LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Elig ifadesini içeren 182 kelime bulundu...

ab-ı abisteni / ab-ı âbistenî

 • Nebatların beslenip büyümesi için zaruri olan su ve yağmur.
 • Gebeliğe sebep olan su, meni.

acz-i zati / acz-i zâtî

 • Varlığın öz niteliği olan âcizlik (ateşin öz niteliği olan sıcaklık gibi).

ahrab

 • Kulağı kesik.
 • Kulaktaki küpe deliği.

anef

 • Kabalık (inceliğin zıddıdır).

ar'are

 • Dağ başı. İki burun deliğinin arası.
 • Servi ağacı. Çocuk oyunundan bir oyun.

arş

 • Taht, yüce makam; Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.

arş ve kürs

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği iki yer.

arş-ı ala / arş-ı âlâ

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yüce yer.

arş-ı azim / arş-ı azîm

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.

arş-ı hüda / arş-ı hüdâ

 • Allah'ın büyüklüğünün ve yüceliğinin tecelli ettiği makam.

arş-ı ilahi / arş-ı ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yer (kâinatın egemenlik ve yönetim merkezi).

arşi / arşî

 • Arştan gelen; Cenab-ı Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yerden gelen.

asar-ı azamet / âsâr-ı azamet

 • Allah'ın büyüklüğünü, haşmet ve yüceliğini gösteren eserler, deliller.

asl-ı i'caz / asl-ı i'câz

 • Mu'cizeliğin aslı; insanları aczde bırakan sözün aslı, esası.

azamet-i celal / azamet-i celâl

 • Haşmet ve görkemin büyüklüğü, yüceliği.

azamet-i sani / azamet-i sâni

 • Herşeyi san'atlı ve mükemmel bir şekilde yaratan Allah'ın yüceliği, büyüklüğü.

azamet-i ulviyet

 • Kur'ân'ın erişilmez yüceliği.

barbakan

 • Emniyetle ateş etmek için sur duvarlarında açılan dar mazgal deliği. Kale kapılarının savunması için yapılan tahkimat. (Fransızca)

beligane / beligâne

 • Beliğcesine, düzgün ve fasih olarak. (Farsça)
 • Beliğ bir şekilde, noksansız ve güzel bir şekilde.

beliğane / belîğâne

 • Beliğ biçimde.

bıtna

 • Malın, paranın ve servetin ziyadeliğinden doğan sürur, sevinç.
 • Mide dolgunluğu.

bülega

 • (Tekili: Belig) Beliğ olanlar, Belâgat sâhipleri. Belâgat ilmi mütehassısları. Edebiyatçılar.
 • Belegat sahipleri, düzgün ve güzel konuşanlar, beliğ olanlar.

büzuzet-i hal / büzûzet-i hâl

 • Kıyafet pejmürdeliği, hâl perişanlığı.

car

 • Faydasız bağırıp çağırmayı ve gevezeliği ifade eder ve ekseriya mükerrer kullanılır.

cazibe-i i'caz / câzibe-i i'câz

 • Mu'cizeliğin cazibesi, çekiciliği.

celil-i layezal / celîl-i lâyezâl

 • Varlığı sürekli, haşmet ve yüceliği sonsuz olan Allah.

cemil-i zülcelal / cemîl-i zülcelâl

 • Heybeti ve yüceliği sınırsız, güzelliği sonsuz olan Allah.

cevzel

 • (Çoğulu: Cevâzil) Güvercin yavrusu.
 • İğne deliği.

cihetü'l-vahdet-i nübüvvet

 • Peygamberlik müessesesinin birlik yönü, bütün peygamberlerin ortak niteliği.

cilve-i i'caz / cilve-i i'câz

 • Mu'cizeliğin görüntüsü, yansıması.

cuhale

 • İğne deliği.

cuhr

 • Yer deliği.

delail-i i'caz / delâil-i i'câz

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren deliller (Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden Abdülkahir Cürcânî'nin belâgat ilmine dair eserine telmih vardır.).

derr

 • İyi iş. İyilik. Mahz-ı hayır.
 • Zat, kimse. Hod. Nefs. Bir kimsenin zâtı.
 • Yüzün tazeliğinin, teravetinin hastalıktan dolayı gitmesinden sonra, iyi olup düzelmesi.

dikkat-i nazar

 • İnceden inceye düşünme ve bakma. Bakış inceliği.

eblağ / اَبْلَغْ

 • En beliğ. Daha beliğ. Daha fasih. Çok beliğ.
 • En beliğ olan.

ebu-l ala-i maarri / ebu-l ala-i maarrî

 • (Mi: 973 - 1057) Kör olmasına rağmen hafızasının fevkalâdeliği ile tanınmış büyük Arap şairlerinden biridir ki, kasideleriyle meşhurdur.

esas-ı i'caz / esas-ı i'câz

 • Mu'cizeliğin esası.

et-tevvab

 • Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu' eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder.

evleviyet olmayan

 • Öncelikli olmayan; bütün imkân ve ihtimallerin önceliği eşit olan.

fazilet-i şehadet

 • Şehitlik mertebesinin yüceliği.

galsame

 • Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları.
 • Gırtlak ağzı, hançere.
 • Boğaz deliğinin başlangıcı.

hakaik-i i'caz / hakaik-i i'câz

 • Mu'cizeliğin hakikatleri, esasları.

hakikat-i salat / hakikat-i salât

 • Namazın hakikati, anlam ve niteliği.

hakimiyet-i mutlaka / hâkimiyet-i mutlaka

 • Nitelik ve niceliğe bakmaksızın her zaman ve zeminde geçerliliği olan bir egemenlik.

halife-i adile / halîfe-i âdile

 • Halîfe olacağı, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin işâreti ile anlaşılan halîfe. Hazret-i Ebû Bekr'in halîfeliği böyledir.

halife-i cabire / halîfe-i câbire

 • Halîfeliği kuvvet zoru ile ele geçiren.

hariciler / hâricîler

 • Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali'nin ordusundan ayrılarak "Hâkim ancak Allah'tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye'ye bırakmakla büyük günah işledi" di yen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm il

hark ve iltiyam / hark ve iltiyâm

 • Delinme ve deliğin kapanması.

harre

 • (Çoğulu: Hurer) Değirmenin buğday konulan deliği.

haşebiyet

 • Odunluk, odun niteliği.

hemim / hemîm

 • Ağır ağır gitmek.
 • Otun tazeliğinden dolayı parlaması.

her dem taze

 • Parlaklık ve tazeliğini dâima muhafaza eden.
 • Mc: Daima genç görülen, gençliğe heveskâr.

hilafet-i abbasiye / hilâfet-i abbâsiye

 • Abbasi hâlifeliği; Abbasiler dönemi.

hilafet-i aliye-i osmaniye / hilâfet-i aliye-i osmâniye / خِلَافَتِ عَلِيَۀِ عُثْمَانِيَه

 • Yüksek Osmanlı halifeliği.

hilafet-i arabiye

 • Arap halifeliği.

hilafet-i arziye / hilâfet-i arziye

 • Yeryüzü halifeliği; yeryüzünde Allah'ın izni dairesinde ve Onun adına icraatta bulunma şeklinde, insana verilen görev.

hilafet-i islamiye / hilâfet-i islâmiye

 • İslâm halifeliği.

hilafet-i osmaniye / hilâfet-i osmâniye

 • Osmanlı halifeliği.

hilafet-i zemin / hilâfet-i zemin

 • Yeryüzü halifeliği.

hilafetpenah

 • Hilafetin dayanak yeri. Halifeliği haiz bulunan, hilafeti koruyan kimse. Halife, padişah. (Farsça)

hudavendigar / hudavendigâr

 • Hükümdar, âmir, efendi, sahib. (Farsça)
 • Osmanlı padişahlarından 1. Murad Han Gazi'nin (1362 - 1389) lâkabıdır ve bu sebeple, şehzadeliğinde valilik yaptığı Bursa vilâyetine de Cumhuriyete kadar bu nam verilmişti. (Farsça)

hurbe

 • (Çoğulu: Hureb) Kalça kemiğinin deliği.
 • Her yuvarlak delik.

hurdedani / hurdedanî

 • Nükte ve inceliği anlıyan, dikkatli kimse. (Farsça)

hurt

 • (Çoğulu: Hurut-Ahrât) Balta. İğne deliği, balta deliği, kulak deliği.

huruf-u mukattaa

 • Bazı sûre başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre niteliğinde olan harfler (Yâ sin, Elif lâm mim, Ha mim vb.).

hury

 • Değirmen deliği.

i'caz-ı kur'an / î'câz-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın mu'cizeliği.

i'cazi / i'câzî / اِعْجَاز۪ي

 • Mu'cizeliğe dair.
 • Mu'cizeliğe dâir.

i'la-yı kelimetullah / i'lâ-yı kelimetullah

 • İslâm esaslarını ve yüceliğini yaymak için gösterilen gayret, bu gaye ile yapılan cihat.

icaz-ı i'cazi / îcâz-ı i'câzî

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren vecizliği, özlü söz şeklindeki ifade tarzı.

idrak ettirmek

 • Yaşatmak, değer ve yüceliğini göstermek.

ihlil

 • Erkek tenasül organının deliği, sidik yolu. Sidik deliği.
 • Kadınlarda memede sütün aktığı yer.

ihsanperver

 • İhsan edici. İyiliği çok sever. (İhsan ihsandır, eğer nev'e olsa veya muhtaca ve fakire olsa. Sehavet o vakit tam sehavettir, eğer millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder. Çingeneliğe alıştırır. Elhasıl, millet bâkidir (Farsça)

ilik

 • t. Elbisenin düğme geçmeye mahsus deliği.
 • Kemiğin içinde bulunan madde.

imam-ı gazali / imam-ı gazalî

 • Ahirete irtihâli Hi: 505 dir. "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Muhammed Gazalî" diye anılır. O zamanın felsefesinin bâtıl akidelerini red ve cerh ederek Kur'anın eşsizliğini ve hakkaniyet ve mu'cizeliğini isbat etmiş pek çok eserler vermiştir. (K.S.)

iris

 • yun. Gözümüzün saydam tabakasının arkasında olup, deliği, ışığın az veya çok miktarda olmasına göre genişleyip büzülen tabaka. Kuzahiye.İRKÂ' : Geciktirme.
 • İftira etme.

ısr

 • Ahd. Sözleşme. Yemin.
 • Kulakta küpe deliği.
 • Şiddetli ahkâm ve teklifler.
 • Altındakini yerinde tutan ağırlık, bağ.

istanbul

 • Türkiye'nin en büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun taht şehri (1453-1922). İslâm halifeliğinin son merkezi (1516-1924). Türklerden önce Bizans "Doğu Roma" İmparatorluğu'nun taht şehri idi (395-1453).
 • İstanbul ismi, Rumca şehre veya şehirde demek olan (İstin polin) tabirinden gal

izhar-ı azamet

 • Büyüklüğü, yüceliği ortaya çıkarma, gösterme.

izhar-ı izzet

 • İzzet ve yüceliği gösterme.

izzet-i celal / izzet-i celâl / عِزَّتِ جَلَالْ

 • Haşmet ve yüceliğin izzeti.
 • Haşmet ve büyüklüğün şerefi, değerinin yüceliği.

izzet-i ilahiye / izzet-i ilâhiye

 • Cenab-ı Hakkın nihâyetsiz izzeti, şeref ve yüceliği.

izzet-i islamiye / izzet-i islâmiye

 • İslâmın izzeti, şeref ve yüceliği.

izzet-i islamiyet / izzet-i islâmiyet

 • İslâmın izzeti, şeref ve yüceliği.

izzet-i kudsiyet

 • Mukaddesliğinin izzeti, yüceliği.

izzet-i rububiyet

 • Her varlığı yaratılış amacına hikmetli bir biçimde ulaştırarak terbiye ve idare eden Allah'ın şeref ve yüceliği.

kabil-i gayr-i telakkuh

 • Gebeliği mümkün olmayan.

kabil-i telakkuh / kabil-i telâkkuh

 • Gebeliği mümkün olan, döllenebilen.

kabli / kablî

 • İlke ve önceliğe âit. Hiçbir tecrübeye dayanmadan. Yalnız akıl ile.

kainat-ı muhteşeme / kâinat-ı muhteşeme

 • Allah'ın sonsuz haşmet ve yüceliğini gösteren muhteşem kâinat.

kan / kân

 • Bir şeyin menbaı. (Farsça)
 • Kuyu. Kaynak. (Farsça)
 • Mâden ocağı. (Farsça)
 • Bir keyfiyetin. (niteliğin) bol olarak bulunduğu kimse. (Farsça)

kart

 • Tazeliği geçmiş, katılaşmış.
 • Gençliği geçmiş, geçkin, yaşça büyük.

kası'a

 • Yaban fâresinin ini. Yuvası ve bu yuvadaki iki deliğinden âşikâr olanıdır. Diğeri gizlidir.

kavli / kavlî

 • Sözle alâkalı. Söz niteliğinde.

kelimat-ı tesbihiye ve zikriye / kelimât-ı tesbihiye ve zikriye

 • Allah'ın yüceliğini dile getirmek ve Allah'ı anmak için kullanılan kelimeler, sözler.

keyfiyet-i hilkat

 • Yaratılışın niteliği, yaratılış özelliği.

keyfiyet-i kelam / keyfiyet-i kelâm

 • İfadenin, sözün niteliği.

keyfiyet-i muamele

 • Davranış ve tavırların niceliği, temel özelliği.

keyfiyet-i telakki / keyfiyet-i telâkki

 • Görüş ve anlayış keyfiyeti, kabul niteliği.

keyfiyet-i teşekkül

 • Oluşumun niteliği, şekli.

kibritiyet

 • Kükürt niteliği.

kur'an'ın i'cazı / kur'ân'ın i'câzı

 • Kur'ân'ın mu'cizeliği, bir benzerini yapma konusunda başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olması.

kur'an-ı azamet / kur'ân-ı azamet

 • Büyüklük ve yüceliğin Kur'ân'ı.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

lazime-i zaruriye-i beyyine / lâzime-i zaruriye-i beyyine

 • Apaçık zorunlu bir gereklilik şeklinde; bir şeyin apaçık zorunlu niteliği.

levleb

 • Makara deliğine soktukları ip.

lombar

 • ing. Harp gemisinin topun ağzı önündeki deliği.

mahiyet-i beşer

 • İnsanın mahiyeti, niteliği.

mahiyet-i maddiyat

 • Maddiyatın öz niteliği.

mahiyet-i maneviye-i insani / mahiyet-i mâneviye-i insanî

 • İnsanın mânevî mahiyeti, öz niteliği.

mahiyet-i nev'iyesi

 • Türünün niteliği, temel özelliği.

mahiyet-i nübüvvet

 • Peygamberliğin mahiyeti, niteliği.

mahiyet-i zatiye / mahiyet-i zâtiye

 • Zâtının niteliği, özelliği.

mahudiyet-i hariciye / mâhudiyet-i hariciye

 • Dış dünyaya ait bilinme; başkalarının fark edip idrak ettiği bilinip tanınma niteliği.

mahudiyet-i zikriye / mâhudiyet-i zikriye

 • Zikredilen belirlilik; sözle ifade edilmiş olan bilinip tanınma niteliği.

mananın dikkati / mânânın dikkati

 • Bir sözdeki mânânın derinliği ve inceliği.

mazhar-ı i'caz / mazhar-ı i'câz

 • Mu'cizeliğin göründüğü yer.

meçhulü'l-keyfiyet

 • Bir şeyin keyfiyet ve niteliğinin bilinmemesi.

mecid / mecîd

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınan, övülen.

mefzaha

 • Rezilliğe ve kepâzeliğe sebebiyet veren şey.

melkut

 • Yerden kaldırılıp alınan şey.
 • Sokağa, virâneliğe, câmi veya kilise kapısına bırakılmış çocuk.

menfes

 • (Nefes. den) Nefes deliği. Nefes alacak yer.

menh

 • Burun deliği.

menhir

 • (Çoğulu: Menâhir) Burun deliği.

mislak

 • Fesih, beliğ konuşan kimse.

muaveme

 • (Ağaç) bir sene meyve verip, bir sene vermeme.
 • Bir seneliğine tutma.

müddet-i hilafet-i islamiye / müddet-i hilâfet-i islâmiye

 • İslâm halifeliği süresi.

müngazz

 • Zindeliği kalmamış.

müngazzen

 • Zindeliği kalmamış olarak.

mütemeddin

 • Medeni, görgülü, terakki etmiş. Şehirleşmiş olan. Bedeviliği, göçebeliği bırakıp medenileşmiş olan.

müteşeddik

 • (Çoğulu: Müteşeddikîn) Söz ebeliği eden.

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

nikah / nikâh

 • Evlilik için yapılan akit, sözleşme. Evlenecek müslüman bir erkek ile kadının şâhidler huzûrunda ben seni zevceliğe (hanımlığa) aldım, diğerinin de kabûl ettim demesi.

nuhre

 • Burun deliği.

nükte-i azime / nükte-i azîme

 • İnce sözdeki mânâ yüceliği.

nükte-i belagat / nükte-i belâgat

 • Belâgat nüktesi, ifade inceliği.

nükte-i belağat / nükte-i belâğat

 • Belâğat inceliği.

nüktebin / nüktebîn

 • İnceliği gören, nükteyi anlıyabilen. Kavrayışlı, anlayışlı, zeki. (Farsça)

nun-u azamet

 • "رَزَقْنَا=Rızıklandırdık" ifadesindeki Cenâb-ı Hakkı ve Onun yüceliğini gösteren "نَا=Biz" zamiri.

pres ateşeliği

 • Bir ülkenin yabancı ülkede kendini temsil için açtığı büyükelçilik bünyesinde bulunan Basın Ateşeliği.

rafizi / rafizî

 • Râfizi fırkasından olan, Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman'ın halifeliğini kabul etmeyenlerden olan.

reşakat

 • Bel inceliği.
 • Davranma ve kımıldanıştaki incelik ve hoşluk.

revnak-ı bahar

 • Baharın güzellik ve tazeliği.

rikkat

 • Kalb inceliği ve yumuşaklığı.
 • Acıma, yumuşaklık, yufka yüreklilik, kalb inceliği.

rüsuh

 • Bir ilmin derinliğine, özüne ve inceliğine vakıf olma, sağlam ve geniş bilgi sahibi olma.

sadegi-i ifade / sadegî-i ifade

 • İfade sadeliği.

sadegi-i libas / sadegî-i libas

 • Giyim sadeliği.

sahib-i mertebe-i hilafet-i arziye / sahib-i mertebe-i hilâfet-i arziye

 • Yeryüzü halifeliğinin mertebesinin sahibi.

samlah

 • Kulak deliği.
 • Kulak kiri.

sedacet-i kelam / sedacet-i kelâm

 • Söz sadeliği.

selis

 • Selâsetli. Fasih ve beliğ olan. Düzgün ve akıcı ifade.

sema-i kur'an / semâ-i kur'ân

 • Kur'an'ın semâsı, yüceliği.

semavat-ı hakaik / semâvât-ı hakaik

 • Hakikatlerin semâsı, yüceliği.

semm-ül hıyat

 • İğne deliği.

sere

 • Suyun çok olması.
 • Devenin meme deliğinin geniş olması.

şeref-i islamiye / şeref-i islâmiye

 • İslâm'ın şerefi, yüceliği.

şia / şîa / ش۪يعَه

 • Halifeliğin hz. Ali ve nesline âit olduğunu iddia edenler.

sıfat-ı ilim

 • İlim sıfatı, niteliği.

sıfat-ı kudret

 • Kudret sıfatı, niteliği.

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

sımah

 • Kulak deliği, kulak.

simah / simâh

 • Kulak deliği.

simm

 • (Çoğulu: Simâm-Sümum) Küçük dar delik.
 • İğne deliği.
 • Ağu, zehir.
 • Kast.
 • Düzeltme, ıslah.
 • Set.

sufar

 • Ok gezi. (Farsça)
 • İğne deliği. (Farsça)

tafsil-i mahiyet

 • Öz niteliğinin ayrıntılı açıklaması.

tarihçe-i hilafet-i abbasiye / tarihçe-i hilâfet-i abbasiye

 • Abbasi hilâfeliğinin tarihçesi.

teali-i ahlak / teâli-i ahlâk

 • Ahlâk yüceliği, yüksek ahlâk.

tegayyüz

 • Meşeliğe otlaması için davar salmak.
 • Meşelik içinde yerleşmek.

tengiz

 • Zindeliği sarsılma, zindeliğini sarsma.

tereccüh bila-müreccih / tereccüh bilâ-müreccih

 • Sebepsiz üstünlük. Yani, bir üstünlük sebebi ve niteliği olmadan üstünlüğün olması.

ulüvv-ü nazm

 • Nazmının yüceliği.

ulüvv-ü şan

 • Şanın yüceliği.

ulviyet-i hitab

 • Hitabın yüceliği.

ulviyet-i i'caz / ulviyet-i i'câz

 • Mu'cizeliğin yüceliği.

ulviyet-i mahiyet / ulviyet-i mâhiyet / عُلْوِيَتِ مَاهِيَتْ

 • Mahiyetin yüceliği.
 • Birşeyin özünün yüceliği.

usmuh

 • Kulak.
 • Kulak deliği.

vaks

 • Fahişe kısmının fahişeliğini zikrederek anlatmak.
 • Bedene uyuz illeti yayılması.

vetire

 • (Çoğulu: Vetâir) Keçi yolu. Dar yol.
 • Tarz, üslub.
 • Burnun iki deliğini ayıran zar.

zaruriye-i zatiye / zaruriye-i zâtiye

 • Zâtın zorunlu niteliği.

zelaka

 • (İzlâk - Zellâka) Fasâhat, kolaylık ve lisan inceliği, keskinlik. Nutkun güzel ve çabuk olması.

zevk-i i'caz / zevk-i i'câz

 • Mu'cizeliğin zevki; mu'cize özelliklerle muhatap olan kişinin aldığı mânevî zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın