LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Eğlenme ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

akl-ı meaş / akl-ı meâş

 • Yemek, içmek, evlenmek, helâl, haram demeden kazanmak ve eğlenmek gibi hep bedenin râhatını ve nefsin menfaatini düşünüp, âhireti düşünmeyen akıl; akl-ı meâdın zıddı.

aram / ârâm

 • Durma, dinlenme. (Farsça)
 • Yerleşme, rahat etme, karar kılma. (Farsça)
 • Eğlenme. (Farsça)

bi-direng / bî-direng

 • Durmıyan, oyalanmayan, eğlenmeyen, çabuk. (Farsça)

butv

 • Eğlenmek, geç gelmek.

ena'

 • Eğlenmek.

fina / finâ

 • Şehir kenarı, büyük mezarlıklar (fabrika, mektep, kışlalar) ve kasabadakilerin harman yapmak, hayvan koşturmak, eğlenmek için devamlı kullandıkları yerler.

haya-huy

 • Çığlık, vâveyla. (Farsça)
 • Çalıp eğlenmeden çıkan gürültü, ses. (Farsça)

iltiha'

 • Oynama, eğlenme.

iş / îş / عيش

 • Yaşama. (Arapça)
 • Eğlenme, gününü gün etme. (Arapça)

istidhak

 • (Dıhk. den) Alaya alma, eğlenme.

istihşaş

 • Zevklenme, eğlenme.

istihza / istihzâ

 • Alay etmek, birisi ile eğlenmek.
 • Birisini gülünç duruma düşürmek, maskara etmek.
 • Söz, yazı, işâret veya çeşitli davranışlarla bir kişinin ayıp ve eksikliklerini ortaya çıkarmak, onunla eğlenmek, alay etmek.

istishar

 • Alay etme, zevklenme, eğlenme.

lüvse

 • Zayıflık.
 • Eğlenmek.
 • İsabet etmek.

mashara

 • Maskara, soytarı.
 • Tuhaflıklar yapan kimse.
 • Komik, gülünç.
 • Zevklenme, eğlenme.
 • Kepaze, utanmaz, rezil.

meks

 • Durma, eğlenme, bekleme.

müks

 • (Meks) Ağır ağır, vakit vakit.
 • Eğlenme, muntazır olma, durma, bekleme.

mülaabe

 • (La'b. dan) Oynayıp eğlenme. Oynaşma.

mülaebe

 • (La'b. dan) Oynaşıp eğlenme. Oynaşma.

müstehzi / müstehzî

 • İstihza eden. Biriyle eğlenen. Herkesle eğlenmek isteyen.

müteferric

 • (Çoğulu: Müteferricîn) (Ferc. den) Gezinen, dolaşan. Gezip eğlenmeğe giden.

müteferricin / müteferricîn

 • (Tekili: Müteferric) Gezinenler, dolaşanlar, hava almağa eğlenmeğe gidenler.

nasnaa

 • Depretmek.
 • Devenin, kalkarken dizi üstünde çok eğlenmesi.

nüzhet

 • İç açıklığı, safa, eğlenme, gönül ferahlığı. (Farsça)
 • Temizlik, paklık. (Farsça)
 • Karışık, bulaşık ve kalabalık yerlerden uzak olmak. Buud. (Farsça)

reys

 • Eğlenmek, eğlendirmek.

sefa / sefâ

 • Eğlenme.

seyr

 • Yürüyüş.
 • Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme.
 • Görülecek şey ve yer.
 • Uzaktan bakıp karışmama.
 • Yolculuk.

seyrangah / seyrangâh

 • Seyir yeri. Gezme ve eğlenme yeri. (Farsça)

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

sümud

 • Taganni eylemek.
 • Eğlenmek.
 • Kibirlenip somurtmak.
 • Kafa tutmak.
 • Sersem olmak.

tahaci'

 • Eğlenmek.
 • Tenbellik etmek.

tanz / طنز

 • Herkesle eğlenme. Alay etmek.
 • Alaya alma, eğlenme. (Arapça)

te'ye

 • Eğlenmek, durmak, oyalanmak.

tehekküm

 • İstihza.
 • Tevbih. Şiddetle azarlama. Görünüşte ciddi, hakikatta alaydan ibaret olan eğlenme.
 • Edb: Tarizin tesirli olan kısmı.
 • "Hekeme"den:
 • Alay etme, eğlenme.
 • Görünüşte ciddi, hakikatte alaydan ibaret olan eğlenme.

tehekkümat / tehekkümât

 • (Tekili: Tehekküm) Ciddi tavır takınarak eğlenmeler.

tekeddün

 • Eğlenmek.

telebbün

 • (Leben. den) Durma, eğlenme.
 • Memeden sütün damla damla akması.

teleddün

 • Eğlenmek.

terebbüt

 • Eğlenmek.

tesebbüt

 • Eğlenmek, oyalanmak. Geç gelmek.

tevakkufat / tevakkufât

 • (Tekili: Tevakkuf) Beklemeler, durmalar, eğlenmeler.

tezyif

 • Çürütmek. Küçük düşürmek. Eğlenmek, alaya almak.
 • Bir şeyin dışını tezyin ve tanzim edip, içini fena yapmak. Kötü ayar etmek.
 • Tahkir etmek.

zevk

 • Lezzet alma, hoşa gitme, tatma.
 • Hoş, hoşa giden. Mânevi haz.
 • Boş vakit geçirmek. Eğlenmek.
 • Alay etmek. Güzeli çirkinden ayırma kabiliyeti.