LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Derinli ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

a'mak / a'mâk / اعماق

 • (Tekili: Umk) Derinlikler.
 • Derinlikler.
 • Derinlikler. (Arapça)

a'mak-ı ervah / a'mâk-ı ervah

 • Ruhlarının derinlikleri.

a'mak-ı hafa / a'mâk-ı hafâ

 • Gizlilik derinlikleri.
 • Gizli derinlikler.

a'mak-ı kulub / a'mâk-ı kulûb

 • Kalplerin derinlikleri.

a'mak-ı vicdan

 • Vicdanın derinlikleri.

a'mak-ı zemin

 • Zeminin derinlikleri.

abis

 • Denizlerdeki dokuzbin metreyi geçen derinlikler.

amak / âmâk

 • Derinlikler.

amaka

 • Derinlik.
 • Iraklık.

ariz ve amik

 • Enine ve boyuna, genişliğine ve derinliğine, tafsilâtlı şekilde.

bu'd

 • (Çoğulu: Eb'ad) Uzaklık. Baid olma.
 • Aralık.
 • Geo: Bir cismin uzunluk, genişlik ve derinliği.

cezr-i vetedi / cezr-i vetedî

 • Kazık kök. Kazık gibi yere derinliğine giden kök. (Havuç gibi.)

cisim

 • (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey.

derun / derûn

 • İçteki; iç âlemin derinlikleri.

eb'ad-ı selase / eb'âd-ı selâse

 • Üç uzaklık ki bunlar : En, boy, yükseklik (derinlik).

gamr

 • Derinlik, suyun derinliği. Çok su, büyük deniz.
 • Uzun, geniş libas.
 • Cehalet, gaflet.
 • Şiddet.

gavr

 • Bir şeyin dibi. Çukur.
 • Batmak.
 • Derinlik, nihayet. Kök, esas, temel.
 • Tefekkür, teemmül.
 • Dolanmak.
 • Hakikat.

gavs

 • Suya dalmak. Dalgıçlık.
 • Mc: Bir mes'elenin derinliğine ve hakikatine muttali' olup bilmek.
 • İyi anlamak.
 • Maslahata gayret ile girmek.

gavta

 • Suyun içindeki derinlik. (Farsça)

gıyabe

 • Derinlik, dip.

gumme

 • Tasa, keder.
 • Kırba, tuluk gibi şeylerin derinliği.
 • Belirsiz mühim nesne.

havz-ı kebir / havz-ı kebîr

 • Eni ve boyu yaklaşık beşer metre (onar zrâ') olup, alanı yirmi beş metrekare olan havuz. Derinliğin az veya çok olmasının bir te'siri yoktur.

helva-hane

 • İçinde helva pişirilen genişçe ve derinliği az tencere. (Farsça)
 • Tar: Saray için her türlü tatlı yiyeceklerin yapılmasına yarayan saray mutfağının bir bölümü. (Farsça)

hical

 • (Tekili: Hecl) Uçurumlar, derinlikler, yarlar, çukurlar.

hücul

 • (Tekili: Hecl) Uçurumlar, çukurlar, derinlikler, yaralar.

hüvve

 • (Çoğulu: Hevvât) Derinliği genişliğinden çok olan çukur yer.

i'mak

 • Derinleştirme. Bir şeyin derinliğine varma.

i'timak

 • Derinine varma, derinliğine inme.

iktinah

 • (Künh. den) Bir işin esâsını, künhünü, kökünü ve gerçeğini anlama. İçyüzüne, derinliğine varma.

işkal / işkâl

 • Sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san'attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık.

iskandil

 • ing. Denizin derinliğini ölçmeğe yarayan ve gemilerde kullanılan bir âlet.
 • Bir şeyin hakikatını anlamağa çalışma. Yoklama, deneme, tecrübe etme.

jerfa / jerfâ / ژرفا

 • Derinlik. (Farsça)

jerfi / jerfî

 • Derinlik. (Farsça)

ka'r / قعر

 • Derinlik. Dip. Her şeyin dibi. Nihâyet.
 • Yemeği dipten yemek.
 • Çalmak. koparmak.
 • Dip, derinliğin en alt noktası.
 • Derinlik. (Arapça)
 • Çukur. (Arapça)
 • Dip. (Arapça)

kaaret

 • Derinlik.

kaaret-i derya / kaaret-i deryâ

 • Denizin derinliği.

kalib-i kalb / kalîb-i kalb

 • Kalp kuyusu; kuyu gibi derinliği olan his ve özellikler.

kulleteyn

 • Eni boyu ve derinliği altmışar santimetre veya çapı 48, derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir şeklindeki havuz veya 500 rıtl yâni 220 kg su.

kuur

 • (Tekili: Ka'r) Dipler, derinlikler. Nihâyetler.

lahd

 • Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

ma'k

 • (Çoğulu: Emâık-Emâik) Derinlik.
 • Sahradan bir taraf.

maakat

 • Derinlik.

mananın dikkati / mânânın dikkati

 • Bir sözdeki mânânın derinliği ve inceliği.

mercan

 • Denizde geniş resif meydana getiren ve mercanlar takımının örneği olan hayvan ve bunun kalkerli yatağından çıkarılan çoğu kırmızı renkte ve ince dal şeklinde bir madde. Bu madde boncuk gibi süs eşyası olarak kullanılır. Mercanlar ancak 40 metre kadar derinlikte yaşayabilirler.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müşkilat-ı kur'aniye

 • Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen âyetler.

mütevaggil

 • Bir şeyin çok derinliğine giren, meşguliyetini derinleştiren. Usanmayıp, yorulmayıp gayret ve devam eden.

mütevaggilin / mütevaggilîn

 • (Tekili: Mütevaggil) Çok uğraşanlar, fazla meşgul olanlar. Bir şeyin derinliğine varanlar.

neyt

 • Cenaze.
 • Ölüm.
 • Duâda tazarru etmek.
 • Tıb: Kalbin asılı olduğu damar.
 • Derinliği adam boyu miktarı olan kuyu.

rakud

 • (Çoğulu: Revâkıd) Derinliği fazla olan küp.

rasih / râsih / رَاسِخْ

 • Derinlik sahibi ve sağlam olan.

rusuh

 • İlim ve fende incelik ve derinliğe sahip olma.

rüsuh

 • İlmin derinliğine inmek, dalmak, ilimde ileri gitmek.
 • İlim ve fennin derinliğine vukufiyet. Sağlamlık. Devamlılık. Yerinde, sağlam, sâbit ve devamlı olmak.
 • Meharet, meleke.
 • Bir ilmin derinliğine, özüne ve inceliğine vakıf olma, sağlam ve geniş bilgi sahibi olma.

sathi / sathî

 • Görünüşe göre, derinliğine dalmadan, üstünkörü olarak, satha dâir ve âit.
 • Derinliksiz, sığ, yüzeyden.

sebr

 • Denemek, imtihan.
 • Yara, kuyu vesâirenin derinliğini anlamak için yoklamak.

tebahhur

 • (Bahr. den) Bir şeyin içine dalma ve derinliğine varma. Bir ilimde derin ihtisas kazanma.

tetebbu

 • Araştırıp incelemek, derinliğine inceleyip tanımak.

tetebbu'

 • Araştırıp tetkik etme. Derinliğine inceleyip tanıma, öğrenme. Öğrenmek için okuma.

umk / عمق

 • Derinlik. Dibi derin.
 • Kuyu veya denizin derinliği.
 • Derinlik. (Arapça)

umkan

 • Derinliğine.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın