LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Eklem ifadesini içeren 99 kelime bulundu...

atf

 • Bağlama. Bağ. Ekleme.
 • Meyletme.
 • Şefkat. Sevgi.
 • Eğilme.
 • İkiye bükme. İki kat eyleme.
 • Çevirme.
 • Geri döndürme.
 • Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek.
 • Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf-i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek.
 • <

cud / cûd

 • Cömertlik. Karşılık beklemeden yapılan cömertlik.

divan durmak

 • Huzurda hazır olarak beklemek.

fi sebilillah / fî sebilillah

 • Allah yolunda, karşılık beklemeksizin.

gar

 • (Ger) Kelimeye eklemekle nisbet veya fâillik mânası verilir. Yapan, yapıcı mânasınadır. (Farsça)

gayr-ı mütevekkil

 • Tevekkül etmeyen, sadece sebeplere takılıp neticeyi Allah'tan beklemeyen.

gerdendade-i tevfik / gerdendâde-i tevfik

 • Gerekli çalışma ve vazifeleri yerine getirdikten sonra neticeye boyun eğme ve sonucu Allah'tan bekleme.

hal-i intizar / hâl-i intizar

 • Bekleme hâli.

hasbi / hasbî

 • Karşılık beklemeyen.

helhele

 • Okuyucunun tesirli nağmeyi tekrar etmesi.
 • Unu seyrek elekten elemek.
 • Teenni ile encamını beklemek.
 • Bir şeye pek yaklaşıp çatmak.

hıkd

 • Kin, buğz, adâvet.
 • İntikam almak için fırsat beklemek.
 • Kin tutma, öç almak için fırsat bekleme.

hıraset

 • Koruma.
 • Bekleme, bekçilik etme, muhafaza etme.

i'tikaf / i'tikâf

 • İbâdet niyetiyle câmide bir müddet bulunmak. Îtikâf, nezr (adak) olursa vâcib, Ramazan ayının son on gününde sünnet, bunların dışında herhangi bir zamanda namaz kılmayı beklemek, göz-kulak günâh işlemesin niyetiyle mescidde bulunmak ise müstehâbdır (sevâbdır). Îtikâfa girene mü'tekif denir.

iddet

 • Bekleme müddeti.
 • Sayılmış. Madud.
 • Cemaat.
 • Hıfz.
 • Fık: Kocasından ayrılan kadının, başkası ile evlenebilmesi için, üç defa hayız görüp temiz oluncaya kadar geçen zaman. (Kocasından boşanırsa 100 gün, kocası ölürse 130 gün.)
 • Kocasının ölümüyle dul kalan veya talak (boşama) ve fesh (nikâhın bozulması) sebebiyle evlilik bağı çözülen kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken zaman.
 • Bekleme süresi. İslâm hukukunda kocasından boşanan bir kadının 100 gün, kocası ölen bir kadının 130 gün bekleme müddeti. Bu müddet geçmeden başkasıyla evlenemez.
 • Kocası ölen kadının bekleme süresi.

iddet-i eşhür

 • Ay hesabıyla iddet beklemek. Boşanma tarihinden itibaren hür ise üç ay, cariye ise birbuçuk ay bekler.

iddet-i haml

 • Fık: Çocuk doğurmakla biten iddet. Kocası ölen veya boşanan gebe kadının, çocuğun doğmasını beklemesi demektir.

ihlas-ı tam / ihlâs-ı tâm

 • Tam ihlâs, yaptığı her işinde Allah'ın emrini ve rızasını gözetme, dünyevî veya uhrevî hiçbir karşılık beklememe.

ıkmar

 • Ayın doğmasını bekleme.

ilave

 • İlave etmek: Eklemek.

ilhak / ilhâk

 • İlâve etmek, eklemek. Katmak.
 • Katma, ekleme.
 • Eklemek, ilave etmek.

iltizam-ı taraf-ı muhalif

 • Muhalif tarafı destekleme, karşı tarafın fikirlerine sarılma.

intizar / intizâr / انتظار / اِنْتِظَارْ

 • Bekleme.
 • (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek.
 • Bekleme, gözleme.
 • Bekleme, bekleyiş. (Arapça)
 • İntizâr etmek: Beklemek. (Arapça)
 • Bekleme.

intizar etme

 • Bekleme.

intizar etmek

 • Beklemek.

intizar salonu

 • Bekleme salonu.

irtikab

 • Bekleme, gözleme.
 • Ümit etme, umma.

irtiva'

 • Suya içerek kanma.
 • Tıb: Vücuttaki organ ve eklemlerin kuvvetlenip kalınlaşması.

işrak

 • Allah'a şerik koşma. Allah'tan başkasından medet bekleme.

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

istibra / istibrâ

 • Küçük abdestten sonra idrarın iyice kesilmesini beklemek.

istimaha

 • Birisinden hayır ummak. İyilik ve şefaat beklemek.

izafe / izâfe / اضافه

 • Ekleme. (Arapça)

maakım

 • (Tekili: Ma'kım) Eklemler, eklemeler.

mafsal / مفصل

 • Tıb: Vücuddaki kemiklerin ekli olan oynak yerleri. Eklem.
 • Eklem.
 • Eklem. (Arapça)

mafsal-ı müteharrik

 • Tıb: Oynar eklem.

mefasıl / mefâsıl / مفاصل

 • Eklemler. (Arapça)

mekr

 • Bir kimseye, hiç beklemediği, ummadığı yerden hîle yapmak, tuzak kurmak sûretiyle zarar vermeye çalışmak.
 • İstidrâc yâni Allahü teâlânın bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolu

meks

 • Durma, eğlenme, bekleme.

meşk

 • Alıştırma, örnekleme.

mikati / mikatî

 • Hacc mevsimini beklemek üzere Mekke-i Mükerreme'de kalan kimse.

min haysü la yeş'ur / min haysü lâ yeş'ur

 • Bilmediği bir tarzda, beklemediği şekilde.

muahede-i ittifakiyye

 • Bir savaş çıktığında birbirlerini desteklemek üzere iki veya daha fazla devletler arasında yapılan andlaşma.

müftehirane / müftehirâne

 • İftihar ederek, karşılık beklemeden. (Farsça)
 • Elbette. Memnuniyetle. (Farsça)

mükabede / mükâbede

 • Eklemek, kendine bir şey ilâve etmek.
 • Bir işten zorluk görmek.

müks

 • (Meks) Ağır ağır, vakit vakit.
 • Eğlenme, muntazır olma, durma, bekleme.

mümanat

 • Uzatmak.
 • İntizar etmek, beklemek.

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

murakabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.

müstagni

 • (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı.
 • Gerekli ve lüzumlu bulmayan.

müstağni / müstağnî

 • Tok gözlü, çekingen, başkalarından bir şey beklemeyen.
 • Başkasına muhtâç olmayan.
 • Sâhib olduğu şeyle kanâat edip, insanlardan bir şey beklemiyen. İhtiyâcını başkalarına söylemiyen.

müzeyyel

 • (Zeyl. den) Zeyli, ilâvesi olan.
 • Altına cevabı yazılıp geri gönderilen tezkere.
 • Eklentisi olan. Ekleme parçası olan.

nüas

 • Uyuklama, uyku gelip basma.
 • Hislere ârız olan uyuşukluk ve fütur. Pineklemek.

pas

 • Gecenin sekizde biri. (Farsça)
 • Gözetleme, bekleme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, gam. (Farsça)
 • İç sıkıntısı. (Farsça)

permer

 • Ümid etme, umma, bekleme. İntizar. (Farsça)

rakb

 • Muntezir olmak, beklemek.

rasad

 • Gözetlemek, beklemek, pusuda olmak.

rasadgah / rasadgâh

 • Bekleme yeri, gözetleme yeri. Gözlemevi. (Farsça)

reyş

 • Ok yeleklemek.

ribat / ribât

 • Sınır karakolu; İslâm dînini üstün kılmak, müslümanlardan kâfirlerin şerrini, zararını def etmek için düşman sınırında nöbet beklemek.

rukba

 • Muntazır olmak, beklemek.
 • Bir kimseye, "Ben senden evvel ölürsem bu elbiseler senin olsun, eğer sen evvel ölürsen yine benim olsun" demek.

sadaka

 • Allahü teâlânın rızâsına niyet ederek ve karşılık beklemeden muhtâc olanlara, fakirlere, hibe edilen mal, para ve her türlü iyilikte, ihsânda bulunma.
 • Zekât.
 • Ganîmet.

şiddet-i fakr ve istiğna

 • Şiddetli fakirlik ve tokgözlülük; çok fakir olmasına rağmen kimseden bir şey beklememe.

şirk

 • En büyük günah olan Allah'a (C.C.) ortak kabul etmek. Allah'tan (C.C.) ümidini keserek başkasından meded beklemek.

ta'mid

 • Direk yapma, direklerle destekleme.

tadil-i erkan / tâdil-i erkân

 • Namazı şartlarına uygun şekilde kılma ve rüku ve secde gibi temel esasların arasında biraz bekleme.

tahşid

 • Kuvvetlendirme, destekleme.
 • Yığma, biriktirme, destekleme, kuvvetlendirme.

takviye / تقویه

 • Kuvvetlendirme, destekleme.
 • Kuvvetlendirme. (Arapça)
 • Takviye edilmek: Kuvvetlendirilmek, desteklenmek. (Arapça)
 • Takviye etmek: Kuvvetlendirmek, desteklemek. (Arapça)

tatallu'

 • Nazar etmek, bakmak.
 • Beklemek, gözlemek, muntazır olmak.

te'yid

 • (Çoğulu: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metânet verme.
 • Doğrulama, doğru çıkarma. Destekleme.

teenni-i hikmet / teennî-i hikmet

 • Bilimsel bir süre veya bekleme, ihtiyatlı hareket.

teetti

 • Asan olmak, kolaylaşmak.
 • Beklemek, gözlemek.

tefviz / tefvîz

 • Ismarlama, havâle etme.
 • Bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek.
 • Kadına kendini boşama hakkı vermek. Yâni kendini sen boşa demek. Buna Temlîk de denir.

telaum

 • Muntazır olmak, gözlemek, beklemek.

televvüm

 • Muntazır olmak, beklemek, gözlemek.
 • Kabul etmemek.

telfik

 • Birleştirme, ekleme. İstif.
 • Bir yere getirip ulaştırmak.

temsillerin darbı

 • Benzetmelerin getirilmesi, örneklemelerin yapılması.

temsir

 • Birşeye göz dikip beklemek.

tenevvüm

 • Uyuklama, pinekleme.

terabbus

 • (Tarabbus) Durup bekleme.

terakkub

 • Bekleme, gözetleme, yol gözleme.
 • Ümit etme.
 • Muntazır olma.

terakkubat / terakkubât

 • (Tekili: Terakkub) Gözetlemeler, beklemeler.

terbiş

 • (Ok) yeleklemek.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terdif / terdîf / تردیف

 • Ekleme, iliştirme. (Arapça)
 • Terkiye alma. (Arapça)
 • Terdîf eylemek: Eklemek. (Arapça)

tevakku'

 • (Çoğulu: Tevakkuât) (Vuku. dan) Bekleme, umma, ümid etme. İsteme, arzu etme.

tevakkufat / tevakkufât

 • (Tekili: Tevakkuf) Beklemeler, durmalar, eğlenmeler.

teyid

 • Destekleme, kuvvetlendirme.

têyid

 • Destekleme, kuvvetlendirme.

teyid / تأييد

 • Destekleme.

teyid etmek

 • Desteklemek.

têyiden

 • Desteklemekle.

teznibat / teznibât

 • (Tekili: Teznib) İlâveler, eklemeler. Ekler.

tezyil

 • Eklemek. Uzatmak. Altına ilâve etmek. Zeyl yapmak.

ümmid / ümmîd

 • Ummak, arzu, istek. Sebeblere yapıştıktan sonra iyi netice beklemek.

vasl

 • Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak.
 • Birleştirmek, ulaştırmak.
 • Gr: Ulama, ekleme.
 • Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir.
 • Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonrak

zahf

 • (Çoğulu: Zuhuf) Ayaklarını sürüyerek yürüme. Sürünerek yürüme.
 • (Çocuk) emekleme.
 • Askerin, düşmana karşı emekliyerek ilerlemesi.

zam / ضَمْ

 • Ekleme, katma.
 • Ekleme, artırma.
 • Ekleme.

zamime

 • Ek, ilâve. Artırma, katma, ekleme.

zamm / ضم

 • Bir şeye bir şeyi ekleme. Artırma. Katma. Fazla olarak verme.
 • Kenarlarını bitiştirme.
 • Gr: Bir harfin zammeli (ötreli) okunuşu.
 • Ekleme, arttırma. (Arapça)
 • Zamm edilmek: Eklenmek, arttırılmak. (Arapça)
 • Zamm etmek: Eklemek, arttırmak. (Arapça)
 • Zamm olunmak: Eklenmek, ilave edilmek. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın