LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Duygu ifadesini içeren 258 kelime bulundu...

a'sab-ı muharrike / a'sâb-ı muharrike

 • Hissi, duyguyu vücuttaki haber merkezine bildiren sinirler. Hareket ettirici sinirler.

aglef

 • Sünnetsiz.
 • Sandıkta kapalı.
 • Mc: Katılaşmış, duygusuz kalb.

ahfa / ahfâ

 • Kalbe bağlı duyguların en gizli, en kapalı olanıdır ki, Cenâb-ı Hak sıfat, şuûnat ve Zât'ına ait en gizli, en mahrem mânâları izin verdiği ölçüde bu duyguya hissettirir.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

ahsas / ahsâs / احساس

 • Hisler. Duygular.
 • Duygular. (Arapça)

alem-i gayb / âlem-i gayb

 • Zâhir duygularımızla bilinemeyen ve ervah ve meleklere, cinlere mahsus olan âlem. Mâzi ve müstakbeldeki mahlukatın mânevi hayatlarının âlemi.

ataraksiya

 • yun. Tesirlere (etkilere) karşılık göstermeme, durgunluk hâli.
 • (Fels.) Ruhun sükunete ulaşması, arzu ve ihtiraslardan uzak kalma. Eski çağ felsefesi, hayatın gayesi, saadet olarak duygusuzluk halini gösteriyordu. İnsan arzuları sonsuz, düşmanları sonsuzdur, (mikroptan kuyruklu yıldız

basair

 • (Tekili: Basiret) Basiretler. İbretli görüşler. Deliller. İbretler. Hüccet ve bürhanlar. Gözler.
 • Kalb duyguları.

basar

 • (Çoğulu: Ebsâr) Görme duygusu.
 • Kalble hissetme. Kalb gözü.
 • Gözün görmesi.
 • İdrak. Fikir.
 • İlm-i Kelâm'da: Kendi şânına lâyık bir vecih ile Cenab-ı Hakk'ın "görme sıfatı"dır. Kâinatta hiçbir şey O'nun görmesinden hâriçte kalamaz.

batın-ı umur / bâtın-ı umûr

 • İşlerin, hâdiselerin ve eşyanın içyüzü ve mahiyeti. Yani: Beş duygu ile bilinemiyen melekûtiyet ve kanuniyet cihetleri.

behimi hisler / behimî hisler

 • Hayvanî duygular.

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

bihiss / bîhiss / بى حس

 • Hissiz, duygusuz. (Farsça - Arapça)

cezbe-i rahman / cezbe-i rahmân

 • Allah'ın hayır ve rahmet için verdiği ve duygulara yerleştirdiği mânâ ve coşku hâli.

cihaz-ı insaniye

 • İnsandaki bir duygu.

cihazat-ı kesire / cihâzât-ı kesire

 • Birçok cihaz, duygular.

daiye / dâiye

 • İnsanı bir şeye candan bağlamağa sürükleyen iç duygusu.
 • Mücib ve sebep.
 • Bâis olan husus, vakit ve zamanın bir hâleti.
 • Arzu, hırs.
 • Dava.
 • Bahane.

damar-ı insani / damar-ı insânî

 • İnsana ait duygular.

devai

 • (Tekili: Dâiye) Batından, içten gelen bir duyguyu teşvik edici hâlât.

dikkat

 • Duygu ve düşünceyi bir noktada toplama, uyanıklık, incelik.

dil

 • t. Lisan, zeban.
 • Ağızdaki tat alma duygusu ve konuşma uzvu.
 • İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. Lügat.
 • Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları.
 • Coğ: Denizin içine uzanmış üstü düz mumluk, uzunca kara parçası.
 • Mc:

dil-mürde

 • Duygusuz, kalbi ölmüş. (Farsça)

din u diyanet / dîn u diyânet

 • Din dindarlık, din ve din duygusu.

edeb / ادب

 • Terbiye. (Arapça)
 • Utanma duygusu. (Arapça)
 • Edebiyat. (Arapça)

edebiyat

 • Düşünce, duygu veya herhangi bir hakikatı veya herhangi bir fikri yazı veya sözle, manzum veya nesir halinde güzel şekilde ifâde san'atı. Bu san'atla uğraşan ilim kolu.
 • Edebiyata âit yazıları toplayan kitap.Edebiyatın sözlük anlamından biri de edebe, yani terbiyeye uygun söz söylemek

ef'al-i kulub / ef'âl-i kulûb

 • Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça'da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi)

efsürde / افسرده

 • Donuk. (Farsça)
 • Üzgün, moral çöküntüsü içinde. (Farsça)
 • Duygusuz. (Farsça)

efsürde-gan / efsürde-gân

 • (Tekili: Efsürde) Duygusuz, gayretsiz adamlar.

ehl-i gayret ve hamiyet

 • Din, aile, millet, vatan gibi değerleri koruma duygusu ve gayretinde olanlar.

ehsas / ehsâs / احساس

 • (Tekili: Hiss) Hisler, duygular.
 • Duygular, hisler. (Arapça)

ehsas-ı rakika / ehsâs-ı rakika

 • İnce hisler, ince duygular.

emanet-i kübra / emanet-i kübrâ

 • Benlik duygusu; büyük emanet; başka varlıkların yüklenmekten çekindiği ve insanın yüklendiği İlâhî görevler, yükümlülükler.

erakk-ı hissiyat

 • Duyguların en inceleri. Gizli hisler, ince duygular.
 • En rakik, en ince hisler, duygular.

esaret-i hayvani / esaret-i hayvanî

 • Hayvanî duygulara esir olma.

esaret-i nefis

 • Nefsin esareti; insanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygunun esiri olma.

ezhan

 • Zihinler. Müdrikler. Anlamayı meydana getiren duygular.

galat-ı his

 • Duygu yanılması.

garam / garâm

 • Canlı duygu, arzu.

gayret

 • Çaba, çalışma arzusu, kıskanma duygusu.

gurur / gurûr

 • Kendini beğenme duygusu, böbürlenme.

hafıza / hâfıza

 • Hıfz etme (ezberleme) ve hatırda tutma kuvveti. His organları ile duyulmayan fakat duyulanlardan çıkarılan mânâları saklayan mânevî duygu merkezlerinden biri.

hamiyet

 • Din ve vatan gibi kutsal değerleri ve kendi yakınlarını koruma duygusu ve gayreti.
 • Din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusu.

hamiyet-i aliye / hamiyet-i âliye

 • Din, millet gibi mukaddes değerleri en üst düzeyde koruma duygusu ve gayreti; millî onur ve haysiyet.

hamiyet-i diniye

 • Dinî hamiyet; dini korumak ve yüceltmek maksadıyla çalışma, dinden gelen yüce duygularla din uğruna fedakârlıkta bulunma.

hamiyet-i diniye-i milli / hamiyet-i diniye-i millî

 • Dinî ve millî esasların harekete geçirdiği hamiyet ve gayret duygusu.

hamiyetçilik

 • Din gibi mukaddes değerleri ve kendi vatan, aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayreti içinde oluş.

hamiyetli

 • Din gibi mukaddes değerleri ve kendi aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayreti olan.

hamiyetsizlik

 • Hamiyetsiz olma, mukaddes değerleri koruma duygusu ve gayreti içinde olmama.

hamiyyet

 • Din gibi mukaddes değerleri ve aile ve vatanı koruma duygusu ve gayreti.

hass

 • Duyan. Hisseden. Duyucu.
 • Duygu.

hassa

 • Özellik, duygu.

hassas / حساس

 • Duygulu, içli.
 • Alıngan. Çok ve çabuk hisseden. Hissi galib olan kimse.
 • Duygulu, hassas. (Arapça)

hassasane

 • Hassas ve duygulu olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hassase / hassâse

 • Hissetme duygusu.

hassasiyet

 • Hassaslık. Duygulu olmak. İhtimamlılık. Dikkatlilik.

hasse / hâsse / حَاسَّه

 • Duyu, duygu.
 • Duygu.
 • Bir şeye mahsus olan kuvvet, duygu.
 • Duygu uzvu. Bir şeye mahsus kuvvet. Hâl.
 • Duygu.

hasse-i hayal

 • Hayal duygusu.

hasse-i sem' / hâsse-i sem'

 • İşitme kuvveti, duyma duygusu.

hasse-i şemm / hâsse-i şemm

 • Koklama duygusu.

hatırat

 • (Tekili: Hâtıra) Hâtıralar. Hatırda kalan şeyler.
 • Edb: Bir adamın yaşadığı zamana, bulunduğu işlere, görüştüğü kimselere dair düşüncelerini ve duygularını hâvi olmak üzere yazdığı eser.

havas ve hissiyat-ı insaniye / havâs ve hissiyât-ı insâniye / حَوَاسْ وَحِسِّيَاتِ اِنْسَانِيَه

 • İnsana ait his ve duygular.

havass / havâss

 • (Tekili: Hasse) Hasseler. Duygular.
 • Duyular, duygular.

havass-ı (hamse-i) batına / havass-ı (hamse-i) bâtına

 • Kalbe bağlı beş duyğu: Hiss-i müşterek (hayâl kuvveti), müdrike (akıl), vehim (vâhime), hâfıza, mutasarrıfa (meydana getirici hayal kuvveti).

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

havass-ı hamse

 • Beş duygu.

havass-ı hamse-i batına / havass-ı hamse-i bâtına / havâss-ı hamse-i bâtına / حَوَاسِّ خَمْسَۀِ بَاطِنَه

 • Kalbe bağlı beş duygu; hayal, akıl, vehim, hafıza, mutasarrıfa.
 • Beş iç duygu.

havass-ı zahire ve batına / havass-ı zâhire ve bâtına

 • Görünen ve görünmeyen hisler, duygular.

havassü'l-hams-ı zahire ve batına / havâssü'l-hams-ı zâhire ve bâtına

 • Beş içinde, beş dışında olmak üzere insanın duyguları. İçindeki duygular.

haya / hayâ

 • Utanma duygusu.

heva / hevâ

 • Kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme.

heva-yı nefis

 • Kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme.

heykel

 • Taş, tunç, kil ve alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğurulup, pişirilerek yapılan insan, hayvan vs. şekli.
 • Büyük bina, anıt, büyük ve yüksek yapı, âbide.
 • Mc: Soğuk ve duygusuz kimse.
 • Güzel ve yakışıklı kişi.

hiddet-i havas / hiddet-i havâs

 • Duyguların keskinliği.

hilm

 • Yumuşaklık, insanın tabiatında olan yumuşaklık duygusu.

hilm ü haya / hilm ü hayâ

 • Yumuşaklık ve utanma duygusu.

his

 • Duygu.

hiss / حس

 • Duymak. Farkına varmak. Duygu.
 • Bir kimsenin haline acıyıp rikkat ve şefkat eylemek.
 • Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek. Bedendeki his uzuvlarından birisini müteessir eden bir şeyin mevcudiyetini idrak eylemek.
 • Duyma kuvveti, duygu.
 • Duygu.
 • Duygu. (Arapça)
 • Hissetmek: Duymak, algılamak. (Arapça)
 • Hissolunmak: Duyulmak, hissedilmek. (Arapça)

hiss-i adalet

 • Adalet hissi, duygusu.

hiss-i diyanet

 • Din duygusu.

hiss-i elim / hiss-i elîm

 • Acı veren duygu.

hiss-i fedakari / hiss-i fedakârî

 • Fedakârlık duygusu.

hiss-i gurur

 • Gurur duygusu.

hiss-i hakiki-i terakki / hiss-i hakikî-i terakki

 • Gerçek ilerleme duygusu.

hiss-i havf

 • Korku damarı, duygusu.

hiss-i hayvani / hiss-i hayvanî

 • Hayvanî duygu.

hiss-i hürriyet

 • Hürriyet hissi, özgürlük duygusu.

hiss-i inkar / hiss-i inkâr

 • İnkâr duygusu.

hiss-i kable'l-vuku

 • Bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu.

hiss-i kablelvuku

 • Birşeyi olmadan önce hissetme duygusu.

hiss-i kablelvukū' / حِسِّ قَبْلَ الْوُقُوعْ

 • Meydana gelmeden önce hissetme duygusu.

hiss-i mezhebi / hiss-i mezhebî

 • Mezhebî his, metot ve öğretiye ait duygu.

hiss-i mücerred

 • Saf ve hâlis duygu.

hiss-i muhabbet

 • Sevgi hissi, duygusu.

hiss-i naim / hiss-i nâim

 • Uyuyan his, hareketsiz duran duygu.

hiss-i nefs-i cisim

 • Bedene ait nefsani duygu.

hiss-i sadis / hiss-i sâdis

 • Altıncı hiss, altıncı duygu. (Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis, tarik-ı iman. Fikr ile dimağ, bekçi-i iman) (Lemaat. dan)

hiss-i saika

 • İnsanları bir yöne sevk eden, yönlendiren his, duygu.

hiss-i şaika

 • İnsanları bir hedefe teşvik eden, şevklendiren, duygu.

hiss-i samia, basıra, zaika / hiss-i sâmia, bâsıra, zâika

 • İşitme, görme, tat alma hisleri, duyguları.

hiss-i şedit

 • Şiddetli his, duygu.

hiss-i şefkat

 • Şefkat duygusu.

hiss-i şükran ve memnuniyet

 • Teşekkür etme ve memnuniyet hissi, duygusu.

hiss-i taklidi / hiss-i taklidî

 • Taklit hissi, duygusu.

hiss-i taraftarlık

 • Taraftarlık duygusu.

hiss-i tenkit

 • Tenkit, eleştirme duygusu.

hiss-i umumi / hiss-i umumî

 • Umumî his, genel ortak duygu.

hiss-i umumiye / hiss-i umumîye

 • Umumun hisleri, genelin duyguları.

hissen

 • Duygu olarak, hissederek.
 • His itibariyle, duygulanarak, hislenerek.
 • Duygu bakımından.

hissi / hissî / حسى

 • Duygusal.
 • His ile, duygu ile ilgili, duygusal.
 • Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan.
 • Duygulu. (Arapça)

hissiyat / hissiyât / حسيات

 • Duygular. Hisler.
 • Hisler, duygular.
 • Duygular.
 • Duygular. (Arapça)

hissiyat-ı aliye / hissiyât-ı âliye

 • Yüce hisler, duygular.

hissiyat-ı aşıkane / hissiyât-ı âşıkane

 • Aşıkça, âşka benzer duygular.

hissiyat-ı askeriye

 • Askerî duygular, hisler.

hissiyat-ı bakiye / hissiyat-ı bâkiye

 • Kalıcı olmayı ve sonsuzluğu isteyen duygular.

hissiyat-ı beşeriye

 • İnsanî hisler, duygular.

hissiyat-ı diniye

 • Dinî hisler, duygular.

hissiyat-ı hafiyye

 • Gizli hisler, duygular.

hissiyat-ı hayatiye

 • Hayata ait duygular.

hissiyat-ı imaniye

 • İmanî hisler, imanın etkisinde olan duygular.

hissiyat-ı insaniye / hissiyât-ı insaniye

 • İnsanlarda bulunan hisler, duygular.

hissiyat-ı islamiye / hissiyat-ı islâmiye

 • İslâmî duygu ve hisler.

hissiyat-ı kalbiye

 • Kalpteki hisleri, duyguları.

hissiyat-ı mütevarise / hissiyat-ı mütevârise

 • Nesilden nesile miras kalan, geçmişten gelerek yeni nesle geçen duygular.

hissiyat-ı nefsaniye / hissiyât-ı nefsaniye

 • Kötülükleri emreden nefsin yönlendirdiği duygular.

hissiyat-ı nefsiye

 • Nefse ait duygular.

hissiyat-ı şedide / hissiyât-ı şedide

 • Kuvvetli duygular.

hissiyat-ı sefihe / hissiyât-ı sefihe

 • Sefahet ve eğlenceye düşkün hisler, duygular.

hissiyat-ı süfliye

 • İnsanları kötülüğe yönelten aşağılık duygular.

hissiyat-ı ulviye / hissiyât-ı ulviye

 • Yüksek hisler, ulvi duygular.
 • Yüksek hisler, yüce duygular.

hissiyat-ı ulviye-i diniye

 • Dinden gelen yüksek hisler, yüce duygular.

hissiyat-ı ulviye-i insaniye / hissiyât-ı ulviye-i insaniye

 • İnsanın yüksek duyguları.

hissiyat-ı ulviye-i rakika / hissiyat-ı ulviye-i rakîka

 • Yüksek ve ince hisler, duygular.

hissiyat-ı umumiye

 • Herkeste bulunan hisler, duygular.

hissiyat-ı yakubiye / hissiyat-ı yâkubiye

 • Hz. Yakub'un (a.s.) hisleri, duyguları.

hissiyatça

 • Duyguları açısından.

hissiye / حسيه

 • Duygu. (Arapça)

hissiyet

 • Duygululuk, hissîlik.

hissiyyat

 • Duygular, sezişler.

humret

 • Utanma duygusundan dolayı yanaklarda oluşan kızarıklık; utanma.

huşu' / huşû' / حُشُوعْ

 • Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek huzur, sükûnet ve edeb duygusu içinde olmak.

ibtal-i hiss

 • Duygusunu battal etmek ve uyuşturmak.

ibtalihis / ibtâlihis

 • Duyguları uyuşturma, anestezi.

içli

 • t. İçi dolu.
 • Çabuk müteessir olan, hassas duygulu.
 • Kin tutan, haset eden.

iffet

 • İnsan rûhundaki yapıcı kuvvetin, yâni şehvetin iyiye kullanılmasından ortaya çıkan huy. Nefsi kötü isteklerinden men etmek. Âr, nâmus, hayâ duygusu.

ihsasi / ihsasî

 • Hisse ait ve müteallik. Duygu ile alâkalı.

ihtiram-ı hissiyat

 • Duygulara, hislere saygı gösterme.

ihtirasat-ı hayvaniye / ihtirâsât-ı hayvâniye

 • Hayvânî ihtiraslar, hayvanî duygulardan kaynaklanan aşırı istekler, tutkular.

ihtisas

 • Hissetmek. Sezmek. Duymak. Duygulanmak. Hislenmek.

ihtisasat / ihtisâsât

 • Hislenmeler, duygulanmalar.
 • Duygu ve düşünceler, izlenimler.

ilham-ı fıtri / ilham-ı fıtrî

 • Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını karşılamaları için varlıklara yaratılışta vermiş olduğu duygu.

ilhamat-ı gaybiye / ilhâmât-ı gaybiye

 • Gayb âleminden gelen ilhamlar; Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını temin etmeleri için varlıklara vermiş olduğu duygu.

inbisat-ı alat / inbisat-ı âlât

 • Âletlerin genişlemesi; dış dünyayı algılayıp idrak edebebilmek için ruhun kullandığı âletlerin, yani duyular, duygular ve sairelerin gelişip genişlemesi.

intikam-ı şahsi / intikam-ı şahsî

 • Şahsî intikam düşüncesi veya duygusu.

iptal-i his

 • Hisleri uyuşturma, duyguları vazifelerini yapamaz hale getirme.

işaret-i hissiye

 • Somut işaret; hislere, duygulara hitap eden işaret.

istifham

 • Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak.
 • Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san'atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te'siri altında vuku bulur.

ittihad-ı millet / ittihâd-ı millet

 • Milletin birliği; aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aralarında din, dil, duygu, ortak tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğunun birlik ve beraberliği.

kablelvuku

 • Birşeyi olmadan önce hissetme duygusu.

kalb

 • Duyguların sultanı, gönül.

kalb-i külli / kalb-i küllî

 • Genele ait kalp, toplumun duyguları.

kalb-i muhammedi / kalb-i muhammedî

 • Hz. Peygamberin mânevî kalp duygusu.

kasi / kasî

 • (Kasiye) Duygusuz. Katı, hissiz, taş gibi katı.

kozmopolit

 • Her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. (Fransızca)
 • Çeşitli milletlerden insanları içine alan. (Fransızca)

kuva / kuvâ

 • Duygular, hisler.

kuva-i hamse / kuvâ-i hamse

 • Beş duygu.

kuva-ı selase / kuva-ı selâse

 • Üç kuvve; akıl, gazap ve şehvet duygusu.

kuva-yı insaniye / kuvâ-yı insaniye

 • İnsandaki güçler, duygular, duyular.

kuvve

 • Kuvvet. Güç.
 • Salâhiyyet. İktidar.
 • Fikir. Niyet.
 • Hasse. His. Duygu. Meleke.
 • Kabiliyyet. (Za'fiyyetin zıddı)
 • Duygu, güç.
 • Kuvvet, düşünce, duygu, yetenek.

kuvve-i akliye / قُوَّۀِ عَقْلِيَه

 • Akıl gücü, duygusu.
 • Akıl duygusu.

kuvve-i basıra / kuvve-i bâsıra

 • Görme duygusu, görme kuvveti. (Farsça)

kuvve-i behimiye / kuvve-i behîmiye

 • Hayvânî güç, duygu.

kuvve-i gadabiye / قُوَّۀِ غَضَبِيَه

 • Öfke gücü, duygusu.
 • Zararları defetme duygusu.

kuvve-i hafıza-i insaniye / kuvve-i hâfıza-i insaniye

 • İnsandaki hafıza duygusu, bellek.

kuvve-i hamse-i batına / kuvve-i hamse-i bâtına

 • İçteki beş his, beş duygu.

kuvve-i imaniye

 • İman gücü; iman duygusu.

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

kuvve-i müdrike

 • İdrak kuvveti. Beş duygunun, hissin zihinde duyulması, anlaşılması.

kuvve-i müfekkire

 • Düşünme duygusu.

kuvve-i mümeyyize

 • İnsanın iç âleminde hissedilenleri birbirinden ayırdetme kudreti.
 • Hayır ve şerri anlayıp ayıran bir duygu ve kuvvet.

kuvve-i müvellide

 • Üreme duygusu.

kuvve-i şamme / kuvve-i şâmme

 • Koku alma, koklama duygusu. Burun.

kuvve-i şeheviye / قُوَّۀِ شَهَوِيَه

 • Arzulama duygusu.

kuvve-i şeheviye ve gadabiye

 • Şehvet ve öfke duyguları; insanı dünya zevklerini elde etmeye ve zararlı şeyleri defetmeye sevkeden duygular.

kuvve-i şeheviye ve gazabiye

 • Şehvet ve gazap duygusu.

kuvve-i şeheviye-i behimiye / kuvve-i şeheviye-i behîmiye

 • Hayvanî şehvet duygu.

kuvve-i vahime / kuvve-i vâhime

 • Vehim ve hayâl duygusu. Kuruntu hâssesi.

kuvve-i zaika / kuvve-i zâika

 • Dildeki tad alma duygusu.

kuvveler

 • Duygular, duyular.

lamise / lâmise

 • Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.

latife / lâtife / لطيفه / latîfe / لَط۪يفَه

 • Hoş söz. Şaka. Mizah. Söz ile iltifat. İnsanın çok ince ve hassas olup kalbe bağlı bir duygusu. (Mukabili ciddiyettir)
 • Duygu, his; insanın mânevi yapısında bulunan ince duygular.
 • İnce duygu, hoş söz, nazik şaka.
 • Duygu.
 • Duygu.

latife-i insani / lâtife-i insani

 • İnsanda bulunan lâtif duygulardan birisi.

latife-i insaniye / lâtife-i insaniye

 • İnsandaki ince duygular.

latife-i müdrike / lâtife-i müdrike

 • İdrâk etme duygusu, anlama ve kavrama hassesi.

latife-i rabbaniye / lâtife-i rabbâniye

 • İnsanın kalbine bağlı ve bütün duygularının sultanı olan ince bir duygudur ki, İlâhî hakikatlar onunla hissedilip zevkedilir.
 • İlâhî hakikatleri hisseden ve mânevî zevkleri alan his, duygu.

lems

 • Dokunmak, el ile tutmak, ellemek, yapışmak.
 • Beş duygudan biri, dokunma duygusu.

letaif / letâif

 • Lâtif duygular.
 • Lâtifeler; insanın mânevî yapısındaki ince duygulardan herbiri.
 • İnce duygular, incelikler, güzellikler.

letaif-i aşere / letâif-i aşere

 • On lâtif duygu. On adet lâtifeler.
 • On lâtife veya duygu.

letaif-i beşer / letâif-i beşer

 • İnsanın lâtileferi; insanın yapısındaki duyular ve duygular.

letaif-i insaniye / letâif-i insaniye

 • İnsandaki ince ve yüce duygular.

letaif-i maneviye / letâif-i mâneviye

 • Mânevî duygular.

letaif-i ulviyet / letâif-i ulviyet

 • Yüksek duygular.

ma-ba'dettabia

 • (Mâba'de-t tabia) Metafizik. Beş duygu ile bilinmeyen varlıklar hakkında fikrî araştırma yapan felsefe kolu. Bu felsefe ile alâkalı olan.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya

merkez-i şuunat / merkez-i şuûnât

 • İşlerin, hallerin ve duyguların merkezi.

meş'ar

 • (Çoğulu: Meşâır) Bilecek yer.Hasse. Duygu.
 • Hacıların ziyaret ettikleri yerler.
 • Hacı olmadan önce durulması gereken yerlerden her biri.
 • Duygu, hasse.

meşair / meşâir

 • (Tekili: Meş'ar) Beş duygu, his. Hasseler.
 • Akıl ve vahiy.
 • Hacı olmadan evvel durulması lâzım gelen mühim makamlar.
 • Hacı olmadan önce durulması gereken önemli yerler.
 • Hasseler, duygular.

mihaniki kıraet / mihanikî kıraet

 • Kelimeleri, terkibleri doğru telâffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuş gibi çabuk çabuk okumaktır. Böyle okuyuş dinleyene bir şey anlatmaz. Ancak okuyanın mevzuu kavramış olduğunu anlatır. Öyle kıraet bir makinanın duygusuz işlemesine benzetilir.

mihanikiyyet

 • yun. (Mihanik. den) Makine sanayiini ihate eden fen ve ilimler. Makine gibi cansız şeyler.
 • Cansız ve duygusuz fakat ahenkli hareket ve hareket kabiliyeti.

minnettarlık

 • Şükran duygusu.

mu'cizat-ı hissiye

 • Duygu ile bilinen, duyu ve duygulara hitap eden mu'cizeler; su, ağaç, taş, hayvan gibi varlıklar üzerinde Peygamber'in (a.s.m.) gösterdiği mu'cizeler.

mücessem

 • Cismi olan. Dış duygularımızla bilinip varlığından haberdar olduğumuz şey. Varlığı görünen. Cisimlenmiş olan. Bir şekli gösteren. Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı olan cisim. Şekillenmiş.

müdavele-i hissiyat

 • Duyguların karşılıklı alışverişi.

mugayyebat

 • (Magibât) Zâhir duygularla bilinmeyen, bizce gaip olan, bilinmeyen şeyler.

muharrike

 • Harekete geçiren duygu, refleks.
 • Hareket veren duygu.

muhayyile

 • Hayal gücü, hayal duygusu.

münafi-i his ve bedahet / münâfi-i his ve bedâhet

 • Duygu ve açıklığa zıt.

mürdedil

 • Gönlü ölmüş, katı yürekli, ham, hissiz, duygusuz insan.

mütehassis / متحسس

 • Hislenen, duygulanan.
 • Çok hislenen, duygulanan.
 • İnsan sözüne kulak verip dinleyen.
 • Hayırlı işlere dair haberlere dikkat edip araştıran.
 • Çok duygulu, duygulanmış, hisli.
 • Duygulanan.
 • Duygulu. (Arapça)

mütehassis olma

 • Duygulanma, hislenme, hassas olma.

mütehassisane / mütehassisâne

 • Duygulanarak, hislenerek. (Farsça)

nebati ve hayvani kuvveler / nebâtî ve hayvânî kuvveler

 • İnsandaki bitkisel ve hayvanî duygular.

nefis

 • Can, maddî arzuların kaynağı olup sınır tanımayan bir duygu.

nefs

 • İnsanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygu.
 • Can, kendi, istek duygusu, nefis.

nefs-i emmare / nefs-i emmâre

 • İnsanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere sevk eden duygu.

nefs-i insani / nefs-i insanî

 • İnsanı maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu.

nefs-i insaniye

 • İnsanda bulunan ve onu kötülüğe yönelten duygu.

nefs-i rezile

 • İnsanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere sevk eden alçak ve âdi duygu.

nefs-i rezile ve deniye

 • İnsanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere sevk eden alçak ve âdi duygu.

nefs-i tağut / nefs-i tâğut

 • Her türlü lezzetlerin kaynağı olan, insanı daima kötülüğe sevk eden, Allah'a iman ve kulluktan uzaklaştıran azgın duygu.

rakik

 • İnce, duygulu.

rakik-ül kalb

 • Yufka kalbli, çok merhametli, ince duygulu.

rikkat-i letafet

 • His ve duyguların son derece ince ve hoş olması.

ritm

 • (Reythme) Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç âhengi. Duygunun ses hâline gelişi. (Fransızca)
 • Müvazeneli ve tenasüblü hareket. (Fransızca)

samia

 • Duyma, işitme duygusu, işitme kuvveti.

şamm

 • (şemm. den) Koklayan, koku alan.
 • Koklama duygusu. Burun.

şamme / şâmme

 • Koku alma duygusu.

şecaat / şecâat

 • Yiğitlik, öfke duygusunun normal derecesi.

seciye-i hamiyet

 • Din, vatan, aile gibi değerleri koruma duygusu, karakteri, tabiatı.

şefkat-ı fıtriye

 • Yaratılıştan var olan şefkat duygusu.

şefkat-i rahimane / şefkat-i rahîmâne

 • Çok mükemmel bir şefkat ve merhamet duygusu.

şehevi / şehevî

 • Şehvetle alâkalı. Hayvanî, nefsanî duygularla alâkalı, onlara ait.

şiddet-i hamiyet-i islamiye / şiddet-i hamiyet-i islâmiye

 • İslâmî fedakârlık duygusunun güçlü olması.

şiddet-i şefkat ve rikkat

 • Çok güçlü şefkat ve acıma duygusu.

sırr-ı insani / sırr-ı insanî

 • İnsanın mânevî duygusu.

sübjektif

 • Bilen akıl ile alâkalı. (Fransızca)
 • Eşyanın hakikatına değil de ferdin düşünce ve duygularına dayanan. Şahsî görüşe göre olan. İndî, nefsî olan. (Fransızca)
 • Objektif olmayan, kişisel, duygusal; eşyanın hakikatine değil de ferdin düşünce ve duygularına dayanan.

sulbiyet

 • Katılık, sertlik. Taş gibi olmak.
 • Cisimlerin katı hâli.
 • Mc: Duygusuzluk.

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

tahassüs / تحسس / تَحَسُّسْ

 • Hislenme, duygulanma.
 • Duygulanma.
 • Duygulanma, hislenme. (Arapça)
 • Hislenme, duygulanma.

tahassüsat / tahassüsât

 • (Tekili: Tahassüs) Duygulanmalar, hislenmeler.

te'min / te'mîn

 • Korkusunu giderme, güvenlik duygusu verme.
 • Sağlamlaştırma. Kesin bir hale koyma. Sağlama.

tenevvü-ü hissiyat

 • Duyguların çeşitliliği.

tercüman / ترجمان

 • Çevirmen. (Arapça)
 • Duyguları, görüşleri dile getiren. (Arapça)

uruk-u insaniyetkarane / uruk-u insaniyetkârâne

 • İnsanlık değerlerini harekete geçiren damarlar, insanlık damarı, insanî duygular.

vahşi

 • Medeni olmayan. İnsanlardan kaçan. Alışık ve ehlî olmayan.
 • Merhametsiz, duygusuz.
 • Ürkek, korkak.

vicdan / vicdân / وجدان

 • İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevî his.
 • Kendinden geçme, dalma.
 • Bir şeyi bir halde görme, bulma.
 • Duyma, duygu.
 • İnanç.
 • Şuur.
 • Bâtın ile Hakkı tanımak.
 • Din.
 • İyi ile kötüyü ayırt edip değerlendirme duygusu. (Arapça)

vücud-u hissi / vücud-u hissî

 • His ile bilinen vücud. Hisse aid vücud, varlık. Duygulu cesed.

zaika / zâika

 • Tad alma duygusu, dil.
 • Tadma duygusu.

zevi-l ehsas

 • Duygu sahibi olanlar, duyanlar, hissedenler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın