LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Donmek ifadesini içeren 79 kelime bulundu...

afk

 • Rücu etmek, dönmek.
 • Kaybolmak.

avdet / عودت

 • Geri dönüş. (Arapça)
 • Avdet etmek: Dönmek. (Arapça)

avdet etmek

 • Geri dönmek.

caymak

 • Vazgeçmek. Sözünden dönmek. (Türkçe)
 • Kararından dönmek.

çerhiden

 • Kendi etrafında dönmek. (Farsça)

cevle

 • Dönmek.

deveran / deverân / دوران

 • Dönme, dolaşma, dolaşım. (Arapça)
 • Deverân etmek: Dönmek, dolanmak. (Arapça)

deveran etmek

 • Dönmek.

evb

 • Dönülmesi lâzım gelen yere dönmek.
 • Kasd. İstikamet.

evbe

 • Rucu etmek. Geri çekilmek, dönmek.

fey'

 • Dönmek. Muhârebe bittikten sonra, kâfirlerden zorla veya harp yapılmadan sulh yoluyla alınan mal.

fezz

 • Yalnız şey. Bir kimsenin yalnız kendi başına olması.
 • Udûl.
 • Geri dönmek.
 • Buzağı.
 • Hafif.

gaşan

 • (Gaşayân) Gönül dönmek.
 • Akıl gidip, bihoş olmak.

gıyer

 • Halden hale dönmek.

hafire

 • Evvelki hâline ve evvelki yerine dönmek.

hakka rücu

 • Hakka dönmek, yönelmek.

havl

 • Güç. Kuvvet.
 • Muhit, etraf.
 • Yıl, sene.
 • Tahavvül, inkılâb.
 • Geçmek.
 • Bir hâlden bir hâle dönmek.
 • Rücu etmek.
 • Sıçramak.
 • Hile.

havle

 • Çok fazla döndürmek veya dönmek.

havr

 • Rücu etmek, dönmek.
 • Eksiltmek, noksan etmek.

hayesan

 • Doğru yoldan dönmek, udul etmek.
 • Nefret etmek.

hey'

 • Gönül dönmek.
 • Yaramaz gönüllü olmak.
 • Korkak olmak.

hulf-ül va'd

 • Ahdinden dönmek. Verdiği sözü yerine getirmemek.

hunus

 • Rücu etmek, vazgeçmek, geri dönmek.
 • Örtülü olmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

i'raz

 • Yüz çevirmek. Başka tarafa dönmek. İctinab, çekinmek.

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

ihale

 • Bir işi birisinin üzerine bırakmak. Bir hâlden diğer hâle dönmek.
 • Artırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münâsib bulunan bir istekliye vermek.
 • Zayıf addetmek.
 • Muhal söz söylemek.

ilhad

 • Dinden çıkmak. Dinsizlik. Dinden dönmek. Allahın varlığına, birliğine inanmamak. İmânsızlık.

in'itaf / in'itâf / انعطاف

 • Bükülme. (Arapça)
 • Dönme. (Arapça)
 • İn'itâf etmek: Çevrilmek, dönmek. (Arapça)

inabe / inâbe

 • Günahlardan vazgeçip Hak yola dönmek.
 • Bir mürşidden el alıp yerine geçme.

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

intibah

 • Uyanıklık, göz açıklığı. Hassasiyet. Agâh ve münebbih olmak. Hakikatı ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönmek.
 • Sinirlerin uyanması. Uzuvların harekete gelmesi.

irtica

 • Geri dönmek. Ric'at etmek. Eski hayat tarzına dönmek.

irtidad

 • Din değiştirmekle mürted olmak. İslâmiyetten çıkarak dinsiz olmak.
 • Geri dönmek.

istidbar

 • (İdbar. dan) Yüz çevirmek. Arka dönmek.
 • Geri geri gitmek.
 • Bir kimsenin peşinden gitmek.

istirca'

 • Geri dönmek. Dönmeği arzulamak.

ıtya'

 • Avdet etmek, dönmek.

iyab

 • Avdet eylemek, geri dönmek.

ıyaf

 • Gönül dönmek.
 • Mütereddit olmak, kararsızlık, tereddüt etmek.
 • Tiksinmek, iğrenmek.

kahkari / kahkarî

 • Birdenbire geri dönme, aniden arkaya dönme.
 • Geri çekilmekle ilgili, geri dönmekle ilgili.

kebn

 • Kova ağzını iki kat edip dikmek.
 • Udul etmek, dönmek, vazgeçmek.
 • Besili ve semiz olmak.
 • Kaybetmek.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kimya-yı havas

 • Kendinden geçip Allaha tam teslim olmak ve dönmek.

mahas

 • Udul etmek, dönmek.

meal / meâl

 • (Geri dönmek ve rücu eylemek. den) Meydana gelen netice. Mefhum.
 • Mânası. Kısaca mânası.
 • Kaymak.
 • Husul yeri, peyda olunacak yer.
 • Son, sonuç.

metab

 • Tevbe etmek.
 • Rücu etmek, geri dönmek, caymak, vazgeçmek.

münkaleb

 • Rücu etmek, geri dönmek.

müracaat / مراجعت

 • (Rücu'. dan) Geri dönmek.
 • Baş vurmak, izin almak için veya bir iş için alâkadarlarla görüşmek.
 • Mütalâa istemek, danışmak.
 • Başvuru. (Arapça)
 • Geri dönüş. (Arapça)
 • Müracaat etmek: (Arapça)
 • Başvurmak. (Arapça)
 • Geri dönmek. (Arapça)

mürteci

 • Geri dönmek isteyen, geri dönen, gerici.

mürteci'

 • (Rücu'. dan) Geri dönen, geri dönmek isteyen. İrticâa giden.
 • Her cihetle en yüksek saadet ve selâmete sevkeden İslâmiyete muhalefetle İslâmdan önceki câhiliyet ve ahlâksızlığa dönmek isteyenlerin vasfı.
 • İslâmiyete muhalif olanların; hakikat, İslâmiyet ve iman fedakârlarına, İ

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

nekabet / nekâbet

 • Yapılan satış sözleşmesinden dönmek, vazgeçmek.

nekb

 • Musibet ve kedere uğrama.
 • Meyletmek, eğilmek.
 • Udul etmek, vazgeçmek, haktan dönmek.

nekesan

 • Ardına dönmek.

neks

 • Sözünden dönmek.
 • Bozmak. Çözmek.
 • Üzmek.
 • Dağıtmak.
 • Münhal ve muhtel olmak.

nükub

 • Rücu' etmek, geri dönmek.
 • Udul etmek, ayrılmak.
 • (Tekili: Nekbet) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler.

nükus

 • Ardına dönmek.

rücu etmek

 • Dönmek.

sadare

 • Rücu etmek, geri dönmek.
 • Doğmak.

sahv

 • Ayılma, ayıklık, aklı başında olmak.
 • Hastanın iyileşmesi.
 • Tas: Kendinden geçme hâlinin sona ermesi, his âlemine tekrar dönmek.
 • Uyanıklık.

sak'

 • Horozun ötmesi. Bir kimseye vurmak.
 • Udul etmek, geri dönmek, vazgeçmek.

salahaddin-i eyyubi / salahaddin-i eyyubî

 • (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslâm dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir Avrupalı tarihçi: "İslâmın en saf kahramanı" diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteye

sü'b

 • Akıl geri gelmek.
 • Gittikten sonra yine eski yerine dönmek, mekânına gelmek.

süvba'

 • Gittikten sonra yine dönmek.

taavvüd

 • (Âdet. den) Âdet edinmek.
 • Geri dönmek.

tahavvül

 • (Hâl. den) Birinden diğerine geçmek. Tebdil olunmak, değişmek. Dönmek. Bir hâlden başka bir hâle geçmek.

takallüb

 • Bir taraftan diğer tarafa dönmek.
 • Bir halden başka bir hale değişmek.
 • Başka kalıba girmek.

tatavvüf

 • Ziyaret etmek.
 • Dönmek.

tavaf / tavâf / طواف

 • Etrafında dönme. (Arapça)
 • Tavâf etmek: Etrafında dönmek. (Arapça)

tavf

 • Dönmek.
 • Fırat Nehri gibi sularda üstüne binilen vasıta.

tedebbür

 • Bir şeyin sonunu düşünmek, tefekkür etmek. Müdebbir olmak, tedbirli olmak.
 • Arkasını dönmek.

tedehdüh

 • Dönmek.

tefettü'

 • Rücu etmek, geri dönmek, vazgeçmek.

tefie

 • Eğilmek.
 • Rücu etmek, geri dönmek.

telebbüt

 • Muztarib olmak, acı çekmek.
 • Dönmek.

tenekkus

 • Rücu' etmek, geri dönmek.

tenkib

 • Dönmek veya döndürmek.

tesennün

 • Halinden dönmek.
 • Üzerinden yıl geçmek.
 • Yaşlı olmak, yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • (Sinn. den) Diş çıkarma.

teveccüh / توجه

 • Yönelme, dönme. (Arapça)
 • İlgi gösterme. (Arapça)
 • Teveccüh etmek: (Arapça)
 • Yönelmek, dönmek. (Arapça)
 • İlgi göstermek. (Arapça)
 • Düşmek. (Arapça)

tezayug

 • Meyledişmek, haktan dönmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın