LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ebâ ifadesini içeren 297 kelime bulundu...

a

 • Nida edatı olup, kelimenin sonuna gelir "ey" mânası verir. Aynı veya farklı iki kelime arasına gelirse, sözün mânasını kuvvetlendirir. "rengârenk, lebaleb" gibi.

ab-ı abisteni / ab-ı âbistenî

 • Nebatların beslenip büyümesi için zaruri olan su ve yağmur.
 • Gebeliğe sebep olan su, meni.

agleb

 • Daha galib. Çok kerre, ekseriya. Çoğu. ("Ağleben - Ağlebâ" şeklinde de kullanılır.)

akakir

 • (Tekili: Akkar) Tıb: İlaç yerine kullanılan nebâtî kökler.

akif / âkif

 • Devamlı ibadetle meşgul olan.
 • Bir şeyde sebat eden.
 • Teveccüh, yönelme.
 • İbadette devamlı olan kimse.
 • Sebat eden.

aktab-ı erbaa

 • Ehl-i sünnet âlimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler. (Seyyid Abdulkadir-i Geylâni, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Ahmed-i Rufâi, Seyyid İbrahim Desuki.)

albümin

 • Tıb:Nebat ve hayvanların etli ve sulu kısımlarında bulunan karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt bileşiği gıdalı madde. (Fransızca)

alebe

 • (Çoğulu: Alebât) Yemek kabı, çanak.

alem-i eşbah / âlem-i eşbâh

 • "Şebah"tan:
 • Cisimler âlemi, varlıklar âlemi.
 • Hayaller âlemi."Şibh ve şebih"den: Misaller âlemi.

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

aşşab

 • (Aşşeb. den) Nebatları, bitkileri toplayarak ve misallerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan âlim.

atanib

 • (Tekili: İtnâbe) Kısa ipler.
 • Uzun ipler. Sicimler.
 • Sâyebanlar.

atebe

 • (Çoğulu: Atebât) Basamak, eşik.

ayşum / ayşûm

 • Nebatattan bir ot.

ayyar

 • Hırsız. Hileci, dolandırıcı, hilebaz, dessas.
 • Zeki, kurnaz.

azbe

 • (Çoğulu: Uzeb-Azebât) Su içinde olan çerçöp.
 • Her bir şeyin ucu, tarafı.

azime

 • (Çoğulu: Azâim) Büyük iş, fevkalâde ve çok mühim iş.
 • Tılsım, efsun, sihir.
 • Sebat. Verilmiş olan kararda kat'ilik.
 • Kasdetmek, yemin etmek.

azm

 • (Azim) Kasd, niyet. Sağlam ve kat'i karar. Sebât.

babzen

 • Ağaçtan veya demirden yapılmış olan kebap şişi. (Farsça)

badire

 • Birdenbire meydana gelen hâl. Felâket. Musibet.
 • Kabahat.
 • Birden, zahmetsizce söylenen söz.
 • Kılıcın, namlunun veya her çeşit nebatın ucu.
 • Zor geçit.

bahha'

 • Sesi kesilmiş olan kadın. (Müz: Ebahh)

beka

 • Devam, sebat, evvelki hal üzere kalmak, ölmezlik, ebedilik.

berrüste

 • Karpuz, kavun, kabak, çimen gibi dalbudak salıp da yükselmiyen nebat. (Farsça)
 • Mc: Alçak, edepsiz, rezil kimse. (Farsça)

berzen

 • Sahra, çöl. (Farsça)
 • Sokak, cadde. Mahalle. Köşebaşı. (Farsça)

beyare

 • Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak...gibi. (Farsça)

biryan / biryân / بریان

 • Kebabın bir nev'i. Piran. Pürân. (Farsça)
 • Kebap.
 • Kebap. (Farsça)

biyocoğrafya

 • yun. Nebat ve hayvanların yer yüzünde dağılışını ve sebebelerini tetkik eden ilim kolu. Hayatî Coğrafya. Biyojeografi.

bürt

 • Nebat şekeri. Zelil, aşağılık kimse.
 • Balta.

büryan / büryân / بِرْيَانْ

 • Kebâb.

buyçe / bûyçe

 • Sarmaşık (nebat) (Farsça)

çark-ı felek

 • Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü.
 • Mc: Tâlih, baht.
 • Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği.
 • Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği.

cebban

 • (Çoğulu: Cebâbin) Peynirci.

cebin

 • (Cebân) Korkak. Cesaretsiz.
 • Alın.

cedvar

 • Nebâtattan zerâvende benzer bir ottur ve mâcun yapılır.

celu

 • Şakacı, lâtifeci kimse. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)

cübcübe

 • (Çoğulu: Cebâcib) Korkutmak.
 • Yağ koymağa mahsus deri zenbil ve büyük desti.
 • Çok su.
 • Erimiş yağ.

cünah

 • Bir şeyi basıp meylettiren sıklet demek olup, harec, sıkıntı ve alel-ıtlak ism-i vebal mânasına da gelir ki, "günah" kelimesinin aslı budur.

dabar

 • (Çoğulu: Debabir) Cemaat, topluluk.

debat

 • (Çoğulu:Debâ) Uçmayan çekirge.

debbus

 • (Çoğulu: Debâbis) Topuz.

dessas

 • Hilebaz, aldatıcı.

deşt

 • Bozkır, çöl, sahra. Kumluk ve nebatsız geniş arazi. (Farsça)

devam

 • Bir halde bulunma, sürekli olma, daimîlik.
 • Bir işe veya bir memuriyete gidip gelme.
 • Sebat.

dibac

 • (Çoğulu: Debâbic) Atlas dedikleri kıymetli ipek bez.

dil

 • t. Lisan, zeban.
 • Ağızdaki tat alma duygusu ve konuşma uzvu.
 • İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. Lügat.
 • Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları.
 • Coğ: Denizin içine uzanmış üstü düz mumluk, uzunca kara parçası.
 • Mc:

duzahi / duzahî

 • Cehennem'e mahsus, cehennemî, zebani. (Farsça)

eb

 • (Ebâ, Ebu, Ebi) Baba, peder. Ced.

ebalis

 • (Tekili: Ebâlise) (İblis) İblisler, şeytanlar.

ebluç

 • Ezilmiş tozşekeri. Nebat şekeri. (Farsça)

ebtah

 • (Çoğulu: Ebâtih) Kumlu ırmak ve dere.

ebtal

 • (Çoğulu: Ebâtil) İnsanın böğrü.
 • En boş. Boşuboşuna. Çok bâtıl.

ecsam-ı namiye / ecsam-ı nâmiye

 • Büyüyüp yetişen cisimler. Nebat gibi büyüyenler.

ekalliyet

 • (Akalliyet) Bir hükümetin tebaiyyeti altında yaşayan, yabancı din ve milliyete mensub olup, ekseriyeti teşkil etmeyen halk. Azlık. Azınlık.

ekber-ül kebair / ekber-ül kebâir

 • Kebâirin kebâiri. Büyüklerin en büyüğü. Büyük günahların en büyüğü.

ergimek

 • (Bak: Zeveban etmek)

eşbah

 • (Tekili: Şebâh) Şahıslar, cisimler, vücudlar.
 • Büyük kapılar.
 • Uzaktan görünen karaltılar, hayâller.
 • Renk, levn.

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

esnan

 • (Tekili: Sinn) Dişler.
 • Yaşlar. İnsanın doğduğu andan ölümüne kadar uzvî sîretinde birbirini takibeden muhtelif zamanlar. (Yâni: Tufuliyet, Sabavet, Şebabet, Kühûlet ve Şeyhuhet denilen zamanlar.)

eşvak

 • Dikenler. (Nebat)
 • Tıb: Kemiklerin uzaması.

fakha

 • Her nebatın yeni açmış çiçeği.
 • Bir yıldız adı.
 • Dübür halkası.

familya

 • Aile. Soy. Zevce. Kadın. Eş. (Fransızca)
 • Aynı cinsten olan nebat grubu. Aynı soydan veya cinsten olan. Aralarında benzerlik bulunan grup. (Fransızca)

fe'd

 • Kebap yapmak.
 • Kül içinde ekmek pişirmek.

fedakar / fedakâr

 • Her türlü zahmetlere göğüs gererek dâvası uğruna sebat eden. (Farsça)

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fedakarlık / fedakârlık

 • Varlığını feda edip her türlü sıkıntılara göğüs gererek dâvası uğruna sebat etme.

ferh

 • Civciv. Tavuk veya kuş yavrusu.
 • Nebatların diplerinde çıkan filiz.

firkateyn

 • Buharın icadından evvel kullanılan harp gemilerindendir. Bu gemiler, güvertelerinin altında bir batarya topu hâvi olup hızlı giderlerdi. Bu gemilerin üç direkleri vardı ve içlerinde mürettebatının binbeşyüzü bulanları da vardı.

gabgab

 • (Çoğulu: Gebâgıb) Çifte gerdan çene altı. Şakak.

gabra

 • Yeryüzü, toprak, arz.
 • Nebat envâından bir nev'i.
 • Kuraklık, kıtlık.
 • Çok tuzlu.
 • Toprak rengi.

gari / garî

 • Kararsız, sebatsız. (Farsça)

gayet itminan

 • Son derece kararlılık, sebat.

gayret

 • Dikkatle ve sebatla çalışmak.
 • Kıskanmak, çekememek.
 • Hareketli ve temiz hislerle çalışmak.
 • Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek.

gerdena

 • Kuş veya kuzu çevirmesi. (Farsça)
 • Yürümeye yeni başlayan çocukları, yürümeye alıştırmak için yapılmış bir cins araba. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)
 • Fırıldak, topaç. (Farsça)

geven

 • Çalı. Dikenli ve bir karış kadar boyunda bir nebat. Aslı Gevân'dır. (Türkçe)

girifte-leb

 • (Çoğulu: Giriftelebân) Dudağı tutulmuş. (Farsça)
 • Mc: Sessiz, sakin (kimse). (Farsça)

giyah

 • Nebat, bitki. (Farsça)

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

hafiye

 • (Çoğulu: Havâfi) İnsan bedeninde gizli olan can.
 • Kuş kanadında ebâhirden sonra olan dört kısacık yeleklerin her birisi.
 • Gizli, mestur.

hakim / hakîm

 • Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan.
 • Tabib, doktor.

hamide / hâmide

 • Uzun müddet geçmesi sebebi ile rengine tegayyür ve siyahlık gelip eskimiş olan.
 • Nebatsız kuru yer.
 • Yanmış kül olmuş.

hamt

 • Misvak ağacı.
 • Ekşimiş süt.
 • Koyunun derisini yüzüp kebap yapmak.
 • Gadap etmek, kızmak.
 • Kibirlenmek, tekebbürlenmek.

hanis / hanîs

 • Kebap olmuş nesne.

hanz

 • Kebap yapmak.

hanzal

 • Zakkum. Zakkum ağacı. Ebu Cehil karpuzu denilen portakal büyüklüğünde mevyesi çok acı bir nebat. Karga kabağı diye de adlandırılır.

hardal

 • Çok küçük tohumları olan ve yaprakları yenen bir nebat ismi. Döğülerek macun haline getirilir ve sofrada iştah açmak için kullanılır.

harisun aleyküm / harîsun aleyküm

 • Tevbe Suresi'nin bir âyetinde geçen bu ifade, birinci derecede Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında olup ümmetini ve bütün insanları doğru yola irşadda yılmadan, büyük bir sebat ve azim ve gayretle devam etmesine işaret edilerek böylece tavsif edilmiştir.

haşebe

 • (Çoğulu: Haşebât) Odun, ağaç. Yonga.

hashase

 • Ateş üzerinde eti pişirip kebap yapmak.
 • Bir şeyi döndürmek.

havafi

 • Kuş kanadında ebâhir yeleklerinden sonra olan dört kısacık yelekler.

heba / hebâ / هبا

 • Boş. (Arapça)
 • Hebâ etmek: Yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak. (Arapça)
 • Hebâ olmak: Yitmek, yazık olmak, yok olmak. (Arapça)
 • Hebâya gitmek: Boşa gitmek, yazık olmak. (Arapça)

heft-merd

 • Yedi büyükler. (Kutub, gavs, ebdâl, ahyâr, evtâd, nücebâ, nukabâ) (Farsça)

hercai / hercaî

 • (Hercâyî) Her yerde bulunur, kendine mahsus belirli bir yeri bulunmayan. Serseri, derbeder.
 • Kararsız, sebatsız, vefasız, dönek, mütelevvin.

herek

 • Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek.

hilekar / hilekâr

 • Hileci, hilebaz.
 • Hileci, hilebâz. (Farsça)

hindeb

 • (Hindebâ-Hindebâe) Hindibâ, gündöndü çiçeği.

hizmet

 • Birinin işini görme. Bir kimsenin hesabına veya menfaatına iş görme, bu suretle yapılan iş, vazife. Memuriyet.
 • Bir insan, hayvan veya nebatın muhtaç olduğu işler ve takayyüdat.

hubb-u ehl-i beyt

 • Ehl-i Beyt'e olan sevgi ve bağlılık. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) neslinden gelenleri, onun izinden gidenleri ve onun yolunda sâdık olup sebat edenleri sevmek. (Farsça)

hubeb

 • (Tekili: Habbe) Buğday, mısır, arpa gibi ufak ve yuvarlak nebatatın taneleri.

hübu'

 • (Çoğulu: Hebât) Doğum vaktinin sonunda doğmuş deve yavrusu.
 • Devenin boynunu uzatarak yürümesi.

hububat / hububât

 • Habbeler, tâneli nebatlar, taneler.

hüceyre

 • Hücrecik. Canlı varlıkların veya nebâtatın vücudunu teşkil eden küçük küçük odacık halinde ve içi vücuda lüzumlu madde ile dolu hücrecik. En küçük canlı parça.
 • Küçük delik ve oyuk.

huff

 • Abdest alınırken üzerine meshedilebilen mest vs. gibi ayakkabı.
 • Deve tabanı isimli bir nebat.

ibrik

 • (Çoğulu: Ebârik) Topraktan, tenekeden, hattâ bakırdan, gümüşten, altundan yapılan emzikli su kabı.
 • Abdest almağa, çay, kahve v.s. yapmağa yarayan ayrı ayrı ve türlü türlü kaplar.
 • İyi ve parlak kılıç.

ikdam

 • Gayret ve sebat ile çalışmak. İlerlemeye gayret etmek. Devamlı çalışmak. İlerlemek.

ilm-i mevalid

 • Tabiat, eşya ilmi. Hayvanat, nebatât ve maddelerine ait ilim.

inbat

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.

infitahiyyet

 • Kapalılığın açılıp inkişaf etmesi. (Tohumların açılarak nebât hâline gelmesi gibi olan hâl.)

insan-ı dessas

 • Hilebaz, aldatıcı insan.

ırk-üz-zeheb

 • Altınkökü denilen bir nebat.

ispanyol hastalığı

 • Tavuk vebası da denir. Tıp ilmindeki adı.

ısrar

 • Bir fikir veya meşru dâvadan dönmemek. Direnmek, sebat etmek. Hayırlı bir hâl üzere sadakatla kalmayı istemek.

istikrar

 • Karar ve sebat üzere olmak. Karar kılma. Sâkin olmak. Yerleşmek.

ıtnabe

 • Gölgelik, sâyeban.
 • Keman teli, keman kirişi.

ittiba'

 • Tabi' olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.

kaliyye

 • Tava kebabı.
 • Kavrulmuş.

kamis

 • Gömlek.
 • Döl yatağını kaplayan ince deri.
 • Bâzı nebatlardaki ince zar.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

karkisyun

 • Kebâbe dedikleri devâ.

kaşi'

 • Kararı ve sebâtı olmayan kişi.
 • Dağılmış, müteferrik.

kasvere

 • Yaşça büyük olmak.
 • şecaatli, kuvvetli.
 • Aslan.
 • Bir nebat ismi.

katere

 • Bir şey üzerine çökmüş toz.
 • İs gibi bir karanlık.
 • Toz.
 • Kebap yapmak.
 • Pişmiş şeyin kokması.

kebair

 • (Tekili: Kebire) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah'ı inkâr etmek.-Allah'a şirk koşmak.-Kat'iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah'ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir gün

kebes

 • (Bak: KEBAS)

keşe'

 • Kebap yapmak.
 • Yemek.
 • Çok dolu olmak.

kırba

 • (Çoğulu: Kıreb-Kırebat) Saka tulumu. Deriden su kabı.
 • Tıb: Çocuklarda karın şişmesi.
 • Süt tulumuna da kırba denir.
 • 13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.

kirpik

 • Göz kapağının kenarındaki kıllar.
 • Bir nevi taş.
 • Hayvan ve nebatların beden yapısında bâzı küçük ve ince uzantılar.

kıyas-ı fukaha

 • Hakkında açıkça âyet ve hadis bulunmayan mes'elelere dâir; ilim ve irfanda allâme ve mütebahhir, ilmi ile amelde ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba ve imtisalde, ibadet ve taatta, takva ve verada, züht, azimet ve riyazetle, terakki ve taâli eden müctehid fukaha tarafından kıyas ile verilen hüküm.

kürsüf

 • Evlenmemiş (bâkire) kızların yalnız hayz zamânında, evli veya dul kadınların ise her zaman, edep yerine koydukları ve koku sürdükleri bez veya saf nebâtî pamuk.

küsbe

 • Yağı veya suyu çıkartılmış her çeşit nebâti artıklar. Yağ posası.

kutar

 • Kebap kokusu. Ot kokusu.

lalesar

 • Lâlelik. Lâlebahçesi. (Farsça)
 • Sığırcık kuşu. (Farsça)

lebabe

 • (Bak: LEBABET)

lebade

 • (Bak: LEBAD)

lecebe

 • (Çoğulu: Elcâb-Licâb-Lecebât) Doğurduktan dört ay sonra sütü çekilmiş davar.

leylak

 • Salkım şeklinde mor ve beyaz renkli çiçekleri olan bir nebat adı.

mabtaha

 • (Çoğulu: Mebâtıh) Kavun karpuz ekecek yer.

maddiyun ve tabiiyyun taunu / maddiyun ve tabiiyyun tâunu

 • Her şeyin tabiatın tesiriyle meydana geldiğini iddia etme ve her şeyi madde ile açıklamaya çalışma vebası.

maka

 • Hıyarşenber denilen nebat.

makluv

 • Pişirilmiş kebap.

malamal

 • Çok dolu, lebâleb, ağzına kadar dolu.

malik

 • Sâhib. Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan.
 • Her şeyin sâhibi olan Allah.
 • Cehennem zebânilerine hâkim ve onları idare eden meleğin adı.

mamhuran

 • Adilcevaz, Patnos, Erciş ve bilhassa Beytüşşebab havalisinde meskun olan bir aşiret ismi.

masabak

 • (Bak: Masebak)

mat'unen

 • Vebâya tutularak.

meb'as

 • (Çoğulu: Mebâis) Yollanma, gönderilme.

mebad

 • (Mebâdâ) Sakın, olmaya ki... (Farsça)

mebiz

 • (Çoğulu: Mebâyiz) Tıb: Yumurtalık.

mebkale

 • (Çoğulu: Mebâkıl) Sebzevat yetiştirilen yer.

mebsem

 • (Çoğulu: Mebâsim) Tebessüm etmek, hafif gülümsemek.

mebşuş

 • (Çoğulu: Mebâşiş) Silinmiş. İzi eseri kalmamış.

mecaa

 • Hilebazlık etmek, hile yapmak.

mefatih-ül gayb

 • (Bak: Mugayyebat-ı hamse) İmam-ı Razi'nin bir tefsiri.

merga merg / mergâ merg

 • Umumi vebâ hastalığı. (Farsça)

mevalid-i selase / mevalid-i selâse

 • Nebat, hayvan ve maden.

mevalid-i türabiye

 • Topraktaki mevâlid. Mâdenler, nebatlar.

mia-i rakik / miâ-i rakik

 • İncebağırsak.

mibzel

 • (Çoğulu: Mebâzil) Süzgeç.

mibzele

 • (Çoğulu: Mebazil) Her gün giyilen kaftan, günlük elbise.

mifad

 • Kebap demiri.

mıkla'

 • (Mıklât) (Çoğulu: Mekâli) Çelik çeldikleri ağaç.
 • Kebap tavası.

milak

 • Bir nesnenin kıyam ve sebâtına sebep olan nesne.

muayyeb

 • (Çoğulu: Muayyebât) (Ayb. dan) Ayıplanmış.

mubikat-ı seb'a

 • İnsanı felâkete götüren yedi kebâir, yedi büyük günah: Katil, zinâ, şarab içmek, ukuk-ı vâlideyn (yâni; sılâ-yı rahmi terk), kumar oynamak, yalan şâhidliği, dine zarar verecek bid'alara tarafdarlık.

mübin / mübîn

 • Açık, vâzıh, âşikâr. Ayân kılan, beyan ve izah eden.
 • Dilediğine doğru yolu gösteren.
 • Hak ile bâtılın arasını tefrik edip, ayıran. Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden. (Mübin, bâne mânasına "ebâne" den beyyin, gayet açık, parlak demek olduğundan, Kitab-ı Mübin i'cazı zâhir olan

mücteba / müctebâ

 • Seçilmiş mânâsına, Resûlullah efendimizin mübârek sıfatlarından. Eğer ümmet isen, ol müctebâya, Uymalısın sünnet-i Mustafâ-yı safâya.

müdhamme

 • Ağaçlarının ve nebatlarının çok ve taze olmaları dolayısıyla uzaktan koyu yeşil renkte görünen bahçe.

müdhammetan

 • Her tarafı yemyeşil nebatat, hazrevat ile kaplı iki Cennet.

mugayyeb

 • (Çoğulu: Mugayyebât) (Gayb. dan) Kayıp. Kaybedilmiş.

muharebe

 • (Çoğulu: Muharebât) Harbetmek. Karşılıklı cenk. Cidal.

muhassır

 • Hasrette bırakan.
 • Mina ile Arafat arasında Muhassir vadisi. Ebrehe'yi mağlub eden Ebabil kuşlarının taş yağdırdıkları mevki.

mukteda-bih / muktedâ-bih

 • Kendisine tebaiyyet edilen. Kendisine uyulan.

mülk suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mânia, Vakiye, Mennea Suresi gibi isimleri de vardır. Mekkîdir.

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

musas

 • Ot, nebat.
 • Her nesnenin aslı.

musırr

 • Direnen. Ayak direyen. Vaz geçmeyen. Sebat eden. Sözünden dönmeyen.

müste'men

 • (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı.
 • Kendisine aman verilmiş olan..

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu

müsteban / müstebân

 • Müstebân olmak: Anlaşılmak.

müstebık

 • (Sebak. dan) Yarışa çıkan, istibak eden.

mutalebe

 • (Çoğulu: Mutâlebât) (Taleb. den) Hakkını isteme, talebde bulunma.
 • Dâvâ, iddia.

mütalebe

 • (Çoğulu: Mütalebât) Hakkını isteme. İddia, dâvâ.

mütebadil

 • (Bedel. den) Birbirinin yerine geçen, tebâdül eden.
 • Nöbetle değişen.

mütebadire

 • (Bak: MÜTEBADİR)

mütebahhir

 • (Buhar. dan) Tütsülenen, dumanlanan, tebahhur eden.

mütebariz

 • (Bürüz. dan) Tebarüz eden, meydana çıkan. Bâriz âşikar olan.

mütebarizin / mütebarizîn

 • (Tekili: Mütebariz) Meydana çıkanlar, belirenler, tebarüz edenler.

mütebasbısin / mütebasbısîn

 • (Tekili: Mütebasbıs) Yaltaklananlar, tabasbus edenler.

mütesebbit

 • Sebat gösteren, sebat eden, dayanan.

mütetabi'

 • (Teba'. dan) Birbiri ardınca gelen.

mütevessik

 • Bir işe sımsıkı sarılan.
 • Bir işi sebat ve devam üzere tutan.

mütevessikane

 • Bir işe sımsıkı sarılarak. Bir işi sebat ve devam üzere tutarak. (Farsça)

muvakebe

 • Bir işe sebat ve gayret gösterme.

na-paydar

 • Süreksiz, geçici. Sebatsız, kararsız, durmaz. (Farsça)

nabit

 • Ağaç ve nebat gibi yerden bitip büyüyen.

nami

 • Büyüyen, artan, ürmee kuvveti olan. Nebat ve hayvandaki büyüyüp gelişme kuvveti.
 • Farsçada: Namlı, şöhretli, ünlü.

nebahe

 • (Bak: NEBAHET)

nebahet

 • (Nebahat) şeref, şan, onur, itibar.
 • şan, şeref ve itibar sâhibi.

nebale

 • (Bak: NEBALET)

nebat

 • (Çoğulu: Nebatât) Topraktan yetişen, biten her çeşit şey. Bitki.
 • Yemen diyarında bir kabile adı.

nebatat / nebatât

 • (Tekili: Nebât) Nebâtlar, bitkiler.

nebati / nebatî

 • Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan.

nebeke

 • (Çoğulu: Nübük-Nebâk) Tepe.

nebik

 • (Çoğulu: Nebâyık) Sedir ağacının yemişi.

nebras

 • (Nibrâs) (Çoğulu: Nebâris) (Süryânice) Kandil. Çıra. Lâmba.
 • Mc: Nur merkezi.

nebve

 • (Nebâve) Yüksek yer.
 • Yükseklik.

necm

 • (Necim) Yıldız, ahter, kevkeb. Ülker yıldızına da denir. Ülker, onbir yıldızdır. Altısı görünür, gözü kuvvetli olan yedinciyi de görebilir.
 • Belirli olan vakit. (Araplar, vakti yıldızlarla tahdit ederlerdi)
 • Kabak ve hıyar gibi yayvan nebat.
 • Belirli vakitte yapılan vazi

nekbe

 • (Çoğulu: Nekebât) şiddet, meşakkat.
 • Bir şeyin kesilmesiyle olan cerahat.

nekbet

 • (Çoğulu: Nekebât - Nükub) Talihsizlik, şanssızlık, bahtsızlık.
 • Musibet, felâket.
 • Düşkünlük.

nevabit

 • (Tekili: Nabite) Nebatlar. Bitkiler.
 • İmar ve ihdas.
 • Dünya ahvâlinden habersiz.
 • Taze, genç kimse.

nizam

 • Sıra, dizi, düzen. Dizilmiş olan şey, sıralanmış.
 • İcaba göre yapılan kanun. Bir kaideye binaen tertib olunmak ve ona binaen tertib olundukları kaide.
 • Bir işin sebat ve kıyamına medar, sebep olan şey ve hâlet.

orhan gazi

 • (Mi: 1288 - 1359) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Babası Osman Gazi vefat edince (1326) Onun yerine tahta geçti. Onu yetiştiren, Hocası Şeyh Edebâli idi. Genç yaşta gazi akıncılar arasına karıştı, çok cesur ve atılgandı. Akıncı Gaziler onun oğlu Süleyman Paşa kumandasında Rumeli'ye geçtiler. Türbes

parazit

 • Yun. Radyo gibi ses veya elektrik âletlerinin zırıltı ve gürültü çıkarması.
 • Başka bir hayvan veya nebatın üzerinde onun zararına yaşayan canlı. Asalak. Tufeylî.

raiyyet / رعيت

 • Halk, hükümdar tebası. (Arapça)

raziyane

 • (Rezene) Dere otu nev'inden bir nebat adı.

reaya

 • (Tekili: Raiyet) Bir kimsenin emri altında bulunanlar.
 • Bir hükümdar idaresi altında bulunan halk.
 • Hristiyan tebaa.
 • Bütün halk.

rebaiye

 • (Çoğulu: Rebâıyyât) Seniyye ile nâb arasında olan dört diş.

rebib

 • (Çoğulu: Rebâib) Üvey oğul.
 • Evde beslenen koyun. (Müe: Rebibe)

rebvet

 • (Rubve - Ribve - Rebâvet) Yüce, yüksek yer.

rehvac

 • Kebabı iyi pişirmek.

reşraş

 • Kavak ağacı.
 • Su veya yağ damlayan kebap.
 • Su saçmak.

rikbe

 • (Çoğulu: Rikeb-Rekebât) Diz. (Diz, insanın ayaklarında olur; dört ayaklının ön ayaklarında olur.)

rübab / رباب

 • Rebap. (Arapça)

rükbe

 • (Çoğulu: Rükeb-Rükebât) Diz. Dizkapağı.

rutube

 • (Çoğulu: Rutebât-Ruteb) Olmuş yaş hurma.

sadakat

 • (Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk.
 • Dostlukta sebat, vefadarlık.

salabet

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)

salehba

 • Dayanıklı ve kuvvetli deve. (Müe: Salehebât)

şebat

 • (Çoğulu: şebâ-şebevât) Tezlik, çabukluk.
 • Cihet, yön, taraf.

sebati / sebatî

 • Sebatlılık. Sözünde ve kararında durma.

sebatkar / sebatkâr / sebâtkâr / ثباتكار

 • Sebat eden, sağlam.
 • Sebatlı, kararlı.
 • Sebat eden. (Arapça - Farsça)

sebatkarane / sebâtkârâne

 • Sebat edercesine.

şebbake

 • (Çoğulu: şebâbik) Birbirine girmiş nesne.

sebe'

 • (Sebâ) Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'ın mucizesi sonunda imana gelen ve onunla evlenen Belkıs'ın Yemen'de hükmü altında bulundurduğu mâmur şehrinin ismi.
 • Bir Arab kavminin adı.
 • Bir devlet ismi.
 • Bir şahıs adı.

sebete

 • (Çoğulu: Sebât) Ot, nebat, bitki.
 • Otu çok olan yer.

sebi

 • (Çoğulu: Sebâyâ) Savaşta esir düşen kimse.

sebibe

 • (Çoğulu: Sebâib) Atın alın kılı, yele ve kuyruğu.
 • İnce keten bezi parçası.

sebseb

 • (Çoğulu: Sebâsib) Issız büyük çöl.
 • Kâfirlerin bayramı.

sebu'

 • (Çoğulu: Sebâ') Yırtıcı hayvan. Canavar.

sebzevat

 • Yeşil bitkiler, yeşil nebatlar. (Farsça)

şedidü'ş-sekime / şedîdü'ş-sekîme

 • Karşı koymaya muktedir, sebatlı ve çok güçlü.

seffud

 • (Çoğulu: Sefafid) Kebap pişirilen demir.

sekbe

 • (Çoğulu: Sekebât) Başta olan kepek.
 • Takke.

şekimet

 • (Çoğulu: Şekâim) Mukavemet, dayanma. Sebat.
 • Dizgin, gem.
 • Kazan ve çömlek kulpu.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

serbülend / سربلند

 • Başı yüce, yücebaşlı.. (Farsça)

şerebe

 • (Çoğulu: Şireb-Şerebât) Ağaç dibine su toplanması için yapılan havuz.

sergerde

 • Kötü işlerde elebaşı olan. (Farsça)
 • Başı bozuk. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Elebaşı, reis.

serkerde / سركرده

 • Lider, baş. (Farsça)
 • Elebaşı. (Farsça)

şibdi'

 • (Çoğulu: Şebâdi) Akrep.
 • Dil, lisan.
 • Belâ.
 • Şiddet.

sih

 • Demir şiş. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)

sıla'

 • Kebap.
 • Isınmak için yakılan ateş.

şiva'

 • Kebap.

sübrut

 • (Çoğulu: Sebâriyet) Az.
 • Otsuz ve susuz yer.
 • Fakir adam.

şürefa

 • (Tekili: Şerif) Şerifler. Hazret-i Hüseyin Radıyallahü Anh vasıtasiyle Peygamberimiz (A.S.M.) soyundan gelenler.
 • Şerefliler. Allah (C.C.) yolunda sabır ve sebat ile devam eden temiz insanlar.

tadrib

 • Kebabı iyi pişirmek.
 • Avazı güzelce çekip nağmelendirmek. (Buna "tadrib-i fi-s-savt" denir).

tafk

 • (Tafak) Bir işe başlamak, mülâzemet etmek, başlayıp devamda sebat etmek.

taha'

 • Döşenmiş ve yayılmış yer.
 • Bir nebat cinsi.

taun / tâun / tâûn / طاعون / طَاعُونْ

 • Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri.
 • Veba, salgın hastalık.
 • Tehlikeli ve bulaşıcı veba hastalığı.
 • Vebâ.
 • Veba. (Arapça)
 • Vebâ.

taun-u manevi / tâun-u mânevî

 • Mânevî vebâ, salgın ve ölümcül hastalık.

tavd

 • Büyük dağ. Tepe.
 • Sebât.

tayyaş

 • Aceleci hafif kimse.
 • Hilebaz kimse.

tebaa / تبعه

 • Bir devletin hükmünde bulunan (Türkiye Devletinin tebaası gibi).
 • Uyruk, teba. (Arapça)

tebadülat / tebadülât

 • (Tekili: Tebadül) Değişmeler. Tebadüller.

tebaguz

 • (Çoğulu: Tebâguzât) (Buğz. dan) Sevişmeme, gizli kin tutup düşmanlık besleme.

tebah / tebâh / تباه

 • Yok olmuş. (Farsça)
 • Yıkılmış. (Farsça)
 • Bozulmuş, çürümüş. (Farsça)
 • Tebâh etmek: (Farsça)
 • Yok etmek. (Farsça)
 • Yıkmak. (Farsça)
 • Bozmak, çürütmek. (Farsça)
 • Tebâh olmak: (Farsça)
 • Yok olmak. (Farsça)
 • Yıkılmak. (Farsça)
 • Bozulmak, çü (Farsça)

tebah-kar / tebah-kâr

 • (Çoğulu: Tebâhkârân) Mahveden, harab eden, bitiren. (Farsça)

tebahhur / تبحر

 • Göllenme. (Arapça)
 • Derin bilgi sahibi olma, uzmanlaşma. (Arapça)
 • Tebahhur etmek: Buharlanmak. (Arapça)

tebaüd / tebâüd / تباعد

 • Uzaklaşma. (Arapça)
 • Tebâüd etmek: Uzaklaşmak. (Arapça)

tebaüdat / tebaüdât

 • (Tekili: Tebaüd) Birbirinden uzak düşmeler. Uzaklaşmalar.

tebayünat / tebayünât

 • (Tekili: Tebayün) Tebayünler, iki şey arasındaki farklılıklar.

tebe'a / تبعه

 • Tebalar, uyruklar. (Arapça)

tebea

 • Bir devletin hükmünde bulunan (Türkiye Devletinin tebaası gibi).

tebeh

 • (Bak: Tebah)

tebehhur

 • (Bak: Tebahhur)

tebrih

 • (Çoğulu: Tebârih) İncitmek. Eza vermek.

tefciye

 • Yemeğin içine nohut, buğday, pirinç, maydanoz ve bunlara benzer şeyler koymak. (Bu konulan şeylere "ebazir" derler.)

tekbib

 • Kebap yapmak.

telafif

 • Birbirine sarmaşmış bölük bölük nebatlar.
 • Büklümler, kıvrımlar.
 • Birbirine girmiş ve sarmaşmış vaziyette olma. Lif lif olma.

tenebbüt

 • Büyümek. Yerden çıkıp biten nebat gibi yetişmek.

tesebbüt

 • (Sebat. dan) Sebat gösterme, dayanma, sabretme, direnme.
 • Bir nesneye yapışmak. Tevakkuf.

tesfid

 • Kebap yapmak için eti şişe dizme.

teşviye

 • Kebap yapmak. Kebap vermek.

tevaggun

 • Cenk içinde ikdam etmek. Savaşta sebat edip ilerlemek.

ulü'l-azm

 • Azamet, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ulü-l azm

 • Kat'i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).

ulülazm peygamberler

 • Azimet, gayret, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ, Hz. İsa, ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e verilen sıfat.

varaka

 • Tek yaprak hâlindeki kâğıt.
 • Nebât yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı.
 • Hasis kimse.
 • Peygamberimize (A.S.M.) ilk vahyin geldiği sırada Hz. Hatice vâlidemizin (R.A.) hâdiseyi kendisine bildirdiği ve o zamanın meşhur bir âlimi olan Varaka İbn-i Nevfel'in adı.

veba-yı ağraz-ı şahsiye / vebâ-yı âğraz-ı şahsiye

 • Şahsî kinlerin vebası; kişisel kin mikrobu.

vefa

 • Ahdinde, sözünde durma.
 • Sevgi ve dostlukta sebat ve devam.
 • Ödeme.
 • Yetişme.
 • Dince ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip uhdesinden çıkma.

yaktin / yaktîn

 • Kabak, kavun ve karpuz gibi dalları yerde yayılan bir nebat adı.

yavuz sultan selim

 • (Hi: 875-926) Osmanlı Padişahlarından dokuzuncusudur. Sultan Süleyman Han'ın babası, 2. Bayezid Han'ın oğludur.Azim ve sebat örneği olan ve memleket mes'elelerinde en küçük kusurları bile afvedemiyen Yavuz Selim, Çaldıran seferine çıkmıştı. Uzun müddet seferde olan askerleri bir gün padişahın çadırı

zab

 • (Zevben - Zevebânen) Eriyen, erimiş, eridi.

zat-ul ilkah-i zahire / zât-ul ilkah-i zâhire

 • İlkahı (döllenmesi) çiçek vâsıtasıyla olan nebat.

zebani / zebânî

 • Zebanî, cehennemlikleri cehenneme atan melek.

zebaniyan / zebaniyân

 • (Zebaniye) Zebaniler. Cehennemlikleri Cehennem'e atmaya vazifeli melekler. (Farsça)

zebzeb

 • (Çoğulu: Zebâzib) Adam zekeri.

zed

 • "Vurucu, vuran" mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Guş-zed : Kulağa çalınan. Zeban-zed : Yayılmış söz.