LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te En güzel ifadesini içeren 75 kelime bulundu...

ahlak-ı hamide / ahlâk-ı hamide

 • Beğenilen güzel ahlâk.

ahlak-ı hasene-i islamiye / ahlâk-ı hasene-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen güzel ahlâk.

ahsen / احسن / احش / اَحْسَنْ

 • En güzel. Çok güzel.
 • En güzel.
 • "Husn"den. En güzel, pek güzel, daha güzel.
 • En güzel.
 • En güzel. (Arapça)
 • En güzel.
 • En güzel.

ahsen-i mahluk / ahsen-i mahlûk

 • Yaratılmışların en güzeli, yaratılışı en kıvamda olan.

ahsen-i mahlukat / ahsen-i mahlûkat

 • Yaratıkların en güzeli.
 • Yaratıkların en güzeli.

ahsen-i suret

 • En güzel şekil.

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm / اَحْسَنِ تَقْوِيمْ

 • İnsanın en güzel bir şekilde ve tam kıvamında yaratılmış olması.
 • En güzel kıvama koyma.
 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.
 • En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.
 • En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde.
 • En güzel kıvam, biçim verme.

ahsen-i takvim sureti / ahsen-i takvim sûreti

 • Yaratılışın tam kıvamı ve en güzel şekli.

ahsen-ül gayat / ahsen-ül gayât

 • Gayelerin en güzeli, en iyisi.

ahsen-ül halıkin / ahsen-ül hâlıkîn

 • Hâlıkıyyet mertebelerinin en güzel ve en münteha mertebesinde olan bir Hâlık-ı Zülcelal. Her şeyi herşeyle münasebetine lâyık bir tarzda güzel yaratan Hâlık. (C.C.)

ahsen-ül kasas

 • İbret verici vakıaların en güzel şekilde nakledilişi. Kıssaların en güzeli.
 • Sure-i Yusuf (A.S.).

ahseniyet

 • En güzel olma.

ahsenü'l-halıkin / ahsenü'l-hâlıkîn

 • Herşeyi en güzel bir tarzda ve şekilde yaratan Allah.

ahsenü'l-kasas

 • Kıssaların, hikâyelerin en güzeli.
 • Yusuf Sûresi.

akset

 • Ahsen, en güzel.

amede-gu / âmede-gû

 • Hazırcevap. Düşünmeden hemen güzel söz söyleyen kimse. (Farsça)

anak

 • En zarif, en yakışıklı, en güzel.
 • Çok ferah, çok sürurlu.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.

aram-ı can / ârâm-ı cân

 • Gönül rahatı.
 • Sevgili, sevilen güzel.

aram-ı dil / ârâm-ı dil

 • Sevgili, sevilen güzel.
 • Gönül rahatı.

atyeb-i me'külat / atyeb-i me'külât

 • Yiyeceklerin en güzeli. En güzel yiyecekler.

bedia / bedîa

 • Eşsiz, benzersiz güzellik, beğenilen ve çok takdir edilen güzel şey.

bedihe

 • Birdenbire ve düşünmeden söylenilen güzel söz. Hazırcevaplık.
 • Başlangıç.

benefşe

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)

beyt-ül gazel

 • Edb: Gazelin en güzel olan beyti.

beyt-ül kasid

 • Edb: Kasidenin seçilmiş en güzel beyti.

bih-güzin

 • Sarraf. (Farsça)
 • Bir şeyin en güzelini seçen. (Farsça)

cemal-i sermedi / cemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden güzellik.

cevabü'l-ahmaki's-sükut / cevâbü'l-ahmaki's-sükût

 • Ahmaklara verilecek en güzel cevap susmaktır.

dil-aşub

 • Kalbi sıkan, yüreğe sıkıntı veren, gönle eza veren. (Farsça)
 • Kalbi meftun eden güzel. (Farsça)

ebda / ebdâ

 • En güzel, en bedi.

ecmel / اَجْمَلْ

 • En güzel.
 • En güzel.

ehasin

 • Pek güzel, en güzel olan şeyler.

ehasin-i ahlak / ehasin-i ahlâk

 • Ahlâkın en iyisi, en güzeli. Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) ahlâkı gibi olan ahlâk.

esma-i hüsna / esmâ-i hüsnâ

 • Allah'ın en güzel isimleri.

eşref

 • En şerefli. Daha şerefli. En iyi, en güzel.

füseha-i arab

 • Arap fasihleri, Arapların en güzel, akıcı ve etkili konuşanları.

haslet-i hamra / haslet-i hamrâ

 • Hamiyet, gayret veya mahcubiyetten gelen ve yüz kızarması suretinde görünen güzel haslet.

hass-ül hass / hâss-ül hâss

 • En güzel, en has.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.

hubter

 • (Hub-terin) En güzel, pek güzel. (Farsça)

hüsn-ü takvim

 • En güzel şekil, en güzel kıvam.

hüsna

 • En güzel.
 • (Ahsen'in müennesidir) İyi zan. En güzel. Amel-i sâlih. Pek güzel.
 • Cennet.
 • İyi amel ve haslet. Cenab-ı Hakk'ı görmek ve Ona iman ve ubudiyetle şereflenmek.
 • Düşman üzerine fevz ve zafer bulmak, şehidlik.

hüve ahsen

 • O daha güzeldir, en güzeldir.

hüve'l-ahsen

 • O en güzeldir.

hüve-l ahsen

 • Sadece ve yalnız en güzel O'dur.

ictimaiyyun

 • İçtimaî hayatı en güzel şekilde idareyi düşünen ve ona çalışan. İçtimaî mes'elelere dair ilimlerle uğraşan kimseler. Sosyologlar.

insicam-ı ecmel / insicâm-ı ecmel / اِنْسِجَامِ اَجْمَلْ

 • En güzel düzgünlük.

ism-i tafdil

 • Renge, şekil ve vasfa dâir (ef'al) vezninde olan mutlak ve uzuv noksanlığına delâlet etmemek üzere mukâyeseli üstünlük ifâde eden sıfatlardır. Daha büyük, en büyük, daha küçük, en küçük, en güzel, daha güzel gibi mânâlara gelir. (Kebir kelimesinin ism-i tafdili: Ekber; sağir kelimesinin ism-i tafdil

ıtra'

 • Bir kimseyi mübalağa ile medhetmek. En güzel şekilde sena etmek.

kuss ibn-i saide

 • İslâmiyetten önce Arabistan'da yaşamış İyâd Kabilesinin ileri gelenlerinden, mühim hakikatlı bir şâirdir. Cârud gibi hakperesttir. Henüz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm genç iken Suk-ı Ukaz panayırındaki hitabeti ile meşhurdur. Hitabesinde bir Hak Peygamber geleceğini ve onun en güzel bir d

makam-ı ahsen-i takvim

 • Yaratılışın en güzel kıvamında olma derecesi.

mesel-ul a'la / mesel-ul a'lâ

 • En kıymetli, en güzel misal. En güzel ta'rif ve söz.

mi'raz

 • Süs için giyilen güzel elbiseler.

mısra-i berceste / mısrâ-i berceste

 • Edb: En güzel ve en kuvvetli olan mısra.

mücemmil

 • Herşeyi en güzel şekilde yaratan Allah.

muhsin

 • Yaptığı işi en güzel yapan, Allahı görür gibi ibadet eden.

munazzım

 • Herşeyi en güzel bir şekilde düzenleyen Allah.

musavvir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). En güzel sûrette şekil veren.

müsemma-i zülcemal / müsemmâ-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve en güzel isimlerle isimlendirilen Allah.

nazm-ı ecmel

 • En güzel tertip, düzen.

nazzam

 • En çok nazmedici, en güzel nazmedici, en güzel tanzim eden.

nazzam-ı vahid / nazzâm-ı vâhid

 • Bütün varlık âlemini yaratılış gayelerine uygun olarak en güzel şekilde düzenleyen Kendisi bir olan Allah.

nizam-ı ahsen

 • En güzel düzen.

razık-ı hakiki

 • Hakiki rızık veren. Hiç bir vasıtaya ihtiyacı olmadan en güzel nimetleri yaratan ve bütün rızıkları ancak kendisi veren Allah (C.C.)

revan

 • Giden, akıcı. (Farsça)
 • Derhal. (Farsça)
 • Ruh, can. Nefs-i nâtıka. (Farsça)
 • Edb: Su gibi akıp giden güzel söz. (Farsça)

şahbeyt

 • Edb: Bir şiirin en güzel beyti. Gazelde matla'dan sonraki beyt.

şahkar / şahkâr

 • En güzel eser. Baş eser. şâheser. (Farsça)

saik-i muhtar / sâik-i muhtar

 • En güzel, en ideal olanı seçerek sevkeden, Allah.

salavat-ı tayyibe / salâvât-ı tayyibe

 • Varlıkların ibadet ve duaları, Allah'ı tesbih ve takdis eden güzel sözleri.

san'at-ı ecmel

 • En güzel san'at.

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

sırr-ı ahsen-i takvim

 • İnsanın en güzel şekilde ve tam kıvamında yaratılmış olmasının sırrı.

tayyib

 • İyi, hoş. İyi davranış. Temiz.
 • Hz. Peygamber'e (A.S.M.) Cenab-ı Allah (C.C.) en güzel kokular vermiştir. Bu yüzden kendisine Tayyib denilmiştir.
 • Fık: Helâlin her türlü şüphelerden uzak, saf ve temiz kısmına denir.

vers

 • Yemende yetişen güzel kokulu sarı bir ot.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR