LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Emiş ifadesini içeren 389 kelime bulundu...

acm

 • (Çoğulu: Ucum) Beş yaşına girmemiş deve.
 • Kuyruk dibi.
 • Isırmak.

af'af

 • Devedikeni ağacının yemişi.

ahek-i tefte

 • Sönmemiş kireç.

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

akres

 • Bir çeşit tuzlu veya ekşi ottur ve "devenin yemişidir."

alamana

 • İtl. Küçük odun gemisi.
 • Büyük balıkçı kayığı.
 • Büyük balıkçı kayıklarına mahsus büyük ağ, ığrıp.

amede / âmede

 • Gelmiş. Vürud eylemiş.

anbera

 • İğde yemişi.

araknak

 • Terlemiş, terden ıslanmış, ter içinde kalmış. (Farsça)

arazi-i gamire / arâzi-i gamire

 • Huk: Harap, su baskınına uğramış veya içine henüz çift girmemiş yerler.

arazi-i mevat / arazi-i mevât

 • Huk: Hiç kimse tarafından kullanılmayan ve halka verilmeyen, meskun mahallerden biraz uzakta bulunan taşlık ve kıraç arazi.
 • İşlenmemiş toprak.

arv

 • Sıtma ve diğer ateşli hastalıklarda gelen ilk titreme.
 • İş için birinin yanına varma.
 • Yemişsiz bir çeşit ağaç.

arz sefinesi

 • Dünya gemisi.

aşure

 • (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.

avam

 • Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından.
 • Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan.
 • Halkın ekseriyeti.

avrupalılaşmak

 • Avrupalıların fikirlerini ve yaşayış tarzını benimsemek. Türkiye'de batılılaşma olarak kullanılmaktadır. Avrupa zamanımızda ilim ve teknikte ilerlemiş olmakla beraber inanışları, ahlâkları, felsefeleri ve yaşayış tarzı ile geri bir düşünüşü temsil eder. Avrupaya, batıya özenmek, eşkiyanın gasbettiği

ayastafanos muahedesi

 • 3 Mart 1878 Rusya ile Osmanlılar arasında ilk olarak yapılan bir anlaşmadır. (28 Safer 1295) Tarihte buna "Ayastafanos Mukaddemat-ı Sulhiyesi" denir. Anlaşma maddeleri tatbik edilememiştir.

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

azeb

 • Bekâr. Mücerred. Evlenmemiş. Zevcesi olmayan.

azmay

 • Denemiş. (Farsça)

azra

 • Medine-i Münevvere'nin bir ismi.
 • Sevgili. Mahbûbe.
 • Delinmemiş inci.
 • Üzerinde yürünmemiş kum. Kız olan kız.
 • Hz. Meryem'in bir vasfı.

azuk / azûk

 • İçi henüz olmamış fıstık yemişi.

baire

 • Sürülmemiş, ekilmemiş, sert toprak.

bakir / bâkir / باكر

 • Tâze. El sürülmemiş. Bozulmamış.
 • Erken.
 • El değmemiş.
 • El sürülmemiş. (Arapça)

bakire / bâkire

 • El değmemiş, kız.
 • Evlenmemiş kadın.
 • Kız. Kızlığı izale edilmemiş.
 • El sürülmemiş.

bakure / bakûre

 • Turfanda yemiş.
 • Evvel yetişen.

bar / bâr

 • Yük. Zahmet. Eziyet. Sıkıntı. (Farsça)
 • Def'a. Kerre. (Farsça)
 • Yemiş, meyve. (Farsça)
 • Sebeb-i masraf ve ıztırab olan şey. Kale duvarı. (Farsça)
 • İzin. (Farsça)
 • Allah.
 • Yemiş, meyva.
 • Yük, ağırlık.
 • Yağdıran, serpen, döken.

bar-mend

 • Yemiş veren, yemişli ağaç. (Farsça)

bar-ver

 • Yemiş veren, meyvedar, verimli, meyve verici. (Farsça)
 • Mc: Faydalı, faydayı mucib, iyi netice veren. Yararlı. (Farsça)

battal / بطال

 • Yiğit. (Arapça)
 • Köhnemiş. (Arapça)
 • Hantal. (Arapça)

bayir

 • Sürülmemiş, açılmamış, sert, ham toprak.

bazı umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmemiş ve îma ve işaret yoluyla belirtilmiş bazı işler.

bedi' / bedî'

 • Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Daha önce benzeri olmayan, görülmemiş, işitilmemiş, bilinmeyen şeyleri yoktan var eden, yaratan.

bekar / bekâr

 • Hiç evlenmemiş, zevcesi olmayan adam.
 • Taşralı olup, büyük bir şehirde bir işle meşgul olarak, ailesiz yaşayan adam.
 • Evlenmemiş erkek.

bekaret / bekâret

 • Kızlık. Erkek görmemiş kızın hali.

belaha

 • Yetişmemiş hurma koruğu.
 • Kurumak, yebs.
 • Yormak.

beles

 • İncire benzer bir yemiştir ve Yemen'de çok olur.

ber-aver

 • Yemiş ağacı. (Farsça)

berfuk / berfûk

 • Şeftali yemişi. (Farsça)

besfayic

 • Bir ot kökü ki, içinde fıstığa benzer bir yemişi olur.

beşme

 • Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan yollu kumaş. (Farsça)
 • İşlenmemiş ham deri. (Farsça)
 • Göz ilâcı. (Farsça)

bevr

 • Helâk olma. Yok olma.
 • Sınama, deneme.
 • Alış-veriş sıkıntısı.
 • Sürülmemiş yer.

bi-namaz / bî-namaz

 • Namaz kılmayan, namazı terkeden, namazsız. Beynamaz. Namaz, İslâmın temel şartlarından biridir. Peygamberimiz (A.S.M.), namaz dinin direğidir demiştir. Namazını terkeden dininin direğini yıkmış olur. Beş vakit namaz için bir saat yetmektedir. İnsan bir günün 24 saatinden bir saatini Allah'ın huzurun (Farsça)

bidatüzzaman / bidâtüzzaman

 • Zamanın görülmemiş ve harika olanı.

bikr / بكر

 • (Bikir) Bozulmamış. Temiz.
 • Bekâr. El sürülmemiş.
 • Her şeyin evveli.
 • Eşi benzeri görülmemiş, misli sebkat etmemiş her amel ve vaziyet.
 • El sürülmemiş. (Arapça)
 • Yepyeni, orijinal. (Arapça)

bikr-i fikr

 • Hiç söylenmemiş, yeni fikir.

bum

 • Yer, toprak, zemin, memleket, yurt. (Farsça)
 • Huy, haslet, tabiat. (Farsça)
 • Sürülmemiş tarla, arazi. (Farsça)

butm

 • Çitlenbik ağacı. (Yemişine "habbet-ül hadar" derler.)

cadis

 • Viran, harap, yıkık.
 • Çorak, kurak, işlenmemiş, ekilmemiş toprak, gelir getirmeyen boş arazi.

çağla

 • (Çağala) Badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi.

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

canih

 • (Cünha. dan) Suç işlemiş, mücrim, cinayet işleyen.

caniye

 • Cani; acımasız ve gaddar; cinayet işlemiş olan.

cayiha

 • Şiddet.
 • Kıtlık.
 • Yemişe gelen âfet.

cefr

 • Dört aylık keçi oğlağı.
 • Geniş ve örülmemiş kuyu.

cena

 • Yemiş toplamak.
 • Cem'etmek, toplamak.

cerim

 • Kabahatli, câni, suç işlemiş.
 • (Çoğulu: Cirâm) Kuru hurma.
 • Hurma çekirdeği.

cessame

 • Sefer yapmamış kişi. Seyahat etmemiş kimse.

cessase

 • Kruvazör, harp gemisi.

cudi

 • Hz. Nuh'un (A.S.) tufandan sonra gemisi ile sahile çıktığı dağın ismi.
 • Şırnak İlinin 6 kilometre güneydoğusunda bulunan bir dağın adı.

cudi-i islamiyet / cudi-i islâmiyet

 • Her türlü helâket ve felâketlerden İslâmiyetle necat bulunacağını ifâde eden bir teşbihdir.Nasıl ki Nuh tufanında Nuhun (A.S.) gemisi Cudi Dağında karaya oturup kurtuldukları gibi.

cüff

 • İçi boş olan şey. Kof.
 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.
 • Hurma çiçeğinin kabuğu.
 • Cemaat, topluluk.
 • Yarısı kesilip kova olmuş olan çürük ve eski kırba.

cümmeyz

 • İncire benzer bir yemişin adı.

cünnab

 • Bitişik olan iki yemiş.

cüzaze

 • (Çoğulu: Cüzâzât) Pâre pâre etmek, ayırmak, kesmek. Ağaçtan yemiş düşürmek.

daiyy

 • Şu kimseye derler ki, bir kişi ona "oğlumdur" demiş olsun.

damiğa

 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.

darim

 • Yanmış nesne.
 • Dövülmemiş harman.
 • Odun ufağı.

darül harb

 • (Dâr-ül harb) Harp yeri. Müslümanlarla gayr-i müslimler arasında sulh akdedilmemiş memleket. Kâfirlerin ve onların gayr-i islâmi hükümlerinin hâkim olduğu yer.

delalet-i nass / delâlet-i nass

 • Nassın delâleti. Nass'da (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte) zikredilen şeyin hükmünün, müşterek (ortak) illet sebebiyle zikredilmeyen şey hakkında da sâbit olduğuna delâlet etmesi. Bâzı âlimler delâlet-i nass'a, kıyâs-ı celî(açık kıyâs) demişlerdir.

deman

 • Heyecanlı. Hiddetli, hiddete kapılmış. (Farsça)
 • Vakit, zaman. An. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma, feryat, figân. (Farsça)
 • Heybetli, güçlü, kuvvetli, azametli, cesim. (Farsça)
 • Kükremiş. (Farsça)

destroyer

 • ing. Çok sür'atli giden küçük savaş gemisi, torpido muhribi.

dil-teşne

 • Kalbi susamış. Gönlü çok istekli, çok özlemiş. (Farsça)

diraht-ı meyvedar / diraht-ı meyvedâr

 • Meyve veren, yemişli ağaç.

diritnot

 • Büyük harp gemisi.
 • (Diritnavt) ing. Büyük harp gemisi.
 • Büyük savaş gemisi.

dühn

 • Ot, yemiş veya çiçekten çıkarılan yağ.

düman

 • Yemişin çürüklü olması.
 • Ekine su düşüp, kesilmek.

duşize

 • (Çoğulu: Duşizegân) Kız, bâkire. El değmemiş. (Farsça)

ebhel

 • Ardıç ağacının yemişi.
 • Ardıç ağacının bir nevi

ebkar-ı efkar / ebkâr-ı efkâr

 • Evvelce söylenmemiş olan fikirler.

ecza / eczâ

 • (Tekili: Cüz) Eczacılıkta kullanılan çeşitli maddeler.
 • Ciltlenmemiş kitab ve saire.
 • Cüz'ler, parçalar, kısımlar.
 • Bir kimyevi terkible vücuda gelip yanma hassası gibi böyle bir kuvvet ve te'siri haiz bulunan şey.

ef'ide-i halise / ef'ide-i hâlise

 • Temiz ve saf kalbler. Bozulmamış, tahrib edilmemiş kalbler, gönüller.

efsun / efsûn

 • Fen yolu ile tecrübe edilmemiş maddeler ve Kur'ân-ı kerîmden olmayan, mânâsız yazılar kullanmak. Mânâsı bilinmeyen ve îmânın gitmesine sebeb olan şeyleri okumak.

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

emarid

 • (Tekili: Emred) Bıyıkları terlememiş gençler.

emred / امرد

 • Henüz tüyü bitmemiş, sakalı gelmemiş olan genç.
 • Bâliğ olmamış (ergenlik çağına gelmemiş), sakalı çıkmamış parlak genç.
 • Bıyıkları yeni terlemiş genç. (Arapça)

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enber

 • Kadın tuzluğu adı verilen ufacık kara yemiş.

esim

 • (İsm. den) Günahkâr, günah işlemiş, kabahatlı, cürümlü, suçlu, yalancı kişi.

esmar

 • (Tekili: Semer) Meyveler, Yemişler.

esnaf-ı tabiin / esnaf-ı tâbiîn

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) ashabıyla görüşmüş, onlardan hadis dinlemiş, ders almış olanların oluşturduğu sınıflar.

ev-kema kal

 • Söylediği gibi. Söylendiği gibi.
 • Hadis-i Şerifi lâfzı ile aynen nakletmekte bir hata olmuşsa, mes'uliyetten kurtulmak için bu kelâm söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metninde yanlışım varsa Peygamber (A.S.M.) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu kastediyorum" demektir.

fakih / fakîh

 • (Fâkihe) Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı.
 • Şenlendiren, sevindiren.
 • Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.
 • Müctehid. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkca bildirilmemiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. İctihâd derecesine

fakihe / fâkihe

 • (Çoğulu: Fevâkih) Yemiş, yaş meyve.
 • Yaş meyve, yemiş.

fakihiyy

 • Yemiş satan kimse.

famiyy

 • Yemiş satıcı, meyve satan kimse.

faraziye

 • İspat edilmemiş düşünce, varsayım.

farziye

 • (Çoğulu: Farziyyât) Bazılarına göre kabul edilir sayılan. Mevhum ve itibarî olan. Aslı isbat edilmemiş hüküm.

fasid daire / fâsid daire

 • Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir.

ferd-i ferid / ferd-i ferîd

 • Benzeri daha hiç gelmemiş.
 • Hz. Muhammed (A.S.M.)
 • Asrın en yüksek ve en değerli Zâtı. Asırda bir gelen büyük veli.

ferdiferid / ferdiferîd

 • Benzeri görülmemiş, eşsiz.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

fevakih / fevâkih / فواكه

 • (Tekili: Fâkihe) Meyveler, yemişler, fâkiheler.
 • Meyvalar. (Arapça)
 • Yemişler. (Arapça)

filiz

 • Ağaç ve çiçek fidanı, taze sürgün.
 • Eritilip temizlenmemiş olan altun, gümüş,demir, bakır gibi külçe, ham maden.
 • Erimiş bakır.

filo

 • Birkaç savaş gemisinden mürekkep donanma parçası. Donanmanın bir kısım ve bölüğü.

gabe

 • Sık ormanlar, balta girmemiş koru ormanı.

gamir

 • Ekilmemiş, terkedilmiş ıssız yer.
 • Faydalanılmamış şey.
 • Mamur olmayan harap yer.

ganbot

 • Yapısı küçük olmakla beraber, nisbeten ağır toplarla mücehhez harp gemisi.

gaslak

 • Pişmemiş ve tuzlanmamış olan şey.

gayr-ı me'luf

 • Alışılmamış, ülfet edilmemiş.

gayr-ı mekşuf

 • Keşfedilmemiş.

gayr-ı muayyen

 • Belirlenmemiş, belirsiz.

gayr-ı müekkede

 • Tekrarlanmamış ve takviye edilmemiş.
 • Zannî ve kat'î delil ile sâbit olmayıp, Peygamberimizin (A.S.M.) bazan devam buyurdukları iş veya amel.

gayr-ı muhassal

 • Sonuçlanmamış, somutlaşmamış, elde edilmemiş.

gazanfer-i gazub

 • Kükremiş arslan.

gazub

 • (Gazab. dan) Öfkeli, kızgın, hiddetli. Kükremiş.
 • Büyük yılan.
 • Abus deve.

gerde

 • İsimlere eklenerek; etmiş, yapmış, eylemiş gibi mef'uller yapılır. (Farsça)

gulam

 • Genç, delikanlı. Bıyığı henüz bitmemiş genç.
 • Esir, hizmetçi, köle.

günahkar / günahkâr

 • Günah işlemiş olan.

güsiste

 • Kopmuş, kırılmış. (Farsça)
 • Sökülmüş, çözülmüş, gevşemiş. (Farsça)

habie / habîe

 • Görülmemiş, daha henüz keşfedilmemiş.
 • Göze görülmeyen şey.
 • Kesilmiş, parça parça olmuş.

habnadide

 • (Hâb-nâdide) Büluğa ermemiş çocuk. Erginlik çağına gelmemiş erkek veya kız. (Farsça)

hadin

 • Bir kuş cinsidir. (Hiç doymak bilmez, yediğini hemen hazmedip yine yemek ister, yüksek yerleri sever, değme yer üstüne konmaz, ağaç başlarına konup bütün yemişini yer, yemişleri kalmazsa başka yerlere gider.)

hadis-i mevzu' / hadîs-i mevzu'

 • Başkası tarafından söylendiği hâlde Peygamberimize (A.S.M.) isnad edilen hadis. Muan'an veya senedlerle tesbit edilmemiş hadistir. Manası yanlış demek değildir.

hafız / hâfız

 • Kurânı ezberlemiş kimse.

hali / halî

 • Gamsız, kedersiz, gailesiz, dertsiz.
 • Evlenmemiş erkek, bekâr adam.

halid bin sinan

 • Benî Abes kabilesinin Bin-Bagis'ten ehl-i tevhid bir zat olup; Hz. Peygamber Efendimiz, bu zat hakkında: "O bir nebi idi, fakat onun kavmi onu zâyi etti" buyurmuşlardır. Kendisi Peygamberimizin zamanına yetişememiştir.

haliyyat

 • (Tekili: Haliye) Bekâr kadınlar, evlenmemiş kızlar.

haliyye

 • Bağından boşanmış deve.
 • Yabancı bir yavru emziren deve.
 • Büyük gemi.
 • Arı kovanı.
 • Ahlâktan kinâyedir.
 • (Çoğulu: Haliyyât) Bekâr kadın, evlenmemiş kız.

ham

 • Olmamış, pişmemiş, çiğ. (Farsça)
 • Nâfile, beyhude, boşuboşuna. (Farsça)
 • İşlenmemiş, üzerinde çalışılmamış. (Farsça)
 • Acemi kimse, tecrübesiz. Terbiye görmemiş kişi. (Farsça)

haraid

 • (Tekili: Harîde) Kızlar, bâkireler.
 • Delinmemiş inciler.

harf

 • Yemiş toplama.

haric

 • Günahkâr, günah işlemiş. Allahın emrini dinlememiş olan.

harid

 • (Çoğulu: Harâid) Kız, evlenmemiş kız.
 • Delinmemiş inci.

harif

 • Yemiş toplayan.

harikulade / harikulâde

 • Olağanüstü, eşi görülmemiş.

harnub

 • Keçiboynuzu adı verilen bir cins yemiş.

harraka

 • Eskiden düşman gemilerini veya düşman şehirlerini ateşlemek için, yakıcı âletlerle donatılmış olan harp gemisi.

harrub

 • "Keçiboynuzu" adı verilen bir yemiş cinsi.

haşib

 • Yoğun, kalın.
 • Tam düzelmemiş olan kılıç.
 • Süslü, zinetli.

hasret-keş

 • Özlemiş, özleyen, hasret çeken. (Farsça)

haste / hâste / خواسته

 • İstemiş. (Farsça)
 • İstek. (Farsça)

hatt / خط

 • Çizgi. (Arapça)
 • Yol. (Arapça)
 • Yeni terlemiş bıyık. (Arapça)

hiff

 • Yağmurunu döküp hafiflemiş bulut.
 • Biçilmediğinden tanesi dağılmış ekin.
 • Bir nevi balık.

hılfe

 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.
 • Biri gidip diğeri geriye gelmek.
 • Biçildikten veya yandıktan sonra biten ot.
 • Sonra biten yemiş.

hınziz / hınzîz

 • (Çoğulu: Hanâzız) Enenmemiş veya enenmiş erkek davar.

hisse-i şayia / hisse-i şâyia

 • Fık: Müşterek bir malın her bir cüz'üne sirayet eden hisse, pay.
 • Ortaklar arasında taksim edilmemiş olan müşterek mal. Meselâ: Bir kitaba, bir kaç kişi ortak ve taksim de mümkün değil ise; her hissedarın kitabın umumuna sahip olması.
 • Bir şeye ortak olanların taksim edilmemiş paylarından her biri; ortak mülkiyet.

hışt-ı ham

 • Ham kerpiç. Tam pişmemiş kerpiç. Güneşte kurutulan kerpiç.

hudayinabit

 • Ekilmeden biten ot veya ağaç.
 • Hiç bir talim ve terbiye görmemiş adam.

hukerde

 • Terlemiş. (Farsça)

hurfe

 • Bir yere toplanmış yemiş.
 • Baklet-ül hamkâ otu.

hurnub

 • Keçiboynuzu dedikleri yemiş.

hurub

 • Keçiboynuzu adı verilen yemiş.

hutur etmemiş

 • Gelmemiş, hatıra gelmemiş.

huygerde

 • Terlemiş. (Farsça)
 • Adet edinmiş, huy hâline getirmiş, alışmış. (Farsça)

ibda'

 • Cenab-ı Hakkın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı.
 • Misli gelmemiş bir eser meydana koymak, icâd, ("İbda', ihdâs, ihtirâ, icâd, sun', halk, tekvin" kelimeleri birbirine yakın mânâdadırlar.)
 • Edb: Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek.

ibn-i mes'ud

 • Ebu Abdurrahman Abdullah Bin Mes'ud da denir. (R.A.)şeref-i İslâm ile müşerref olanların altıncısıdır. Bütün gazvelere iştirak etmiştir. Dâimî surette huzur-u Risalette bulunduğundan Kur'an-ı Kerim'i herkesten iyi öğrendiği gibi, pekçok hadis de işitmiş ve ezberlemişti. Kur'an-ı Kerim'i en evvel Mek

ibn-i teymiye

 • (Hi: 661-728) Diğer adı Ahmed bin Abdülhalim Harranî'dir. Hanbelî fıkıh ve hadis âlimi olarak bilinir. Bazı mes'elelerde ifrata kaydığından cumhur-u ulemaca hüsn-ü kabul görmemiştir.

ibtidai / ibtidaî

 • Başlangıca ait, en önce olarak. İlk, evvelâ.
 • Ham, işlenmemiş.
 • İlk tahsil veren okul. (Daha da evvel bunun yerine "Sıbyan Mektebi" tabiri kullanılırdı.)

ictihad / ictihâd

 • İnsan gücünün yettiği kadar zahmet çekerek, çalışma. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan işlerin hükümlerini açıkça bildirilenlere benzeterek meydana çıkarma.

idrik

 • Dağlarda çok olan bir yemiş.

ihya-yi mevat

 • İşlenmemiş toprağı, ekin için elverişli bir hâle getirme.

ikale / ikâle

 • İki tarafın isteğiyle alışverişi bozmak.
 • Dememiş iken "dedim" diye iddia etmek.

iktidab

 • Bir şeyi kendisi için kesmek.
 • Henüz öğretilmemiş deveye binmek.
 • İrticâlen söz söylemek.
 • Edb: Şâir, kasidesinden teşbihi keserek maksadına, yani medhettiğinin medhine geçmek.

imam-ı ca'fer-i sadık / imam-ı ca'fer-i sâdık

 • (Hi: 83-148) Hazret-i Ali'nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir'in soyundandır. Mânevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: "Kim nefsi için nefsi ile mücâhede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile müc

ina'

 • Yemiş toplama zamanı gelme.

inşaiyyat

 • (Tekili: İnşâi) İşitilmemiş ve duyulmamış sözlerden yapılan cümleler.

iplikhane

 • Eskiden suç işlemiş kimselerin hapsedilip çalıştırıldıkları yere verilen addır.
 • Gemilere lüzumlu halatlarla yelken bezini yapan eski bir deniz müessesenin adı idi.

işporta

 • (Arnavutça) Seyyar satıcı tezgahı.
 • Yayvan yemiş sepeti.

iştikak

 • Türemek. Bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münâsebetleri, meydana gelişleri.
 • Çatallaşmak. Yarılmış bir şeyin bir şıkkını almak.
 • Edb: Aynı kökten türemiş olan birkaç kelimeyi bir araya getirme sanatı. Misaller:(Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i

istinbat / istinbât

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş hükümleri, bilgileri, açıkça bildirilenlere benzeterek, meydana çıkarmak.

istitraf

 • (Turfe. den) Hiç görülmemiş bir şey sayma.
 • Şubelendirme, dallandırma.

jıyan

 • Kükremiş, kızgın. (Ey yâreli şir-i jiyan, bu hâb-ı gafletten uyan.) (Farsça)

jiyan / jiyân / ژیان

 • Kızgın, kükremiş, hışımlı. (Bu tabir, ekseriyetle arslanlar hakkında kullanılır.) (Farsça)
 • Kükremiş.
 • Kükremiş. (Farsça)
 • Kızgın. (Farsça)

kabail

 • (Tekili: Kabile) Kabileler. Bir soydan türemiş cemaatler, silsileler.

kabile

 • Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.

kahame

 • İlerlemiş yaşlılık.

kalita

 • ing. Eskiden kalyon cinsinden yük gemisi.

kaykaban

 • İğde yemişi gibi akça yemişi olan bir ağaç.

kaziye-i mümkine ve mutlaka

 • Sınırları belirlenmemiş imkân dahilindeki hüküm.

kebas

 • Misvak ağacının yemişi.
 • Bir şeyin kokup bozulması.

kebir / kebîr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığından önce yokluk geçmemiş olan.

keşti-i gam / keştî-i gam

 • Gam gemisi.
 • Mc: Bu dünya.

keşti-i nuh-u selamet / keşti-i nuh-u selâmet

 • Esenliğe, güvenliğe ulaştıran Nuh'un gemisi.

kırtale

 • (Çoğulu: Kırtâl) Yemiş toplamakta kullanılan sepet.

kıtaf

 • Bağdan üzüm kesecek ve ağaçtan yemiş devşirecek vakit.

kıtf

 • Üzüm salkımı. Salkım.
 • Toplanmış yemiş.

kruvazör

 • Daha ziyade toplarla mücehhez açık denizlerde emniyeti te'min etmek ve konvoyları korumakla vazifeli süratli harp gemisi. (Fransızca)

küds

 • Dövülmemiş harman.

kühenpir

 • Yaşı ilerlemiş. Çok yaşlı, ihtiyar. (Farsça)

kürsüf

 • Evlenmemiş (bâkire) kızların yalnız hayz zamânında, evli veya dul kadınların ise her zaman, edep yerine koydukları ve koku sürdükleri bez veya saf nebâtî pamuk.

kutafe

 • Toplarken düşüp dökülen üzüm ve yemiş döküntüsü.

lagb

 • Zahmet, meşakkat.
 • Güve yemiş kuş kanadı.
 • Zayıf adam.

laşe

 • Cife. Kokmuş et parçası.
 • Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri.
 • Yenilmesi şer'an haram olan ölmüş hayvan.
 • Zayıf ve cılız hayvan.
 • Mc: Kıyıda

layıha-i kanuniye / lâyıha-i kanuniye

 • Huk: Henüz tasdik edilmemiş kanun tasarısı.

ledün

 • İnd kelimesi gibi, zaman ve mekân zarfıdır.Hel-i istifhâmiye mânasına geldiği de vaki'dir. Kamus Müellifine göre ledün ile leda, aynı şeydir. Başkaları ise tefrik etmişlerdir. Demişlerdir ki: Ledün kelimesi zaman ve mekânın evvel ve ibtidasından muteberdir. Onun için ekseri harf-i cer olan "min" kel

lethurde

 • Dayak yemiş, dövülmüş, kötek yemiş. (Farsça)

lombar

 • ing. Harp gemisinin topun ağzı önündeki deliği.

mabguz

 • (Bugz. dan) Nefret ve buğzedilmiş. Sevilmemiş.

mahmudiye

 • Sultan 2. Mahmud adına yapılan ve kalyon büyüklüğünde olan eski bir harp gemisi.
 • Sultan 1. Mahmud zamanında basılan 23 ayar altın.
 • Sultan 2. Mahmud zamanında basılan ve yirmibeş gümüş kuruş değerinde olan ince altın sikke.

mahref

 • Bostan. Hurmalık.
 • Yemiş sepeti.

mahzuf

 • Silinmiş; var olup da söylenmemiş lafız.

makduh

 • (Kadh. den) Beğenilmemiş, ayıp.

makit / makît

 • Buğz edilmiş. Mebğuz. Nefret edilmiş, sevilmemiş, menfur.

mal-i mütekavvim

 • Huk: İki mânada kullanılır: Birisi, intifâı mübah olan şeydir. Diğeri, mâl-i mührez demektir. Meselâ, denizde iken balık gayr-i mütekavvim olup, tutmak ile ihraz olundukta, mâl-i mütekavvim olur. İntifâı mübah olmayan mal veya elde edilmemiş olan mal gayr-ı mütekavvimdir. Şirâ ile intifa' mübah oldu

mande

 • Kalmış, gitmemiş olan. (Farsça)

maşaallah / mâşâallah

 • Allah dilemiş ve ne güzel yapmış ve Allah nazardan saklasın gibi anlamlara gelen ve beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz.

mebguz

 • Sevilmemiş. Buğzedilmiş. Nefret edilmiş.

mekteb-i harbiye

 • Harp okulu; Harp Akademisi.

merd

 • Misvak ağacının yemişi.
 • Emmek.
 • Silmek. Mesh etmek.

merdud / merdûd / مردود

 • Reddolunmuş. Kabul edilmemiş. Geri döndürülmüş. Kovulmuş. (Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduddur.)
 • Reddedilmiş, kabul edilmemiş. (Arapça)

meskut

 • Söylenmemiş. Sükut edilmiş. Hakkında bir şey söylenmemiş.

mevat

 • (Mevt. den) Cansız şeyler. Sürülmemiş topraklar.
 • Sahibsiz yerler.

mevat arazi / mevât arâzi

 • Ölü arâzi. Bir kimsenin mülkünde bulunmayan, mer'a, baltalık ve harman yeri olarak kimseye verilmemiş olan ve gür sesli bir kimsenin köy ve kasaba evlerinin son bulduğu yerden bağırıp sesi duyulmayacak derecede köy ve kasabadan uzak yâni tahmînen yarım saatlik uzaklıkta olan dağlık, taşlık, kıraç, o

mevati / mevatî

 • Mevâta yani cansız şeye ait, bununla alâkalı.
 • İşlenmemiş toprağa ait.

mevla / mevlâ

 • Yardımcı ve koruyucu olan Allahü teâlâ.
 • Sevgili, sevilen.
 • Âzâd edilmemiş, serbest bırakılmamış köle ve câriyenin sâhibi, efendisi.
 • Âzâd edilmiş köle.
 • Kölesini âzâd etmiş olan kimse.

meyve

 • (Çoğulu: Meyvecât) Meyva, yemiş. (Farsça)

meyve-i huşk

 • Kuru yemiş.

meyvebar

 • Yemiş veren, meyveli. (Farsça)

meyvecat

 • (Tekili: Meyve) Yemişler, meyveler. (Farsça)

meyvedar

 • Yemişli, meyveli, meyve veren. (Farsça)

meyvefüruş

 • Meyve satan, yemiş satan. Manav. (Farsça)

meyveha

 • (Tekili: Meyve) Meyveler, yemişler. (Farsça)

mezd

 • Misvak ağacının yemişi.

mezheb imamı / mezheb imâmı

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshâb-ı kirâmdan işiterek veya nakl ile toplayan, açıkça bildirilmemiş olanları da, kendi koydukları usûllere (metod) göre açıkça bildirilmiş olanlara benzeterek çıkaran derin âlim, mutlak müctehîd.

mezmum / mezmûm

 • Yerilmiş, beğenilmemiş ayıplanmış.
 • Yerilen, kötülenen, beğenilmemiş, çirkin.

mihref

 • (Çoğulu: Meharif) İçine yemiş koydukları kap.

mişmiş

 • Zerdali yemişi.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

muallak

 • Askıda. Hakkında karar verilmemiş, hallolunmamış.
 • Havada boşta duran.
 • Sürüncemede kalmış iş.
 • Edb: Açık hece, bir vokalle okunan hece.

mualleka

 • (Çoğulu: Muallekat) Askılar. Henüz karar verilmemiş olanlar.
 • Kocası kaybolan kadın.
 • İslâmiyet'ten evvel Arabların meşhur edib ve şâirlerinin Kâbe duvarına astıkları yazılar ve şiirler.

mübdi'

 • Nümune ve benzeri yokken bir şeyi yeni olarak keşfeden. Benzeri görülmemiş bir iş veya eser ortaya koyan.
 • Edb: Kimsenin söylemediği yeni bir şiir veya nesir söyleyen.

mücerred

 • (Çoğulu: Mücerredât) Yalnız, tek.
 • Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
 • Çıplak, soyulmuş.
 • Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
 • Edb: Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

mücrim

 • Cürüm ve kabahat işlemiş olan. Suçlu.

mücrimin / mücrimîn

 • (Tekili: Mücrim) Mücrimler, suçlular. Cürüm işlemiş olan kimseler.

müeyyed

 • Te'yid edilmiş. Doğrulanmış. Kuvvetlendirilmiş. Sağlam. Sağlamlaştırılmış. Tekzib edilmemiş. Yardım görmüş.

müflis

 • İflâs eden.
 • Dünyâda iken insanların haklarını yemiş, onları dövmüş, sıkıntı ve eziyet vermiş; bu sebeblerle âhirette hesâblar görülürken, hakkı olanlara bütün günahları verilip, hiç sevâbı kalmayan ve hak sâhiplerinin günâhlarını yüklenerek, Cehennemlik olan kimse.

muhazara

 • Yemiş olmadan henüz ham iken satmak.

mühmel

 • İhmâl edilmiş. Bırakılmış. Kıymet verilmemiş. Bakılmamış.
 • Mânasız ve boş söz, cümle. Sonraya atılmış.
 • Boşlanmış.
 • Edb: Noktasız harf, noktasız harflerle yazılmış olan.
 • Ebcedde: Noktasız harflerin hesabı ile çıkan tarih.

muhrib

 • Harp gemisi. Torpidoları avlayan ve hızla giden bir nevi harp gemisi.

mukır / mûkır

 • Yemişinin çokluğundan dolayı dalları sarkmış olan ağaç.

mültemis

 • (Çoğulu: Mültemisin) (Lems. den) Kayıran, iltimas eden.

mültemisin / mültemisîn

 • (Tekili: Mültemis) İltimas edenler, kayıranlar. Biri için aracılık edip işinin görülmesini dileyenler.

münkemişe

 • (Bak: MÜNKEMİŞ)

mürahıka / mürâhıka

 • Dokuz yaşına girdiği hâlde henüz bâliğa olmamış yâni ergenlik çağına gelmemiş kız çocuğu.

mürd

 • (Tekili: Emrüd) Sakalı belirmemiş genç yiğitler.

müşemmes

 • (şems. den) Güneşlemiş, güneş görmüş. Çok güneşli.

müştak / مُشْتَقْ

 • Türemiş olan (kelime).

müştakk

 • Başka bir kelimeden çıkmış, türemiş.
 • (Müştak) (Şakk. dan) Gr: Başka kelimeden ayrılmış, başka kelimeden çıkmış, türemiş.
 • İştikak etmiş, aralarında mâna ve terkib ciheti ile münâsebet; siga ciheti ile mugayeret olmak üzere diğer kelimeden ihraç olunmuş kelime.
 • Türemiş.

müştakkat

 • (Tekili: Müştakk) (şakk. dan) Türemiş kelimeler.

müştakkun minh

 • (Şakk. dan) Kendisinden diğer bir kelime türemiş olan asıl kelime.

müştekat

 • Türemiş kelimeler. Bir kökten ayrılmış kelimeler.

müsterhi / müsterhî

 • (Reha. dan) Gevşek, sarkık, gevşemiş.

mutavattın

 • Yerleşmiş. Vatan eylemiş. Vatan eyleyen.

mütedahil

 • İç içe, birbirinin içine girmiş vaziyette olan. Karışan.
 • Ödenmemiş, gecikmiş maaş.

müteessif

 • Sevmemiş, hoşlanmamış. Elem ve keder etmiş.
 • Eseflenen, teessüf eden, kederlenen.

mütefessih

 • (Füshat. den) Genişleyen, bollaşan, genişlemiş olan.

müterakki / müterakkî

 • Yükselmiş, terakki etmiş, ilerlemiş olan.
 • İlerlemiş, terakki etmiş.

mutlak müctehid / mutlak müctehîd

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümleri ve mes'eleleri, açık olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. Ehl-i sünnetin ameldeki mezheb imâmlarından her biri.

na-balig

 • Henüz büluğa ermemiş, daha bâliğ olmamış. (Farsça)
 • Erişmemiş, yetişmemiş. (Farsça)

na-besud

 • El dokunulmamış, el değmemiş, yeni şey. (Farsça)

na-deride

 • Delinmemiş, delik açılmamış. (Farsça)

na-dide

 • Az bulunur, çok değerli. Az görülen, görülmemiş. (Farsça)

na-endişide / na-endişîde

 • Düşünülmemiş. (Farsça)

na-hast

 • İsteksiz. İstenilmemiş. İstemeden. (Farsça)

na-ma'lum

 • Bilinmiyen, bilinmemiş, ma'lum olmayan. (Farsça)

na-matbu

 • Basılmamış, tab edilmemiş yazı. (Farsça)

na-mesbuk

 • Benzeri hiç olmamış, geçmemiş. (Farsça)

na-meşhud

 • Gözle görülmemiş, şâhit olunmamış. (Farsça)

na-mesmu'

 • İşitilmeğe değmez. (Farsça)
 • İşitilmemiş, duyulmamış. (Farsça)

na-mestur

 • Açık, meydanda, âşikâr. (Farsça)
 • Örtülmemiş. (Farsça)

na-meysur

 • Ele geçirememiş. Elde edememiş. (Farsça)
 • İşi kolaylaştırılmış. (Farsça)

na-mühezzeb

 • Terbiye görmemiş, ıslah edilmemiş. (Farsça)

na-müvecceh

 • Yöneltilmemiş, tevcih edilmemiş. (Farsça)

na-puhte

 • Ham, çiğ, pişmemiş. (Farsça)
 • Mc: Acemi, tecrübesiz, toy. (Farsça)

na-refte

 • Gidilmemiş, geçilmemiş. Kimsenin gidip geçmediği yer. (Farsça)

na-resa

 • Yetişmemiş, ham. (Farsça)
 • Uygun ve münasib olmayan. (Farsça)

na-reşid

 • Kemâle ermemiş, olgunlaşmamış. (Farsça)

na-reside

 • Yetişmemiş, körpe.
 • Büluğa ermemiş.

na-sazkar / na-sazkâr

 • Uygun görmeyen, muhâlif. (Farsça)
 • Beklenmemiş, işitilmemiş. (Farsça)
 • Münâsebetsiz işle uğraşan. (Farsça)

na-sencide

 • Ölçülmemiş, tartılmamış. (Farsça)
 • İyi düşünülmemiş. (Farsça)
 • Değerlenmemiş. (Farsça)

na-şinide

 • Duyulmamış, işitilmemiş. (Farsça)

na-şita

 • Sabahtan beri hiç bir şey yememiş olma. (Farsça)

na-sude

 • Dinlenmemiş, istirahat etmemiş. (Farsça)

na-süfte

 • Delinmemiş, deliksiz. (Farsça)

na-tamam

 • Tamamlanmamış, bitmemiş, yarı kalmış. (Farsça)

na-teraş

 • Mc: Terbiye görmemiş, kaba saba. Yontulmamış.

na-tıraş

 • Yontulmamış, tıraş olmamış, terbiye görmemiş. Ham, kaba. (Farsça)

nagfa

 • Ceviz ağacına benzer bir ağacın adıdır ve Beyrut dağlarında olur; dut gibi yemiş verir.

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

nakş-bendi / nakş-bendî

 • Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş-bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan. (Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat'ında demiş ki: "Ha (Farsça)

namesbuk / nâmesbûk / نامسبوق

 • Olmamış, geçmemiş, cereyan etmemiş. (Farsça - Arapça)

namurad / nâmurad / نامراد

 • Muradına ermemiş. (Farsça - Arapça)

nazari / nazarî

 • Nazara ve düşünceye ait. Yalnız görüş ve düşünce hâlinde bulunan ve tatbik edilmemiş hâlde olan bilgi.

nazariyat / nazariyât / نَظَرِيَاتْ / nazarîyat

 • Teoriler, doğruluğu ispat edilmemiş görüşler.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazariyat-ı diniye / nazariyât-ı dîniye / نَظَرِيَاتِ دِينِيَه

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazariyat-ı şer'iye / nazariyât-ı şer'iye

 • Dinin teori düzeyinde olup kesinleşmemiş hususları.

nazariyyat / nazariyyât

 • (Tekili: Nazariye) Görüşler. Düşünceler. Doğruluğu isbat edilmemiş ilmi görüşler.

nebik

 • (Çoğulu: Nebâyık) Sedir ağacının yemişi.

nebiy-yi ümmi / nebiy-yi ümmî

 • Okuma ve yazma bilmeyen peygamber; yani beşerî ilimleri tahsil etmemiş ve ilmi İlâhî olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nefaz

 • Ağaçtan kendi düşen yemiş ve yaprak.

nefl

 • Sevab için yapılan ibâdet. Emredilmemiş, farz veya vâcib olmadan yapılan ibadet. Nâfile.
 • Birisine ganimet malı veya atiyye, ihsan vermek.
 • Yemin etmek.

neib

 • Karga sesi.
 • Ağaçtan yemiş indirmek.
 • Süt sağmak.

nekahet devri

 • Hastalıktan yeni kalkmış fakat tamamıyla iyileşmemiş kimsenin hâli.

nekir

 • Bilinmemiş olan. Muayyen olmayan.
 • Mezarda iki sual meleğinden birisinin adı. (Diğerininki; münkerdir)

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.

nemrud

 • Zâlim ve gaddar olarak tanınmış ve Allaha karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış bir kralın ismidir. Milâddan evvel 2640 yılında yaşadığı sanılmaktadır. Peygamber İbrahim Aleyhisselâm zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak yakmak istemiş, mu'cize ile İbrahim Aleyhisselâm ateşten kurtulmuştur. Bâb

neşşal

 • Pişmemiş yemeğe saldıran.

nevbave

 • Yeni yeşillik. (Farsça)
 • Turfanda yemiş. (Farsça)
 • Hediye, armağan. (Farsça)

neyy

 • Pişmemiş çiğ et vs.
 • Devenin semiz olması.
 • Semiz ve besili deve.

nimpuhte

 • Tam pişmemiş, yarı pişmiş. (Farsça)

nimsüfte

 • Yarım olarak söylenmiş, tam denmemiş. (Farsça)

nülk

 • Alıç adı verilen dağ yemişi.

nuzc

 • Yemişin tam olarak yetişmesi, olgunlaşması.
 • Etin kemikten dökülür derece pişmesi.

rabia-i adeviye

 • (Hi: 95 - 185) Basra'lı bir hatun. Bütün hayatını dine hizmet için vakfetmiş, zengin kimseler evlenmek teklifinde bulundukları halde; "Allah'ı anmaktan, dine hizmetten beni alıkor" fikri ile reddetmiş, fakirliği ve istiğnayı kabul edip dine hizmetten vaz geçmemiştir. Talebe okutmuş meşhur bir veliye

rampacı

 • Eski deniz muharebelerinde yakından dövüşerek zabtedilmek istenilen bir düşman gemisine hücumla borda bordaya gelindiği sırada düşman gemisindeki askerlerin vuku bulacak hücumunu menetmek için güverteye yayılan silâhendazlar.

rasi / rasî

 • Kımıldamıyan, sâbit.
 • Lenger atmış olan gemi. Demirlemiş gemi.

re'y yolu

 • Kıyas yolu. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş bir işin hükmünü buna benziyen ve açıkça bildirilen başka bir işin hükmüne benzeterek bulma yolu.

reh-i narefte

 • Gidilmemiş yol.

rekye

 • (Çoğulu: Rekâyâ-Rekâ) Örülmemiş kuyu.

remgerde

 • Titremiş. (Farsça)
 • Ürkek, ürkmüş. (Farsça)

ric'i talak / ric'î talâk

 • Geri dönülebilen talâk (boşanma). Zevceye yaklaştıktan sonra sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivâza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh ed ilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık) lafız

ruham-ı ham / ruham-ı hâm

 • İşlenmemiş mermer.

rümman

 • Nar denilen yemiş.

sabi / sabî

 • Henüz süt emen çocuk.
 • Büluğ çağına gelmemiş olan çocuk.
 • Üç yaşını tamamlamayan erkek çocuk.
 • Henüz süt emen çocuk.
 • Büluğ çağına gelmemiş olan çocuk.
 • Üç yaşını doldurmayan erkek çocuk.
 • Ergenlik çağına gelmemiş çocuk.
 • Bülûğ (ergenlik) çağına gelmemiş oğlan çocuğu. Kıza sabiyye denir.

sabiyye

 • Büluğa ermemiş veya memeden kesilmemiş kız çocuk.

saderu

 • (Çoğulu: Sâderuyân) Yüzünde tüy bitmemiş genç delikanlı. (Farsça)

sagir

 • Küçük, ufak. Büluğa ermemiş çocuk.

sahib-i tertib / sâhib-i tertîb

 • Tertîb sâhibi. Üzerinde kazâya kalmış namaz borcu bulunmayan veya kazâya kalmış namazların toplamı beş vakti geçmemiş bulunan ve namazda sırayı gözetmesi gereken kimse.

şahik-ul-cebel / şâhik-ul-cebel

 • Dağda, çölde veya baskı ve zulüm rejimleri altında yaşayıp da peygamberleri ve onların getirdikleri dinleri işitmemiş kimseler.

şakife

 • (Çoğulu: Şukuf) Su dökülmemiş saksı parçası.

salsal / salsâl

 • Pişmemiş kuru çamur... Pişmiş gibi kurumuş çamur.

samir

 • Yemişli, meyvalı ağaç.

sarim

 • Kesilmiş.
 • Biçilmiş ekin, döğülmemiş harman.

sebike-i hak

 • Hak külçesi.
 • Mc: İşlenmemiş külçe halindeki altın kıymetinin zâhiren görünmemesi gibi; hakkın bâtıl ile mücadelesinin olmadığı zamanda, hakkın kıymet ve lüzumu derecesinin bir cihette bilinememesi.

sefine-i arz

 • Dünya gemisi; uzayda yüzen yerküre.

sefine-i hayat

 • Hayat gemisi.

sefine-i necat

 • Kurtuluş gemisi.

sefine-i nuh / sefîne-i nûh

 • Nuh'un gemisi.
 • Hz. Nuh'un (A.S.) gemisi.
 • Nûh'un (aleyhisselâm) tûfân sırasında bindiği gemisi.

sefine-i sa'y

 • Çalışma gemisi (çalışmak, gemiye benzetilmiş).

sefine-i sultaniye

 • Hükümdarlık gemisi.

sefine-i tüccariye

 • Ticaret gemisi.

sefine-i vücud

 • Vücut gemisi.

sehil

 • Bükülmemiş iplik.
 • Bir kat bükülmüş iplik.
 • İpliği bir kat olan bez.
 • Eşeğin göğsünden gelen hırıltı.

selefiye

 • İtikadca Ehl-i Sünnet Mezhebi üzerinde olan Sahabe ve Tâbiîn'in gittikleri yol. Ve bu yolda giden fakihler, muhaddisler ve bu mezhebden olanlar.
 • Cenab-ı Hakk'ın varlığında ve diğer hususlarda Kur'an-ı Kerim aşikâr ne söylemiş ise aynen kabul edenler. Bunlara "Eseriyye" de denir.

semar

 • Meyva, yemiş.

semer

 • Meyve, yemiş mahsul. Verim. Netice.

semeredar / semeredâr

 • Verimli, semereli, kârlı. (Farsça)
 • Yemiş veren. (Farsça)

semir

 • Meyvalı, yemişli. Meyva veren.
 • Sinici olan su.

semra'

 • Yemişli ağaç. Meyveli ağaç.

sene-i rumiye

 • Garp Milâdi takvimini yani Efrenci takvimini kabul etmemiş olan Şark Hristiyanları için 14 Ocak tarihinden başlayan ve eskiden 1 Mart tarihinde başlayan Rumi sene.

şerab / şerâb

 • Alkollü içkilerden. Pişmemiş üzüm suyunun havasız fıçılarda durmasıyla gaz habbeleri (kabarcıkları) ve köpük çıkararak kokuşup mayalanması netîcesinde meydana gelen ve içilince sarhoş eden içki. Hamr.

şercele

 • Yemiş kabı.

sevad-ı a'zam

 • Büyük şehir.
 • Mekke-i Mükerreme.
 • İnsanların ekseriyeti. (Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun? diyenlere cevaben: Ben sevad-ı azama tâbi olmak isterim, sevad-ı azam ise; bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tâbi olmak istemem, demişlerdir.) (Tarihçe-i Ha

şezre

 • (Çoğulu: Şezerât-Şüzur) İşlenmemiş ham altun.
 • Süs için asılan inci ve altun.

simar

 • (Tekili: Semere) Meyveler, yemişler.
 • Mc: Faydalar.

şir-i jiyan / şîr-i jiyan

 • Kükremiş aslan.
 • Kükremiş aslan.

sıram

 • Hurma ve yemiş toplayacak vakit.
 • Toplanmış hurma ve yemiş.

sırm

 • (Çoğulu: Esrâm-Esârım) Ağaçtan yemiş düşürmek.
 • Ekin biçmek.
 • Cem'olmuş beytler.

siyahkar / siyahkâr

 • (Çoğulu: Siyâhkârân) Günah işlemiş, suçlu. (Farsça)

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

şüzur

 • (Tekili: Şezre) Süs eşyası olarak kullanılan altun veya inci gibi şeyler.
 • İşlenmemiş madenin içinden toplanan altın parçaları.

tabi'

 • Birinin arkası sıra giden, ona uyan. Boyun eğen. İtaat eden.
 • Gr: Kendinden evvelki kelimeye göre hareke alan.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmüş olanları, ashabını görüp, onlardan hadis dinlemiş olan.

taht-el bahir

 • Denizaltı. Denizaltı gemisi.

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Geri dönülebilen talâk. Zevceye yaklaştıktan sonra, sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivaza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh edilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık), gerekse talâk-

taravet-dar / taravet-dâr

 • (Terâvettar) Tâzece, eskimemiş, tâze. (Farsça)

tayy-ı zaman

 • Zamanı ortadan kaldırmak. Çok uzun bir zamanı pek kısa olarak görmek ve yaşamak. Meselâ: Kur'an-ı Kerimde beyan edilen "Ashab-ı Kehf" mağarada 309 sene kaldıkları halde, kendileri yarım gün veya bir gün kadar kaldıklarını söylemişlerdir.

tefaküh

 • (Fâkihe. den) Birbirlerine karşılıklı yemiş atma.
 • Mc: Şakalaşma.

tefekküh

 • Yemiş toplayıp vermek. Meyvedar olmak. Meyvelenmek.
 • Pişman olmak.
 • Pek hoşlanıp hayrette kalmak.

tefkih

 • Hayrete düşürme.
 • Hoşlandırma.
 • Yemiş yedirme.

telfik-i mezahib

 • Dinî bir mes'elede, hak mezheblerin aynı o mes'ele hakkındaki zıd görüşleri cem'etmekle bir mezheb yapmak. Bu zıd görüşlerle amel etmeyi caiz görür. Fukaha ise bu tarzı caiz görmemişlerdir.Tevhid-i mezahib ise: Hak mezheblerin mes'eleleri arasında, tercih yoluyla bazı mes'elelerini alıp bir mezheb y

tenevvüme

 • (Çoğulu: Tünüm) Kırlarda yetişen küçük yemişli bir ağaç.

tertib sahibi / tertîb sâhibi

 • Üzerinde kazâya kalmış namaz borcu bulunmayan veya kazâya kalmış namazların toplamı beş vakti geçmemiş bulunan ve namazda sırayı gözetmesi gereken kimse.

tesmir

 • (Semer. den) İktisad ederek malın çoğalması.
 • Ağaçların çiçeklerini döküp yemiş bağlaması.

tille

 • İşlenmemiş altın. (Farsça)

tuhfe

 • Turfanda şey.
 • Görülmemiş yeni çıkan. Yeni.
 • Hediye, armağan.

turfa / طرفه

 • Yepyeni, görülmemiş şey. (Arapça)

turfe

 • Görülmemiş, tuhaf, yeni şey. Şaşılacak şey.

ukul-ü aşere

 • Bazı eski felsefecilere göre kâinatı idare eden on akıl; birincisi Allah'ın yarattığı akıl, diğerleri de ondan türemiş akıllar.

ümmi / ümmî

 • Anasından doğduğu gibi kalmış ve tahsil görmemiş, mekteb ve medresede okumamış kimse. Yazı yazmak bilmeyen. (Ümmi ile câhil arasında fark vardır. Ümmi yalnız okuyup yazmak bilmiyendir. Câhil ise, okuyup yazmak bilse de, bir şey bilmiyen kimsedir, her ümmi câhil değildir.)
 • Anaya mensu
 • Okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş.
 • Kitab okumamış, yazı yazmamış, kimseden ders görmemiş kimse.

ümmilik / ümmîlik

 • Okuma-yazma bilmeme, tahsil görmemişlik.

ünuf

 • Henüz daha yedirilmemiş olan çayır.
 • (Tekili: Enf) Burunlar.

üveys-el karani / üveys-el karanî

 • Hz. Ebu Bekir ve Ömer (R.A.) devirlerinde Medine-i Münevvere'de çok hürmet gören ve Tabiînin büyüklerinden olup hadis-i şerif ile medh ü senâsı yapılan büyük bir veli. Peygamberimiz (A.S.M.) zamanında yaşamış ise de vâlidesine çok hürmetinden dolayı Peygamberimizle görüşememiş, fakat ona bütün ruh u

vedud

 • Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb-ı Hak. (Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin-i evliya: "Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları, muhabbettendir." demişler.)

vuhuş

 • (Tekili: Vahş) Vahşiler, yabaniler, ehlileşmemiş olanlar.

yelem

 • Aslâ yemişi olmayan sert ve katı ağaç.

yen'

 • Yemişin olgunlaşması.

zagak

 • Kızılcık yemişinin çekirdeği.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın