LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ende ifadesini içeren 207 kelime bulundu...

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

acizleri / âcizleri

 • Bendeniz, ben. (Arapça - Türkçe)

afiyet / âfiyet

 • Sağlık, sıhhat, bedende hastalık bulunmaması.
 • Günah işlememek.

ahzab gazvesi / ahzâb gazvesi

 • Hendek gazvesinin diğer adı.

ale-s-sabah

 • Erkenden, sabahın ilk saatlerinde.

aliz / âlîz

 • Alihten veya Aliziden fiilinden emirdir. İsm-i fâili Alizende Türkçedeki mânası: Zayıf, cılız. (Farsça)
 • Farsçada: Hayvanın ürküp sıçraması, çifte atması, huysuzluk edip sıçramasına denir. (Farsça)

ami

 • Senevî, yıllık.
 • Avamca. İleri gelenden olmayan. Câhil. Havassa âit olmayan. Avama âit ve müteallik.

asdag

 • Perâkende olmak.

atele

 • (Çoğulu: Utül) Rende.
 • Kalın ve büyük asâ.
 • Fârisi yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

atle

 • (C. Utül) Rende.
 • Yoğun büyük asâ.
 • Büyük iğne demiri. Farisî yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

ayende / âyende

 • (Çoğulu: Âyendegân) Gelen, geçici. (Farsça)

ayine-i iskender

 • Makedonya kralı Büyük İskender'in aynası. Rivayetlere göre, bu ayna Aristo tarafından yapılmış ve İskenderiye şehrinde yüksekçe bir yere konulmuştur. Bu sayede İskender, yüz fersah uzaklıktaki düşmanlarını aynada görürmüş.

ayn-ı zahir / ayn-ı zâhir

 • Açıklık içinde, bizzat görünende.

azerşeb

 • Batıl bir inanışa göre ateş içinde yaşadığı sanılan ve semender denilen bir hayvan. (Farsça)
 • Şimşek, berk. (Farsça)

ba'seret

 • Dikkatle teftiş etme.
 • Keşif ve istihrac etme.
 • Perâkende edip dağıtma.
 • İnkılâb. Karıştırma. Bulandırma.
 • Meydana çıkma.
 • Kirli leke.

babacan

 • Biraz kalender davranışlı, cana yakın.

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

benadir

 • (Tekili: Bender) Ticaret yerleri. Ticareti işlek limanlar.

bend

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)

beylem

 • Rende.
 • Kazma.
 • Açılmamış pamuk kozası.

beyrem

 • (Çoğulu: Beyârim) Marangoz rendesi.
 • Uzun ve sert taş.
 • Bir yeri kazmakta kullanılan kazma âleti.

beyya'

 • (Bey'. den) Dellal.
 • Alıp satan kimseler.
 • Perâkende olarak satış yapan küçük tüccar.

büdd

 • Uzaklaşma. Birbirinden uzak düşme.
 • Perâkende etmek, dağıtmak. Put, sanem.
 • Firak.
 • Tâkat, kudret.

bürhan-ı limmi / bürhan-ı limmî

 • Kanunlardan hâdiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlâl. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kablî delil. Ateşin dumana delil olması gibi.

çar-erkan-ı cuvani / çar-erkân-ı cuvanî

 • Padişahın özel hizmetlerinde bulunan ve Enderun'un azamlarından olan dört kişi hakkında kullanılan bir tabirdir.

cedvar

 • Nebâtattan zerâvende benzer bir ottur ve mâcun yapılır.

cem

 • Hükümdar, melik, şah.
 • Hz.Süleyman'ın (A.S.) nâmı.
 • İskender'in bir ismi.

cerr

 • Kendine doğru çekmek. Çekmek. Cezb.
 • Para almak.
 • Uçurum.
 • Kale hendeği.

cihazat-ı bedeniye

 • Bedendeki organlar.

cürhüm

 • Yemende bir kabile.

da'daa

 • Yakmak. Yıkmak.
 • Hor ve zelil etmek.
 • Perâkende etmek.

dahi

 • Eşine ender rastlanır, hârikulâde zekâ, fatanet ve hikmet sâhibi.

derviş

 • Yaşayışını tarikatının edeplerine uyduran kalender kimse.

dervişane / dervişâne

 • Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette. (Farsça)

ebna / ebnâ

 • (Tekili: İbn) Oğullar. Çocuklar. Veledler. Ferzendeler.

ecza-yı zaide / ecza-yı zâide

 • Asıl olmayan parçalar; bedendeki tırnak ve saç gibi.

efjul / efjûl

 • Kandırma. (Farsça)
 • Kışkırtma, tahrik etme. (Farsça)
 • Dağınık, perâkende. (Farsça)

enadid

 • Perişan, saçılmış, dağılmış, pejmürde şeyler. Perakende.

erke

 • Misvak ağacı. Bu ağaç sıcak memleketlerde ve bilhassa Yemende yetişir.

es'elüke

 • Senden isterim (meâlinde).

evliya

 • (Tekili: Veli) Veliler. Nefsine değil, dâimâ Cenab-ı Hakk'ın rızâsına tâbi olmağa çalışan, ibâdet ve taatta, takvâ ve riyâzatda çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (C.C.) mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zâtlar.

ez-men

 • Benden. (Farsça)

ez-tu

 • Senden.

fağfur

 • Yarı şeffaf Çin porseleni. Çok kıymetli porselenden yapılan yemek kabı. Çin yapısı.
 • Eskiden Çin İmparatoruna verilen isim.

fakir / fakîr / فقير

 • Yoksul. (Arapça)
 • Bendeniz. (Arapça)
 • Dilenci. (Arapça)
 • Derviş. (Arapça)

fakirhane / fakirhâne / فقيرخانه

 • Bendenizin evi. (Arapça - Farsça)

fenn-i menafi-ül a'za

 • Bedendeki âzâların, uzuvların faydalarını anlatan ilim.

firudest

 • Birkaç hânendenin hep bir ağızdan usûlüne uygun olarak söyledikleri nağme. (Farsça)

gafil / gâfil / غَافِلْ

 • Olup bitenden habersiz olan.

gaflet / غَفْلَتْ

 • Olup bitenden habersiz olma.

gan / gân

 • Cemi' yapmak için, sonu "e" sesi ile biten kelimenin sonuna gelir bir "ek" tir. Meselâ: Bendegân : f. Hizmetçiler, bendeler. (Farsça)

gayb-aşina / gayb-âşinâ

 • Gaybı bilen, görünmeyenden haberi olan.

gıldırgıç

 • Mücellit ıstılahlarındandır. Kitapların kenarlarını kesmeğe mahsus, rende biçiminde bir âlettir.

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

gürizende

 • (Çoğulu: Gürizendegân) Kaçan, kaçıcı. (Farsça)

habat

 • Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz.
 • Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.

hadise-i bedeniye / hâdise-i bedeniye

 • Bedende var olan bir rahatsızlık.

hakir / hakîr / حقير

 • Değersiz. (Arapça)
 • Küçük. (Arapça)
 • Bendeniz, ben. (Arapça)

halef an-selef

 • Seleften halefe geçme. Geçen ve gidenden, gelene kalma. Babadan evlâda geçme.

hanadık

 • (Tekili: Handek) Hendekler. Bir mekânın etrafına kazılan geniş ve derin çukurlar.

handek / خندق

 • Kale ve tarla gibi yerlerin etrafına kazılan geniş ve derin çukur. Hendek.
 • Hendek. (Arapça)

hanende-gan / hânende-gân

 • (Tekili: Hânende) Hânendeler, şarkı söyleyenler, şarkıcılar. (Farsça)

hanende-gi / hânende-gî

 • Şarkıcılık, hânendelik. (Farsça)

hendesi / hendesî

 • Muntazam şekli ile alâkalı ve hendeseye dâir. Geometrik şekle dâir.
 • Geometri ile alâkalı ve müteallik.

hipotenüs

 • Mat: Bir dik üçgende dik açının karşısında bulunan kenar. (Diğer kenarların her birerlerinden büyük, toplamlarından küçüktür.) (Fransızca)

hırvani / hırvanî

 • Tar: Düz yakalı önü ilikli bir çeşit elbisedir. Şehzade Abdülmecid'in okumağa başlamasından dolayı yapılan törende, yakınlarının bu elbiseyi giymeleri istenmiş ve bu husus, devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'de tebliğ edilmişti.

hiss

 • Duymak. Farkına varmak. Duygu.
 • Bir kimsenin haline acıyıp rikkat ve şefkat eylemek.
 • Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek. Bedendeki his uzuvlarından birisini müteessir eden bir şeyin mevcudiyetini idrak eylemek.

horst

 • Alm. Jeo: Bir çukur veya hendeğin, tersine, faylar arasında yükselmiş kesimi.

hoşayende

 • (Çoğulu: Hoşâyendegân) Hoşa giden, hoşlanılan, beğenilen. (Farsça)

hüseyin

 • Küçük güzel.
 • (Hi: 6-61) Hazret-i Ali Radıyallahü Anhu'nun oğlu, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sevgili torunudur. Peygamberimiz (A.S.M.) "Hüseyin benden, ben Hüseyindenim. Allah Hüseyini seveni sever." buyurmuştur. Kerbelâda şehid oldu (R.A.)

ibtikar

 • Sabahleyin erkenden kalkma.

ıdin

 • Dağılmış, perâkende olmuş.

ifrazat

 • Vücuddan çıkan, bedenden ayrılan kan, irin, balgam gibi şeyler.

ihdar-ı dem

 • Huk: Maktulün (öldürülmüş olan kimsenin) diyetini katilden (öldürenden) aldırmamak.

ihram

 • Hac ve umre için giyilen, yün, pamuk ve ketenden yapılan dikişsiz elbise.

ihsasiyye

 • Tecrübeden ve hissedilenden gayrısını kabul etmeyen. Hissiyyun ve maddiyyun fırkasından olanlar. İmansızlık. Dinsizlik.

ihtiyat hazinesi

 • Tar: Savaş ve diğer fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere sarayda biriktirilen paralar. Gelirleri havass-ı hümayun hâsılatı, ganimetlerin beşte biri ve başka hükümdarlardan gelen hediyelerdi. Buna "iç hazine" veya "enderun hazinesi" de denilirdi.

infirad eden

 • Benzeri bulunmayan, özellikleriyle tek ve ender olan.

inkıdad

 • Yıkılma.
 • Perakende olup dağılma.
 • Kuş havadan süzülüp inme.

insan

 • Rûh ve bedenden meydana gelen akıl sâhibi varlık.

inşitat

 • Dağılmak. Dağınık olmak. Perakende olmak.

iskender

 • (M. Ö. 356-323) Aristo'dan ders almış bir imparatordu. İskender-i Rumi de denir. Bundan başka ismi geçen bir de İskender-i Zülkarneyn vardır.

istisal

 • (Asl. dan) Kökten koparıp çıkarmak.
 • Tıb: Bedenden kesilmesi veya koparılması istenen bir parçayı, uru kökünden koparmak.

kalenderane / kalenderâne

 • Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

kalenderi / kalenderî

 • Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik. (Farsça)
 • Edb: Halk edebiyatı tâbirlerindendir. Halk şâirleri "mef'ulü, mefaîlü, mefaîlü, feûlün" vezninde tanzim ettikleri gazele bu adı verirler. (Farsça)

karh

 • Yaralama.
 • Hasta olmak.
 • Bedende çıkan yara.
 • Su olmayan yerde kuyu kazmak.
 • Yanlış ve yalanla hakkı değiştirmek ve battal etmek.

karperdaz / kârperdaz

 • İş düzenliyen. (Farsça)
 • Konsolos, şehbender. (Farsça)

kasime / kasîme

 • (Çoğulu: Kasim) Dikenden başka ot bitmeyen kumlu yer.

kaylule / kaylûle

 • Kuşluk vaktinden öğlenden biraz sonraya kadarki zaman dilimidir ki bu zaman diliminde uyumak sünnettir.

kelbiyyun

 • Kalenderane yaşamayı alışkanlık haline getiren meşhur Diyojenin de içinde bulunduğu bir fırka. Bunlara Kelbiye tâifesi veya Melâmiyyun da denir.

kende

 • Hendek, çukur. (Farsça)
 • Biçilmiş, kesilmiş. (Farsça)
 • Kokmuş, ağır kokulu. (Farsça)

keşende

 • "Çeken, çekici" mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapmakta kullanılır. Meselâ: (Mihnet-keşende: Mihnet çeken.) (Farsça)
 • Dayanan, tahammül eden, mütehammil. (Farsça)

keşih

 • (Çoğulu: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak.
 • Böğür.
 • Cânip, taraf.

kıdad

 • Perâkende olup dağılmak.

kis

 • (Çoğulu: Ekyâs) Cepte taşınır küçük para kesesi.
 • Rahimde döl yatağı.
 • Bedendeki bâzı sıvıların toplandığı kese biçimindeki oyuklar.

küffe

 • (Çoğulu: Küfât) Kaftan nigendesi, kaftan zencifi.

küştere

 • Uzun dülger rendesi. (Farsça)

lakat

 • Yabandan toplanan nesne.
 • Mâdende bulunan gümüş ve altın parçaları.

lian / liân

 • Lânetleşmek, erkeğin zevcesini (hanımını) zinâ etmekle suçlaması veya bu çocuk benden değildir demesi hâlinde dört şâhid getiremezse, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çağrılarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmedeki bildirildiği şekilde) kar şılıklı yemîn etmeleri ve lânetleşmeleri. Buna mu

ma'deni / ma'denî

 • Madenden yapılmış.
 • Madenle alâkalı.

ma'deniyat

 • Madenî oluşlar. Madenler. Madenden çıkan şeyler. Maden ilmi.

maktaa

 • Eskiden üzerinde kamış kalemin ucu kesilerek düzeltilen kemikten veyâ mâdenden yapılmış âlet.

manken

 • Elbiseleri prova veya teşhir etmek için terzilerin ve hazır elbise satıcılarının kullandığı tahtadan, kartondan, madenden vb. insan şekli. (Fransızca)

memluk

 • Köle. Kul. Esir. Bende. Hizmetkâr.
 • Birinin malı olan.

menend

 • (Mânende-Mânend) Nazir. Eş. Benzer. şebih. Müşabih. (Farsça)

mevt

 • Ölüm; rûhun bedenden ayrılması.

mıkatta

 • Üzerinde kamış kalemlerin uçları kesilen sedef, kemik, ağaç, fil dişi veya mâdenden yapılan âlet.

minhat

 • (Çoğulu: Menâhit) Dülger rendesi. Taş veya tahta yontmada kullanılan âlet.

mıtri / mıtrî

 • Cendereci.

mühendis

 • (Çoğulu: Mühendisûn) Hendese bilen. Geometri bilen ve tatbik eden.
 • Hendeseci, geometrici.

mühendisin / mühendisîn

 • (Tekili: Mühendis) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler.

mürg-i tarab

 • Şarkı söyliyen. Hânende, okuyucu.
 • Güvercin.
 • Bülbül.

mutasaddı'

 • Dağlıyan, tasaddu eden, perakende olan, yarılıp çatlayan.

müteşa'ib

 • Budaklanmış ve perâkende olmuş. Dağılmış.

mütesaddı'

 • Dağılan, parekende olan, parça parça olan.
 • Yarılıp çatlayan.

mutrib

 • (Tarab. dan) Çalgıcı, çalgı çalan. Şarkıcı, şarkı söyliyen. Hânende.

na-yab

 • Bulunmaz. (Farsça)
 • Benzeri olmaz. Nâdir. Ender. (Farsça)

nadide / nâdide

 • Ender bulunan, görülmedik.

nadir / nâdir

 • Ender bulunur.

nadire / nâdire

 • Ender bulunan, benzersiz olan.

nadire-i cihan / nâdire-i cihan

 • Dünyada ender bulunan, benzersiz.

nadiren / nâdiren

 • Ender olarak.

nesteinu

 • "Biz senden yardım, inayet dileriz, istiane ederiz" meâlinde duâ.

nevager

 • Okuyucu, hânende. (Farsça)

nevend

 • (Nevende) Postacı. Atlı postacı. (Farsça)
 • Hızlı giden at. (Farsça)

nihayet-i itminan

 • Kendini son derece güvende hissetme.

nuşende

 • (Çoğulu: Nuşendegân) İçki içen kimse. (Farsça)

ölüm

 • Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.

paskal

 • Hristiyanlıkta dindarlığı ile beraber fizik, edebiyat, hesap, hendese ve felsefede (Milâdi 17. asırda) büyük bir âlim olarak tanınmıştır. (Fransızca)

payende

 • (Çoğulu: Payendegân) Payanda, destek, dayak. (Farsça)
 • Duran, sürekli. (Farsça)

perdeseray / perdeserây

 • Küçük çadır. (Farsça)
 • Şarkı söyleyen, şarkıcı, hânende. Çalgıcı, saz çalan. (Farsça)

perestiş

 • Pek çok sevmek. Bendelik etmek. İbâdet etmek. (Farsça)

pota

 • Toprak veya mâdenden yapılmış, kimyacı, eczâcı, mâdenci veya kuyumcu âletlerindendir. Altın, gümüş ve benzeri mâdenlerin eritilimesine mahsustur. (Farsça)

remak

 • Bedende ruhun bakiyyesi.
 • Koyun sürüsü.

rendeçlenme

 • Rendelenme, düzeltilme.

rendelemek

 • Pürüzlerini gidermek. Rende ile düzlemek, pürüzlü yerlerini kazımak. Rende ile ufalamak.

rendide

 • Rendelenmiş, ufalanmış. (Farsça)

revendegan / revendegân

 • (Tekili: Revende) Yürüyenler, gidenler. (Farsça)

rind

 • Kalender. Aldırışsız, dünya işlerini hoş gören. (Farsça)
 • Laübali meşreb feylesof. (Farsça)
 • Bâtını irfan ile müzeyyen olduğu halde zâhiri sâde görünen hakîm. Dış görünüşü laübali olduğu halde, aslında kâmil olan kimse. (Farsça)
 • Aldırışsız, kalender.

rindan / rindân

 • Kalenderlik. (Farsça)
 • Rindler. (Farsça)

rindi / rindî

 • Kalenderlik, rindlik, aldırışsızlık. (Farsça)

riyazi

 • Hesap ve hendeseye dair. Matematiğe dair.

riyaziyat

 • Matematik ilmi, hesap-hendese ilmi. Aritmetik-geometri.

rukba

 • Muntazır olmak, beklemek.
 • Bir kimseye, "Ben senden evvel ölürsem bu elbiseler senin olsun, eğer sen evvel ölürsen yine benim olsun" demek.

rusuh

 • İlim ve fende incelik ve derinliğe sahip olma.

sa'saa

 • Perakende etmek, dağıtmak.

şa'va'

 • Perâkende, dağınık.
 • Dağıtmak.

saalik

 • Dilenciler.
 • Serseriler.
 • Kalenderler.
 • Dervişler.

şaka'

 • Tulu etmek, doğmak.
 • Çıkmak, huruç etmek.
 • Dağıtıp perâkende etmek.

saky

 • Sulamak. Su içirmek.
 • Bedende su toplamak.

sand

 • Bendetmek, bağlamak.

sav'

 • Perâkende etmek, dağıtmak, parça parça yapmak.

savtal

 • Havuç cinsinden çöğender adı verilen bir bitki.

şaz

 • Kural dışı, kurala uymayan, genel düzenden ayrılmış olan.

sazende

 • (Çoğulu: Sâzendegân) Çalgıcı. (Farsça)
 • Düzenleyici, yapıcı. (Farsça)

selamün aleyküm / selâmün aleyküm

 • İki müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Ben müslümanım. Benden sana zarar gelmez, selâmettesin. Dünyâda ve âhirette selâmette ol, sıhhat ve âfiyet üzerinize olsun." mânâsına söylenen söz.

şemel

 • Perâkendelik, dağınıklık.
 • Toplanmak, cem'olmak.
 • Az nesne.

şeml

 • Az şey. Perâkendelik.
 • Örtmek, bürünmek, toplanmak.
 • Topluluk, cemaat, insan yığını.

şemtit

 • Perakende, dağınık, müteferrik.

şenn

 • (Çoğulu: Şinân) Eski kırba.
 • Araptan bir kabile.
 • Dağılıp perâkende olmak.

ser-efgende

 • (Çoğulu: Serefgendegân) Başını eğen. (Farsça)

serayende

 • (Çoğulu: Serâyendegân) Şarkıcı, şarkı söyliyen.

şetat

 • Dağılmak, perakende ve dağılmış olmak.

şette

 • Perâkende olmak, dağılmak.

sibak-ul kelam / sibak-ul kelâm

 • Sözün ilk halindeki bağlantısı, sözün evvelinde geçenden çıkan mânâ.

sikaf

 • Rende.
 • Süngü ağacını düzeltecek ağaç.

şikiba

 • (Şikibende) Sabırlı.

sil'a

 • Bedende olan ur.
 • Ticaret malı.
 • Sülük.

süheyl

 • Kolay, uygun ve yumuşak.
 • Semânın güney tarafında ve Yemenden daha iyi görülen bir yıldız adı. (Bunun için buna Süheyl-i Yemâni denir. Kuzey kutup yıldızının naziri, benzeridir.)

şünan

 • Perâkende, dağılmış.

şüzzaz

 • Müteferrik, perâkende, parçalanmış, dağılmış.
 • Az olan cemaat. Kabilenin haricinde kalan.

taktir / taktîr

 • Nafakada (yeme-içme, giyme ve meskende) ihtiyaçlarından kısıp, çok mal ve para biriktirmek.

tasa'su'

 • Deprenmek, hareket etmek.
 • Perakende olmak, dağılmak.

tasavvu'

 • Ayrılmak, perâkende olmak.

tasdi'

 • Rahatsız etmek. Sıkmak. Baş ağrıtmak.
 • Yarmak.
 • Perâkende etmek, dağıtmak.

tebeddüd

 • Perâkende olmak, dağılmak.

tefennün

 • Fen öğrenmek.
 • Çok şeyler bilmek.
 • Türlü türlü olmak.
 • Bir fende maharet sahibi olmak.

teheyyüz

 • Perâkende olmak, dağılmak.

tekbil

 • Bendetmek.

telkin

 • (Çoğulu: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce.
 • Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak.
 • Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz. (Telkini fenden almış,Medeniyetten taklid,Hürriyet tenkid vermiş,Gururdan dalâlet çıkmış.) (L

temzik

 • (Çoğulu: Temzikat) Yırtma, paralama, perakende etmek.

tenasuh

 • Bir ruhun bedenden bedene geçmesi, reankarnasyon.

tenasüh / tenâsüh / تَنَاسُخ

 • İslâmdan hariç olan batıl bir fırkaya göre, ruhun bir bedenden başka birinin bedenine intikâl eder diye olan batıl inanışları.
 • Miras sahibinin ölümü ile malının vârisine geçmesi.
 • Ruhun bedenden bedene geçmesi, sapık bir inanç.
 • Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi.

terennüh

 • (Çoğulu: Terennühât) Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sendeliyerek yürüme.

terfend

 • (Terfende) Turfanda. Mevsiminden önce yetiştirilmiş meyve veya sebze. (Farsça)

tertib-i eşya

 • Eşyanın belli bir düzende meydana gelmesi.

teşa'ub

 • Perâkende ve kol kol olup bölükler ve şubeler sahibi olma.
 • Bozuk bir şeyin düzelmesi.
 • Iraklaşmak.

tesavük

 • Yürek zayıflığından eğilip sendelemek.

teşbit

 • Dağıtmak, perâkende etmek.

teşe'ub

 • Budaklanmak.
 • Perâkende olmak, dağılmak, saçılmak.

teva / tevâ

 • Havâlenin bozulma sebebi. Havâleyi kabûl edendeki alacağın telef yâni yok olması.

ubudiyyet

 • Bendelik, kulluk, kölelik. Kul olduğunu bilip Allah'a itaat etmek. Allah'a teslim olup, Kur'an ve Peygamber (A.S.M.) vasıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmak.

uhdud / uhdûd

 • (Çoğulu: Ahâdid) Çukur.
 • Uzun hat.
 • Yeryüzündeki uzun yarık ve çatlak.
 • Hendek.
 • Kamçı vurulmasından vücutta hâsıl olan yara ve iz.
 • Hendek, yarık.

uhdut

 • Çukur, hendek.

uhkuk

 • Yarık, hendek.

ur

 • Önünde hendek olan istihkâm. Yüksek ve müstahkem yer, toprak tabya. Burç.

vakıa muhalif / vâkıa muhalif

 • Uygun olmayan, olması gerekenden aykırılık gösteren.

vers

 • Yemende yetişen güzel kokulu sarı bir ot.

virat

 • Zekât vermek korkusundan hile edip bir yere toplanmış koyunlarını ayırıp dağıtmak veya perâkende koyunlarını bir yere toplamak.

vüsuk / vüsûk

 • Davasına olan güvenden kaynaklanan gönül rahatlığı.

yekdest

 • Bir elli, tek elli. (Farsça)
 • Bir çeşit, bir cins. (Farsça)
 • Eskiden yapılmış bir çeşit rende. (Farsça)

yevmü'l-hendek

 • Hendek Savaşı günü.

za'r

 • Bedende kılın az olması.

zendeka

 • Kâfirlik, dinsizlik. (Zendeka sâhibine zındık denir. Bazılarınca zındık; hem dinsiz, hem emvâl ve ezvacın iştirakine ve dehrin bekasına kail olan kimsedir.)

zerrat-ı alem / zerrât-ı âlem

 • Evrendeki zerreler.

zerrat-ı bedeniye / zerrât-ı bedeniye

 • Bedendeki zerreler.

zındık

 • (Bak: Zendeka)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın