LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dert ifadesini içeren 77 kelime bulundu...

ahdas / ahdâs / احداث

 • (Tekili: Hades) Yeni hâdiseler, fena şeyler. Dertler, musibetler.
 • Gençler.
 • Yeni olaylar. (Arapça)
 • Dertler. (Arapça)
 • Gençler. (Arapça)

alem-i mihnet / âlem-i mihnet

 • Dert ve zahmet dünyası.

areng

 • Dirsek. (Farsça)
 • Dert, keder. (Farsça)
 • Hile, dubârâ. (Farsça)
 • Tarz, tavır, üslüb. (Farsça)
 • Vali, hakim. (Farsça)
 • Zannolunur ki, galiba, öyledir, benzer gibi bir yakınlık ve benzerlik ifâde eder. (Farsça)

ayn-ı dert

 • Tam bir dert.

bakıa

 • Dert, belâ, musibet.

belv

 • (Belvâ) Dert, çile. Musibet. Zahmet.
 • İmtihan, tecrübe.

berzah / برزخ

 • Cehennem. (Arapça)
 • Dil, kara uzantısı. (Arapça)
 • Sorun, dert. (Arapça)

bess

 • İçindekini açığa vurmak.
 • Neşretmek, yaymak.
 • Ayırmak.
 • Dert, keder.
 • Merak.

betyab

 • Mihnet, keder, dert, gam, kaygı, elem. (Farsça)

bevas

 • Sıkıntı, keder, mihnet, elem, dert, kaygı, gam. (Farsça)
 • Yokluk. (Farsça)

bilabil

 • Elem, keder, tasa, dert, gam.
 • Telâş.

çilekeş

 • Çile çekmiş. Çile dolduran, dert çeken.

da' / dâ'

 • Hastalık, dert.

derd / درد

 • Dert, hastalık, üzüntü, dilek, mesele.
 • Dert. (Farsça)
 • Acı. (Farsça)
 • Ağrı. (Farsça)

derd-aşina

 • Dert görmüş, mihnet görmüş kişi. (Farsça)

derdmend / دردمند

 • Tasalı, kaygılı, dertli. (Farsça)
 • Dertli. (Farsça)

derdnak

 • Dertli, kederli, kaygılı, tasalı. (Farsça)

dert-mend

 • Dertli.

dertmend

 • Dertli.

dil-riş

 • Dertli, kalbi yaralı, gönlü yaralı. (Farsça)

elem

 • Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.
 • Keder, dert, üzüntü, sıkıntı, acı.

elem-i elim / elem-i elîm

 • Çok acı veren sıkıntı, dert.

elem-zede

 • Acılı. Kederli. Dertli. (Farsça)

elemzede-gan / elemzede-gân

 • (Tekili: Elemzede) Elemliler, kederliler, dertliler. (Farsça)

eskam

 • (Tekili: Sakam) İlletler, hastalıklar, dertler.

gaile

 • Dert, sıkıntı, baş belâsı. Tasa, zor iş.
 • Düşünce.

gamm

 • Keder, tasa, dert, elem, kaygı.

gamm-güsar

 • Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş. (Farsça)

gavail

 • (Tekili: Gaile) Musibetler, belâlar.
 • Dertler, sıkıntılar, kederler, hüzünler.
 • Felâketler, âfetler.

gumum

 • (Tekili: Gamm) Tasalar, kederler, dertler, kaygılar, hüzünler.

güsar

 • Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar : Dert ortağı, arkadaş. (Farsça)

hal / hâl

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken

hali / halî

 • Gamsız, kedersiz, gailesiz, dertsiz.
 • Evlenmemiş erkek, bekâr adam.

hasbihal / حسب حال

 • Halleşme, dertleşme. (Arapça - Farsça)
 • Hasbihal etmek: Halleşmek, dertleşmek. (Arapça - Farsça)

havb

 • (Hub - Havbet) Günah, ma'siyet.
 • Fakirlik.
 • Meşakkat.
 • Maraz, ağrı, dert.
 • Ana, baba.

hem-derd

 • Dert yoldaşı, dert arkadaşı. Aynı dert ve kedere düçar olanların beheri. (Farsça)

hemahim

 • (Tekili: Hemheme) Üzüntüler, kederler, dertler, tasalar.

hemderd / هم درد

 • Dert ortağı. (Farsça)

iflah / iflâh / افلاح

 • Rahata erme, kurtulma. (Arapça)
 • İflâh etmek: Ondurmak, dertten kurtarmak. (Arapça)
 • İflâh olmak: İyileşmek, kurtulmak. (Arapça)

ille

 • (İllet) Esas sebeb. Vesile.
 • Hastalık, maraz, dert, sakatlık. Mûcib, maksad, gaye.

iltiya'

 • Heyecanlanmak, iç alevlenmesi.
 • İç sıkıntısı çekme, dertlenme.

kemend-i mahbub-i ilahi / kemend-i mahbûb-i ilâhî

 • Allahü teâlânın sevdiklerini kendisine çekmek için gönderdiği sebebler, dert, belâ ve sıkıntılar.

küllü dain

 • Bütün hastalıklar. Bütün dertler.

maraz

 • Hastalık, illet, dert. Belâ.

mariz

 • (Maraz. dan) Hasta. İlletli. Dertli.

mearre

 • Keffaret, diyet.
 • Elem, meşakkat, dert, günah.

mekarih / mekârih

 • (Tekili: Mekrehe) İnsana tiksinti veren şeyler.
 • Sıkıntılar, dertler.

menkub

 • (Nekbet. den) Dert ve meşakkatlere mâruz kalmış olan.
 • Rütbe ve haysiyyetten düşmüş olan.

mihnet / محنت

 • Zahmet. Eziyet. Dert. Belâ.
 • Mc: Tecrübe, sınamak.
 • Sıkıntı, acı, dert. (Arapça)

mübtela / mübtelâ

 • Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.

müfecci'

 • Acıtan, üzen, keder veren, dertli eden.

mükedder

 • Dertli, üzüntü duyan.

musibet / musîbet

 • Âfet, belâ, felâket, hastalık, dert.
 • Afet. Belâ. Felâket. Hastalık. Dert.

mütefecci'

 • Acınan, dertli olan.

mütevecci'

 • Dertli, sıkıntılı.
 • Ağrı duyan.

mütevecciane / mütevecciâne

 • Sıkıntı ile. Dertli olarak. (Farsça)
 • Ağrı duyarak. (Farsça)

nasab

 • Dert.
 • Zahmet, meşakkat.

necis

 • Pis, necasetli, murdar.
 • Şifa bulmaz dert.

neked

 • Sıkıntı, dert, keder. Belâ, musibet.

pay-der-gil

 • Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Sıkıntıda, dertte. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)

rehide

 • Sıkıntı ve dertten kaçmış olan. (Farsça)

rencidegi / rencidegî

 • İncinip hatırı kırılmış olma. (Farsça)
 • Dertlilik, kederlilik. (Farsça)

rencur

 • İncinmiş. Sıkıntılı, rahatsız, dertli, hasta. (Farsça)

rencuri / rencurî

 • Dertlilik, rahatsızlık, hastalık. İncinmiş olma. (Farsça)

sakam

 • (Sekam) İllet, hastalık, dert.
 • Hata ve yanlış.
 • Zillet.

sakamet

 • Bozukluk, ziyan, noksan, zarar, eksiklik.
 • Keyifsizlik.
 • Dert.

secde-i şükr

 • Bir nîmete kavuşan veya bir dertten kurtulan kimsenin Allahü teâlâ için yaptığı secde.

ser-azad

 • Hür, serbest. Başı boş. (Farsça)
 • Dertsiz, rahat. (Farsça)

suhne

 • Kızgınlık.
 • Gözü yaşlı, dertli olmak.

şükr secdesi

 • Kendisine nîmet gelen veya bir dertten ve sıkıntıdan kurtulan kimsenin, Allahü teâlâ için yaptığı secde.

tefci'

 • (Çoğulu: Tefciât) Canını yakma, acıtıp ağrıtma. Dertli kılma.

tefeccu'

 • Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma.
 • Belâ ânında hüzünlü olma.

telh-kam / telh-kâm

 • "Damağı acı": Kederli, dertli. (Farsça)

telvi'

 • (Çoğulu: Telviât) İçini yakıp dertlendirme.

teşaki

 • (Şekvâ. dan) Birbirinden şikâyet etme.
 • Dertleşme.

ukde

 • Düğüm, bağ.
 • Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat.
 • Ağaçlık yer.
 • Pelteklik, kekemelik.
 • Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.

üsvet

 • Beraberlik.
 • Halka reis olmak.
 • Dert ortağı. Sâdık arkadaş. Manevî tabib.
 • Nümune ve örnek tutulacak olan insan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın