REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dikkatle ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

ba'seret

 • Dikkatle teftiş etme.
 • Keşif ve istihrac etme.
 • Perâkende edip dağıtma.
 • İnkılâb. Karıştırma. Bulandırma.
 • Meydana çıkma.
 • Kirli leke.

barik-bin / barik-bîn

 • İnce gören, dikkatle inceleyen, bir şeyi iyice gözden geçiren. (Farsça)

besaret

 • Göz açıklığı. Dikkatle bakış.

calib-i nazar-ı dikkat / câlib-i nazar-ı dikkat

 • Dikkatleri üzerine çeken.

dakaik-i umur

 • Üzerinde gayet dikkatle durulması lâzım gelen işlerin ince ve mühim noktaları. (Farsça)

dikkat-i nazar

 • Dikkatle bakmak.

ehl-i tetkik

 • Dikkatle ve titizlikle araştıran kimseler.

enzar / enzâr

 • Bakışlar, dikkatler.

gayret

 • Dikkatle ve sebatla çalışmak.
 • Kıskanmak, çekememek.
 • Hareketli ve temiz hislerle çalışmak.
 • Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek.

het'

 • Dikkatle bakmak. Acele etmek.

ibsar

 • Dikkatle bakmak, tetkik etmek.

iftihas

 • Gerçeği ve hakikatını dikkatle araştırma. İçyüzünü iyice tetkik etme.
 • İmtihan etme, deneme.

ihtimamkarlık / ihtimamkârlık

 • Dikkatle çalışma, özenle iş görme.

im'an-ı nazar / im'ân-ı nazar

 • Bir işi dikkatle düşünmek; inceden inceye bakmak ve tedkik etmek.
 • Bir işi dikkatle düşünmek; bir şeye inceden inceye bakmak.

imtihan

 • Deneme, Tecrübe etmek.
 • Bir şeyin hakikatına ıttılâ peyda etmek için çok dikkatle düşünmek.
 • Salâhiyet veya salâhiyetsizliğini anlamak için yapılan teftiş ve tecrübe.

istinfaz

 • Bir yerin bütün her tarafını iyice öğrenebilmek için dikkatle bakma, inceleme.

kemal-i dikkatle

 • Büyük bir dikkatle. (Arapça - Farsça - Türkçe)

medar-ı nazar / medâr-ı nazar / مَدَارِ نَظَرْ

 • Dikkatle bakmaya sebeb.

muanat

 • Bir şeyin zahmetini çekme.
 • Bir nesneyi dikkatle göz altında bulundurma. Ona göz kulak olma.

mubemu

 • Tel tel, kıl kıl. Birer birer. İnceden inceye, çok dikkatle. (Farsça)

müdakkik / مُدَقِّقْ

 • Dikkatle inceleyen.

müdekkik

 • Dikkatle araştıran. İnceden inceye tetkik eden. En ufak gizli şeyleri bilmeğe, görmeğe çalışan. (Konuşurken ekseriyetle müdakkik denir.)

mukdimane / mukdimâne

 • Gayret ve dikkatle. (Farsça)

mülahaza / mülâhaza

 • Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce.
 • Dikkatle bakma,
 • İyice düşünme, düşünce.
 • Dikkatle bakma, iyice düşünme.

mülahaza etme / mülâhaza etme

 • Dikkatle bakma etraflıca düşünme.

murasade

 • (Rasad. dan) Rasad etme, gözetleme.
 • Dikkatle bakma.

müstaksi / müstaksî

 • (Kusv. dan) Dikkatle araştıran.
 • Sonuna, nihâyetine varmak isteyen.

mütalaa / mütâlaa / مُطَالَعَه

 • Dikkatle okuma, inceleme.
 • Dikkatle okuma.

mütebassır

 • (Basar. dan) Dikkatle bakan, ilerisini gören, iyice düşünen. Basiretli.

mütefahhıs

 • (Fahs. dan) Dikkatle araştıran, sorup tetkik eden, inceliyen.

mütehaddi

 • Çekişen, çekişip kavga eden. Tahaddi eden.
 • Dikkatle bakan.

mütekassi

 • Dikkatle araştıran.

mütenazzır

 • Dikkatle bakarak düşünen. Düşünerek dikkatle bakan.

mütenazzirane / mütenazzirâne

 • Dikkatle bakıp düşünerek. (Farsça)

müterassıdin / müterassıdîn

 • (Tekili: Müterassıd) Dikkatle gözetenler, rasad edenler, kollıyanlar, bekliyenler.

mütetebbi'

 • Dikkatle araştıran. Tetebbu eden.

nazar-ı dikkat

 • Dikkatle bakış.

nazır-ı binazir / nâzır-ı bînazîr

 • Benzersiz bakıcı, dikkatle bakan.

nükte

 • İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ.
 • Yere ağaçla vurup eser bırakmak.

rasıd

 • (Çoğulu: Râsıdân) (Rasad. dan) Gözleyen, gözeten, rasad eden. Dikkatle bakan.

rasıdan / rasıdân

 • (Tekili: Râsıd) Dikkatle bakıp gözliyenler, rasad edenler.

rassad

 • (Rasad. dan) Rasad eden. Dikkatle gözleyen.

şisı'

 • Büyük ve çok mal.
 • Dar yer. Bir yerin uç tarafı.
 • Nalın kayışı.
 • Bir malı dikkatle bekleyip koruyan.

tabassur

 • (Basar. dan) Dikkatle bakıp, esasını kavrama. Dikkatle gözetiş.

tahammüc

 • Dikkatle bakmak.

tahdic

 • Dikkatle bakmak.
 • Atmak.

tahdik

 • (Hadeka. dan) Gözünü dikip, ayırmadan ve dikkatle bakma.

tedennük

 • Dikkatle bakmak.
 • Ayırtmak.
 • Su dökülmek.

tefahhus

 • Bir şeyin, bir mes'elenin iç yüzünü dikkatle araştırma.

tenattus

 • Dikkatle tecessüs etmek, araştırmak.
 • Ayırmak.

tenazzur

 • Dikkatle bakarak düşünme. Düşünerek dikkatle bakma.

tevennuk

 • Dikkatle bakmak.

vazifeşinas / vazifeşinâs

 • İşini dikkatle yapan. Vazifesini özenerek, severek yapan. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın