LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ESRA ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

a'yan / a'yân / اعيان

 • İleri gelenler, eşraf, sosyete. (Arapça)
 • Gözler. (Arapça)

ahyar

 • Hayırlılar.
 • Dostlar.
 • İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)

batın / bâtın

 • İç, dâhilî. Gizli. İçyüz. Sır, esrar. Künh ve zâtı itibarı ile gizli. (Zıddı: Zâhir'dir)

beng / بنگ

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)
 • Esrar. (Farsça)

bengi / bengî / بنگى

 • Beng tiryakisi, esrarkeş. (Farsça)
 • Esrarkeş. (Farsça)

ektem

 • Çok sır saklayan, esrar gizleyen kimse.
 • Büyük karınlı ve şişman olan adam.

esrar-engiz

 • Esrarlı, gizli, ürperti verici. (Farsça)

esrar-keş

 • Esrar denen zehiri kullanan kimse. Esrar içen. (Farsça)

esrarkeş / اسراركش

 • Esrar çeken.
 • Esrar içen, esrarcı. (Arapça - Farsça)

halid bin velid

 • Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesi

haşiş

 • Esrar adı verilen "Hint keneviri"nin yaprağı.
 • Kuru ot.

haşşaş

 • Esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler kullanan. Esrarcı, esrar içen.

iftariyye

 • İftarlık. İftar için hususi olarak hazırlanmış nevale. Bunlar oruç bozulduktan sonra yemek yenmeden evvel yendiği için bu ad verilmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişah sarayında, vüzera, eşraf ve âyân konaklarında, davetlilere iftardan sonra diş kirası namıyle verilen bahşi

ilbas-ı hil'at

 • Hil'at giydirmek. (Üst elbisesi demek olan hil'at; padişahlar ile sadrazam ve vezirler tarafından memurlarla, âyân ve eşrâfa, taltif makamında giydirilirdi. Sonradan bunun yerine rütbe ve nişan verilmeğe başlanmıştır.)

irfan

 • Bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal.
 • İkrar.
 • Mücazat.
 • Fık: Esrar-ı İlâhiyeye, iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet. (İlim ile irfan ve ma'rifet arasında fark vardır: İlim, vech-i küllî ile, yani her vechesiyle bilmektir. İrfan ve marifet ise;

keş

 • (Keşiden) Çekmek fiilinin emir kökü. Birleşik kelimeler de yapılır. Meselâ: Cefâ-keş : Cefâ çeken. Esrar-keş : Esrar çeken, esrar içen serseri. (Farsça)

kesir

 • (Çoğulu: Kesrâ) Parçalanmış, dağıtılmış. Kırılmış.

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

mahreman

 • (Tekili: Mahrem) Sırlar. Gizli şeyler. Esrar.
 • Sırdaşlar.

melekut

 • Tam bir hâkimiyyetle, Saltanat-ı İlâhiyyenin müessiriyyet ve idâresinin esrarı. Her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münâsib ruhu, canı, hakikatı. Bir şeyin iç yüzü, iç ciheti.
 • Hükümdarlık. Saltanat.
 • Ruhlar âlemi.

meliyy

 • Uzun zaman.
 • Zengin. Varlıklı. Maldâr. Gani. Eşraf.

mesarih

 • (Tekili: Mesrah) Çayırlar, otlaklar, mer'alar.

mesra

 • (Bak: MESRAT)

mutalsam

 • Tılsımlanmış olan. Esrârengiz hâle gelmiş olan.

müteayyin

 • (Ayn. dan) Karar verilmiş.
 • İleri gelen kimse. Eşraftan olan kişi.
 • Belli, âşikâr ve meydanda olan. Taayyün eden.

müteayyinan / müteayyinân

 • (Tekili: Müteayyin) (Ayn. dan) Eşraftan olanlar, ileri gelen kimseler. (Farsça)
 • Belli ve meydanda olanlar. Taayyün edenler. (Farsça)
 • Karar verilmişler. (Farsça)

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

şerat

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet, iz, işâret, nişân.
 • Bir şeyin en bayağı ve âdisi.

sereb

 • (Çoğulu: Esrâb) Yer altında olan ev.
 • Kırbadan akan su.
 • Ot.

şereke

 • (c.: Şerek-Eşrâk) Ağ, tuzak.
 • Ulu yol, büyük yol.
 • Yol ortası. (Bu mânaya. Çoğulu: Şürek)

serer

 • (Çoğulu: Esirre) Ayın son gecesi.
 • Ebenin doğan çocuğun göbeğinden kestiği parça.
 • Mantar üstünde olan kabuk, balçık, toprak (Bu mânâya Çoğulu: Esrâr ve C: Esârir).

şeret

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet. İşaret, belirti.

sirb

 • (Çoğulu: Esrâb) Çekirge ve balık yumurtası.
 • Sığır sürüsü.

sırm

 • (Çoğulu: Esrâm-Esârım) Ağaçtan yemiş düşürmek.
 • Ekin biçmek.
 • Cem'olmuş beytler.

sirr

 • (Çoğulu: Esrar-Esirre) El ayasında ve alında olan hatlar.
 • Gizli nesne.
 • Cima etmek.
 • Zikir.
 • Hâlis.
 • En iyi, en faziletli.

şirrir

 • (Çoğulu: Eşrâr-Eşirrâ) Çok şer işleyen, pek çok şerir.

talam

 • Esrar otunun tohumu.

tiryaki / tiryâkî / تریاكى

 • Esrarkeş. (Arapça)
 • Sigara tutkunu. (Arapça)

ulema-i batın / ulema-i bâtın

 • Şeriatın, zâhir ve hükümlerinden daha çok, mânâ ve esrarını bilen âlimler.

ulema-i ilm-i huruf

 • Kur'anın bir harfinden, bir sahife kadar esrar bulduklarını söyleyen ve dâvalarını, o fennin ehline isbat edenler.

ulema-i zahir / ulema-i zâhir

 • Kur'an-ı Kerimin zâhir mânâsına göre hakikatları değerlendiren âlimler. Şeriatın mâna ve esrarından daha çok, zâhirini ve hükümlerini bilen âlimler.

ulema-yı batın / ulema-yı bâtın

 • Şeriatın zâhirinden ve açık hükümlerinden daha çok, mânâ ve esrârını bilen âlimler.

ulum-u hafiye

 • Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf âlimlerce bilinen ilimler.

vahiy

 • Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir.
 • Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın