terkedilmeyerek yine ha

hediye

 • Fakir veya zengin bir kimseye ikrâm için hîbe (bağış) olarak verilen veya gönderilen mal.

helva sohbetleri

 • Eskiden kış mevsiminin başlıca eğlencelerinden biriydi. Bu eğlenceler, her sınıf halk arasında rağbetteydi. Devlet erkânı, vükelâ, zengin konak sahibleri ve orta halli halk kendi imkânları ölçüsünde helva sohbetleri düzenler, eş ve ahbabına ziyafetler verirdi. Vükelânın düzenlediği sohbetler tantana

hem-reng

 • Rengi bir olan, aynı renkte olan. (Farsça)
 • Mc: Huyları bir olan. (Farsça)

hülagu / hülâgu

 • Mi: 1258' de Bağdadı zaptederek halkını kılıçtan geçirmiş, Abbasi Halifesi Musta'sımı ve bütün âile efradını öldürtmüştür. Cengiz Hanın torunu, Tülay Hanın oğludur. Tarihde en çok kan döken hükümdar olarak bilinir. Abbasi Devletini yıkan Moğol Başkumandanıdır.

ıbb

 • (Çoğulu: E'bâ) Yük dengi, ağır yük.

ibn-üs-sebil / ibn-üs-sebîl

 • Kendi memleketinde zengin ise de, bulunduğu yerde yanında malı, parası kalmamış olan ve çok alacağı varsa da, alamayıp, muhtâç kalan.

ibtika'

 • Bir şeyin renginin fıtri olarak değişikliğe uğraması.

icaz-ı hasr

 • Lafzan hiçbir hazf olmadığı halde, ibârenin mânaca zengin olmasıdır.

icdan

 • Sonradan zengin olma.

iddisar

 • Zengin olma, çok mal mülk sahibi olma. Bir şeye bürünme.

ıdl

 • Yük dengi, misil, eşit.

iğna / iğnâ / اغنا

 • Zengin etme, kimseye muhtaç olmayacak hale getirme. (Arapça)

igna'

 • Ganileştirmek. Zengin etmek.
 • Kifâyet edip bir şeyin yerini tutmak.

igtibat

 • Refahlı, sürurlu ve zengin olmayı temenni etmek.

igtina'

 • (Gınâ. dan) Zenginleşme, zengin olma.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

ilhan

 • Tar: Cengizlilerin İran kolunun Hülâgu hanedanının hükümdarlarına verilen ünvan.

iltiak

 • Rengi bozulma, rengi değişme.

iltika'

 • İnsanın rengi değişmek. Benzi sararmak.

ingas

 • (Tengis) Keder verme. Rahatını bozma.

insibag

 • Boyalanma. Maddi veya mânevi rengi ile renklenme. Boya tutma.
 • Temizlenme.

ırsi / ırsî

 • Gelincik dedikleri hayvanın rengine benzer bir renk.

isa'

 • Zenginleştirme veya zenginleştirilme.
 • Genişletme.

isar

 • Zengin, maldâr olmak; gani olmak.

isase

 • Zenginlik, servet.
 • Göz ucuyla bakma.
 • Cemiyet, topluluk.

istifaza

 • Feyz alma, feyz bulma, feyizlenme. İlim, irfan ve mânevi zenginlik kazanma.

istigna

 • Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin minneti altına girmemek.
 • Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak.
 • Nazlanmak.
 • Azamet ve tekebbür etmek.

istiğna-yı mutlak / istiğnâ-yı mutlak

 • Sınırsız zenginlik, hiçbir şeye muhtaç olmayış, tokgönüllülük.

jengari / jengarî

 • Bakır yeşili. Bakır pası renginde olan boya. (Farsça)

kabid / kâbid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Ölürken rûhları bedenlerden alan, verdikleri sadakaları zenginlerden kabûl eden.

kalantor

 • Zenginliğini göstermeye özenen kellifelli ve şişman adam.

kartale

 • Eşek yükünün dengi.

karun / karûn

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden
 • İsrailoğullarında zenginliği ile meşhur olan bir insan. Krezüs.
 • Çok zengin.
 • Azaba uğramış ünlü bir zengin.

kavi

 • Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü.
 • Varlıklı, zengin, sâlih, emin, mutemed.

kebud

 • Mavi. Gök rengi. (Farsça)

kebudfam / kebudfâm

 • Gök renginde olan. Mavi renkli. (Farsça)

kenker

 • Enginar.

kenz-i gına / kenz-i gınâ

 • Zenginliğin hazinesi.

kerim / kerîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudreti (gücü) var iken affeden, vâd ettiğini yapan, vermesi ve ihsânı (lütfu) bol olan, ümîd edilenin üstünde olan, ne kadar verdiğini ve kime verdiğini hesâb etmeyen, kendisine sığınanı ko ruyan ve isteyeni zenginleştiren.
 • Mu

kernebe

 • Zengin kadın.

kesir-ül mal / kesir-ül mâl

 • Malı mülkü çok olan. Serveti fazla olan. Zengin.

kibriti / kibritî

 • Kükürtle alâkalı.
 • Kükürt renginde olan. Açık sarı rengi.

kirfam / kîrfam

 • Simsiyah, katran renginde. (Farsça)

kıymet-i ruhiyece

 • Ruhsal özelliklerin değeri, zenginliği açısından.

konak

 • Menzil, yolculukta gece vakti inilen yer.
 • Yolculukta bir yerde durma, dinlenme. İki menzil arasındaki yol.
 • Büyük ev, zengin ve mükellef ikâmetgâh.
 • Resmi dâire.

kudret

 • Güç. Takat.
 • Her yeri kaplayan kudretullah.
 • Varlık. Ehliyet. Becerebilme.
 • Zenginlik.
 • Kabiliyet.
 • İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ'ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.
 • Güç.
 • Allah'ın bütün varlıkları kuşatmış olan gücü.
 • Varlık, zenginlik.
 • Ehliyet, becerebilme.

külse

 • (Çoğulu: Ekles) Kireç renginde olmak.

kurban

 • Allahü teâlâya yakınlık. Mükîm (yolcu olmayan), âkıl (akıllı), bâliğ (ergen, evlenecek çağa gelmiş), hür ve dînen zengin sayılan, müslüman erkek ve kadın tarafından, Allah rızâsı için kurban niyetiyle kurban bayramının ilk üç gününde (Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günlerinin her hangi biri

küreyvat-ı hamra

 • Kırmızı kan kürecikleri. Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücrecikler olup kanın her mm.küpünde beş milyon kadar bulunurlar, beden hücrelerine erzak dağıtırlar ve bir kanun-u İlâhî ile hücrelere erzak yetiştirirler. (Tüccar ve erzak memurları gibi)

la'sa

 • Dudağının rengi az siyâha yakın olan kadın. (Müz: El'as)

laas

 • Dudağın rengi açık siyâha yakın olmak.

lala

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında "Atabek" karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. (Farsça)
 • Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. (Farsça)
 • Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine (Farsça)

lalefam

 • Lâle renginde. Rengi lâlenin rengine benzeyen. (Farsça)

lalerenk

 • Lâle renginde olan. Lâle renkli. Pembe. (Farsça)

leylaki / leylakî

 • Leylak renginde olan. Mor renk. (Farsça)

lit / lît

 • Her nesnenin rengi.

lücc

 • Engin sular.
 • Gümüş.
 • Ayna.
 • Kalabalık cemaat.

lücce / لجه

 • Kalabalık. (Arapça)
 • Gümüş. (Arapça)
 • Deniz, engin su. (Arapça)

lücec

 • (Tekili: Lücce) Engin denizler.
 • Kalabalık topluluklar, cemaatler.

maddi mülkiyet / maddî mülkiyet

 • Maddî mal ve zenginlik.

mahrum

 • Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 • Malı bereket bulmaz olan bedbaht. Felâhtan nasibsiz olan.
 • İffetinden dolayı zengin zannedildiğinden sadakadan mahrum olan.

mai / maî

 • Su cinsinden. Akıcı, su renginde, mâvi. Katı ve sert olmayıp su gibi, akıcı olan.

mal-i karun

 • Mc: Çok zengin.

maldar

 • Malı mülkü çok olan. Zengin. (Farsça)

maldari / maldarî

 • Zenginlik, servet.

masdar-ı ca'li / masdar-ı ca'lî

 • (Mec'ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilâve edilerek yapılır. Meselâ: İnsan: İnsaniyyet, Şâir: Şâiriyyet. Câhil: Câhiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-îden) eki getirilerek yapılır. Meselâ: Cenk. den, Cengîden: Cenk etme

medbur

 • Zengin. Malı mülkü ve serveti çok olan.
 • Yaralı, mecruh.

mehk

 • Suyun rengi yeşil olmak.

meliyy

 • Uzun zaman.
 • Zengin. Varlıklı. Maldâr. Gani. Eşraf.

mella

 • Zengin kimse.

menabi-i servet / menâbi-i servet

 • Zenginlik kaynakları.
 • Zenginlik kaynakları.

mey-gun

 • Şarap renginde olan, kırmızıya yakın olan. (Farsça)

meyasir

 • (Tekili: Meysere) Ordunun sol kanatları. Sol cenahlar.
 • Zenginlikler, servetler.

meygun / meygûn / ميگون

 • Şarap rengi. (Farsça)

meysere

 • (Çoğulu: Meyâsir) Ordunun sol cenâhı. Sol cenâh.
 • Zenginlik, servet.

mı'lak

 • (Çoğulu: Meâlik) Üzengi kayışı.
 • Üzüm hevneği.
 • Et ve üzüm asılan çengel.

moğol

 • Turâni milletlerinin en büyüklerinden bir kabile olup Türkler ve Mançurlarla cinsi yakınlıkları vardır. Asyanın ortalarında bugün Çin Devletine tâbi olan ve Moğolistan ismiyle bilinen geniş bir çölde ve Sibirya ve Türkistan'ın da bazı taraflarında bulunurlar.Cengiz Hanla beraber Asyanın batı tarafla

müderhem

 • Zengin. Parası çok.

mugni / mugnî

 • Def'edici, kovan.
 • Zengin eden, müstağni kılan.
 • Doyuran gönlünü tok eden.

muğni / muğnî

 • Zengin edici.

muhaddar

 • Yeşil renkle boyanmış. Rengi yeşil yapılmış.

muhrenşim

 • Azametli, kibirli kimse.
 • Zayıf ve rengi değişmiş kişi.

mümasil

 • Benzeri, misli, dengi.

mümevvel

 • (Mal. dan) Zengin.

musi'

 • Genişlendiren. Ferahlık veren.
 • Zengin. Muktedir.

musir

 • Zengin. Gani.

müşk-fam / müşk-fâm

 • Misk renginde olan, siyah. (Farsça)

müstağni / müstağnî

 • Zengin, minnetsiz, tok gönüllü.

müstağni-yi alelıtlak / müstağnî-yi alelıtlak

 • Her cihetle ve hiçbir kayda, şarta bağlı olmaksızın zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

mutalsam

 • Tılsımlanmış olan. Esrârengiz hâle gelmiş olan.

mütegavvil

 • Renkten renge giren. Bir şeyin rengine giren.
 • Uğraşan, tegavvül eden.

mütemessil

 • İçinde yansıyan, rengiyle renklenen.

mütemevvil / متمول

 • (Çoğulu: Mütemevvilin) (Mâl. den) Zengin. Mal mülk sâhibi.
 • Varlıklı, zengin. (Arapça)

mütemevvilin / mütemevvilîn

 • (Tekili: Mütemevvil) Mal mülk sâhibleri. Zenginler.

muza'fer

 • Sarı renkte. Safran renginde.

namütenahi / nâmütenahi / نامتناهى

 • Sonsuz, engin. (Farsça - Arapça)

narenci / narencî

 • Turunç renginde.

nedime

 • Kadın nedim.
 • Zengin veya şerefli, itibarlı bir kadının arkadaşı.

nefti / neftî

 • Neft yağı renginde olan, siyaha yakın koyu yeşil. (Farsça)

neva / nevâ

 • Ses, sadâ, makam, âhenk.
 • Refah.
 • Levazım, kuvvet, zenginlik.
 • Nasip.
 • Türk musikisinde eski makamlardan biri.

nezr kurbanı

 • Allah rızâsı için, bir koyun veya şu koyunu kurban etmek adağım olsun diyen zengin veya fakir kimsenin Kurban bayramında kesmesi gereken kurban.

nili / nilî

 • Mavi, çivit rengi.

nisab / nisâb

 • Dinde zenginlik ölçüsü. İslâm dîninde, zenginlik ile fakirlik arasındaki maddî sınır.

nohudi / nohudî / نخودی

 • Nohut rengi. (Farsça)

nükte-i kenziye

 • Zengin nükte.

pa-kub

 • Çengi. (Farsça)

payansız / pâyânsız

 • Sonsuz, bitmez tükenmez, engin. (Farsça - Türkçe)

pehnaver / pehnâver / پهناور

 • Engin. (Farsça)
 • Geniş. (Farsça)

peridereng

 • Rengi uçmuş, solmuş. (Farsça)

rabia-i adeviye

 • (Hi: 95 - 185) Basra'lı bir hatun. Bütün hayatını dine hizmet için vakfetmiş, zengin kimseler evlenmek teklifinde bulundukları halde; "Allah'ı anmaktan, dine hizmetten beni alıkor" fikri ile reddetmiş, fakirliği ve istiğnayı kabul edip dine hizmetten vaz geçmemiştir. Talebe okutmuş meşhur bir veliye

rakkase / رقاصه

 • Dansöz, çengi. (Arapça)

rasasi / rasasî

 • Kalaycı.
 • Kurşun renginde olan.

refahet

 • Bolluk, zenginlik, rahatlık.

reha

 • Bolluk, zenginlik, kurtuluş.

rehyat

 • Acizlik.
 • Zayıflık, süstlük.
 • Bir dengi birinden ağır etmek.

rikab / rikâb / ركاب

 • Özengi.
 • Büyük bir kimsenin huzuru, önü, makamı.
 • Üzengi. (Arapça)
 • Huzur, kat. (Arapça)

rikabdar / rikâbdar

 • Padişahların atla bir yere gidişleri sırasında özengiyi tutmak suretiyle ata binip inmelerine yardım eden kişi.

ritm

 • (Reythme) Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç âhengi. Duygunun ses hâline gelişi. (Fransızca)
 • Müvazeneli ve tenasüblü hareket. (Fransızca)

rübd

 • Kılıcın cevheri ve rengi.

rüküb

 • (Tekili: Rikâb) Üzengiler.

sadaka-i fıtır

 • İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, nisâb yâni dinde zenginlik ölçüsü miktarında malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazân bayramının birinci günü sabâhı, fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktarlardaki buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm yahut kıymetleri kadar altın v

sadaka-i fıtr

 • Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır veri

şafak-alud / şafak-âlud

 • Şafak gibi, şafak renginde. (Farsça)

şahb

 • Yaradan kan akmak.
 • Emzikten süt akmak.
 • Rengin değişmesi.

saka

 • Ordunun gerisi, ordunun gerisinde bulunan asker takımı.
 • Üzengi kayışı.

saltanat

 • Kudret, kuvvet.
 • Hâkimiyet, padişahlık.
 • Tantana, gösteriş, debdebe.
 • Şatafatlı hayat. Bolluk. Zenginlik.

saman / sâmân / سامان

 • Servet. Zenginlik. (Farsça)
 • Rahmet. (Farsça)
 • Dinçlik. (Farsça)
 • Düzen, tertip. (Farsça)
 • Bir kimsenin varı-yoğu, serveti. (Farsça)
 • Servet, zenginlik.
 • Zenginlik. (Farsça)
 • Huzur. (Farsça)
 • Düzen. (Farsça)

sara

 • Rengi değişmiş olan su.

şarabi / şarâbî / شرابى

 • Şarapçı. (Arapça)
 • Şarap rengi. (Arapça)

sarat

 • Suyun çok durmaktan dolayı renginin ve kokusunun değişmesi.

şebengiz

 • (Şeb-engiz) Yarasa kuşu. (Farsça)

şebreng / شب رنگ

 • "Gece renginde olan" Siyah, kara. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Gece rengi. (Farsça)

sebzin

 • .f Rengi yeşil. Yeşil renkli.

sedefi / sedefî / صدفى

 • Sedefli. (Arapça)
 • Sedef ile ilgili. (Arapça)
 • Sedef rengi. (Arapça)

sehum

 • Hâlin ve durumun değişmesi. Yüzün renginin değişmesi.

semen-fam

 • Yâsemin renkli, rengi yâsemin gibi olan. (Farsça)

sera

 • Yer, toprak. Arz.
 • Malı çok olmak. Zengin olmak.

şeriat-ı fıtriye-i ilahiye / şeriat-ı fıtriye-i ilâhiye

 • Düzeni ve ahengi sağlamak için Allah tarafından kainata koyulan ve bütün varlıkların uymak zorunda olduğu kanun ve kuralların tamamı.

servet / ثروت

 • Zenginlik.
 • Mal, mülk, zenginlik. (Farsça)
 • Zenginlik, maddî varlık.
 • Zenginlik, varlık. (Arapça)
 • Ekonomi. (Arapça)

servet-i akl

 • Akıllılık. Akıl zenginliği.

servet-i dünya

 • Dünya serveti ve zenginliği.

servet-i fünun

 • Fenlerin (ilimlerin) zenginliği mânasına gelen bu tabirde, 1891-1900 tarihleri arasında çıkmış olan bir mecmua ve bu mecmua etrafında toplanmış olan kimselerin 1895'den 1901'e kadar meydana getirmiş oldukları Edebiyat-ı Cedide denilen edebî çığıra verilen addır.

servet-i ilmiye

 • Bilgililik, âlimlik, ilim zenginliği.

sia

 • Genişlik, bolluk.
 • Açlıklık. Zenginlik.

sosyalizm

 • İktisadî teşebbüsleri ve teşekkülleri devlete vermek isteyen görüş. İştirakiyecilik. Güya, herkese müsavi mal verme esasını idare sisteminde yerleştirmeyi ve mal birliğini iddia eden ve insan fıtratına zıt olarak hürriyetleri daraltıcı ve din aleyhdarı bir sistem. Serserilere, zenginlerin mallarını (Fransızca)

şu'lereng / شعله رنگ

 • Alev rengi. (Arapça - Farsça)

sud

 • (Tekili: Sevda) Rengi kara olan şeyler.
 • Sevdalar.

tabaka-i havas

 • Zenginler, seçkinler tabakası.

tabaka-yı ulya / tabaka-yı ulyâ

 • Yüksek tabaka; zengin, aydın ve sosyal statüsü yüksek tabaka; zenginler, yöneticiler ve saire.

taganni / tagannî / تغنى

 • (Gınâ. dan) Muhtaç olmamak.
 • Kâfi bulmak.
 • Zengin olmak.
 • Şarkı söylemek. Bir ibareyi makamla okumak.
 • Bir şâirin birisini medih veya hicvetmesi.
 • Zenginleşme.
 • Zenginlik. (Arapça)
 • Makamına göre şarkı söyleme. (Arapça)
 • Tagannî etmek: Şarkı söylemek. (Arapça)

tagavvül

 • Renkten renge girmek. Rengini değiştirmek.

tagniye

 • (Gınâ. dan) Birini zengin etmek.

taife-i ağniya

 • Zenginler sınıfı, topluluğu.

tarz-ı zenginlik

 • Zenginlik tarzı.

tatar

 • (Tetar) (Arapçada: Teter) Bu isim, asıl itibariyle Moğol milletlerinden bir kavmin adıdır. Bu kavmin efrâdı, Cengiz Han askerlerinin pişdarları hükmünde olduğundan eski zamanlarda Moğollar mânasında kullanılmıştır.Arap ve Fars tarihlerinde de yukardaki mânada kullanılmıştır. Sonra bu isim bü

tebakkur

 • İlim ve malda genişlik üzere olmak. Âlim ve zengin olmak.

teebbüs

 • Mütegayyer olmak, rengi değişmek.

teessün

 • Mütegayyer olmak, rengi ve tadı değişmek.

tekafi / tekâfi

 • (Tekâfü') Birbirinin dengi olma.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

tema'ur

 • Mütegayyer olmak, değişmek.
 • Rengi donuk olmak.
 • Saç dökülmek.

temevvül / تمول

 • (Mâl. dan) Zenginleşme, mal edinme.
 • Zenginlik. (Arapça)

temuçin

 • (Bak: Cengiz)

terai / teraî

 • Aynaya bakma.
 • Birbirini görmek ve görüşmek. Bir fikir hakkında mukabil görüş, endişe mülâhaza eylemek.
 • Hurmanın kuruyup renginin belli olması.

terevvuh

 • Bir şeyden koku alma.
 • Mütegayyer olmak, rengi ve tadı değişmek.

tersengiz

 • (Ters-engiz) Korkutan, korku veren. (Farsça)

tiregun

 • Bulanık renkli, kara renkli. Rengi bulanık. (Farsça)

tüvanger / tüvânger / توانگر

 • Zengin. (Farsça)

ücun

 • Suyun renginin ve tadının bozulması.

üstam

 • Güvenilir, itimad edilir, inanılır, emin. (Farsça)
 • Gümüş veya altından yapılmış üzengi, at eyeri. (Farsça)

üsun

 • Suyun tad ve renginin değişmesi.
 • Bir kimse kuyuya girdiğinde buharından veya murdar kokulardan dolayı aklının gitmesi.

üsür

 • Yara izi.
 • Kılıcın rengi ve cevheri.

vacid

 • Vücuda getiren.
 • Varlıklı. Fâtır. Gani ve zengin.
 • Mevcud olan.

vasfetmek

 • Bir şeyin vasıflarını, hâlini, şeklini veya rengini tarif etmek, anlatmak.

vasi' / vâsi'

 • (Vasia) Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı.
 • Her ihtiyacı olana vergisi kâfi ve bol bol ihsan eden. İlmi cümle eşyayı muhit, rızkı bütün mahlukata şâmil ve rahmeti bütün şeyleri kaplamış olan Allah (C.C.)

vatı'

 • Ayak altına alıp çiğneme. Basma.
 • Cima'.
 • Uygun hale koyma.
 • Tümseklikler arasında basık ve engin yer.

veciz

 • Zengin mânâlı kısa söz.

vecize / vecîze

 • Zengin mânâlı kısa söz.

vefik

 • Arkadaş. Kafa dengi. Aynı fikirde olan. Uygun.

venn

 • Zebunluk, zayıflık, zaaf.
 • Çengilerin ve köçeklerin parmaklarıyla çaldıkları çalpara.

vicd

 • Zenginlik. Gına.

vüs'

 • Genişlik. Bolluk.
 • Fırsat.
 • Boş meydan.
 • Kuvvet, güç, tâkat.
 • Varlık, zenginlik.
 • Fls: Bir şeyin boşlukta doldurduğu yer.

ya'fur

 • (Çoğulu: Yaâfir) Tüyleri toprak renginde olan ceylân.
 • Ceylân yavrusu.
 • Gecenin beşte veya altıda bir bölümü.
 • Peygamberimizin merkebinin adı.

yesar

 • Sol, sol el.
 • Varlık, zenginlik.
 • Gençlik.
 • Bolluk.
 • Kolaylık.

yesaret

 • Zenginlik.
 • Kolaylık.

yüsr / یسر

 • Kolaylık. Genişlik. Rahatlık. Zenginlik. Gına. Refah.
 • Kolaylık. (Arapça)
 • Zenginlik. (Arapça)

zahir

 • Engin denizler.
 • Taşkın, coşkun.
 • Semiz, tavlı ve bol olan.

zahme

 • Vurma, darbe. (Farsça)
 • Yara, ceriha. (Farsça)
 • Üzengi kayışı. (Farsça)

zekat / zekât

 • İslâm'ın beş şartından biri. Dînen zengin sayılan müslümanın nisab miktârındaki zekat malının belli zamanda belli miktârını zekat niyeti ile ayırıp emr edilen müslümanlara vermesi.
 • Zenginlerin kırkta bir oranında fakirlere yaptığı yardım.

zemin-kub

 • İkide bir ayağını yere vuran çengi, rakkase. (Farsça)
 • Yer tepici olan at, deve, katır ve benzeri hayvanlar. (Farsça)

zemzeme-i i'caz

 • Mu'cizelik nağmesi ve ahengi.

zeytuni / zeytunî

 • Zeytin renginde olan.