LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Duâ ifadesini içeren 310 kelime bulundu...

'ağisna ya gıyase'l-müstağisin' / 'ağisnâ yâ gıyâse'l-müstağîsîn'

 • 'Bize yardım eyle ey yardım isteyenleri yardımsız bırakmayan' mânâsına gelen bir dua cümlesi.

abdullah ibn-i abbas

 • Ashab-ı Kiram'ın fakih ve müctehidlerindendir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashâb-ı Kirâm arasında mümtaz bir mevki'e hâizdir. Sahih-i Buhari'de mezkûr olduğu üzere Resul-i Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında : "İlâhi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!" diye dua buyurmuştu. Bu

agisna

 • Bize imdad eyle, yardım ihsan eyle (meâlinde duâ.)

ağisna ya gıyase'l-müstağisin / ağisnâ yâ gıyâse'l-müstağîsîn

 • 'Bize yardım eyle ey yardım isteyenleri yardımsız bırakmayan' mânâsına gelen bir dua cümlesi.

al-i aba / âl-i abâ

 • Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fâtıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i âl-i abâ" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abâsını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden b

aleyhi ekmelü't-tahiyyat

 • Selâm ve duaların en mükemmeli onun üzerine olsun.

aleyhi ekmelü't-tehaya / aleyhi ekmelü't-tehâyâ

 • En üstün selâmlar ve dualar onun üzerine olsun.

aleyhimürrıdvan / aleyhimürrıdvân

 • Allahü teâlânın rızâsı onların üzerine olsun veya Allahü teâlâ onlardan râzı olsun mânâsına duâ ve hürmet ifâdesi. İkiden fazla Eshâb-ı kirâmın ismi anıldığında, işitildiğinde ve yazıldığında söylenir ve yazılır. Bir kişi için aleyhirrıdvân, iki kişi için aleyhimerrıdvân denir.

aleyhissalatü ves-selam / aleyhissalâtü ves-selâm

 • Peygamberler bilhassa Peygamber efendimizin ism-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince söylenen ve yazılan salât ve selâm (hayr duâlar) onun üzerine olsun mânâsına duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi. İki kişi için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imüssalâtü ves selâm denir.

aleyhissalatü vesselam

 • Salât ve Selâm onun üzerine olsun, meâlinde Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) ismini duyunca söylenmesi sünnet olan bir duâdır.

aleyhisselam / aleyhisselâm

 • Allahü teâlânın selâmı onun üzerine olsun mânâsına daha çok peygamberler ve dört büyük melek için kullanılan duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi. İki kişi için aleyhimesselâm, daha çok kişi için aleyhimüsselâm denir.

allah razı olsun / allah râzı olsun

 • Allahü teâlâ, senin ahlâkını, işlerini ıslâh edip, seni râzı olduğu (beğendiği) hâle getirsin, mânâsında duâ.

amin / âmin

 • Yâ Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (meâlinde olup, duânın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam mânâsındadır.
 • Kabûl et mânâsına, duâ sonunda söylenen söz.

amin bihurmeti seyyidi'l-mürselin / âmin bihurmeti seyyidi'l-mürselîn

 • Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul et Allahım!.

amin bihürmeti seyyidi'l-mürselin / âmin bihürmeti seyyidi'l-mürselîn

 • "Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul et Allah'ım!".

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

aslahakellah

 • Allah seni ıslâh etsin (meâlinde duâ).

asm

 • "Aleyhissalâtüvesselâm" duasının kısa yazılışı.

avani

 • Kapkacak, yemek takımları.
 • "Beni koru, hıfzeyle" meâlinde dua.

avaz ü niyaz / âvâz ü niyaz

 • Yüksek sesle dua, yalvarış.

azaim

 • Kötü şeyleri defetmek için yazılan duâlar.

azze ensaruh / azze ensâruh

 • Yardımı çok olsun. (Bu tabir, padişahlara ait dua yerinde olup eski fermanlarda geçer.)

barekte

 • Sen mübarek ve bereketli eyledin (meâlinde dua).

bargah / bargâh

 • İzinle girilecek yer. Padişah divanhanesi. (Farsça)
 • Huzur-u Rabb-il Âlemin. Dua edilen yer. (Farsça)

bazubend / bâzubend

 • Pazvand. Kola bağlanan duâlı kağıt. (Farsça)

bed-dua

 • (Bedduâ) Bir kimsenin kötülüğü için duâ. Kötü duâ. (Farsça)

beddua / bedduâ

 • Kötü duada bulunma.
 • Bir kimsenin aleyhine yapılan duâ.
 • Birinin kötü olması için edilen dua.

bereket-i dua-yı nebevi / bereket-i dua-yı nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duasının bereketi.

bevh

 • Lânet etme, beddua etme, söğme.
 • Haberli olma.
 • Düşünme.

büsul

 • Beddua, lânet.

cazgır

 • Yağlı güreşlerde pehlivanları seyircilere takdim edip dualarını okuyarak onları meydana çıkaran kimse.

cemaat-ı muvahhidin ve musallin / cemaat-ı muvahhidîn ve musallîn

 • Cenâb-ı Hakkın birliğine inanıp dua ve niyazda bulunan ve namaz kılan topluluk.

cevşen

 • "Zırh" mânâsında Peygamberimizin emsalsiz duası.

cevşenü'l-kebir / cevşenü'l-kebîr

 • Peygamberimize Cebrâil'in (a.s.) getirdiği ve "Zırhı çıkar, bu duâyı oku" dediği meşhur duâ.

cevşenü'l-kebir münacatı / cevşenü'l-kebîr münâcâtı

 • Peygamberimize Cebrâil'in (a.s.) getirdiği ve "Zırhı çıkar, bu duâyı oku" dediği meşhur duâ.

cevşenülkebir / cevşenülkebîr

 • Peygamberimize vahiy ile gelen büyük bir dua.

cihad-ı maneviye / cihâd-ı mâneviye

 • İlim, fikir, dua gibi mânevî unsurlarla din düşmanlarına karşı mücadele.

cürub

 • Beddualar, bed ve kötü dualar, fenâ sözler.

da'i / dâ'î / داعى

 • Dua eden, duacı. (Arapça)
 • Davet eden. (Arapça)

da'vat

 • (Tekili: Duâ) Duâlar, niyazlar, çağırışlar.

da'vet

 • Çağırma. Ziyafet. Duâ.
 • Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.

daavat / daavât

 • Dualar.
 • Dualar.

daavat-ı insaniye / daavât-ı insaniye

 • İnsanların duaları.

daavat-ı üstadane / daavât-ı üstadâne

 • Üstadımın duâları.

dai / dâî / داعي

 • Dua eden, duacı.
 • Sebep.
 • Davet eden. Muktazi. (Meselâ: Yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır. Onu yemeğe sevk eder. Buna dai denir.) Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi de daidir.
 • Çağıran. Müezzin.
 • Duacı, çağıran.
 • Sebep,duacı.

daire-i dua

 • Dua dairesi.

daiyan

 • (Tekili: Dâi) Dua edenler, duacılar.

daiyane / dâîyâne

 • Dua ederek, isteyerek.

dakika-i icabe

 • Duanın kabul olduğu vakit, an.

der-tesbih

 • Tesbihde, duâda, zikirde.

dua ordusu / duâ ordusu

 • Sıkıntı ve darda kalan müslümanlara duâları ile yardımda bulunan Allahü teâlânın sevgili kulları, velîler.

dua-i mağfiret

 • Allah'ın bağışlaması için yapılan dua.

dua-i mübarek

 • Mübarek dua.

dua-i nebevi / dua-i nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duası.

dua-i üstadane / dua-i üstadâne

 • Siz Üstadın duası.

dua-yı aciziye / dua-yı âciziye

 • Bu âcizin duası, kendi duam.

dua-yı fazılane / dua-yı fâzılâne

 • Yüksek, faziletli dualarınız.

dua-yı fiili / dua-yı fiilî / duâ-yı fiilî

 • Fiilî dua, gerekli şartları ve sebepleri yerine getirme.
 • Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak.

dua-yı hayr / duâ-yı hayr

 • Hâyırlı dua, hayır isteyen dua.

dua-yı hayriye

 • Hayırlı dua.

dua-yı ihlasiye / dua-yı ihlâsiye

 • Büyük bir samimiyet, iş ve ibadette yalnız Allah rızasını gözeterek yapılan dua.

dua-yı kavli / duâ-yı kavlî

 • Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır.

dua-yı kavli-i ihtiyari / dua-yı kavlî-i ihtiyarî

 • Bilinçli olarak yapılan sözlü dua.

dua-yı makbule

 • Kabul görmüş, geçerli dua.

dua-yı manevi / dua-yı mânevî

 • Mânevî dua.

dua-yı müstecab / duâ-yı müstecab

 • Kabul olunan dua.

dua-yı nebevi / dua-yı nebevî

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) duası.

dua-yı rahmet

 • Rahmet duâsı.

dua-yı rahmet ve saadet

 • Rahmet, mutluluk ve huzur duâsı.

dua-yı şifa

 • Şifa duası.

dua-yı umumi / dua-yı umumî

 • Herkesi içine alan dua.

dua-yı üstadane / dua-yı üstadâne

 • Siz Üstadın duası.

duagu / duagû / duâgû / دعاگو

 • Dua okuyan, dua eden.
 • (Duâhân) Duâ okuyan. Duâ eden. (Farsça)
 • Duacı, dua eden. (Arapça - Farsça)

duat

 • (Tekili: Dâî) Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar.
 • Dâvet edenler.

dürud

 • Dua, medih, tahiyye, selâm. (Farsça)
 • Ekin biçme. (Farsça)
 • Yontmuş ağaç, kereste. (Farsça)

ebbed-allah

 • (Allah ebedî, dâim eylesin!) mânasına bir dua.

ed'iye / ادعيه

 • Dualar.
 • (Tekili: Duâ) Duâlar.
 • Dualar. (Arapça)

ed'iye-i hayriye

 • Hayırlı dualar.

ed'iye-i me'sure

 • Peygamberimiz (A.S.M.) ile, sahabelerden naklolunan te'sirli ve makbul duâlar.

ed-dai / ed-dâî

 • Dua eden.

edamallah / edâmallah

 • Allah (C.C.) dâimî eylesin (mealinde duâ.)

eddai / eddâî

 • "Mâlum bir duâcı. Duâcınız. Hayrınızı isteyen" meâlinde imza yerine yazılan bir tâbir.
 • Belli bir duacı, duacınız.

el-iyazü-billah

 • Allah'a sığınır, Allah'a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâ).

emma ba'd / emmâ ba'd

 • Bundan sonra, asıl meseleye gelince mânâsında; söz başı, besmele, hamdele ve duadan sonra söylenen söz, fasl-ı hitâb (söze başlama).

en'am / en'âm

 • Deve, sığır, koyun gibi hayvanlar.
 • Kur'ân-ı Kerimin altıncı Suresinin adı ve bir kısım Kur'ân âyetlerinden ve Surelerinden müteşekkil dua kitabı.
 • Bazı Kur'an âyetlerinin veya sûrelerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılan dua kitabı.

enfas

 • (Tekili: Nefes) Nefesler. Soluklar.
 • Ruhlar. Canlar.
 • Cevherler.
 • Duâlar.

es-salat / es-salât

 • Peygamberimiz için yapılan dua.

eşref-i saat

 • Saatlerin şereflisi. Uğurlu ve işlerin rast gittiği, dua ve dileklerin kabul edildiği an.

essalavat

 • Peygamberimiz Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize veya Cenab-ı Hakk'a (C.C.) karşı hamd, şükür ve teşekkür ifade eden dua, selâm ve salâvâtlar.

estağfirullah

 • Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.)

ettehıyyatü / ettehıyyâtü

 • Namazların birinci ve ikinci oturuşlarında okunan duâ.

evrad / evrâd / اوراد

 • Îtiyâd ve vazîfe olarak devamlı yapılan ibâdet, tesbih ve duâlar. Vird kelimesinin çoğuludur.
 • Devamlı okunan dualar, zikirler.
 • Dualar. (Arapça)

evrad-ı şah-ı nakşibendi / evrâd-ı şah-ı nakşibendî

 • Büyük İslâm mutasavvıfı Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin okuduğu virdler, dualar.

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

eyyid-allahu mülkehu

 • Allah'ım onun mülkünü devamlı kıl, kuvvet ver (meâlinde duâ.)

fatiha / fâtiha

 • Bir şeyin başlangıcı, ibtidası.
 • Mübaşeret. Başlamak.
 • Karar vermek.
 • Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade.
 • Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi.

gıbb-ed dua / gıbb-ed duâ

 • Duâdan sonra.

gülbank

 • Toplulukça söylenen dua ve tekbir.
 • (Gülbang) Bir cemaat tarafından birlikte söylenen duâ, ilâhi, tekbir. (Farsça)

halledallah

 • Allah dâim ve bâki eylesin (meâlinde duâ).

hallisna / hallisnâ

 • Bizi halâs eyle, bizi kurtar (meâlinde duâ.)

hammadun

 • Çok hamdedenler. Çok çok şükür ve duâ edenler.

han

 • Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan. (Farsça)

hateme

 • "Allah, sona erdirsin." meâlinde bir dua.

hatm-ı hacegan / hatm-ı hâcegân

 • Nakşibendiyye yolunda fâidesi, feyz ve bereketi çok olan bir vazîfe. Bu yolun veya ona bağlı kolun büyüğünün koyduğu evrâdın (Belli zikr ve duâların okunmasının) toplu veya yalnız olarak yerine getirilmesi.

hatme-i ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşi tarikatı mensublarının fikri ve nazarı mâsivadan tecerrüd ederek, topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları. (Farsça)
 • Nakşî tarikatına mensup olanların dua ve zikirlerini birlikte okuyup bitirmeleri.

hatme-i kübra

 • Büyük ve geniş bir topluluğun belirli zikir ve duaları okuyup bitirdikleri oturum veya zikir halkası.

hatme-i mahsusa

 • Hususi hatme. Kur'andan veya hadisten alınan muayyen duaları okuyup bitirmek.

hatme-i muazzama-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hatme-i nakşiye

 • Nakşî tarikatında belli kurallar çerçevesinde topluca icra edilen bir zikir ve dua biçimi.

hayyakallah / hayyâkallah

 • Allah seni yaşatsın. Allah ömrünü uzun etsin, meâlinde ve dua makamında söylenen bir tâbirdir.

hazkil aleyhisselam / hazkîl aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allahü teâlânın velî kullarından biri. Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvî'nin neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen üçüncü peygamberdir. Allahü teâlâ, onun duâsı bereketiyle, ölen binlerce kişiyi diriltti.

heb

 • (Vehb. den) Bağışla, lutfet (mânasına emir, duâ)

himemat ve daavat-ı üstadane / himemat ve daavât-ı üstadâne

 • Üstadın himmetleri, gayret ve duâları.

hırz

 • Melce'. Sığınılacak yer.
 • Tılsım. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza etmesine dair yazılı duâ.
 • Fık: Bir malın âdet üzere muhafazasına mahsus yer.
 • Muhafaza etmek.
 • Sığınak.
 • Nazar boncuğu, nazar duası.
 • Tılsım.

hizb

 • Her gün devamlı olarak okunan, âyet ve salâvatlardan meydana gelen duâ.
 • Bazı duaların ve ayetlerin bir araya getirilmesiyle oluşan kitap.

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hizbü'l-azam-ı kur'ani / hizbü'l-âzam-ı kur'ânî

 • Kur'ân'dan alınmış bazı âyetlerden oluşan dua kitabı.

hukeşan

 • Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffak (Farsça)

hutbe

 • Hitâbe, nutuk, konuşma, vâz. Cumâ namazlarından evvel, bayram namazlarından sonra hatîbin (imâmın) minber denilen yüksekçe yerde cemâate karşı okuduğu Allahü teâlâya hamd, Resûlullah'a salât ve selâm ve mü'minlere nasihat ve duâdan ibâret bir ibâdet.

ibadet-i duaiye

 • Dua ibadeti.

icabe-i dua / icabe-i duâ

 • Duânın kabul olması. Duâya cevap verilmesi. Muvafakat edilmesi.

icabet etmek / icâbet etmek

 • Kabûl etmek.
 • Allahü teâlânın duâları kabûl buyurması.

ıknat

 • Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma.
 • Namazda kıyamı uzatma.
 • İnkisar etmek.

ilahi / ilahî

 • Cenâb-ı Hak ile alâkalı, Allah'a dâir. Cenab-ı Hakk'a aid ve müteallik.
 • Ey Allahım, ey İlâhım! (meâlinde duâ içinde söylenir).
 • Edb: Tasavvufî şairler tarafından dinî ve İlâhî fikirleri havi olmak üzere yazılmış olan ve makamla okunan şiirler.

inkisar / inkisâr / انكسار

 • Kırılma. Gücenme.
 • Beddua ve lânet okuma.
 • Şikeste olma.
 • İlenme, beddua etme. (Arapça)
 • Kırılma. (Arapça)

istiane

 • Duâ. Yardım istemek. İane istemek.

isticabe

 • (İsticâbet) Duânın Allah tarafından kabul olunması.

istigase / istigâse

 • Şefâat dileme, yardım isteme; Allahü teâlâdan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, Peygamberleri ve evliyâyı, sevdiği kullarını vesîle ederek (araya koyarak) isteme, yalvarma, duâ etme.
 • Yağmur isteme, yağmur duası etme.
 • Yardım ve imdad isteme.

istihare / istihâre

 • Tefe'ül. Sual sorup cevap istemek.
 • Hayırlı olmayı istemek.
 • Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek.
 • Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma.
 • Bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak niyetiyle abdest alıp, dua edip, rüya görmek üzere uykuyu yatma.
 • Hayır istemek.
 • Bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rek'at namaz kıldıktan sonra bu husustaki duâyı okuyarak o işle ilgili rüyâ görmek üzere hiç konuşmadan uykuya yatmak.
 • Her gün evden çıkmadan iki rek'at namaz kılıp Allahü teâlâdan o günün ve işinin

istiska / istiskâ / استسقا

 • Su isteme.
 • Yağmur duasına çıkma.
 • Vücudun bir yerinde su toplanması.
 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.
 • Yağmur duasına çıkma. (Arapça)
 • Vücutta su toplanması. (Arapça)

istiska'

 • (Saky. den) Su isteme. Susama.
 • Yağmur duasına çıkma.
 • Vücudun bazı yerlerinde su toplanması hastalığı.

ka'de

 • Bir defa oturuş. Oturma.
 • Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire denir.

kabr ziyareti / kabr ziyâreti

 • Ölümü ve âhireti hatırlayıp ibret almak, mezarlıkta medfûn (gömülü) olanlara duâ etmek ve Kur'ân-ı kerîm okumak ve velî olan ölülerin rûhlarından istifâde etmek maksadıyla bir kabre veya mezarlığa gitmek.

kaddesallahü teala esrarehümül'aziz / kaddesallâhü teâlâ esrârehümül'azîz

 • Daha çok tasavvuf büyüklerinin, evliyâ zâtların isimleri anılınca ve yazılınca söylenen veya yazılan Allahü teâlâ onların kıymetli sırlarını temiz, mübârek eylesin mânâsına duâ ve saygı ifâdesi. Bir kişi için Kaddesallahü sırrehü; iki kişi için Kadde sallahü sırrehümâ denir.

kanit

 • (A, uzun okunur) (Kunut. dan) Kunut ve duâ eden.
 • İtaatlı.
 • Sükût eden.

kanitin / kanitîn

 • Kunut ve duâ edenler. Allah'a itaat ve ibadet edenler.

karia

 • (A, uzun okunur) Ansızın gelen belâ. Kıyâmet.
 • Belâ ve musibetten hıfz-ı İlâhiye dâir okunan dua ve âyetler.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) düşman üzerine saldığı asker grubu.
 • Pek şiddetli rüzgâr.

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

kavli dua / kavlî dua

 • Sözle yapılan dua.

kelime-i tayyibe

 • Allah ve Resulullah kelâmı. Dua, niyaz ve salâvatlar gibi kelâmlar. Meselâ (Sübhânallah velhamdülillah ve Lâilâhe illâllah vallahü Ekber) kelime-i tayyibedir.

kemal-i tazarru ve niyaz

 • Tam bir dua ve yakarış.

kenzülarş

 • Önemli bir bir dua.

keramet-i duaiye

 • Duanın kerameti.

keramet-i kevniye

 • Kudret-i Rabbaniyenin ihsanı ile letâfet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü'minin bir sıkıntısı hâlinde Cenab-ı Hakk'a dua edip ind-i İlâhîde makbul bir zâttan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlâhi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerin

kerremallahu-vechehu

 • Allah vechini mükerrem kılsın, meâlinde dua olup Hz. Ali (R.A.) hiç putlara secde ve ibadet etmediği ve çocukluktan beri Allah'a secde ettiğinden, onun ismi anıldığında hürmeten söylenir.

kitab-ı dua

 • Dua kitabı.

kitab-ı dua ve ubudiyet / kitab-ı dua ve ubûdiyet

 • Dua ve kulluk kitabı.
 • Dua ve kulluk kitabı.

kuddise sirruh

 • Daha çok Allahü teâlânın sevdiği kullar olan evliyâdan birinin ismi anılınca veya yazılınca, onun sırrı (içi) temiz ve mübârek olsun mânâsına söylenen veya yazılan duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için "Kuddise Sirruhümâ" ikiden çok için "Kuddi se sirruhüm" denir.

kunut

 • Yatsı veya sabah namazlarında ayakta okunan duâ. İbadet. Duâ. Taat. Şükür eylemek.
 • Namazda dünya kelâmından imsak eylemek, yani kendini tutup konuşmamak.

la / lâ

 • Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" gibi. Mâzi fiilinin evvelinde bulunan Lâ, duâiye olur. Lâ zâle sıhhatehu: "Sıhhati zâil olmasın" sözündeki gibi.
 • Harf-i atıf da olur. Ve mâba'dını makabline nefyen rabt eder ve

la'net

 • Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.

la'netullah

 • "Allah lânet eylesin" mânâsında beddua.

lanet / lânet / لعنت

 • Beddua.
 • Lanet, beddua. (Arapça)

leşker-i dua / leşker-i duâ

 • Duâ ordusu. Sıkıntı ve darda kalan müslümanlara duâları ile yardımda bulunan Allahü teâlânın sevgili kulları, sâlih müslümanlar, velîler topluluğu.

lisan-ı dua / lisân-ı duâ / لِسَانِ دُعَا

 • Dua dili.
 • Duâ dili.

magfur

 • (Mağfur) Rahmetlik olmuş. Günahlarının afvı için kendine dua edilmiş olan. Allah'ın, kendisini affı için dua edilen ölmüş kimse.

makam-ı niyaz

 • Dua etme, yalvarıp yakarma makamı.

maşaallah

 • Allah'ın istediği gibi.
 • Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâdır.)

mecmuat-ül ahzab

 • Şeyh Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevî'nin üç ciltlik bir duâ mecmuası.

mecmuatü'l-ahzab

 • Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevi'nin derlediği üç ciltlik dua kitabı.

men ve selva / men ve selvâ

 • Mûsâ aleyhisselâmın duâsı ile Allahü teâlânın İsrâiloğullarına gökten yağdırdığı kudret helvası (men) ve bıldırcın eti (selvâ).

mevdu

 • (Mevdua) Emanet bırakılmış, tevdi olunmuş.

mıska

 • Şifâ âyet-i kerîme ve duâlarının yazılı olduğu kâğıt, muska.

mu'tedi / mu'tedî

 • Sesini yükselten. Yüksek sesle dua eden.
 • Haddini aşan, tecâvüz eden.
 • Zâlim.

mübahele

 • Birbirinden nefret etme.
 • Birbirine lanet okuma. Beddua etme.
 • Birine beddua etme, ilenme, birinden nefret etme.

mübtehil

 • Yalvaran. Dua ederek dileyen.

mücab

 • Cevabı verilmiş olan. Kabul cevabı almış olan.
 • Duası, istediği kabul edilen.

mücib / mücîb

 • İcabet eden. Cevap veren. Sebeb kabul eden.
 • İstenileni kabul eden, duâya cevap veren (Allah C.C.).
 • Bütün dualara, isteklere cevap veren Allah.
 • Kullarının duâlarını kabûl eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından.
 • Duaya cevap veren, Allah.

mühebbel

 • Beddua olunmuş.

mülaane

 • Karşılıklı beddua etme, ilenme, lânet etme.

mülaene

 • Birbirine bedduâ etme. Lânetleşme.

münacat / münâcat / münâcât

 • Allah'a yalvarmak. Duâ. Allah'tan necat için dua.
 • Yalvarmak için yazılan duâ veya manzume.
 • Sürurlaşmak, neşelenmek.
 • Dua etme, yalvarma.
 • Divan edebiyatında Allah'a dua için yazılan manzume çeşidi.
 • Dua, kurtuluş için Allaha yalvarma.
 • Allahü teâlâya duâ etmek, yalvarmak.

münacat-ı ahmediye / münâcât-ı ahmediye

 • Peygamberimizin duası.

münacat-ı azam / münâcât-ı âzam

 • En büyük dua.

münacat-ı cevşeniye / münâcât-ı cevşeniye

 • Cevşen'deki münâcat, dua.

münacat-ı esmaiye / münâcât-ı esmâiye

 • Cenab-ı Hakkın isimleriyle yapılan dualar.

münacat-ı maneviye / münâcât-ı mâneviye

 • Mânevî dua, yalvarış.

münacat-ı meşhure / münacât-ı meşhûre / münâcât-ı meşhure

 • Allah'a yalvarıp yakarılan ve herkes tarafından bilinen dua.
 • Meşhur münâcât, dua.

münacat-ı museviye / münâcât-ı mûseviye

 • Hz. Mûsâ'nın dua ve yakarışı.

münacat-ı nebeviye / münâcât-ı nebeviye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Cenâb-ı Allah'a duası.

münacat-ı peygamberi / münâcât-ı peygamberî

 • Peygam-berimizin münâcâtı, duası.

münacat-ı rahman

 • Rahman'a yalvarmak. Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunmak.

müridane / müridâne

 • Tarikata girmiş gibi. Aşk ve incizabla istiyerek, mürid gibi dua ederek. (Farsça)

musallin / musallîn

 • (Tekili: Musalli) Namaz kılanlar, dua edenler.

müsebbaa

 • Yedi kere okunması icab eden duâ.

muska

 • Şifâ âyet ve duâlarının yazılı olduğu, dürülüp bağlanmış rukye.

müstecab

 • Dileği, duası kabul olunmuş.

müstecap

 • İsteği kabul edilen, duası Allah tarafından kabul edilen.

müteşehhid

 • Namazda ka'dede "Ettahiyyâtü" duâsını okuyan.

nabigat-ül ca'di / nabigat-ül ca'dî

 • Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın duasına mazhar olmuş mühim bir Arab şâiridir. İran'ın fethinde bulundu. Rivayete göre Mi: 684'de İsfehan'da Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

namaz

 • İslâmın beş şartından birisidir. (Farsça)
 • Duâ. (Farsça)
 • Zikir. (Farsça)
 • Kur'an. (Farsça)
 • Kunut. (Farsça)
 • Rüku. (Farsça)
 • Salât. (Farsça)
 • Şükür. (Farsça)
 • Tesbih. (Farsça)
 • Secde. (Farsça)
 • Hamd. (Farsça)

naz-niyaz

 • Dua, yalvarış.

neccina

 • Bizi kurtar, bize selâmet ver, bizi hıfzeyle (meâlinde dua).

nedb

 • Dua etmek.

nefrin

 • Nefretler, beddua.
 • Lânet, beddua.
 • Söğüp saymak.

neşr

 • Neşretmek, yaymak, bir haberi fâşetmek, herkese duyurmak, şâyi kılmak.
 • Başıboş cemaat.
 • Bulutlu günde yel esmek.
 • İzhar etmek.
 • Katetmek.
 • Mecnun veya hastaya duâ yazmak veya okumak.

nesteinu

 • "Biz senden yardım, inayet dileriz, istiane ederiz" meâlinde duâ.

neyt

 • Cenaze.
 • Ölüm.
 • Duâda tazarru etmek.
 • Tıb: Kalbin asılı olduğu damar.
 • Derinliği adam boyu miktarı olan kuyu.

niyaz / niyâz / نياز

 • Yalvarma, yakarma. Dua. (Farsça)
 • Rağbet ve istek. (Farsça)
 • Hâcet, ihtiyaç. (Farsça)
 • Yalvarma, yakarma, dua.
 • Rağbet ve istek.
 • Hacet, ihtiyaç, gereksinme.
 • Yalvarma, yakarma, dua.
 • Yalvarma. (Farsça)
 • Dua. (Farsça)
 • Niyâz etmek: (Farsça)
 • Yalvarmak. (Farsça)
 • Rica etmek. (Farsça)

niyaz etmek

 • Dua etmek, yalvarıp yakarmak.

niyaz olunan

 • Duâ edilen, istenilen.

niyaz-ı istirhamkarane / niyaz-ı istirhamkârâne

 • Rahmet dilercesine dua.

niyazdar

 • Dua eden, yalvarıp yakaran.

niyazkar / niyazkâr

 • Yalvarıp yakaran. Dua eden. İhtiyacı olan. (Farsça)

nusha

 • Muska; büyü ve tılsım gibi hastalıkve âfetlerden korunmaya vesile olması için yazılan ve üste asılan veya suyu içilen veya tütsülenen dua.

nüsha

 • (Çoğulu: Nüsah) Yazılı şey. Yazılı bir şeyden çıkarılan suret.
 • Muska, duâlı kâğıt.
 • Gazete ve dergilerde (sayı).
 • Dualı kağıt, sahife, yazılı şey.

pürniyaz

 • Dua ve yakarış ile dopdolu.

radıyallahü anh

 • Daha çok Eshâb-ı kirâmdan birinin ismi anıldığı veya yazıldığı zaman söylenen ve yazılan "Allahü teâlâ ondan râzı olsun" mânâsına duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için Radıyallahü anhümâ, ikiden fazlası için Radıyallahü anhüm denir.
 • Allah (C.C.) ondan razı olsun, mealinde duâdır. Aslında Allah ondan razı oldu demektir.

radıyallahü teala anha / radıyallahü teâlâ anhâ

 • Hanım sahâbîlerden birinin ismi anılınca veya yazılınca söylenen "Allahü teâlâ ondan râzı olsun" mânâsına duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki hanım sahâbî için (Radıyallahü teâlâ anhümâ" ve ikiden çok için "Radıyallahü anhünne" denir.

rağbet

 • (Ragbet) İstek, arzu. İyi sayılmak. Bir şeyi çok iştiyakla istemek. İhlasla dua etmek, teveccüh etmek.

rahimehullah

 • "Allah ona merhamet eylesin, Allah rahmet eylesin" meâlinde duâdır.
 • Daha çok Eshâb-ı kirâmdan başka İslâm büyüklerinden birisinin ismi anıldığı veya yazıldığında, söylenen ve yazılan, Allahü teâlâ ona rahmet eylesin mânâsına, duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için rahimehumallah daha çok kimse için, rahimehumullah denir.

rahimehumallah

 • "Onların ikisine de Allah rahmet eylesin" meâlinde duâdır.

rahimehumullah

 • "Allah onlara rahmet eyleye" meâlinde duadır.

rahmet kapısı

 • Duâların kabûl edildiği, ihsân ve bereket kapısı. Duâların geri çevrilmediği lütuf kapısı.

rahmetullahi aleyh

 • Daha çok Eshâb-ı kirâmdan (Peygamber efendimizin arkadaşlarından) başka din büyüklerinden birinin ismi anıldığı veya yazıldığında, söylenen veya yazılan "Allahü teâlâ ona rahmet eylesin" mânâsına duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için rahmetulla hi aleyhimâ, daha çok kimse için rahmetullahi ale

rahmetullahi-aleyh / rahmetullâhi-aleyh

 • "Allah'ın (C.C.) rahmeti onun üzerine olsun" meâlinde vefat etmiş müslümanlar için söylenen duâ.

recai

 • Ricacı. Ricayla ilgili. Dua ve yalvarmağa, ümide dair.

rıdvanullahi aleyh

 • "Allah ondan razı olsun" meâlinde dua.

rıdvanullahi teala aleyhim ecmain / rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn

 • Daha çok Eshâb-ı kirâmın isimleri anılınca söylenen; "Allahü teâlânın rızâsı onlar üzerine olsun" mânâsına, duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. Bir kişi için rıdvânullahi teâlâ aleyh, iki kişi için rıdvânullahi teâlâ aleyhimâ denir.

rukye

 • (Çoğulu: Rukâ) Duâ, efsun.
 • Şifâ âyetleri ve duâlarını yazmak, okuyup hasta üzerine üflemek. Mıska.

saat-i icabe

 • Duaların kabul edildiği saat.
 • Duaların kabul olduğu ve insanlarca gizli ve gaybî olan, Cuma gününde bir vakit.

saat-i icabe-i dua / saat-i icâbe-i dua

 • Duaların kabul edildiği saat.

sacid

 • Secde eden, Allah'ın (C.C.) huzurunda başını yere koyarak dua eden. Hâdis meâli: "Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an: O'na secde ettiği zamandır."

sada-yı muhammedi / sadâ-yı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) dua için seslenmesi.

sala / salâ

 • Namaza davet için çağırmak. Minarede okunan salavat, dua. (Kelimenin aslı "Essalât" veya "Salât" dır.)
 • Minarede okunan dua.

salat / salât / صلات / صَلَاتْ

 • Namaz. Belirli vakitlerde Kur'an'da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamber'in tarifi vechi ile yapılan ibadet.
 • Tebrik, tezkiye.
 • Dua. Peygamberimize (A.S.M.) yapılan dua.
 • İstiğfar.
 • Rahmet.
 • Allahü teâlâdan rahmet, meleklerden istiğfâr, mü'minlerden duâ.
 • İslâm'ın beş esâsından (temelinden) birisi olan namaz.
 • Peygamber efendimizin ism-i şerîfleri anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında söylenen ve yazılan "sallallahü aleyhi ve sellem". sözü ve benzerleri. Çoğ
 • Namaz, belli vakitlerde yapılan ibadet, dua.
 • Namaz, rahmet duası.
 • Namaz, dua.

salat u selam / salât u selâm

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem ism-i şerîfleri anılınca, işitilince veya yazılınca söylenen veya yazılan hayır duâlardan ibâret olan sözler yâni sallallahü aleyhi ve sellem, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, Essalâtü ves-selâmü aleyk

salat ü selam / salât ü selâm

 • Peygamberimiz için yapılan dua ve niyaz.

salat ve selam / salât ve selâm

 • Peygamberimiz için yapılan dua ve niyaz.

salat-ı istiska / salât-ı istiska

 • Yağmur duasına çıkıldığı zaman kılınan namaz.

salat-ı kübra / salât-ı kübrâ

 • En büyük namaz, dua ve niyaz.

salat-ü selam / salât-ü selâm

 • Peygamberimiz için yapılan dua.

salatüselam / salâtüselâm

 • Dua ve selâm, salâvat getirme.

salavat / salâvât / salavât / صَلَوَاتْ

 • (Tekili: Salât) Namazlar.
 • Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar.
 • Nimetten çıkan şükürler. İbadetler.
 • Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar.
 • Nasârâ kilisesi.
 • Peygamberimize (a.s.m.) edilen rahmet ve esenlik duaları.
 • Peygamberimiz için edilen dualar.
 • Peygamberimizeasm yapılan duâ.

salavat-ı nuriye / salâvat-ı nuriye

 • Peygamberimiz için yapılan, manevî yönden tüm karanlıkları aydınlatan nurlu rahmet ve esenlik duaları.

salavat-ı şerife / salâvat-ı şerîfe

 • Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duaları.

salavat-ı tayyibe / salâvât-ı tayyibe

 • Varlıkların ibadet ve duaları, Allah'ı tesbih ve takdis eden güzel sözleri.

salla

 • (Salli) Duâ olsun, şânı yücelsin meâlinde söylenir.

sallallahü aleyhi ve sellem

 • Peygamber efendimizin ism-i şerîfi anıldığı, işitildiği ve yazıldığında söylenen ve yazılan, Allahü teâlâdan, O'nun dünyâda ve âhirette her türlü iyiliğe ve üstünlüğe kavuşmasını istemekten ibâret olan hayır duâ, hürmet, saygı ve bağlılık ifâdesi. Bu na salât u selâm da denir.

sallallahü teala aleyh / sallallâhü teâlâ aleyh

 • "Allah (C.C.) onun şanını yüceltsin; duasını, isteklerini kabul etsin; her isteğini versin" meâlinde Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında söylenilen duadır.

salvele

 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'a okunan salavat ve dua.
 • Hz. Muhammed'e okunan salât ve selam duası.
 • Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâ.
 • Peygamberimize okunan salavat ve sair dualar.

seher vakti

 • Duâların kabûl olduğunun bildirildiği, gecenin (güneşin batmasından imsâk vaktine kadar olan zamânın) son altıda biri.

sekine / sekîne / سَك۪ينَه

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde
 • İçerisinde on dokuz harfli on dokuz âyet bulunan çok mühim, sükûnet ve emniyet veren bir dua.
 • Sakinlik, okuyana sakinlik veren önemli bir dua.
 • Sükun ve imtinan, temkin. Kalp rahatlığı, kalp huzuru veren bir duanın adı.
 • İsm-i Azam'ı içinde bulunduran duâ.

sekinet

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

selam

 • Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün korktuklarından emin olma.
 • Allah'ın (C.C.) rızasına erişmek için mü'minlerin birbirlerine yaptığı dua. Mü'minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veya vasıta üzer

selleme

 • "Selâm ve selâmet versin, kusur ve ayıptan hâli ve beri eylesin" meâlinde duâ.

sellemehullah ve afahu / sellemehullah ve âfâhu

 • "Allah ona selâmet ve âfiyet versin" mânâsına gelen saygı ve dua ifadesi.

selvele

 • Peygamberimize okunan dualar.

semi' / semî'

 • İşitilecek şeyleri ne kadar gizli olsa da işiten, hamd ve senâda bulunanların, hamdini işitip mükâfat veren, kullarının duâlarını işiten ve icâbet eden, münâfık ve yalancıların kalbden söyledikleri sözleri işiten mânâsında Allahü teâlânın Esma-i hüsn âsından (güzel isimlerinden).

semi-üd dua

 • Duayı işiten Allah (C.C.).

seyyid-ül-istiğfar / seyyid-ül-istiğfâr

 • Duâ ve istiğfârların başı. İstiğfâr duâlarının büyüğü. Allahü teâlâdan günâhın bağışlanmasını istemek için yapılacak duâların en üstünü, en kıymetlisi.

silsile-i dua

 • Dua zinciri.

sipas

 • Şükretme, dua etme. (Farsça)

şirket-i maneviye-i duaiye / şirket-i mâneviye-i duaiye

 • Mânevî dua şirketi, ortaklığı.

sırr-ı manevi-i dua-yı nebevi / sırr-ı mânevî-i dua-yı nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duasının mânevî sırrı.

sübha

 • Çekilen tesbih, tesbih tânesi.
 • Duâ ve nâfile namaz.

sübhaneke / sübhâneke

 • Her namazın ilk rek'atinde, ayrıca ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinin üçüncü rek'atinde, besmele çekmeden önce okunan duâ.

sücud

 • Secdeye varmak. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiçliğini, aczini bilip teslimiyetle yere kapanıp duâ ve tesbih etmek.
 • (Tekili: Sâcid) Secde ederek yere kapananlar, secde edenler.

ta'viz / ta'vîz

 • Nazar veya kötü şeylerden muhafaza için takılan dualı kâğıt, nüsha. Muska.
 • Kur'ân-ı kerîmde bildirilen ve Peygamberimizden naklen gelen duâları okumak veya bunları yazıp üzerinde taşımak.

tahiyyat / tahiyyât

 • Selâmlar. Duâlar. Manevî hayat hediyeleri. Tezahürat-ı hayatiye.
 • Mâlikiyet, beka ve mülk.
 • Selamlar ve dualar.

tahiyyat-ı maneviye / tahiyyât-ı mâneviye

 • Mânevi selâm ve dualar.

tahiyyat-ı muayyene / tahiyyât-ı muayyene

 • Belirli zamanlarda okunan, canlıların hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahiyyat-ı mübareke / tahiyyât-ı mübareke

 • Canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahiyye

 • Selâmlar, dualar. Hayır duâları.
 • Mülk, beka ve devamlılık.
 • Namazın iki ve dört rek'atı sonunda okunan Ettahiyyat duası.
 • Selâm verme ve hayır dua etme.
 • Mülk ve mâlikiyet.
 • Selâmlar, dualar, hayır duaları, mülk, beka ve devamlılık, namazın iki ve dört rekâtı sonunda okunan Ettahiyyat duası.

tahmidiye

 • Hamdetmeğe dair. Hamdetmek hakkında.
 • Çok mühim bir duânın ismidir.

tarziye

 • Pişmanlık duyduğunu anlatarak özür dilemek.
 • Râzı etmek.
 • "Radıyallahü-anh" diyerek duâ etmek.

tasliye

 • "Sallâllahü Aleyhi Vesellem" diyerek dua etmek.
 • Bir şeyi yakmak için ateşe atmak.

tazarru

 • Dua, yakarış.

tazarru etmek / tazarrû etmek

 • Dua etmek, yakarmak.

tazarru ve niyaz

 • Dua ve yakarış.

tea

 • Duâ.

tebarek

 • Mübarek etsin (mealinde dua.) Teâlâ gibi mâzi fiiliyle mübalâğa ile bereketin Allah'tan zuhurunu ifade eder. (Suyun havuzda yükselmesi halinden alınmıştır.)

tebarekallah / tebarekâllah

 • "Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!" diyerek hayret taaccübü. Allah'ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm.

tebrik / tebrîk / تَبْرِيكْ

 • Mübarek olsun diye dua etme, kutlama.

tecavez an-na

 • Bizi affeyle (meâlinde dua).

tecdi'

 • Bir kimseye iyileşmesin diye beddua etme.
 • Vücudun bir tarafını kesme.
 • Çocuğu zararlı şeylerle besleyip gelişmesini önleme.

tefe'ül

 • Kapalı bir kitabı, belirli dualar okuyarak rastgele açma ve açılan sayfayı ibret alma maksadıyla okuma işlemi.

tehiyyat / tehiyyât

 • Namazın ka'delerinde yâni birinci ve ikinci oturuşlarında okunan Ettehiyyâtü duâsı.

tehiyye

 • (Tahiyye) Selâm vermek. Hayır duâ etmek.
 • Hazır ve âmâde kılmak.

tekabbelallah

 • Allah kabul etsin (meâlinde duâ).

tekabbellah

 • Allah kabul etsin mânâsına gelen bir dua ifadesi.

temenni

 • Dilek. İstek. Duâ. Rica etmek.

tenezzehe

 • Noksan sıfatlardan uzak (meâlinde Allah C.C. için söylenen duâdandır.)

terfih

 • Evlenen kimseye "Allah hüsn-ü imtizac eylemek nasibetsin" diye duâ etmek.

teşeffü'

 • Bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, peygamberleri veya evliyâyı vesîle ederek (araya koyarak), onların hatırı için diyerek Allahü teâlâya yalvarma, duâ etme, isteme.

teşehhüd

 • Namazın her ka'desinde (ilk ve son oturuşlarda) ettehiyyâtü duâsını okumak veya bunu okuyacak kadar oturmak.

teşemmüt

 • Hayırla ve bereketle duâ etmek.

teslim

 • Bir emâneti verme.
 • Kabul etme.
 • Doğru ve haklı bulma.
 • Selâmetle dua etme.
 • Karşısındakinin hükmü altına girme.
 • Kendini Allah'ın takdirine terketme, emri altına girme.
 • Belâ ve âfetten korunur olma.
 • Bir şeyi, yeni sâhibine verme.
 • Da

teşmiyet

 • Aksırana karşı hayır ve bereketle duâ etmek. (Yerhamükümullâh: Allah size merhamet ve rahmet ihsan etsin) meâlinde dua etmek.
 • Aksırana dua etmek.

tevdi'

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.

tevessül

 • Bir isteğin, bir maksadın hâsıl olması için bir şeyi vesîle, sebeb yapmak. Allahü teâlânın sevdiklerini araya koyarak; "Onların hâtırı, hürmeti için" diyerek duâ etmek veya bu sûretle yapılan duâ. İstiğâse ve teşeffû' da denir

ve'd-dua

 • "Duâlarımız sizinle birliktedir" anlamına gelen bu tâbir, evvelce mektupların altlarına yazılırdı.

vefk

 • Uygun gelme. Uyma. Mutabakat. Muvafık olma. İşi iyi gitme.
 • Tesirli dua.

vesile-i icabe-i dua

 • Duanın kabulüne vesile, sebep.

vird / ورد

 • Sık sık ve devamlı okunan dua.
 • Kur'an-ı Kerim'den her gün okunması vazife bilinen kısım, bir cüz.
 • Nâfile olarak devamlı yapılan ibâdet, tesbih ve duâlar. Çoğulu evrâddır.
 • Sık sık ve devamlı okunan dua.
 • Dua. (Arapça)
 • Vird etmek: Dua etmek. (Arapça)

vird-i ekber

 • En büyük vird, dua; Yirmi Dokuzuncu Lem'a.

vird-i seher

 • Seher vakti yapılan dua ve zikir.

vird-i şerif

 • Sürekli okunarak tekrar edilen duâ ve zikirler.

vird-i ümmet

 • İslâm ümmetinin sürekli tekrar ettiği dua.

vird-i zeban

 • Dilde tesbih. Sık sık tekrar edilen dua, söz, zikir.

virdü'l-azam / virdü'l-âzam

 • Devamlı yapılan en büyük zikir, dua.

virdü'l-azam-ı kur'ani / virdü'l-âzam-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın büyük virdi, Kur'ân duaları.

virdü'l-ekber

 • En büyük vird, dua; Yirmi Dokuzuncu Lem'a ve Âyetü'l-Kübrâ'nın Arapçası.

virdü'l-ekber-i nuriye

 • Nur'un büyük virdi, duası; Yirmi Dokuzuncu Lem'a.

yağmur duası / yağmur duâsı

 • Yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yapılan duâ.

yerhamükümullah

 • "Allah (C.C.) size rahmet ve merhamet eylesin" meâlinde dua olup, aksıran kimseye söylenmesi sünnettir.

yessir

 • Kolaylaştır (meâlinde duâ).

zadellah

 • Allah ziyade eylesin, artırsın (meâlinde dua).

zakir / zâkir

 • Zikreden, zikredici.
 • Hafızası kuvvetli.
 • İlâhiler okuyan. Çok çok duâ ve Esmâ-i İlâhiyeyi okuyan.
 • Tekrar eden.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın