LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dor kelimesini içeren 94 kelime bulundu...

ahlat-ı erba'a / ahlât-ı erba'a / اخلاط اربعه

 • Dört özsuyu kan, salya, safra, dalak.

aktab-ı erbaa / aktâb-ı erbaa

 • Dört büyük kutub zât (Seyyid Abdülkadir-i Geylâni, Seyyid Ahmed-i Bedevî, Seyyid Ahmed-i Rufâî ve Seyyid İbrahim Desukî).

alay / آلَايْ

 • Dört taburdan oluşan askerî birlik.

anasır-ı erba'a / anâsır-ı erba'a / عناصر اربعه

 • Dört unsur ateş, hava, su, toprak.

anasır-ı erbaa / anâsır-ı erbaa

 • Dört unsur.
 • Dört unsur: Toprak, hava, su, nur (veya ateş).

anasır-ıerbe'a / anâsır-ıerbe'a

 • Dört temel unsur. Maddelerin asıllarını teşkil ettiği kabûl edilen dört unsur; toprak, su, hava, ateş.

azrail / azrâil

 • Dört büyük melekten biri. Rûhları almakla vazîfeli melek, melek'ül-mevt, ölüm meleği de denir.

bahayim / bahâyim / بهایم

 • Dört ayaklı hayvanlar. (Arapça)

berkaa

 • Dört ayak üstüne durmak.

çar / çâr / چار

 • Dört.
 • Dört.
 • Dört. Cihâr. (Farsça)
 • Dört. (Farsça)

çar çiz / çâr çiz

 • Dört şey.

çar u yek

 • Dörtte bir.

çar-çeşm / çâr-çeşm

 • Dört göz.

çar-cihet / çâr-cihet

 • Dört cihet. Cihat-ı erbaa.

çar-çiz / çâr-çiz

 • Dört şey.
 • Dört şey.

çar-guşe

 • Dört köşe. Dört taraf. Dört yön. (Farsça)

çar-yar

 • Dört dost. (Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.A.) lerin nâmları.) Dört Halife, Hulefâ-i Erbaa veya Ashab-ı Güzin diye de ihtiramla anılırlar.

çarguşe / çârgûşe / چارگوشه

 • Dört köşe. (Farsça)

çarıyar / çarıyâr

 • Dört büyük halife.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

çarpa / çârpâ / چارپا

 • Dört ayaklı. (Farsça)

çarsu / çârsû / چارسو

 • Dört yön. (Farsça)

çarüm / çârüm / چارم

 • Dördüncü. (Farsça)
 • Dördüncü. (Farsça)

çaryar / çâryâr / چاریار

 • Dört halife, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali. (Farsça)

cebrail aleyhisselam / cebrâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Peygamberlere vahy getirmek, onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Buna Cibrîl, Rûh-ul-emîn, Rûh-ul-kuds, Nâmûs-ı ekber de denir.

çehar / çehâr / چهار

 • Dört, erbaa. (Farsça)
 • Dört. (Farsça)

çehar-gane / çehâr-gâne

 • Dört unsur. (Farsça)

çehar-pa / çehâr-pâ

 • Dört ayaklı hayvan. (Farsça)

çeharüm

 • Dördüncü. (Farsça)

cevanib-i erbaa

 • Dört taraf.

çeyrek / چهاریك

 • Dörtte bir (Farsça)
 • Dörtte bir, çeyrek. (Farsça)

cibril

 • Dört büyük melekten biri, vahiy meleği olan Cebrail.

cihar / cihâr

 • Dört.

çihar

 • Dört. (Farsça)

cihar / cihâr / چهار

 • Dört. (Farsça)

çihar / çihâr / چهار

 • Dört. (Farsça)

çihar yar / çihar yâr / چهاریار

 • Dört halife. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali. (Farsça)

cihar-ı yar-ı güzin

 • Dört halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.Anhüm) (Farsça)

çiharüdü / çihârüdü / چهار و دو

 • Dört ve iki. (Farsça)

çiharüse / çihârüse / چهار و سه

 • Dört ve üç. (Farsça)

çiharüyek / çihârüyek / چهار و یك

 • Dört ve bir. (Farsça)

cihat-ı erbaa / cihât-ı erbaa

 • Dört cihet.

ehram-ı mürebbai / ehram-ı mürebbaî

 • Dörtgen piramit. Dört köşeli ehram.

eimme-i erbaa

 • Dört mezhep imamı; İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfiî, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Hanbel.
 • Dört imâm. Müslümanların en büyük ve yüksek âlimleri ve müctehidlerinden hak mezheb müessisleri olan ve ehl-i imâna rehberlik eden büyük imâmlar. İsimleri şöyle sıralanabilir: İmâm A'zam Ebu Hanife, İmâm-ı Şâfii, İmâm-ı Mâlik, İmâm-ı Ahmed ibn-i Hanbel. (R.A.)

emevi devleti

 • Dört halife devrinden sonra devlet idaresi Beni Ümeyye hanedanına geçmiştir. Buna nisbetle bu devlete "Emevi Devleti" adı verilmiştir. (Mi: 661-750) seneleri arası Emevi Devletinin saltanat devresidir. Muâviye bin Ebi Süfyan'dan başlamak üzere 14 halife gelip geçmiştir. Son halife Muhammed bin Merva

erba' / اربع

 • Dört. (Arapça)

erba'a / اربعه

 • Dört. (Arapça)

erbaa

 • Dört.
 • Dört.

erbaiyet

 • Dörtlük, dörtlü oluş.

erbaiyyet / erbâiyyet

 • Dört olmak.
 • Dört olmak.

etraf-ı erbaa

 • Dört taraf.
 • Dört taraf. (Sağ, sol, ön, arka.)

evc / اوج

 • Doruk, yüce.
 • Doruk, zirve. (Arapça)

fusul-ü erbaa

 • Dört fasıl olan, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri.

hanbeli / hanbelî

 • Dört hak mezhepten birisi. İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin mezhebinden olan.

hanefi / hanefî

 • Dört hak mezhepten birisi. Veya bu mezhepten olan kimse.

hikka

 • Dört yaşına basan dişi deve.

hulefa-i erbea / hulefâ-i erbea

 • Dört büyük halîfe.

hulefa-yı erbaa

 • Dört büyük halife.

hulefa-yı raşidin / hulefâ-yı râşidîn

 • Dört büyük halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.

ikiçifte

 • Dört kürekli kayık. (Türkçe)

incil

 • Dört büyük ilâhî kitaptan biri.

isa

 • Dört büyük peygamberden birisidir. Hakiki Hristiyanlık dininin peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de meziyet ve senası geçmektedir. İncil, mukaddes kitabıdır. Vahiy ile kendine gönderilmiştir. Ancak kendisinden sonra Havarileri tarafından yazılmıştır.
 • Dört büyük peygamberden biri.

israfil

 • Dört büyük melekten biri olup Kıyamet günü cesedlere nefh-i ruh etmeğe ve Sur'u üfürmeğe vazifelidir.

israfil aleyhisselam / isrâfil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Kıyâmet kopacağı vakit sûr denilen boruya üfürmekle vazîfeli olan melek.

israfilvari / isrâfilvâri

 • Dört büyük melekten olan Hz. İsrâfil gibi.

kebise

 • Dört senede bir takarrur eden ve bir gün fazlası olan sene. Şubatın 29 gün olduğu sene.

lazım-amed çar-çiz / lâzım-âmed çâr-çiz

 • Dört şey lâzım geldi.

makasıd-ı erbaa

 • Dört maksat ve gaye; tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet olmak üzere Kur'ân'ın gözettiği dört temel maksat.

maliki / mâlikî

 • Dört hak mezhepten biri.

mebahis-i erbaa / mebâhis-i erbaa

 • Dört bahis, bölüm.

mevasim-i erbaa / mevâsim-i erbaa

 • Dört mevsim. Rebi' (İlkbahar), Sayf (Yaz), Harif (Sonbahar), Şitâ (Kış).
 • Dört mevsim.

mevsim-i erbaa

 • Dört mevsim.

mezahib-i erbaa / mezâhib-i erbaa

 • Dört mezhep: Hanefî, Şafiî Malikî, Hanbelî.
 • Dört mezheb.
 • Dört mezhep; Hanefî, Şâfî, Mâlikî, Hanbelî mezhepleri.

mikail aleyhisselam / mîkâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melek.

mukaddes kitaplar

 • Dört büyük kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerim.

murabba

 • Dört köşeli.

murabbauşşekl / مربع الشكل

 • Dörtgen şeklinde, kare şeklinde. (Arapça)

rabi / râbi / رابع

 • Dördüncü. (Arapça)

rabi'

 • Dördüncü.

rabian / râbian / رابعا

 • Dördüncü olarak.
 • Dördüncü olarak.
 • Dördüncüsü.
 • Dördüncüsü. (Arapça)

rub

 • Dörtte bir.

rub'

 • Dörtte bir. Bir şeyin dört kısmından bir kısmı.
 • Dörtte bir.

rübai / رباعى

 • Dörtlük.
 • Dörtlük, rubai. (Arapça)

ruh-ul-emin / rûh-ul-emîn

 • Dört büyük melekten Cebrâil aleyhisselâm.

şahika / şâhika / شاهقه

 • Doruk. (Arapça)

şevahık / şevâhık

 • Doruklar.

sıfat-ı erbaa / sıfât-ı erbaa

 • Dört sıfat; sağırlık, dilsizlik, körlük, karanlık.

süm

 • Dört ayaklı hayvanların tırnağı. (Farsça)

tabur / طَابُورْ

 • Dört bölükten meydana gelen askerî birlik.
 • Dört bölükten oluşan askeri birlik.

taht-ı revan

 • Dört kişi veya iki katırla taşınan nakil vasıtası.

tevrat / tevrât

 • Dört büyük kitabdan biri. Allahü teâlâ tarafından Mûsâ aleyhisselâma gönderilen ilâhî kitab.

vakıyye

 • Dörtyüz dirhemlik tartı.

yuhanna incili

 • Dört incilden birisi, Hz. İsa'nın (a.s.) havarilerinden Yuhanna tarafından yazılan İncil Hz. İsa'ya indirilen kitap.

zebur / zebûr

 • Dört büyük kitabdan biri. Dâvûd aleyhisselâma indirilen mukaddes kitâb.