LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ekir ifadesini içeren 173 kelime bulundu...

abdullah ibn-i zübeyr

 • Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızı Esma'nın oğludur. Muhacirlerden ilk doğan çocuk olup cesaret, şecaat, ibadet ve takvası ile meşhurdur. Zübeyr ibn-i Avvam'ın oğludur. Yezid'in saltanatını kabul etmedi ve Mekke'de dokuz sene halifelik yaptı. 73 yaşında şehid edildi. (R.A.)

acbü'z-zeneb

 • Kuyruk sokumundan bulunan ve insanın tekrar yaratılışında çekirdek görevini görecek olan hücre; bir tür genetik şifre.

acem

 • İranlı. Yabancı.
 • Arapça konuşmayanlar. Arab olmayanlar.
 • Çekirdek.

aceme

 • (Çoğulu: Acemât) Çekirdek.
 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Sert ve sağlam taş.

amed

 • Gerekir, gelir.

arrade

 • (Çoğulu: Arrâdât) Küçük bir çeşit mancınık ki, hareket eden tekerlek üzerine konurdu.
 • Dişi çekirge.

aşere-i mübeşşere

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah'ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah'ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde b

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

bakteri

 • Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevî (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaş (Fransızca)

bend

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)

beyhaki / beyhakî

 • (Hi: 384-458) Büyük hadis ve fıkıh âlimlerinden olup asıl adı Ebubekir Ahmed bin Hüseyn'dir. İmam-ı Şâfii mezhebinde sözü sened yerine geçen büyük bir hadis âlimidir. Kendisi gibi daha birçok faziletli âlimler yetiştiren Beyhak bölgesinin Hüsrevcurd köyündendir. "Kitab-ün Nusus-uş-Şafiî" ile "Kitab-

bilal-i habeşi / bilal-i habeşî

 • Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) müezzini idi. Sesi çok güzeldi. Ezan okurken çokları ağlardı. Kölelikten Hz. Ebu Bekir-i Sıddîk (R.A.) satın alıp azâd etmişti. Her gazada hazır bulunmuştu. (Hi: 20) de dâr-ı bekaya göçtü. (R.A.)

büzur

 • (Tekili: Bezr) Tohumlar, çekirdekler.

cahh

 • Ayakları uzun, yeşil çekirge.
 • Adamın beli bükülüp eğilmek.

cahl

 • Çekirge gibi bir büyük arı.
 • Büyük kırba.
 • Ters yuvarlayan bir böcek.

çar-yar

 • Dört dost. (Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.A.) lerin nâmları.) Dört Halife, Hulefâ-i Erbaa veya Ashab-ı Güzin diye de ihtiramla anılırlar.

çaryar / çâryâr / چاریار

 • Dört halife, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali. (Farsça)

çekirdek-i asli / çekirdek-i aslî

 • Asıl çekirdek, öz.

çekirdek-i esasiye

 • Temel çekirdek.

çekirdek-misal

 • Çekirdek gibi.

celaleddin-i süyuti / celaleddin-i süyûtî

 • (Hi: 849 - 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır'da vefat etti. Zamanının büyük İslâm allâmelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman'dır. Tefsir, fıkıh, hadis ilmine dair eserleri vardır. Celale

cerad / cerâd / جراد

 • Çekirge.
 • Mc: Yağmacılar gürûhu.
 • "Cerâde"nin çoğulu.
 • Çekirgeler.
 • Yağmacılar.
 • Çekirge. (Arapça)

cerade

 • (Çoğulu: Cerâd) Çekirge.

ceram

 • Hurma çekirdeği.
 • Kuru hurma.

cerim

 • Kabahatli, câni, suç işlemiş.
 • (Çoğulu: Cirâm) Kuru hurma.
 • Hurma çekirdeği.

çihar yar / çihar yâr / چهاریار

 • Dört halife. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali. (Farsça)

cihar-ı yar-ı güzin

 • Dört halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.Anhüm) (Farsça)

ciharyar-ı güzin / cihâryâr-ı güzîn

 • Seçkin dört dost; dört halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (r.a.).

cuhdub

 • (Çoğulu: Cehâdib) Ayakları uzun, yeşil çekirge.

cündeb

 • (Cündüb) Bir nevi çekirge.
 • Mc: Yağmacı.

cündüb

 • (Çoğulu: Cenâdib) Bir nevi çekirge.

cünduh

 • Büyük çekirge.

dane

 • Tohum, çekirdek. (Farsça)
 • Kurşun, gülle, tâne. (Farsça)

dane-i hakikat / dâne-i hakikat

 • Hakikat çekirdeği, tanesi.

debat

 • (Çoğulu:Debâ) Uçmayan çekirge.

debş

 • Çekirgenin ot yemesi.

dehal

 • Aldatmak, mekir ve hile etmek.

destan

 • (Tekili: Dest) Eller. (Farsça)
 • Hikâyeler, masallar. (Farsça)
 • Hile, tezvir, mekir. (Farsça)
 • Meşhur Zâloğlu Rüstem'in babasının nâmı. (Farsça)

dibsa'

 • Dişi çekirge.

ebu bekir-i sıddık

 • Asıl adı Abdullah, künyesi Ebu Bekir, lâkabı Sıddık ve Atik. Erkekler içerisinde Resul-i Ekreme (A.S.M.) ilk iman eden; bütün muharebelerde ona refakat eden; seferde, hazarda, bütün tehlikeli anlarda Peygamber Efendimizle (A.S.M.) beraber çalışmış ve onun en yakın Sahâbesi. Onun sohbetinden feyz alm
 • Ebu Bekir (r.a.).

ebu bekir-i sıddik / ebu bekir-i sıddîk

 • Ebû Bekir (r.a.).

ebu bekiri's-sıddık

 • Ebu Bekir (r.a.).

ebu bekri's-sıddık

 • Ebû Bekir (r.a.).

ebubekir-i sıddık

 • Ebubekir (r.a.).

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

esteh

 • Çekirdek. (Farsça)
 • Kemik. Vücud iskeletini meydana getiren nesne. (Farsça)

fahir

 • (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen.
 • Şa'şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı.
 • Büyük ve iyi nesne.
 • Koruğu büyük çekirdeksiz hurma.
 • Memeleri büyük deve.

fahiş

 • Ahlâka uymaz ve terbiyesiz olan.
 • Haddi tecavüz eden. Mübalâğalı.
 • Çok bahil. Nekir ve yaramaz şey.

falık-ül habbi venneva / fâlık-ül habbi vennevâ

 • Tohum ve çekirdekleri açarak büyüten (Allah C.C.)

falıku'l-habbi ve'n-neva / fâlıku'l-habbi ve'n-nevâ

 • Tohum ve çekirdekleri çatlatıp açarak filiz çıkaran Allah.

fend

 • Mekir, hile, desise, yalan, dolan. (Farsça)

fers

 • Dağıtmak. Saçmak.
 • Ciğer parçalamak.
 • Hurma çekirdeğinin kabuğunu soymak.
 • Atın pisliği. Fışkı.

ferza'

 • Pamuk çekirdeği.

firsek

 • (Çoğulu: Ferâsik) Çekirdeğinden ayrılmayan şeftali.

füvfe

 • (Çoğulu: Füvek) Pamuk.
 • Tırnakta olan beyazlık.
 • Hurma çekirdeği içinde olan beyaz tane. (Hurma ağacı ondan biter).
 • Çekirdek içinde olan yufka kabuk.
 • Şey.

galil

 • (Çoğulu: Gılâl) Güneşin harareti.
 • Susuzluk harareti.
 • Kin, hased.
 • Devenin yulafına karıştırıp yedirdikleri hurma çekirdeği.

gasime / gasîme

 • Çekirgeli yemek.

gavga

 • Çekirge.
 • İnsanların rezilleri. Adi, aşağılık olan kimseler.

habb / حب

 • Tane, çekirdek.
 • Yuvarlak olarak hazırlanmış ilâç.
 • Buğday tanesi veya buna benzer tohum.
 • Çekirdek, tohum. (Arapça)
 • Hap. (Arapça)

habbe-i kalb

 • Kalbin tohumu, çekirdeği.

hacegan yolu / hâcegân yolu

 • Daha çok nübüvvet kemâlâtına (olgunluklarına, üstünlüklerine) kavuşturan Hazret-i Ebû Bekir'den gelen yolun, Yusuf-ı Hemedânî hazretlerinden îtibâren aldığı isim. Bu yol sonradan Nakşibendiyye adını almıştır.

haşr

 • (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.
 • Toplama, cem'etmek.
 • Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet.
 • Bir tohumun içinden büyük ağaçlar çıktığı gibi, her bir insanın acb-üz zeneb denilen bir nevi çekir

hatreşe

 • Çekirgenin bir şeyi yerken çıkardığı ses.

havi / havî

 • Çekirge.

hayfane

 • (Çoğulu: Hayfân) Alacalı çekirge.
 • Ayakları uzun olan at.

hazret-i ebu bekir

 • Ebu Bekir (r.a.).

hazret-i ebu bekri's-sıddık

 • Ebû Bekir (r.a.).

hazret-i ebubekir-i sıddik / hazret-i ebubekir-i sıddîk

 • Ebû Bekir (r.a.).

hazret-i sıddık

 • Ebû Bekir (r.a.).

hazret-i sıddık-ı ekber

 • Ebu Bekir (r.a.).

hile

 • Sed. Hâil.
 • Çare.
 • Maslahat ve hayırlı işlerde tedbirli ve tecrübeli olmak.
 • Aldatacak tarz ve tedbir. Fend. Mekir. Dabara.
 • Zeval ve intikal.
 • Sahtekârlık, yalancılık, düzenbazlık.

hud'a

 • Hile, oyun. Aldatma. Düzen. Mekir.
 • Bir kere aldanmak.
 • Herkese aldanan. Safdil.

hulefa-i erbaa / hulefâ-i erbaa

 • İlk dört halife: Hz. Ebû Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.).

hulefa-i raşidin / hulefâ-i râşidîn

 • Doğru yolda olan dört büyük halife. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.

hulefa-i selase / hulefâ-i selâse

 • Üç halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman (R.Anhüm)

hulefa-yı raşidin / hulefâ-yı râşidîn

 • Dört büyük halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.

hunzüb

 • (Çoğulu: Hanâzıb) Erkek çekirge.

hüsban

 • Azap.
 • Yıldırım.
 • Çekirge.
 • Saymak.

hutub

 • Erkek çekirge.

hüve'l-ahir / hüve'l-âhir

 • O Âhirdir; her şeyin sonunu ezelî ilmiyle belirleyen ve sonu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdeklerle tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız Kendisi bâkî kalan Allah'tır.

ibn-i verdan / ibn-i verdân

 • Hamam içinde olan kara çekirge.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.

iki dirhem bir çekirdek

 • Mc: "Pek süslü" yerine kullanılır bir tabirdir. Osmanlı altını iki dirhem bir çekirdek ağırlığında olduğu için bu tâbir meydana gelmiştir.

imam-ı ca'fer-i sadık / imam-ı ca'fer-i sâdık

 • (Hi: 83-148) Hazret-i Ali'nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir'in soyundandır. Mânevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: "Kim nefsi için nefsi ile mücâhede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile müc

iskar

 • (Sekir. den) Sekir verme, sarhoş etme.

istidadat-ı kemal / istidâdât-ı kemâl

 • Mükemmellik ve olgunluk yetenekleri, çekirdekleri.

ka'b

 • (Ölm: Hi: 32) Yahudi âlimlerinden olup İsrailiyatı İslâmiyet'e en çok aktaranlardan biridir. Hz. Ebubekir devrinde Müslüman olmuştur. Sa'lebi ve Kisai gibi İslâm tarihçileri ondan çok rivayetlerde bulunmuşlardır.

kabr suali / kabr suâli

 • Ölü defn edildikten sonra kabre gelen Münker ve Nekîr adlı iki meleğin meyyite îmândan ve îtikâddan sordukları suâller.

kaid / kaîd

 • (Çoğulu: Kavayid) Çekirge.
 • Ulu, yüce kişi.

kasb

 • Ağızda tez dağılan ve çekirdeği katı olan kuru hurma.
 • Sağlam, sert.

kınkın

 • Yol gösterici, kılavuz.
 • Bir cins çekirge.
 • Yer altındaki suyun miktarını bilip kazan kimse.

kişmiş

 • Çekirdeksiz çok küçük tâneli üzüm. (Farsça)

kıtmir

 • Ashab-ı Kehf'in köpeğinin adı.
 • Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar. Çekirdeğin arasındaki ince pürüz.
 • Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur.

küreyvat-ı beyza

 • Kandaki beyaz renkte ve çok küçük kürecikler. Kan ve lenf gibi vücud mâyilerinde bulunan çekirdekli ve yuvarlak hücreler. Kırmızı küreciklere nisbetle azdırlar. Vazifeleri hastalık gibi düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır. Ne zaman müdafaaya girseler Mevlevi gibi iki hareket-i devriye ile sür'atl

küreyvat-ı hamra

 • Kırmızı kan kürecikleri. Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücrecikler olup kanın her mm.küpünde beş milyon kadar bulunurlar, beden hücrelerine erzak dağıtırlar ve bir kanun-u İlâhî ile hücrelere erzak yetiştirirler. (Tüccar ve erzak memurları gibi)

kurkul

 • Çekirge.

kütfane

 • (Çoğulu: Kütfân-Ketâyif) Çekirgenin evvel kanatlanıp uçanı.

lazım amed / lâzım âmed

 • Lâzım gelir, gerekir.

madde-i musavvire

 • Tıb: Kanın küreciklerinden başka gıda maddesinden olup, azot ve sair maddeleri içine alan sulu cisim. Canlı hücrelerin vücudunu teşkil eden ve içinde çoğunun çekirdek bulunan albüminli madde. Protoplazma.

mebadi

 • (Tekili: Mebde) Mebdeler, başlangıçlar, ilk unsurlar.
 • Çekirdekler.
 • Prensipler.

mekkar / mekkâr

 • Hilekâr. Düzenbaz. Çok aldatıcı. Mekir yapan.

mekr

 • (Bak: Mekir)

mektub-u samedani / mektub-u samedanî

 • Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah'ın eserleri. Yeryüzü. İnsanlar, ağaçlar, çiçekler, çekirdekler, dağlar, denizler gibi çok hakikatlı mâna ifâde eden Allah'ın mektupları.

melah / ملخ

 • Çekirge. (Farsça)
 • Çekirge. (Farsça)

melek-i sual / melek-i suâl

 • Suâl melekleri, Münker-Nekir.

mesrue

 • Çekirgenin yumurtasını döktüğü yer.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

mik / mîk

 • Çekirge. (Farsça)

mildem

 • Çekirdek dövdükleri taş.
 • Ahmak ve iri vücutlu kimse.

mildes

 • Hurma çekirdeğini dövdükleri büyük taş.

mirzah

 • (Çoğulu: Merâzıh) Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş.

muhtekirin / muhtekirîn

 • (Tekili: Muhtekir) İhtikâr edenler. Vurguncular.

mukteza / muktezâ

 • Gereken, gerekirlik.

mümahale

 • Mekir ve hile etme, aldatma.

münker

 • Allah'ın (C.C.) râzı olmadığı şey.
 • İnkâr edilmiş olan.
 • Şeriatın kabâhat ve haram diye bildirdiği şey. Makbul ve müstehab olmayıp, günah ve kabahat olan.
 • Mezardaki suâl meleklerinden birisinin ismi. Diğerinin ise "Nekir" dir.

münkir

 • İnkâr eden, kabul etmeyen.
 • Mezarda sual soracak iki melekten biri. Münkir-Nekir.

nakir

 • Bir insanın hem cins ve aslı.
 • Gayet fakir.
 • Bir nevi kara sinek.
 • Ağzı dar olan küçük kab.
 • Hurma çekirdeğinin arkasındaki beyaz çukur.
 • Kıymetsiz şey.

namık kemal

 • (Mi: 1840 - 1888) Tekirdağ'lı olup İslâm mücahidlerindendir. Yeni Osmanlılık hareketine vatan mefhumunu sokmuş, "Firâki, hapsi, nefyi kadr-i nâmusumla gördüm hep" diye haklı olduğunu dâima müdâfaa etmiştir. Ehl-i kemâl bir zat olduğu, davasının istikameti ve samimiyetinden anlaşılır.Hayatının sonlar

neva / nevâ

 • Ses, nağme, çekirdek.

nevat

 • Çekirdek, hurma çekirdeği.
 • Yirmi veya on adet.
 • Bir veya on okka altın. Beş dirhem altın.
 • Düşman.

nevey

 • (Tekili: Nevât) Çekirdekler.

neveyat

 • (Nevâ) Nüveler, çekirdekler.

nüvat

 • (Tekili: Nüve) Nüveler, çekirdekler.
 • Çekirdek.
 • Nüveler, çekirdekler.

nüve / نوه / نُوَه

 • Çekirdek, asıl, menba.
 • Çekirdek.
 • Çekirdek.
 • Çekirdek. (Arapça)
 • Çekirdek.

nüve-i emr-i rabbani / nüve-i emr-i rabbânî

 • Rabbânî emrin çekirdeği.

nüve-i imtisal

 • Emre uymayı sağlayan eşyanın mahiyetindeki temel çekirdek, özellik.

nüveyt

 • Çekirdekçik.

proton

 • yun. Atom çekirdeğinde pozitif yüklü zerrecik.

rafızi / rafızî

 • (Râfiziyye) Rafıza fırkasından olan. Hazret-i Ebu Bekir'in ve Hazret-i Ömer'in (R.A.) halifeliklerini kabul etmeyenlerden olan.

rafizi / rafizî

 • Râfizi fırkasından olan, Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman'ın halifeliğini kabul etmeyenlerden olan.

regami

 • Çekirge çokluğu.

rezz

 • Bir şeyi yere batırmak.
 • Çekirgenin, kuyruğunu yere batırıp yumurtasını dökmesi.

ruama

 • Çekirge çokluğu.

saysa

 • Ham hurma çekirdeği.
 • İçi boş olan hanzal tanesi.

sekr

 • (Sekir) Sarhoşluk.

şerye

 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Az pahalı nesne.

şeş-ebrar

 • Altı aded hayır sahibi ki, bunlar: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'dir (Radıyallahu anhüm).

şeyhan

 • (şeyheyn) Esasen iki şeyh demek olup; bazı eserlerde, Buharî ve Müslim yerinde kullanılır. Her ikisinin Hadis Kitablarına birden Sahihan denir.
 • Hazret-i Ebubekir ile Hazret-i Ömer'in (R.A.) beraberce bâzı mühim kitaplarda geçen isimleri.
 • Bazı fıkıh kitablarında, İmam-ı A'zam

şeyhayn / شَيْخَيْنْ

 • İki şeyh (Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer).

şeyheyn

 • Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer (r.a.).

sıddık-ı azam / sıddık-ı âzam

 • Ebu Bekir Sıddık.

sıddık-ı ekber

 • Hz. Peygambere bağlılıkta en ileride olan, Hz. Ebûbekir.

sıddik-ı ekber / sıddîk-ı ekber

 • Ebû Bekir (r.a.).

sıddikin / sıddîkîn

 • Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları.

sıddikiyet / sıddîkiyet

 • Sadâkat ve doğrulukta en ileri oluş. Çok sâdık olma hâli. Velilik mertebesinin nihâyeti. Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan makam.
 • Aşere-i Mübeşşere'nin birincisi ve ilk halife olan Hz. Ebubekir'in (R.A.) nâmı ve sıfatıdır.
 • Çok doğru olup, hiç yalan söylememek.

sirb

 • (Çoğulu: Esrâb) Çekirge ve balık yumurtası.
 • Sığır sürüsü.

sırsır

 • Çekirgeye benzer bir hayvan.

sirve

 • (Çoğulu: Sirâ) Küçük ok.
 • Çekirge yumurtası.

şis

 • Çekirdeği katılaşmış olmayan hurma. (Hurma aşılanmasa çekirdeği katılaşmaz.)

süraka

 • (Ebu Süfyan Sürâka b. Mâlik) Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hz. Ebu Bekir ile beraber hicret için Mekke'den çıktıklarında, Kureyş Rüesasının mühim bir mal mukabilinde onları öldürmek için gönderdikleri cesur bir adam olup, Hz. Peygamber'in mu'cizesiyle atının ayakları kuma saplanmış ve bu üç

tagriz

 • Batırmak.
 • Çekirgenin kuyruğunu yere batırması.

takdane

 • Üzüm çekirdeği. (Farsça)

telazum / telâzum

 • Gerekirlik.

ucam

 • Çekirdek.

ucfet

 • Kuru üzüm çekirdeği.

ukde-i hayat

 • Hayat düğümü. (Çekirdek gibi) (Farsça)

ukde-i hayatiye

 • Hayat çekirdeği.

ukkaşe bin el-mihsan el-esdi / ukkaşe bin el-mihsan el-esdî

 • Efâdıl-ı Sahabeden ve kahramanlardan olup hususan Bedir muharebesinde ve Hazret-i Ebu Bekir (R.A.) devrinde mürtedlerle olan muharebede yararlıklar göstermiştir. Peygamberimizin vefat tarihinde 44 yaşlarında idi.

ülbub

 • Kiraz çekirdeği.

uncud

 • Çekirdeği çıkmış üzüm.

unzub

 • (Çoğulu: Anâzıb) Erkek çekirge.

unzuba'

 • Çekirge olan yer.

unzuvane

 • Dişi çekirge.

urba

 • (Aslı dır.) İtl. Esvab, elbise.
 • Arabçada: Ukde, köstek, büklüm, düğüm.
 • Zekâvet.
 • Mekir, hile.

üveys-el karani / üveys-el karanî

 • Hz. Ebu Bekir ve Ömer (R.A.) devirlerinde Medine-i Münevvere'de çok hürmet gören ve Tabiînin büyüklerinden olup hadis-i şerif ile medh ü senâsı yapılan büyük bir veli. Peygamberimiz (A.S.M.) zamanında yaşamış ise de vâlidesine çok hürmetinden dolayı Peygamberimizle görüşememiş, fakat ona bütün ruh u

vehise

 • Pişirilip kurutulduktan sonra dövülen çekirge.

yar-ı gar / yâr-ı gar

 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en sâdık sahabesi Hazret-i Ebubekir Radıyallahü Anh'ın ünvanı. Hicret esnasında en tehlikeli bir zamanda mağaraya girdiklerinde Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'a sadakatla hizmet ettiğinden bu nam ile anılır.

yenbagi

 • Münasib, uygun, şâyân. Lâzımgelir, icab eder, gerekir.

yezid bin ebi süfyan

 • Ebu Süfyan'ın oğlu. Hz. Muaviye'nin büyük kardeşi idi. Ashab-ı kiramdan ve çok sâlih bir zât olup, Mekke-i Mükerreme'nin fethinde müslüman oldu. Hazret-i Ebu Bekir-is Sıddık Radıyallâhü anh'ın Şam'a gönderdiği orduda bir birliğin kumandanı idi. Hz. Ömer zamanında Filistin valisi olmuştu. Taundan vef

zagak

 • Kızılcık yemişinin çekirdeği.

zerre-i cazibe / zerre-i câzibe

 • Çekim zerresi; çekim gücüne sahip parça, çekirdek.

zeyd

 • Eski fetva metinlerinde erkeği temsil etmek için kullanılan isimlerdendir. (Diğer isimler: Amr, Bekir, Beşir, Hâlid)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın