LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Deri ifadesini içeren 723 kelime bulundu...

ishak aleyhisselam / ishâk aleyhisselâm

 • Şam ve Filistin ahâlisine (halkına) gönderilen peygamberlerden. İbrâhim aleyhisselâmın ikinci oğlu olup, annesi hazret-i Sâre'dir. İbrâhim aleyhisselâmın dînini insanlara tebliğ etti. İsmi, Kur'ân-ı kerîmde on yedi yerde bildirilmiştir.

a'mak / a'mâk / اعماق

 • (Tekili: Umk) Derinlikler.
 • Derinlikler.
 • Derinlikler. (Arapça)

a'mak-ı ervah / a'mâk-ı ervah

 • Ruhlarının derinlikleri.

a'mak-ı hafa / a'mâk-ı hafâ

 • Gizlilik derinlikleri.
 • Gizli derinlikler.

a'mak-ı kulub / a'mâk-ı kulûb

 • Kalplerin derinlikleri.

a'mak-ı vicdan

 • Vicdanın derinlikleri.

a'mak-ı zemin

 • Zeminin derinlikleri.

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

abis

 • Denizlerdeki dokuzbin metreyi geçen derinlikler.

adak

 • Nezr, Allahü teâlânın rızâsının elde edilmesi veya bir isteğin yerine gelmesi veya bir belâ ve musîbetin giderilmesi maksadıyla Allahü teâlâ için oruç tutmak, kurban kesmek gibi başlıbaşına ibâdet olan veyâ benzeyen bir şeyi kendisine vâcib kabûl etm e.

adalet-i kaderi

 • Kaderin adaleti.

adalet-i kaderiye

 • Kaderin adaleti.

adem-i muhakeme

 • Bir konu üzerinde derinlemesine düşünmeme ve araştırma yapmama.

adud

 • Zalim. Iztırab veren. Hunhar.
 • Bir lokma.
 • Isırıcı köpek veya at.
 • Yavuz kişi.
 • Dar ve derin olan kuyu.

afşelil

 • Sırtlan dedikleri canavar.
 • Yaşlı, eti ve derisi sarkmış kuru kadın.

ağmaz

 • En derin.
 • Kolay anlaşılmayan, pek derin.

agyed

 • Uykucu, tenbel.
 • Esmer vücutlu.
 • Nazik derili.

ahirzaman peygamberi / âhirzaman peygamberi

 • Dünya hayatının kıyamete yakın son devresinde gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

akderi

 • Eski zamanda kağıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan deri.

akşar

 • (Akşın) Doğuştan derisi, kılları beyaz olan insan veya hayvan.

altın kozak

 • Padişahlar tarafından yabancı hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunun konulduğu muhafaza.

amak / âmâk

 • Derinlikler.

amaka

 • Derinlik.
 • Iraklık.

amelde mezheb

 • Mutlak müctehid denilen derin âlimin, Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf, icmâ ve Eshâb-ı kirâma âit nakilleri esas alarak, iş ve ibâdetle ilgili hükmü açıkça bildirilmeyen husûslarda çıkardığı hükümlerin hepsi.

ameliyat-ı kaderiye

 • Kaderin operasyonu.

amenna / âmenna

 • İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek yok (meâlindedir.)

amik / amîk / عميق

 • Dibi çok aşağıda, derin.
 • Mc: İnceden inceye pek ziyade araştırma ve düşünceden sonra anlaşılabilen derin ve ince mes'ele.
 • Derin.
 • Derin.
 • Bahr-i amîk: Derin deniz.
 • Fikr-i amîk: Derin düşünce.
 • Derin.
 • Derin. (Arapça)

amika / amîka

 • İnceden inceye, derinlemesine yapılan araştırmalar.

an-ı nüzul / ân-ı nüzul

 • İnme (gönderilme) ânı.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.

ariz ve amik

 • Enine ve boyuna, genişliğine ve derinliğine, tafsilâtlı şekilde.

ashab-ı eyke / ashâb-ı eyke

 • (Ashâb-ı Leyke) Şuayb'ın (A.S.) Allah tarafından kendilerine gönderildiği kavmin adı. Yerleri ağaçlı olduğundan bu isim verilmiştir.

atıf

 • Bağlanma, gönderilme.

avam

 • Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından.
 • Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan.
 • Halkın ekseriyeti.

aybe

 • (Çoğulu: İyâb) Heybe, deri çanta.

ayine-i iskender

 • Makedonya kralı Büyük İskender'in aynası. Rivayetlere göre, bu ayna Aristo tarafından yapılmış ve İskenderiye şehrinde yüksekçe bir yere konulmuştur. Bu sayede İskender, yüz fersah uzaklıktaki düşmanlarını aynada görürmüş.

ba's

 • Gönderme, gönderilme.
 • Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi.
 • Diriliş. Yeniden diriltme. İhyâ.
 • Uykudan uyandırma.
 • Gönderme, yollama, gönderilme.
 • Allah'ın bir peygamberi, Hak dinine davete memur buyurması.
 • Dirilme veya diriltme.

ba's-ı enbiya

 • Peygamberlerin gönderilmesi.

ba's-i enbiya

 • Peygamberlerin gönderilmesi. (Farsça)

badd

 • Az az akmak.
 • Nazik deri.

badi'

 • Deniz içinde olan ada.
 • Et.
 • Deri.

badia

 • Derisini ve etini yarıp kanatmış olan, fakat kanı çıkmayıp akmayan baş yarası.

baha / bâhâ

 • Suyun derin yeri.
 • Açık meydanlık. Alan.
 • Bir evin çevresindeki kapalı avlu veya bahçe.

batıniyye

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin ve hadis-i şeriflerin zâhir ve âşikâr mânalarından ayrılarak, usûlsüz ve yanlış te'viller ile âyet ve hadislerin gizli ve sırlı mânalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen âyet ve hadislerin ince, derin ve küllî mânalarını tefsir ve

bayiiyye / bâyiiyye

 • Eskiden pazar kurulan yerlere gönderilen mevad ve eşyadan gümrük ihtisab vergisinin haricinde alınan ikinci vergi.

bazıa

 • Tıb: Derisi kopmak üzere olan yara.

bebr

 • Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. (Farsça)

bedre

 • (Çoğulu: Bider) Kuzu veya oğlak derisi.
 • İçi altun dolu olan kese.
 • Onbin dirhem.

behak

 • İnsanın derisinde pul pul beyazlık ve alaca bir renk peyda eden bir çeşik hastalık.

behrek

 • Yaralardan çıkan iltihap. (Farsça)
 • Çok çalışmaktan dolayı el ve ayak derilerinin sertleşmesi, nasırlaşması. (Farsça)

berahide

 • Yola çıkarılmış, gönderilmiş. (Farsça)

berfend

 • Asker, nefer, er. (Farsça)
 • Güzel ve hoş söz. (Farsça)
 • Derin yer. (Farsça)

berşem

 • Kederin belli oluşu. (Farsça)
 • Dikkatli nazar. (Farsça)

bertaraf / برطرف

 • Bir yana. (Farsça - Arapça)
 • Giderilmiş. (Farsça - Arapça)
 • Bertaraf etmek: Gidermek. (Farsça - Arapça)
 • Bertaraf olmak: Giderilmek. (Farsça - Arapça)

beşer

 • (Beşere) İnsan derisinin dış yüzleri.
 • İnsan. Âdem.

beşere / بشره

 • Deri, dış deri. (Arapça)

beşme

 • Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan yollu kumaş. (Farsça)
 • İşlenmemiş ham deri. (Farsça)
 • Göz ilâcı. (Farsça)

bev

 • Deve yavrusunun derisi. (Bunu samanla doldurup anasına gösterirler. tâ ki sağılmaktan kaçmasın diye.)

bi'set / بئثت / بعثت

 • Gönderilme. İnsanları hak ve doğru yola sevk için gönderilen Cenab-ı Peygamberimiz Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) nübüvvetinin başlangıç zamanı, nübüvvetinin bidayeti.
 • Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.
 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamber olarak gönderilmesi.
 • Gönderiliş, Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi. (Arapça)
 • Peygamberlikle gönderilme.

bi'set-i enbiya

 • Peygamberlerin gönderilmesi.

bi'set-i nebeviye

 • Allah tarafından Peygamberin gönderilmesi.

bi'set-i nebeviyye

 • Peygamberin, peygamberlikle gönderilişi.

bıdada

 • Derinin nazik ve yumuşak olması.

bihürmeti seyyidi'l-murselin / bihürmeti seyyidi'l-murselîn

 • Gönderilen Peygamberlerin Efendisi, Hz. Muhammed'e (a.s.m.) hürmet ile.

billahi / billâhi

 • "Allahü teâlâya yemîn ederim" mânâsına, yemîn sözlerinden biri.

birbas

 • Derin kuyu.

birnas

 • Derin kuyu.

bu'd

 • (Çoğulu: Eb'ad) Uzaklık. Baid olma.
 • Aralık.
 • Geo: Bir cismin uzunluk, genişlik ve derinliği.

büyun

 • Geniş ve derin kuyu.
 • Mıntıkalar, bölgeler, yerler.

büzare

 • Üst dudakta fazlalık olarak sarkık deri olması.

calif

 • Deri soyan, kabuk soyan.

calife

 • Deri ile eti birlikte koparan yara.

celd

 • Lügat mânası, deri üzerine vurmaktır.
 • Fık: Muhsen olmayan mükellef zâni veya zâniyenin muayyen uzuvlarına vech-i mahsus üzere değnek veya kamçı ile vurmaktır. Bu ceza, mücrimin cildi yani derisi üzerine tatbik edildiği cihetle "celde" adını almıştır.

celed

 • Sütü ve yavrusu olmayan büyük deve.
 • Muhkem yer.
 • Samanla doldurulup anası önüne koyulan buzağı derisi.

cemi'-i edyan-ı semaviye / cemî'-i edyân-ı semâviye

 • Semâvî dinlerin tamamı; Allah tarafından gönderilmiş olan bütün hak dinler.

çerm / چرم

 • Hayvan ve insan derisi. Post. (Farsça)
 • Deri. (Farsça)

cezr-i vetedi / cezr-i vetedî

 • Kazık kök. Kazık gibi yere derinliğine giden kök. (Havuç gibi.)

cihnam

 • Derin kuyu.

cild / جلد

 • Deri.
 • Meşin.
 • Kitab kabı.
 • (Masdar olarak) Kitabın dikilip kap geçirilmesi.
 • Bir büyük kitabın bölündüğü kısımların her biri.
 • Deri, ten.
 • Deri, cilt. (Arapça)
 • Kitap. (Arapça)

cild-i basit

 • Basit cilt, deri.

cild-i mahsus

 • Özel cilt, deri.

cilt

 • Deri.

cir

 • Aşağı, alt. (Farsça)
 • Eldiven, kayış vs. gibi şeyler yapılabilen tabaklanmış deri. (Farsça)

circis / circîs

 • Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderildiği rivâyet edilen peygamber veya velî. Şam diyârında ve Filistin'de yaşadı. Îsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara bildirdi.

cisim

 • (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey.

cübcübe

 • (Çoğulu: Cebâcib) Korkutmak.
 • Yağ koymağa mahsus deri zenbil ve büyük desti.
 • Çok su.
 • Erimiş yağ.

cüdür

 • (Tekili: Cidâr) İnce deriler, zarlar.
 • Duvarlar, setler.

cülbe

 • Yara iyi olduğunda üstünde olan ince deri.

cülud

 • (Tekili: Cild) Ciltler, hayvan derileri.

cüzam

 • (Cüzzam) Hansel basilinin (mikrobunun) sebep olduğu bulaşıcı bir deri hastalığı.

dahis

 • Müfsid, arayı bozan.
 • Koyun yüzerken deri ile etin arasına elini sokan.
 • Bir meşhur atın adı.

dahs

 • Koyunun derisiyle eti arasına yüzmek için elini sokmak.
 • Fesad, ifsâd.

dakik ve amik / dakik ve amîk

 • İnce ve derin.

dakik ve amik işarat / dakik ve amîk işârât

 • İnce ve derin işaretler, belirtiler.

danyal aleyhisselam / danyal aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara tebliğ etti (duyurdu).

daraka

 • (Çoğulu: Derk- Edrâk-Dırâk) Deriden yapılmış olan kalkan.
 • Gırtlağın hançereyi meydana getiren kıkırdaklarından kalkan şeklinde olanı.

dariş

 • Siyaha boyanmış kara deri.

davud aleyhisselam / dâvûd aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi. Soyu Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna ulaşır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefât etti.

debbağ

 • Derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele vesaire yapan.

debbağhane

 • Hayvan derilerinin kullanılacak duruma getirilme işleminin yapıldığı yer.

debkel

 • Bir araya toplanmış mal.
 • Derisi kalın, çirkin kimse.

def' / دفع

 • Uzaklaştırma. (Arapça)
 • Def' edilmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırılmak. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • Def' etmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırmak. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

def-i bela / def-i belâ

 • Belânın def edilmesi, giderilmesi.

def-i ihtiyaç

 • İhtiyacın giderilmesi, ihtiyacın karşılanması.

deha-i kudsi / deha-i kudsî

 • Dinin derin hakikatlarını anlamakta yüksek mahareti olan dehâ. Dinî dehâ.

derdur

 • Su çevriği, girdab.
 • Derin çukur yer.

dereka

 • (Çoğulu: Deruk) Sığır derisinden yapılan kalkan.

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

derrace

 • Eskiden kullanılan bir çeşit harb âletidir ki, üstü sığır derisi ile örtülü olup, tekerlekleri içinde dönerdi.
 • Bisiklet.

ders-i ilham

 • Allah tarafından kalbe gönderilen ders.

derun / derûn

 • İçteki; iç âlemin derinlikleri.

devr-i fetret

 • Fetret devri; Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen peygamber gönderilmeyen zaman dilimi.

dibagat

 • Tabaklama. Deriyi kullanılır ve temiz hale koyma işi.

dif

 • (Çoğulu: Edfâ) Çok hararet.
 • Derin duvar.
 • Deveden gelen fayda, menfaat.

dihan

 • Kırmızı deri, sahtiyan.
 • (Tekili: Dühn) Vücuda sürünülecek yağlar.

dik-ul elfaz / dîk-ul elfaz

 • İfade zorluğu. Gayet ince ve derin ve ruhen hissedilen bazı mânaların ifade edilemeyişi.

dırak

 • (Tekili: Daraka) Deriden mâmul kalkanlar.

düden

 • Coğ: Yerin altında akan suların oyup meydana getirdiği derin kuyu.

dürbini / dürbînî

 • Dürbün gibi, derinlere inebilen.

eb'ad-ı selase / eb'âd-ı selâse

 • Üç uzaklık ki bunlar : En, boy, yükseklik (derinlik).

ebuü / ebûü

 • "İkrar ederim, sığınırım, itiraf ederim, tövbe ederim" mânasına fiildir.

ebzer

 • Üst dudağında sarkık derisi olan.

eclad

 • (Tekili: Cild) Hayvan derileri.

edeme

 • Derinin iç yüzü. (Dış yüzüne "beşere" derler.)

edim / edîm / ادیم

 • Sahtiyan, tabaklanmış deri.
 • Satıh, yüz, zemin.
 • Tabaklanmış deri. (Arapça)
 • Yüzey, yüz. (Arapça)

edimme

 • Derinin ikinci tabakası.

edyan-ı semaviye / edyân-ı semâviye

 • Allah tarafından gönderilmiş hak dinler.
 • Semâvî dinler; Allah tarafından gönderilmiş olan dinler.

efik

 • Dibâgatı tamam olmamış deri.

ehl-i kitab / ehl-i kitâb

 • Hazret-i Îsâ veya Mûsâ aleyhimesselâmdan birine ve bunlara gönderilen kitâblara inanan kâfirler, yahûdîler ve hıristiyanlar.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

ekulü

 • Ben derim, ben söylüyorum (meâlinde.)

ekulü kema kale / ekulü kemâ kale

 • "Ben de onun dediği gibi derim".

el-iyazü-billah

 • Allah'a sığınır, Allah'a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâ).

elgıbta

 • Gıpta olunur, gıpta ederim.

elvah-ı mahfuza / elvâh-ı mahfuza

 • Herşeyin kaderinin kaydedilip muhafaza edildiği mânevî levhalar.

elyesa' aleyhisselam; / elyesa' aleyhisselâm;

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyâs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak gönderilmiş ve Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymakla vazîfelendirilmişti. İsmi Kur'ân-ı kerîmde bildirilmiştir.

emare-i tevfik-i ilahi / emâre-i tevfik-i ilâhî

 • Allah tarafından gönderilen yardımın işareti.

emran

 • (Tekili: Mern) Kürkler, mernler, hayvan derileri, postları.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enban

 • Yiyecek çantası, heybe. Dağarcık adı verilen deri çanta. (Farsça)

enbiya / enbiyâ

 • Nebîler, peygamberler. Yeni din ile gönderilmeyip, insanları önceki dîne dâvet eden peygamberler Nebî kelimesinin çoğulu. Yeni bir din ile gönderilen peygambere ise, resûl denir.

enbiya-yı beni israil / enbiya-yı benî israil

 • İsrailoğullarına gönderilen peygamberler.

enbiya-yı beni israiliye / enbiya-yı benî israiliye

 • İsrailoğullarına (Yahudilere) gönderilen peygamberler.

enduh-güsar

 • Kederi yok eden. Gamı, sıkıntıyı gideren. (Farsça)

enhar-ı amika / enhar-ı amîka

 • Derin olan nehirler.

ermiya aleyhisselam / ermiyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâmın neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini bildirmekle vazîfelendirilmişti.

eshab-ı eyke / eshâb-ı eyke

 • Şuayb Peygamberin gönderildiği kavim.

eshab-ı hicr / eshâb-ı hicr

 • Salih Peygamberin gönderildiği kavim.

eşhedü billah ila ahiri'd-devran / eşhedü billâh ilâ âhiri'd-devran

 • "Son nefese kadar Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet ederim".

eşhedü en la ilahe illallah / eşhedü en lâ ilâhe illâllah

 • "Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir İlâh yoktur".

eşhedu enne muhammede'r-resulullah / eşhedû enne muhammede'r-resulullah

 • "Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür".

estein / esteîn

 • Yardım isterim, istiâne ederim (meâlinde fiil olup, müfred birinci şahıstır.)

fakih / fakîh

 • Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.
 • Müctehid. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkca bildirilmemiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. İctihâd derecesine

fersan

 • Derisi kürk yapımında kullanılan bir sansar cinsi. (Farsça)

ferve

 • (Çoğulu: Füre'-Firâ) Baş derisi.
 • Bir parça toplanmış kuru ot.
 • Servet, zenginlik.
 • Kürk.
 • Bazı hayvanların makbul olan derileri. Kürk. (Farsça)

feryad-ı matem

 • Matem hâlinde derin üzüntülerin bağırıp çağırarak dile getirilmesi.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

fetil / fetîl

 • Yaralara konulan tiftik.
 • Lâmba fitili.
 • Deriden çıkan kir.
 • Örgü.

fıkıh

 • (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah'ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah'ın hangi emrin

fıkra-i manidar / fıkra-i mânidar

 • Nükteli, ince ve derin anlamlı kısa yazı.

firistade

 • (Çoğulu: Firistâdegân) Elçi, gönderilmiş. (Farsça)
 • Peygamber. (Farsça)

furkan-ı ilahi / furkan-ı ilâhî

 • Allah tarafından gönderilen ve hak ile bâtılı birbirinden ayıran Kur'ân.

galaka

 • Deri dibâgat ağacı.

galif

 • Gön ve deri dibâgat etmekte kullanılan bir ot.

gamgüsar / gamgüsâr

 • Gam ve kederi def eden, teselli veren.

gamil / gamîl

 • Tüyü gitmiş yumuşak deri.

gamız

 • Derin ve gizli olan.

gamıza

 • Kolay anlaşılmayan, derin.
 • Kolay anlaşılmayan ince mes'ele. Derin.
 • Mâruf ve mütebeyyin olmayan hesab.

gaml

 • Tüyünü yolmak için deriyi dürüp gömmek.

gamm-feza

 • Kederi artıran, hüznü çoğaltan. (Farsça)

gamm-güsar / gamm-güsâr

 • Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş. (Farsça)
 • Teselli veren, hüzün ve kederi defeden. (Farsça)

gamm-penah

 • Tasalı yer, kederli yer. Kederin, tasanın sığındığı yer. (Farsça)

gamr

 • Derinlik, suyun derinliği. Çok su, büyük deniz.
 • Uzun, geniş libas.
 • Cehalet, gaflet.
 • Şiddet.

garb

 • (Çoğulu: Gurub) Güneşin battığı taraf. Batı.
 • Sığır derisinden yapılan büyük kova.
 • Sakaların su koydukları büyük tulum.
 • Atıldıktan sonra bulunmayan ok.
 • Yürügen at.
 • Nasır acısı (gözde olur).
 • Göz yaşı.
 • Göz yaşının geldiği damar.
 • Ke

gavamız

 • (Tekili: Gamız) Anlaşılması zor hakikatler. İnce ve derin mes'eleler.

gavr

 • Bir şeyin dibi. Çukur.
 • Batmak.
 • Derinlik, nihayet. Kök, esas, temel.
 • Tefekkür, teemmül.
 • Dolanmak.
 • Hakikat.

gavr-ı amik / gavr-ı amîk

 • Derin dip.

gavs

 • Suya dalmak. Dalgıçlık.
 • Mc: Bir mes'elenin derinliğine ve hakikatine muttali' olup bilmek.
 • İyi anlamak.
 • Maslahata gayret ile girmek.

gavt

 • Derin çukur.
 • Bir şeyin içine girme, batma, garkolma.

gavta

 • Suyun içindeki derinlik. (Farsça)

gavvas-ı hakikat / gavvâs-ı hakikat

 • Hakikat dalgıcı, gerçekleri derinlemesine araştıran.

gayr-i kabil-i izale / gayr-i kâbil-i izâle / غير قابل ازاله

 • Yok edilemez, giderilemez.

gayya / gayyâ

 • Cehennemin en derin kuyusu.

gazır

 • İyi dibâgat olunmamış deri.

gev-çah

 • Dibi görünebilen pek derin olmayan alçak kuyu. (Farsça)

gırs

 • (Çoğulu: Egrâs) Dikilmiş ağaç.
 • Çocukla birlikte anadan çıkan ince deri.

gışa

 • Örtü, perde.
 • Zar. Deri. Kabuk.
 • Üst tabaka.
 • Zarf. Mahfaza.

gıyabe

 • Derinlik, dip.

gön

 • Tabaklanmış deri, her çeşit meşin, sahtiyan vesaire.

gubari / gubarî

 • Eski harflerle yazılan bir çeşit ince yazı. Bu isim Arapça toz demek olan gubardan alınmıştır. Yazı, toz gibi ince yazıldığı için bu adı almıştır. Eski Türk devletlerinde güvercin postalarıyla gönderilen mektuplar bu yazı ile yazılırdı.

gulfe

 • Zekerin sünnet edilecek derisi.

gumme

 • Tasa, keder.
 • Kırba, tuluk gibi şeylerin derinliği.
 • Belirsiz mühim nesne.

gümüş kozak

 • Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine

gurle

 • Sünnet olunacak deri.

guzn

 • (Çoğulu: Guzun) Derinin büklümü.

hacamat / hacâmat

 • Hacâmat bıçağı denilen bir âletle, vücûdun deriye yakın damarlarını keserek kan alma. Kan almaya fasd da denir.

hacis

 • Tasa, keder, hüzün, gam.
 • Hâtıra. Kalb ve hissin en derin ve gizli sesleri.

hadb

 • Vurmak, darb etmek.
 • Deriyi etiyle ayırmak.
 • Isırmak.
 • Yalan söylemek.
 • Uzunluk.

hades-i ekber

 • Fık: Taharet-i kübra ile, yani gusül abdesti ile giderilen taharetsizlik halidir.

hadişe / hâdişe

 • Derisi parçalandığı halde kan çıkmayan yara.

hafriyat

 • Yeri kazıp derinleştirmeler. Kazılar.

hahambaşı

 • Musevîlerin dînî lideri.
 • Musevîlerin dinî lideri.

hakaik-i gàmıza

 • Derin hakikatler.

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

halem

 • Helâk olmak.
 • Dibâgat yaparken derinin kurtlanması.

halid bin sinan abesi aleyhisselam / hâlid bin sinân abesî aleyhisselâm

 • Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamberlerden. Îsâ aleyhisselâm ile son peygamber Muhammed aleyhisselâm arasında geçen fetret devrinde, Aden beldesinde bulunan bir kavme gönderilmiştir.

halz

 • Kabuğunu çıkarmak, derisini soymak.

hamir / hamîr

 • Eyer yapmada kullanılan tüysüz beyaz deri.

hamt

 • Misvak ağacı.
 • Ekşimiş süt.
 • Koyunun derisini yüzüp kebap yapmak.
 • Gadap etmek, kızmak.
 • Kibirlenmek, tekebbürlenmek.

hanadık

 • (Tekili: Handek) Hendekler. Bir mekânın etrafına kazılan geniş ve derin çukurlar.

handek

 • Kale ve tarla gibi yerlerin etrafına kazılan geniş ve derin çukur. Hendek.

harısa

 • İnsanın başında veya yüzünde kan çıkmaksızın yalnız deri yırtılmış olarak peyda olan yara.

hasbe'l-kader

 • Kader cihetiyle, kaderin yönlendirmesiyle.

hasbelkader

 • Kaderin sevkiyle, kaderin bir cilvesi olarak.

hatia / hatîa

 • Ok atan kimselerin, baş parmaklarına geçirdikleri deri.

hatib-i beliğ

 • İnsanlara son derece derin ve hikmetli sözler söyleyen hatip.

havaic-i zaruriye / havâic-i zaruriye

 • Gerekli ihtiyaçlar, giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar; yeme içme, ev ve binek gibi temel ihtiyaçlar.

havaic-i zaruriyye

 • Zaruri ihtiyaçlar. Giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar.

havale

 • Göndermek, gönderi.

havale edilen

 • Gönderilen.

havale edilme

 • Gönderilme, bırakılma.

havz-ı kebir / havz-ı kebîr

 • Eni ve boyu yaklaşık beşer metre (onar zrâ') olup, alanı yirmi beş metrekare olan havuz. Derinliğin az veya çok olmasının bir te'siri yoktur.

hayalat-ı rakika / hayâlât-ı rakika

 • İnce, derin hayâller.

hazkil aleyhisselam / hazkîl aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allahü teâlânın velî kullarından biri. Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvî'nin neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen üçüncü peygamberdir. Allahü teâlâ, onun duâsı bereketiyle, ölen binlerce kişiyi diriltti.

hazret-i sipeh-salar-ı enbiya / hazret-i sipeh-sâlâr-ı enbiyâ

 • Peygamberlerin en büyüğü, önderi olan Hz. Muhammed.

heci'

 • Yer yarığı.
 • Derin dere.

hediye

 • Fakir veya zengin bir kimseye ikrâm için hîbe (bağış) olarak verilen veya gönderilen mal.

hedy

 • Cenab-ı Hakk'ın rızası için veya ihramda iken yapılması yasak olan herhangi bir fiili işlemekten dolayı kusurunu affettirmek ricasiyle, keffaret olarak Harem-i Şerif'e götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurban.

helva-hane

 • İçinde helva pişirilen genişçe ve derinliği az tencere. (Farsça)
 • Tar: Saray için her türlü tatlı yiyeceklerin yapılmasına yarayan saray mutfağının bir bölümü. (Farsça)

hendek

 • Kazılan uzun ve derin çukur.

henien leküm / henîen leküm

 • Size âfiyet olsun, şifa olsun. Helâl olsun.
 • Tebrik ederiz.

henienleküm / henîenleküm

 • Afiyet olsun, helâl olsun, tebrik ederim.

hical

 • (Tekili: Hecl) Uçurumlar, derinlikler, yarlar, çukurlar.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hidayet / hidâyet

 • Doğru yolu gösterme, doğru, Allahü teâlânın râzı olduğu yolda bulunma.
 • Cenâb-ı Hakk'ın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsân etmesi ve kulun rızâsını kendi kazâ ve kaderine tâbi eylem

hidemat-ı imaniye

 • İmâni hizmetler. (Kur'an-ı Kerim'i ve mânâsını öğrenmeğe vesile olmak; imâni şüphelerin giderilmesine çalışmak; İslâmiyetin, hak din olduğunu isbat etmek veya isbâta vesile olmak gibi.) Görülen hizmetler. Eşyanın ve mahlukatın lisan-ı hâl ile esmâ-i İlâhiyeye ait yaptıkları tesbih ve ibadetleri.

hikmet-i dakika

 • Dakik hikmet; ince ve derin olan İlâhî sebep, gaye.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.

hirsa

 • Azıcık derisi yarılan baş yarığı.

hırşa'

 • Yılan derisi.
 • Yumurtanın üst kabuğu.

hirsıyan

 • Karın derisinin içi.
 • Fil derisinin içi.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hışır

 • Kavun ve karpuzun kabuk kısmı.
 • Olgunlaşmamış kavun.
 • Kötü bir tabaklama neticesinde, bazı kısımları sert kalan deri.
 • Mc: Kaba, görgüsüz ve salak kimse.

hısreme

 • Üst dudağın derisinin sarkık olması.

hissiyat-ı dakika

 • İnce ve derin hisler.

hücul

 • (Tekili: Hecl) Uçurumlar, çukurlar, derinlikler, yaralar.

huder

 • Kökü derin olan ot.

hükm-ü kader

 • Kaderin hükmü.

hümayunname

 • Padişah tarafından bir hükümdara gönderilen mektub. (Farsça)

huvela'

 • Çocuk anasından doğduğunda beraber çıkan ince nâzik deri. (Onda yeşil ve kızıl hatlar olur.)

hüvve

 • (Çoğulu: Hevvât) Derinliği genişliğinden çok olan çukur yer.

i'mak

 • Derinleştirme. Bir şeyin derinliğine varma.

i'mak-ı bi'r

 • Kuyunun derinleştirilmesi.

i'timak

 • Derinine varma, derinliğine inme.

i'zam / i'zâm / اعزام

 • Gönderme. (Arapça)
 • Gönderilme. (Arapça)
 • İ'zâm edilmek: Gönderilmek, yollanmak. (Arapça)
 • İ'zâm etmek: Göndermek, yollamak. (Arapça)

iade / iâde / اعاده

 • Geri verme, geri gönderme. (Arapça)
 • İâde edilmek: Geri verilmek, geri gönderilmek, (Arapça)
 • İâde etmek: Geri vermek, geri göndermek. (Arapça)
 • İâde eylemek: Geri vermek. (Arapça)

ibka fermanı

 • Tâyinleri bir sene müddetle yapılan memurların vazifelerinde devam edeceklerine dâir gönderilen ferman.

ibn-i ishak

 • (Ebu Abdullah Muhammed) Medine'de büyümüştür. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) hayatına dair vak'aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha sonra Mısır'a, oradan da Irak'a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul E

ibn-i uyeyne

 • (Hi: 107-198) Ebu Muhammed Süfyan bin Uyeyne, ikinci derecede tâbiinden olup aslen Kufeli olduğu hâlde Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Hadisde, tefsirde ve bilhassa Hadis-i Şerifleri tefsir etmede derin âlim olup yedi bin Hadis-i Şerif nakletmişti. Zâhid, müttaki ve sâlih bir zât olup kuru arpa ekme

içgüvey

 • (İçgüveyi, içgüveysi) Kayınpederinin evine alınan dâmat. Karısı tarafının evinde oturan dâmat. (Türkçe)

icma' / icmâ'

 • Edille-i şer'iyyenin (din bilgilerinin elde edildiği delîllerin, kaynakların) üçüncüsü. Bir asırda yaşayan müctehid denilen derin âlimlerin bir mes'elenin hükmünde birleşmeleri, ictihadlarının birbirine uygun olması.
 • Beş vakit namazın farz oluşu, zinânın haram oluşu gibi ictihâd lâzı

idave

 • (Çoğulu: Edâvâ) Deriden yapılmış su kabı. Asker matarası.

idrak-i maali / idrâk-i maâlî

 • Yüksek ve derin fikirleri kavrama.

ıfas

 • Şişe ve divit ağzını kapatmakta kullanılan deri.

ihab

 • Ham deri.

ihbarname

 • Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. (Farsça)
 • Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. (Farsça)
 • Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. (Farsça)

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

ihdad

 • (Gövdenin) derisi şişme.

ihzariye

 • Aleyhine açılan dâva münasebetiyle getirilen şahıslardan, gönderilen mübaşir veya muhzirin masrafı karşılığı olarak tahsil edilen para. İhzariyeye mübaşir ve muhzirin at ve araba masrafından başka yemek, içmek gibi şahsî masrafları da ilâve edilirdi.
 • Birinin mahkemeye çağrılması için

ık'ar

 • Derinletmek, derinleştirmek.

ik'ar

 • Derinletme, derinleştirme.

ik'ar-ı abar / ik'ar-ı âbâr

 • Kuyuların derinleştirilmesi.

ik'ar-ı enhar

 • Nehirlerin derinleştirilmesi.

ikramat-ı rahmaniye / ikrâmât-ı rahmâniye

 • Rahmeti sonsuz olan Allah tarafından gönderilen ikramlar.

ikşi'rar

 • Ürperme. Ürkmeden dolayı tüylerin diken diken kalkması ve derinin iğne iğne kabarması.

iktinah

 • (Künh. den) Bir işin esâsını, künhünü, kökünü ve gerçeğini anlama. İçyüzüne, derinliğine varma.

ilanat-ı rabbaniye / ilânât-ı rabbâniye

 • Allah tarafından gönderilen ve Allah'a işaret eden duyurular.

ilhami / ilhâmî

 • Allah tarafından kalbe gönderilen bir tarzda ilham.

imam

 • Bir ilimde sözü delil kabul edilebilecek derecede derin ve geniş bilgi sahibi olan âlim.

imamü'l-müttakin / imâmü'l-müttakîn

 • Allah'tan korkan takvalıların önderi.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

imtiyaz madalyası

 • 2. Abdülhamid'in 11/10/1885 tarihli emriyle devlet ve memleket yararına hizmet edenlere, vazifeyle gönderildikleri yerde başarı gösterenlere verilmek üzere çıkarılan madalya. Altun ve gümüşten olmak üzere iki çeşit olan bu madalyaların ön yüzünde II. Abdülhamid'in "Elgazi" tuğrası, bunun altında sal

inbias

 • Gönderilme, yollanma.
 • İleri gelme, meydana çıkma.

indibag

 • Deri tabaklama.

inhidar

 • İnişe inme.
 • Vurmakla derinin şişmesi.

inkışar

 • Bir şeyin derisinin veya kabuğunun soyulması.

insilab

 • (Selb. den) Kaldırılma, selb olunma, giderilme. Kalmama. Mahvedilme. Soyulma, soyulmuş olma.

insilah

 • Soyulma. Derisi yüzülme. Sıyrılıp çıkma.
 • Ayın sonu gelme.

inşinac

 • Buruşma. Derinin buruşması.

insiyak

 • Mânen sevk olunma. İlâhi ve mânevi sevk. Gönderilmek, bir kuvvetin te'siriyle çekilip gitmek. Ardı sıra gitmek.

intizam-ı kader

 • Kaderin düzeni.

ırk-ı ahmer / عرق احمر

 • Kızıl derili.
 • Kızılderili ırkı.

ırk-ı esved

 • Siyah derili, zenci.

irsal / irsâl

 • (Resul. den) Göndermek, gönderilmek, yollamak.
 • Havale kılma.
 • Salıvermek. Kendi haline koymak.
 • Sürü sahibi olmak.
 • Elçi gönderme.
 • Gönderme, gönderilme.
 • Gönderilme.

irsal buyurulan

 • Gönderilen.

irsal kılınma

 • Gönderilme.

irsal-i rusul

 • Peygamberlerin gönderilmesi.

irsal-i rusül / irsâl-i rusül

 • Peygamberlerin gönderilmesi; Cenâb-ı Hakkın insanlara peygamber göndermesi.

irsalat

 • (Tekili: İrsal) Göndermeler. Gönderilen şeyler.

irsaliye

 • Makbuz.
 • Her hangi bir yere gönderilen eşya veya malların listesi.

isa

 • Dört büyük peygamberden birisidir. Hakiki Hristiyanlık dininin peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de meziyet ve senası geçmektedir. İncil, mukaddes kitabıdır. Vahiy ile kendine gönderilmiştir. Ancak kendisinden sonra Havarileri tarafından yazılmıştır.

isa aleyhisselam / îsâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yeni bir din getiren peygamber olup, kendisine dört büyük kitaptan biri olan İncîl verildi. Annesinin adı Meryem'dir. Allahü teâlâ onu babasız yarattı.

işaret-i ilahiye / işaret-i ilâhiye

 • Allah tarafından gönderilen işaret.

isbal

 • (Sebl. den) Yollama, gönderme veya gönderilme.

isimlik

 • Tar: Saraylılar tarafından gönderilen hediyelik şeylerin kimin tarafından gönderildiğini belirten adres pusulası.

işkal / işkâl

 • Sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san'attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık.

iskandil

 • ing. Denizin derinliğini ölçmeğe yarayan ve gemilerde kullanılan bir âlet.
 • Bir şeyin hakikatını anlamağa çalışma. Yoklama, deneme, tecrübe etme.

ıskat-ı salat / ıskat-ı salât

 • Ölmüş bir kimsenin kılmadığı namazlar yüzünden hâsıl olan günahını giderir ümidi ile verilen sadaka.

ışki / ışkî

 • İki ucu saplı eğri bıçaktır ve deri ve tahta kazımakta kullanılır.

ismail aleyhisselam / ismâil aleyhisselâm

 • Yemen'den gelip Mekke ve civârına yerleşen Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber. Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Peygamber efendimizin dedelerindendir. Cürhüm kabîlesine peygamber olarak gönderildi. İbrâhim aleyhisselâmın oğludur. Anne si Hacer Hâtun'dur.

işmoil aleyhisselam / işmoil aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâmın neslinden olup, Mûsâ aleyhisselâmın dînini tebliğ etmiştir.

istiade

 • Bir şeyin iade edilip geri gönderilmesini isteme.
 • Yeniden canlanma.
 • Âdet edinme.

istinbat

 • Bir söz veya bir işten gizli bir mânâyı meydana koymak.
 • Müçtehid veya büyük bir âlimin gizli bir mânâyı içtihadı ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik neticesinde kaynaklarından güçlükle anlamak.

istitare

 • Gönderme veya gönderilme. Yollanma.
 • Uçurma veya uçurulma.

izale / izâle / ازاله

 • Yok etme. (Arapça)
 • Giderme. (Arapça)
 • İzâle edilmek: (Arapça)
 • Yok edilmek. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • İzâle etmek: (Arapça)
 • Yok etmek. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

izale olma

 • Yok olma, giderilme.

izmil

 • Keskin demir.
 • Çekiç.
 • Deri kesmekte kullanılan bıçak.

jerf / ژرف

 • Derin. Suyun derin yeri. (Farsça)
 • Derin. (Farsça)

jerfa / jerfâ / ژرفا

 • Derinlik. (Farsça)

jerfi / jerfî

 • Derinlik. (Farsça)

ka'r / قعر

 • Derinlik. Dip. Her şeyin dibi. Nihâyet.
 • Yemeği dipten yemek.
 • Çalmak. koparmak.
 • Dip, derinliğin en alt noktası.
 • Derinlik. (Arapça)
 • Çukur. (Arapça)
 • Dip. (Arapça)

ka'r-ı na-yab / ka'r-ı nâ-yâb

 • Dibi bulunmayacak derecede derin olan.

kaaret

 • Derinlik.

kaaret-i derya / kaaret-i deryâ

 • Denizin derinliği.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kademiyye

 • Ayak bastı parası.
 • Eskiden hükûmete ait bir davetiye veya emri tebliğ etmek için gönderilen memura, masrafları karşılığı olarak verilen ücret.

kaderiyye

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve "Kul kendi fiillerini kendi yaratır" diyerek kaderi yâni işlerin, Allahü teâlânın takdîri ile olduğunu inkâr eden bozuk fırka. Bu fırkaya Mu'tezile adı da verilir.

kahal

 • Koyunların derisini kurutan bir hastalık.

kahır

 • Derin üzüntü.

kair / kaîr

 • Daha derin, çok derin.

kalib aleyhisselam / kâlib aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan Şem'ûn'un neslindendir. Babasının ismi Yuknâ'dır. Kendisine Yûşâ aleyhisselâmdan sonra peygamberlik verildi. Mûsâ aleyhisselâma bildirilen dînin emir ve yasaklarını ins anlara tebliğ etti (bildirdi).

kalib-i kalb / kalîb-i kalb

 • Kalp kuyusu; kuyu gibi derinliği olan his ve özellikler.

kalpak

 • Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

kamis

 • Gömlek.
 • Döl yatağını kaplayan ince deri.
 • Bâzı nebatlardaki ince zar.

kamkame

 • (Çoğulu: Kamkâm) Büyük, derin deniz.

kamus

 • Deniz. Derya.
 • Denizin ortası, derin yeri.
 • Büyük Lügat Kitabı.

karf

 • Töhmet etmek, ayıplamak.
 • Ayıp isnad etmek.
 • Dibâgat olunmuş deriden yapılan dağarcık gibi bir kap.

karv

 • Ağaç kadeh.
 • Köpek yalağı.
 • Hurma ağacının kökü.
 • Uzun havuz.
 • Hayanın derisi inip büyümek.
 • Kast.
 • Etraflıca araştırmak, tetebbu.
 • Bir kimsenin mesleğine girmek, onun yoluna süluk etmek.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kaşire

 • Derisi yarılmış olan baş yarığı.
 • Yerin yüzünü kazıp götürmüş olan yağmur.

kaşt

 • Deri yüzmek.
 • Açmak.
 • Koparmak.

katolik

 • Hıristiyanlıktaki mezheblerden biri. Roma kilisesinin kendine verdiği ad. Katolik kilisesine mensup kimse. Merkezi Roma'da (Vatikan'da) olup, rûhânî lideri papadır.

kaur

 • Çok derin.
 • Çöllerde, rüzgârların esmeleri sebebiyle yığılan kum tepeleri. Kumullar.

kavafil

 • (Tekili: Kafile) Kafileler. Birlikte yolculuk eden topluluklar.
 • Sıra sıra ve takım takım gönderilen şeyler.

kavanin-i amika-i dakika / kavânin-i amîka-i dakîka

 • Çok ince ve derin kanunlar.

kavari'

 • (Tekili: Karia) İnsan öleceği zaman, halet-i nezi'de okunan âyet-i kerime.
 • Şiddetli esen rüzgârlar.
 • Ansızın Allah tarafından gönderilen belâ ve musibetler.

kavm

 • İnsan topluluğu.
 • Bir peygamberin gönderildiği topluluk.

kavm-i semud

 • Hz. Salih'in peygamber olarak gönderildiği fakat azgınlıklarından dolayı Allah'ın yok ettiği kavim.

kazim

 • (Çoğulu: Kazmân-Kazam) Gümüş.
 • Yazı yazmada kullanılan beyaz deri.
 • Davara verdikleri arpa.

kelime-i şehadet / kelime-i şehâdet

 • "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim" ifadesi.

kemre

 • Gübre.
 • Pul pul kalkmış deri.

kendure

 • Peşkir. (Farsça)
 • Deriden yapılmış büyük sofra. (Farsça)

keşt

 • Soymak.
 • Keşfetmek.
 • Fazlalığı kesmek. Koparmak.
 • Açmak. Deriyi yüzmek.
 • Yüzden perdeyi kaldırmak.

kına'

 • Başörtüsü, eşarp. Örtü, yaşmak, peçe, nikâb.
 • İçinde hediye gönderilen tabak.

kıntar

 • (Çoğulu: Kanâtir) Yüzyirmi rıtıl veya yetmiş bin dinar.
 • Çok mal.
 • Bir sığır derisi dolu altın ve gümüş.

kırba / قربه

 • (Çoğulu: Kıreb-Kırebat) Saka tulumu. Deriden su kabı.
 • Tıb: Çocuklarda karın şişmesi.
 • Süt tulumuna da kırba denir.
 • 13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.
 • Deri su kabı.
 • Deriden yapılmış su kabı. (Arapça)

kışa'

 • (Çoğulu: Kuşu) Hamam süprüntüsü.
 • Kuru deri.
 • Deriden olan ev.

kışri / kışrî

 • Kışra, kabuğa dair. Dış yüce ait ve müteallik. Yüzünden. Derinden ve esastan olmayan. Künhü ve esası olmayan.

kitabımübin / kitâbımübîn

 • Apaçık kitap, kaderin bir türü, Kurân.

kubu'

 • Kirpinin büzülüp başını derisine çekmesi.
 • Bir kimsenin başını yakasına çekmesi.

küfe

 • Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet. (Farsça)

kulfe

 • Zeker ucundaki sünnet edilecek deri.

kulkul

 • Şen, çevik, atik.
 • Bir şeyin deprenmesiyle çıkan ses.
 • Büyük, derin deniz.
 • Hızlı giden at.

kulleteyn

 • Eni boyu ve derinliği altmışar santimetre veya çapı 48, derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir şeklindeki havuz veya 500 rıtl yâni 220 kg su.

külve

 • (Çoğulu: Külu-Külliyât) Dağarcık altına çepeçevre diktikleri deri.
 • Tirşe dedikleri kayış.

kur'an

 • Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb-ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi şekilde bildirir, kâinatın neden ve niçin yaratıldığ

kur'an-ı azim-i kainat / kur'ân-ı azîm-i kâinat

 • Büyük bir Kur'ân gibi ince ve derin mânâlar ifade eden kâinat.

kurme

 • İşaret için devenin burnundan bir miktar deri kesip tam ayrılmadan yine burnu üstüne yapıştırmak.

kuşa'rire

 • Titreme.
 • Tavuk derisi gibi ürperip kabarmış deri.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütüb ve suhuf-u semaviye

 • Allah tarafından bazı peygamberlere gönderilen kitaplar ve sahifeler.

kütüb-i salife / kütüb-i sâlife

 • Allahü teâlâ tarafından, Peygamber efendimizden önce gelmiş olan peygamberlere gönderilen fakat sonradan tahrif edilmiş, değiştirilmiş olan ilâhî kitablar. Bunlara semâvî kitablar da denir.

kütüb-ü ilahiye / kütüb-ü ilâhiye

 • İlâhî kitaplar, Allah tarafından gönderilen semavî kitaplar; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerîm.

kütüb-ü mensuha-i semaviyye

 • İslâma ve bütün beşeriyyete gönderilen Kur'an-ı Kerim'den evvel eski peygamberlere gelen -Tevrat, İncil, Zebur- namlarındaki şimdi hükmü kalkmış olan mukaddes kitablar.

kütüb-ü sabıka / kütüb-ü sâbıka

 • Peygamberimizden önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilmiş kutsal kitaplar.

kütüp ve suhuf-u enbiya

 • Allah tarafından Peygamberlere gönderilen kitaplar ve sayfalar.

kuur

 • (Tekili: Ka'r) Dipler, derinlikler. Nihâyetler.

kuvve-i kudsiye

 • Evliyâ kuvveti. Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olan kuvvet. Hakaik-ı imâniye ve Kur'aniyeyi gayet ince ve derin bir firaset ve dirayetle anlayabilme kuvveti.

lahd

 • Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

laşe

 • Cife. Kokmuş et parçası.
 • Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri.
 • Yenilmesi şer'an haram olan ölmüş hayvan.
 • Zayıf ve cılız hayvan.
 • Mc: Kıyıda

lasg

 • Kemik üstündeki derinin zayıflıktan kuruması.

lasıb

 • (Çoğulu: Levâsıb) Yapışkan.
 • Dar ve derin kuyu.

latif

 • Mülâyim. Yumuşak. Nâzik. Mütenasip.
 • Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden.
 • Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen.
 • Çok lutf edici.
 • Derin, gizli.

lita / lîta

 • (Çoğulu: Lit) Kamış kabuğu.
 • Karnın dışarısındaki derisi.

lut / lût

 • Sodom halkına gönderilen bir peygamber.

lut aleyhisselam / lût aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerden. Bugün Ürdün ile Filistin arasında bulunan Lût gölü yanındaki Sedûm şehri halkına peygamber olarak gönderildi. İnsanlara İbrâhim aleyhisselâmın dînini tebliğ etti.

lütf-u azim-i ilahi / lütf-u azîm-i ilâhî

 • Allah tarafından gönderilen büyük ihsan, nimet.

ma'k

 • (Çoğulu: Emâık-Emâik) Derinlik.
 • Sahradan bir taraf.

ma'lat

 • (Çoğulu: Maâli) Derin ve yüksek fikir.
 • Ululuk, şeref, itibar.

maakat

 • Derinlik.

maaliyat / maâliyât

 • İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikir ve derin bilgiler.
 • İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikirler ve derin bilgiler.

maani-i amika / maanî-i amîka

 • Derin ve ince mânâlar.

maani-i amika veya müteferrika / maânî-i amîka veya müteferrika

 • Derin veya birbirinden farklı mânâlar.

mahmil

 • Harameyne hacı kafilesi ile birlikte gönderilen hediyeler.
 • Deve üzerine konulan sepet. Mahfe. Sürre.
 • Bir ibareye hamledilen mâna ihtimâllerinden her birisi.

mahmil-i şerif

 • Mekke ve Medine'ye, sürre namiyle gönderilen hediye ve paraların yüklendiği vasıta.

maika

 • Derin, amik.

mananın dikkati / mânânın dikkati

 • Bir sözdeki mânânın derinliği ve inceliği.

masdur

 • Gönderilmiş, yollanmış olan.
 • Göğsü incinmiş veya ağrımış olan.

matara

 • Askerlerin kullandığı üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi veya yolculukta kullanılan deriden yapılmış su kabı.

matem / mâtem

 • Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.

mazhar-ı enbiya

 • Peygamberlerin zuhur ettiği, gönderildiği yer.

meb'as

 • (Çoğulu: Mebâis) Yollanma, gönderilme.

meb'us / meb'ûs / مَبْعُوثْ

 • Gönderilmiş,
 • Peygamber olarak gönderilmiş kimse.
 • Öldükten sonra diriltilmiş kimse.
 • Halk tarafından seçilerek parlementoda yer alan kimse, millet vekili.
 • Gönderilen. Ba's edilen.
 • Halk arasından seçilerek Millet Meclisine âzâ edilen.
 • Allah tarafından gönderilmiş olan.
 • Öldükten sonra diriltilen.
 • Gönderilen.

meb'us-u alem / meb'us-u âlem

 • Bu âleme gönderilen, âlemin vekili Peygamber Efendimiz.

mebus / mebûs / مبعوث

 • Gönderilen, milletvekili.
 • Gönderilmiş. (Arapça)
 • Milletvekili. (Arapça)
 • Ölümden sonra dirilen. (Arapça)

medare

 • Kova gibi dikip su çekmekte kullanılan deri.

medhun

 • Tabaklanmış deri. (Farsça)

mektub-u samedani / mektub-u samedânî

 • Allah tarafından gönderilmiş birer mektup gibi, şuur sahiplerine İlâhî san'atı anlatan eser.

melfuf / melfûf

 • Paketlenip gönderilen.

melfufat / melfûfât

 • Paketlenip gönderilenler.

men'e

 • Dibâgat için ısladıkları deri.

menba'-ı amik / menba'-ı amîk

 • Çok derin kaynak.

mencub

 • Dibâgat olunmuş deri.
 • Geniş kadeh.

menfi / menfî / منفى

 • Olumsuz. (Arapça)
 • Hep olumsuz düşünen, her şeye olumsuz yaklaşan. (Arapça)
 • Sürgüne gönderilmiş. (Arapça)

mercan

 • Denizde geniş resif meydana getiren ve mercanlar takımının örneği olan hayvan ve bunun kalkerli yatağından çıkarılan çoğu kırmızı renkte ve ince dal şeklinde bir madde. Bu madde boncuk gibi süs eşyası olarak kullanılır. Mercanlar ancak 40 metre kadar derinlikte yaşayabilirler.

merh

 • Un yoğurmak.
 • Deriye ve gövdeye yağ sürmek.
 • Yağ ile oğmak.
 • Bir yeşil ağaç.

merhem

 • Melhem. Deriye, yaraya sürülen ilâç.
 • Mc: Acıyı teskin eden şey.
 • Kederi, derdi gideren.
 • Deriye, yaraya sürülen ilâç.

merk

 • Kokmuş deri.
 • Derinin yününü yolmak.
 • Kazımak.
 • Nüfuz etmek, içine işlemek.

merş

 • (Çoğulu: Müruş) Tırnak ucuyla deriyi yırtmak.
 • Yağmur suyunun durmayıp üzerinden çabuk geçtiği yer.
 • İncitici söz.

mesail-i amika / mesail-i amîka

 • Derin mevzular. Derin mes'eleler.

mesaj

 • Sözle veya yazı ile gönderilen haber. (Fransızca)
 • Bir devlet adamının veya makam sahibi şahsiyetin, diğer bir şahsiyete veya cemaate gönderdiği yazılı haber. (Fransızca)

mesame / mesâme / مسامه

 • Derideki küçük delikler. (Arapça)

mesk

 • (Çoğulu: Müsuk) Deri.

meslub

 • Selbedilmiş. Soyulmuş. Alınmış. Giderilmiş.

mesluh

 • Derisi yüzülmüş. Teslih edilmiş.

meşn

 • Kamçı ile vurmak.
 • Deri yüzmek.

mest

 • Abdest alırken ayağın yıkanması farz olan yerini yâni topuklarla birlikte ayakları örten deriden yapılmış su geçirmez ayakkabı.

mesuk

 • (Sevk. den) Sevkolunan. İleri sürülen, yollanan. Gönderilen.

mevcudat mektubatı

 • Varlık mektupları; Allah tarafından gönderilmiş birer mektup gibi, şuur sahiplerine İlâhî san'atı anlatan eserler.

mezfufe

 • Gönderilmiş.

mezheb imamı / mezheb imâmı

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshâb-ı kirâmdan işiterek veya nakl ile toplayan, açıkça bildirilmemiş olanları da, kendi koydukları usûllere (metod) göre açıkça bildirilmiş olanlara benzeterek çıkaran derin âlim, mutlak müctehîd.

midae

 • Kırba. Deriden su kabı. İbrik. Matara.
 • Çeşme lülesi.
 • Abdest alınan yer.

mihatt

 • Deriden kıl ve yün yolacak demir.

mihrat

 • (Çoğulu: Mehârit) Her yıl derisi kavlayıp soyulmak âdeti olan yılan.

miş'al

 • (Çoğulu: Meşâıl) Köylülerin deriden yaptıkları ayaklı küp.

misk

 • Bir cins güzel koku ismi. (Asya'nın büyük dağlarında yaşayan bir cins erkek ceylanın karınderisi altındaki bir bezden çıkarılır.)

misyon

 • Bir vazife ile bir yere gönderilen hey'et. (Fransızca)
 • Bir şahıs veyâ hey'ete verilen vazife. (Fransızca)

mu'tezile

 • Aklı ön plâna alan ve "kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır" diyerek, ehl-i sünnetten ayrılan fırka. Bunlara kaderiyeciler de denir, önderleri Vâsıl b. Ata'dır.

muaviye

 • (Mi: 603 - 682) Sahabe-i Kiramdan olup Şam'da yirmi seneden ziyade valilik yaptı, sonra hilâfetini ilân etti. Yirmi sene de halifelik yaptı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmın kayın biraderi ve vahiy kâtibi idi. Beni Ümeyye sülalesinden olan bu zattan itibaren İslâm Devletine, Emevi Devleti denm

mübaşeret

 • Bir işe girişmek. Bir işe başlamak.
 • Karşılaşmak.
 • Başlamak ve devam etmek.
 • Temas etmek, dokunmak.
 • İnsanın derisinin, başkasının derisine dokunması.

müceddid

 • Yenileyen. Yenileyici. Hadis-i sahihle bildirilen, her yüz yıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük âlim ve Peygamberin (A.S.M.) vârisi olan zât.
 • Yenileyen, yenileyici; Hadîs-i Sahihle bildirilen, her yüzyılda bir dinî hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük âlim ve Hz. Peygamber'in (a.s.m.) vârisi olan zât.

müçtehidin-i muhakkikin / müçtehidîn-i muhakkikîn

 • Muhakkik müçtehidler; bir meseleyi derinlemesine bilen Kur'ân ve Sünnet ışığında hüküm ortaya koyan büyük İslâm âlimleri.

müfettih-ül ebvab

 • (Hayır) kapıları(nı) açan. Bütün müşkilleri giderip ferahlatan. (Cenab-ı Hak)

muğni / muğnî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hikmeti îcâbı, her şeyin ihtiyâcını giderici, tamamlayıcı ve lütfuyla doyurucu.

muhakkıkin-i eimme / muhakkıkîn-i eimme

 • Gerçekleri derinlemesine araştıran ve delilleriyle bilen imamlar.

muhalün leh

 • "Lehine gönderilen" Alacaklı olan kişi.

muhavvel

 • Değiştirilmiş.
 • Havale edilmiş, gönderilmiş, ısmarlanmış.

mühda

 • Hediye gönderilmiş, hediye verilmiş.

mukadderat-ı beşer

 • İnsanın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı beşeriye

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından insanlık için takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı nev-i beşer

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukşa

 • Kabuğu çıkarılmış.
 • Derisi soyulmuş.

münbais

 • İnbias eden, gönderilen.
 • İleri gelen. Çıkan. Doğan.

münderis

 • Münderis olmak: İzi kalmamak.

münebbihat / münebbihât

 • Uyandıranlar. Tenbih edenler. Uyuşukluğu giderici olanlar.

münsak

 • Gönderilmiş olan.
 • Birine bağlı olan ve peşinden giden.

münselih

 • (Selh. den) Soyulmuş, derisi yüzülmüş.
 • Sıyrılıp çıkan, soyunan.
 • Son güne yetişmiş.

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

murahhas

 • Devlet veya herhangi bir teşekkül nâmına, salâhiyyetli olarak bir yere bir vazife ile gönderilen kimse.
 • Terhis edilen. İzin verilen. Tâlimat verilen kimse.
 • Devlet veya bir teşekkül adına yetkili olarak bir yere gönderilen kişi.

müraka

 • Deriden yolunan yün. Yolup davara verilen ot.

mürevvak

 • Süzülmüş, tortusu giderilmiş.

mürkab

 • Baş ve boyun derisi. Baş ve boyundan soyulan deri.

mürsel

 • (Resel. den) İrsal olunmuş, gönderilmiş, yollanmış.
 • Nebi. Peygamber.
 • Gönderilmiş.
 • Şerîatle (yeni bir din ile) gönderilen peygamber.
 • Gönderilmiş. peygamber.

mürselat / mürselât

 • Gönderilen şeyler.
 • Melekler.
 • Kur'anın 77. suresidir. Urf Suresi de denir. Mekkîdir.

mürsele

 • İrsal edilen, gönderilen.
 • Mektup, pusula, kâğıt.

mürselin / mürselîn

 • Gönderilenler. Peygamberler. Allah tarafından insanların doğru yola çıkarılmaları için gönderilen elçiler.
 • Gönderilenler, şerîatle (yeni bir dinle) gönderilen peygamberler. Resûller.
 • Gönderilenler, peygamberler.

mürselün ileyh

 • Fık: Kendisine bir şey gönderilmiş olan. Söz kendisine tebliğ olunan kimse.

musa aleyhisselam / mûsâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Ülü'l-azm adı verilen altı büyük peygamberden biridir. Yâkûb aleyhisselâmın soyundan, İmrân adında bir zâtın oğlu, Hârûn aleyhisselâmın kardeşidir.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müşkilat-ı kur'aniye

 • Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen âyetler.

muşta

 • Yumruk. Kunduracıların deriyi inceltmek için kullandıkları mâdeni top.

müşte

 • Yumruk, muşta. (Farsça)
 • Birine vurmak için ele veya parmaklara geçirilen demirden yapılmış âlet. (Farsça)
 • Kunduracıların deriyi vurarak inceltmekte kullandıkları maden tokmak. (Farsça)

mutahhara

 • (Müe.) Temizlenmiş. Kirleri giderilmiş.

müteammik

 • (Umk. dan) Derine giden, derinleşen.

mütebahhir / متبحر / مُتَبَحِّرْ

 • (Bahir. den) İlmi deniz gibi derin olan, büyük âlim olan. Allâme. Herhangi bir ilme çok dalan.
 • İlmi derin olan, çok bilgili.
 • Derin bilgi sahibi. (Arapça)
 • İlmi deniz gibi derin ve geniş olan.

mütebahhirane / متبحرانه

 • Derinlemesine. (Arapça - Farsça)

mütebahhirin / mütebahhirîn

 • İlmi derin olan âlimler.
 • Bilgileri pek çok olanlar, deniz gibi derin bilgili olanlar. Allâmeler.

müteberrir

 • Teberrür eden, Allah'a derinden ve içten itaat eden.

müteemmil

 • Teemmül eden. Derin düşünen.
 • Dalgın.
 • Derin derin düşünen.

müteemmilane / müteemmilâne

 • Derin düşünene yakışır surette. Düşünceli olarak. (Farsça)
 • Dalgın şekilde. (Farsça)

mütefekkir

 • Düşünen, derin mes'eleleri düşünen. Tefekkür ve teemmül edici olan.
 • Kuvve-i bâtınayı sarfeden. Âlim. Çok bilgili.

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Derin ve dikkatli düşünerek, mütefekkire yakışır surette. (Farsça)

mütegavvir

 • Derine dalan, tegavvür eden.

mütelahime

 • Deri ile birlikte epeyce de et kesilmiş olan yara.

mütevaggıl

 • Bir işle fazla uğraşan, bir konu hakkında derinlemesine ilgilenen ve takip eden.

mütevaggil

 • Bir şeyin çok derinliğine giren, meşguliyetini derinleştiren. Usanmayıp, yorulmayıp gayret ve devam eden.

mütevağğıl

 • Bir şeyle aşırı meşgul olan, derinlemesine dalan.

mütevaggilin / mütevaggilîn

 • (Tekili: Mütevaggil) Çok uğraşanlar, fazla meşgul olanlar. Bir şeyin derinliğine varanlar.

mutlak müctehid / mutlak müctehîd

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümleri ve mes'eleleri, açık olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. Ehl-i sünnetin ameldeki mezheb imâmlarından her biri.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müzeyyel

 • (Zeyl. den) Zeyli, ilâvesi olan.
 • Altına cevabı yazılıp geri gönderilen tezkere.
 • Eklentisi olan. Ekleme parçası olan.

na'büdü

 • "Biz ibadet ederiz" mânâsında fiil. ( Bak: Nun-u na'büdü)

na'lin

 • Altı deri, üstü açık ve tasmalı ayakkabı.

na'me

 • Derinin nazik olması.
 • Hoş dirlikli olmak.

nabüdü / nâbüdü

 • Biz ibadet ederiz.

nafe

 • Derisi kürk yapımında kullanılan hayvanların postlarının karnı altındaki deri kısmı. (Farsça)

nafi

 • (Nefiy. den) Giderici, yok eden, nefyeden, menfi yapan.

nafiz / nâfiz

 • Derinlere işleyen; etkili.

nafizane / nâfizâne

 • Derinlere işler ve hükmü geçer bir şekilde.

nakliyat-ı askeriye

 • Askerî kıt'aların; top, tüfek, cephane, teçhizat ve levazımatı ve her türlü seferî ihtiyaçlarıyla birlikte bir yerden kaldırıp başka bir yere gönderilmesi, nakledilmesi. Askerî nakliyat.

nakz

 • Bozmak. Çözmek. Kırmak.
 • Bir sözleşmeyi yok saymak.
 • Kalın bir şeridi çözüp dağıtmak.
 • Parmaklarda veya âzâda oynak yerler.
 • Kiriş.
 • Palan. Deri.

name-i hümayun

 • Tar: Osmanlı Padişahları tarafından İslâm ve Hristiyan Hükümdarlarla Osmanlı Devletine tâbi imtiyazlı olar Mekke Şerifine, Kırım Hanına, Eflâk ve Boğdan Voyvodalarına, Erdel Kralına, Gürcü ve Dağıstan Hanlarına gönderilen mektublara verilen addır.

nazar-ı sathi ve tebei / nazar-ı sathî ve tebei

 • Derine inmeyen yüzeysel ve dolaylı bakış.

nazil olmak / nâzil olmak

 • Yukardan aşağıya inmek; mukaddes kitabların vahiy yoluyla peygamberlere gönderilmesi.

nebi / nebî

 • Yeni bir din getirmeyen, daha önce gönderilmiş olan bir Resûlün dînine dâvet eden, çağıran peygamber. Resûllere (yeni bir dinle gönderilen peygamberlere) tâbi olan peygamberler.

nefi / nefî

 • Giderici, yok eden, olumsuz yapan.

nefsi tefekkür / nefsî tefekkür

 • Kişinin kendisi ve kendi varlığı üzerinde etraflıca derinlemesine düşünmesi.

nesaic

 • (Tekili: Nesice) Dokumalar. Dokunmuş kumaşlar. Ette ve deride olan nescler, dokular.

nesc

 • (Nesic) Dokunuş, dokuma.
 • Canlı mahluklardaki hücrelerin, Allah'ın (C.C.) kudretiyle ve kanunu dâiresinde yanyana gelip birleşerek uzuvların yapılışı. (Meselâ: Hayvanlarda deri, kemik, et vesâir kısımların yapılışı gibi)

neşneşe

 • Koyun derisini yüzmek.
 • Zırh sesi.
 • Su kaynarken ötüp ses çıkmak.

neşş

 • Kaynamak, galeyan.
 • Her nesnenin yarısı.
 • Davarın tezce derisini yüzüp etinden ayırıp çıkarmak.
 • Yirmi dirhem.
 • Karıştırmak.

nesteinu

 • "Biz senden yardım, inayet dileriz, istiane ederiz" meâlinde duâ.

nets

 • Deri yüzmek.
 • Bir şeyin yerinden ayrılması.

neyfak

 • Tilki derisinden olan kürk.

neyt

 • Cenaze.
 • Ölüm.
 • Duâda tazarru etmek.
 • Tıb: Kalbin asılı olduğu damar.
 • Derinliği adam boyu miktarı olan kuyu.

nezr

 • Adak yâni bir isteğin yerine gelmesi ve bir korkunun giderilmesi için, farz veya vâcib olan bir ibâdete benzeyen ve başlı başına ibâdet olan bir işi yapacağına dâir Allahü teâlâya söz verme. Mutlak ve muayyen olmak üzere iki kısımdır.

nita'

 • (Çoğulu: Nutu') Deri döşek.

nüch

 • Zafer bulmak. Hâlâs olmak. Kurtulmak. İhtiyaçlarını giderip zafer bulmak.

nüfuzlu

 • Derinlere işleyen.

nuh aleyhisselam / nûh aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine Ülü'l-azm denilen altı peygamberin ikincisi. İdrîs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak gönderildi.

nükte

 • Güzel mânâlı söz.
 • Derin düşünerek ve zihni yorarak ilmî, edebî veya başka bir söz ve yazıdan çıkarılan ince mânâ. Meselâ bu sözde bir nükte vardır, bu şiirin nüktelerini anlamak kolay değildir, denir.

nükte-i azam / nükte-i âzam

 • Büyük nükte; ince ve derin anlamlı söz.

nükte-i ekber

 • En büyük nükte, ince derin mânâ.

nükte-i esasiye

 • Esas nükte, ince ve derin mânâ.

nükte-i hakikat

 • Gerçeği ve doğruyu ifade eden ince ve derin mânâ.

nükte-i umumiye

 • Umuma ait, herkesle ilgili ince ve derin bir nokta, mânâ.

nükteli

 • İnce ve derin anlamlı.

nun-u na'büdü

 • "Biz ibadet ederiz" ifadesindeki "biz" anlamına gelen nun harfi.

nüzul-ü kur'an / nüzul-ü kur'ân

 • Kur'ân'ın inişi, gönderilişi.

ortodoks

 • Hıristiyanlık mezheblerinden. Ortodoks mezhebinin rûhânî (dînî) lideri patrik olup, merkezi İstanbul Fener'deki patrikhânedir. 1054 (H.446)'da İstanbul patriği olan Mihael Kirolarius, Roma'daki papadan ayrılarak Ortodoks kilisesini (mezhebini) kurdu. Roma'daki papaya tâbi olanlara katolik, İstanbul'

otorite

 • Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. (Fransızca)
 • İdari veya siyasi iktidar. (Fransızca)
 • Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. (Fransızca)

papa

 • Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri.

patrik

 • Ortodoks mezhebine mensûb hıristiyanların, en büyük rûhânî (dînî) lideri.

perandah

 • Sepilenmiş deri sahtiyan. (Farsça)

pişdar

 • Öncü. Harpte ileriden düşmana gönderilen askerler. (Farsça)
 • Önde giden. Önayak olan. (Farsça)
 • San'at, meslek. (Farsça)
 • Kumandan. (Farsça)
 • Mc: Yüzsüz. Yüzsüzlükle iş beceren. (Farsça)

pişhane

 • Balkon. (Farsça)
 • Bir yere gidileceği zaman önceden gönderilen çadır ve yol eşyası. (Farsça)

piskopos

 • Hıristiyanlığın katolik ve doğu kiliselerinde en yüksek rûhânî ünvâna sâhip ve umûmiyetle bir bölgenin dînî lideri olan hıristiyan din adamlarına verilen ad.

pişva-yı alem-i islam / pişva-yı âlem-i islâm

 • İslâm dünyasının yol gösterici imamı, önderi, Müslümanların rehberi.

post / پست

 • Tüylü hayvan derisi.
 • Tüylü hayvan derisi. (Farsça)
 • Mc: Makam, mevki. (Farsça)
 • Hayvan derisi. (Farsça)
 • Post. (Farsça)
 • Makam. (Farsça)

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

pürsükut / pürsükût / پرسكوت

 • Derin sessizlik içinde. (Farsça - Arapça)

rabbani / rabbânî

 • Allahü teâlâdan gelen.
 • Kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden derin âlim.

rahmeten li'l-alemin / rahmeten li'l-âlemîn

 • Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

raid

 • Konaklanacak yeri görmek için önceden gönderilen kimse.
 • El değirmeni.

rakk

 • Kitap, sahife.
 • Kâğıt yerine kullanılan ince deri parçası.
 • Tomar.
 • Yama.

rakraka

 • Nâzik ve derisi yumuşak olan kadın.

rakud

 • (Çoğulu: Revâkıd) Derinliği fazla olan küp.

rasih / râsih / راسخ / رَاسِخْ

 • İlimde derinleşmiş olan, ilimde otorite sahibi olan.
 • Derin din bilgisi olan. (Arapça)
 • Temeli sağlam olan. (Arapça)
 • Derinlik sahibi ve sağlam olan.

rasih alim / râsih âlim

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan büyük din âlimi.

rasihane / râsihane

 • Derinlemesine, sağlamca.

rasihun

 • (Tekili: Rasihîn) (Râsih) Âlimler, din bilgisi çok sağlam ve derin olan büyük zatlar.
 • Temeli kuvvetli ve sağlam olanlar.

reht

 • (Çoğulu: Erhüt-Erhât-Erâhit) Cemaat, kalabalık.
 • Kavim, kabile.
 • Ondan az olan adamlar.
 • Göbekle diz arası miktarı deri. (Hayızlı avretler giyerler)

remz-i kader / رَمْزِ قَدَرْ

 • Kaderin ince işareti.

resul / resûl

 • Yeni bir kitapla gönderilen peygamber.
 • Yaratılışı, huyu, ilmi, aklı ve her bakımdan zamânında bulunan bütün insanlardan üstün olan ve yeni bir din ile gönderilen peygamber.
 • Elçi, haberci.

resül

 • Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir.
 • Haberci

resül-ür rahat

 • Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismidir. Kendisine tâbi olup onun getirdiği hakikatları tasdik ve iman ile insanlar büyük nimetlere ve rahatlara mazhar olduklarından kendisine bu isim verilmiştir. Ve kendisi buyurmuştur ki: "Ben dinin doğruluğu ve kolaylığı için peygamber gönderildim." ... İnsanlara e

resül-ür rahmet

 • Peygamberimize (A.S.M.) verilen bir isim. Çünkü bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Rahmeten lil-âlemîn'dir.

resul-üs-sakaleyn / resûl-üs-sakaleyn

 • İnsanlara ve cinne peygamber olarak gönderilen Muhammed aleyhisselâm.

revgan

 • Yağ. (Farsça)
 • Hafif hafif esen rüzgârın verdiği serinlik, rahatlık. (Farsça)
 • Üstü yağ gibi kayan parlak nesne. (Farsça)
 • Parlak deri. (Farsça)

rihat

 • Kayış yapımında kullanılan deri.

rıka

 • Üzerine yazı yazılan deri veya kağıt parçaları.
 • Kısa mektublar.
 • Yamalar.
 • İstidalar. Müzekkereler. Dilekçeler.

ruk'a

 • (Çoğulu: Rıka'-Ruka') Kısa mektub.
 • Üzerine yazı yazılan kâğıt veya deri parçası.
 • Dilekçe.
 • Yama.

rusuh

 • İlim ve fende incelik ve derinliğe sahip olma.

rüsuh

 • İlmin derinliğine inmek, dalmak, ilimde ileri gitmek.
 • İlim ve fennin derinliğine vukufiyet. Sağlamlık. Devamlılık. Yerinde, sağlam, sâbit ve devamlı olmak.
 • Meharet, meleke.
 • Bir ilmin derinliğine, özüne ve inceliğine vakıf olma, sağlam ve geniş bilgi sahibi olma.

ruzname

 • Vakit cetveli, takvim.
 • Günlük gazete, günlük hâdiselerin yazıldığı kâğıt.
 • Bir meclis veya hey'etin müzakerat proğramı.
 • Hergünkü gelir ve giderin kaydedilip yazıldığı defter.

sa'd bin ebi vakkas

 • Aşere-i Mübeşşere'den ve ilk İslâm olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran'a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe ş

şa'ya aleyhisselam / şa'yâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yayıp, Tevrât-ı şerîfin hükümlerini bildirdi.

sabbag

 • Boyayan, boyacı.
 • Deri altındaki boyalı madde.

sade

 • Basit, karışık olmayan, katıksız. (Farsça)
 • Saf, gösterişsiz, lüzumsuz bulunmayan. (Farsça)
 • Tek katlı. (Farsça)
 • Ancak, yalnız. (Farsça)
 • Süssüz. (Farsça)
 • Derin düşünemiyen, saf adam. (Farsça)

sadedil

 • Kalb sâfi, derin mes'elelere aklı ermeyen insan. Temiz kalbli olup, kolayca aldatılabilen kimse. (Farsça)

saf

 • Katışıksız, berrâk, temiz.
 • Zeki olmayan, derin düşünmeyen, dikkatsiz.

safa-bahş

 • Eğlendiren, rahatlandıran, kederi def'eden, hatırı hoş eden. (Farsça)

safak

 • Kıllı derinin altında olan ince deri.

safen

 • (Çoğulu: Esfan) Haya derisi.

safiha

 • (Çoğulu: Safayih) Yüzün derisi.
 • Kapı tahtası.
 • Kâğıdın bir tarafı.
 • Yassı ve düz nesne.
 • Enli kılıç. (Bu mânâya C: Sıfâh)

şah-ı evliya / şâh-ı evliya

 • Allah'ın sevgili kulu olan velîlerin reisi, lideri.

sahfe

 • Arka derisine yapışan yağ.

şahid / şâhid

 • (Çoğulu: Şevâhid-Şühud) Veled yatağı denilen ve çocuk ile birlikte çıkan deri.
 • Şâhidlik eden, görüp bilen. Birinin başkasında hakkının bulunduğunu isbat için şehâdet (şâhidlik) ederim demek sûretiyle hâkimin huzûrunda ve hasmın karşısında haber veren.

sahife / sahîfe

 • Peygamberimizden sallallahü aleyhi ve sellem önce gelen peygamberlere gönderilen küçük kitablardan herbiri. Çoğulu suhuftur.

sahtiyan / sahtiyân / سختيان

 • Boyanmış, cilâlanmış deri. Tabaklanmış deri. (Farsça)
 • Cilâlı deri.
 • İşlenmiş cilalı deri. (Farsça)

sakn

 • Timsah derisi gibi katı ve sert olan deri.

salih

 • Büyük peygamberlerden olup Hicaz ile Şam arasında oturmuş olan Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavmi Âd kavminden sonra Arap yarımadasında kuvvet ve ma'muriyet bulup küfür ve dalâlete meyl ile putlara ibadet ediyorlardı. Salih (A.S.) kendilerini hak dine davet etmiş ise de, inanmayıp kendisinden

salih aleyhisselam / sâlih aleyhisselâm

 • Semûd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselâmın oğullarından Sâm'ın neslindendir. Hazret-i Âdem'in on dokuzuncu kuşaktan torunudur.

salle

 • (Çoğulu: Sılât) Kuru yer.
 • Deri, cild.

sarram

 • Ham deri satıcısı.

sathi / sathî

 • Görünüşe göre, derinliğine dalmadan, üstünkörü olarak, satha dâir ve âit.
 • Derinliksiz, sığ, yüzeyden.

sathiyyen

 • Dıştan, dış yüzden.
 • Üstten. Derinleştirmeden.

sayd

 • Av hayvanı yâni eti yenen hayvanların etleri için, eti yenmeyenlerin ise (domuz hâriç) deri ve diş gibi yerlerinden faydalanmak veya zararlarından emin olmak için avlanan hayvan.

sebr

 • Denemek, imtihan.
 • Yara, kuyu vesâirenin derinliğini anlamak için yoklamak.

sebük-endiş

 • Derin düşünmeyen, sathi düşünen. (Farsça)

sech

 • Tırmalama.
 • Bir şeyin kabuğunu veya derisini soyup sıyırma.

şeddad / şeddâd

 • Ad kavminin ulu önderi olan ünlü bir kâfir.

seferber / سفربر

 • Savaşa gönderilmiş. (Arapça - Farsça)
 • Savaşa hazırlanmış. (Arapça - Farsça)

sefir

 • Elçi. Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur.
 • Islık sesi.

şefkat

 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.

sefn

 • Keser.
 • Timsah derisi gibi olan sert deri.
 • Yutmak.
 • Kazık.

şegaf

 • Yürek kabı. Yüreği çevreleyen nâzik deri.
 • Sağ tarafta iyeği kemiği altında olan bir hastalık.
 • Bir nesneyi çevirip kaplamak.

şehadet / şehâdet

 • Birinin başkasında hakkı bulunduğunu bildirmek için, hâkim karşısında ve iki hasmın yanında, şehâdet ederim diyerek haber vermek.
 • Şehîdlik, şehîd olmak.

şekve

 • Şikâyet etmek.
 • Siyahça oğlak derisi.

sela

 • (Çoğulu: Eslâ) Çocuğun ana karnında iken içinde bulunduğu ince deri.

selh / سلخ

 • Soyma, deri soymak.
 • Her ayın son günü.
 • Bir yerden bir şeyi çıkarmak.
 • Deri yüzme. (Arapça)

selhhane / selhhâne

 • Hayvanların derilerinin yüzüldüğü yer.

selib

 • Soyulmuş, giderilmiş, alınmış.
 • Tıraş olunmuş.
 • Aklı başından alınmış.

şem'un aleyhisselam / şem'ûn aleyhisselâm

 • İsrâiloğulları'na gönderilen peygamberlerden. İsminin Şemsûn olduğu da bildirilmiştir.

semi'na ve ata'na

 • " İşittik ve kabul ettik, itaat ederiz, baş üstüne" meâlindedir.

şemşelik

 • Derisi ve âzâsı sarkık ve sülpük olan kadın.
 • Seri yürüyüşlü kadın.

semud kavmi / semûd kavmi

 • Sâlih aleyhisselâmın peygamber olarak gönderildiği ve îmân etmedikleri için büyük bir sayha (korkunç gürültü) ile helâk olan kavim.

şenec

 • Derinin buruşması.

seriyye

 • Düşman üzerine gönderilen süvari müfrezesi.
 • Düşman üzerine gönderilen süvari müfrezesi.

şevat

 • (Çoğulu: şivâ) Baş derisi.

sevk edilmek

 • Gönderilmek.

sevk-i kaderi / sevk-i kaderî

 • Kaderin sevk etmesi, yönlendirmesi.

sevk-i tabii / sevk-i tabiî

 • Hayvan veya insanların düşünmeksizin Cenab-ı Hakk'ın sevki ile olan hikmete uygun hareketi. Sevk-i kaderî, ilham veya sevk-i İlâhî demek daha doğrudur.

şeyh

 • Pir, tarikat önderi, ihtiyar.

seyyid

 • Efendi.
 • Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) soyundan olan, onun izinden giden.
 • Temiz ve fazilet sâhibi Müslüman zât.
 • Resül-i Ekrem (A.S.M.) herkesin imamı, büyüğü, önderi olduğundan kendisine bu isim de verilmiştir.

seyyid-ül-mürselin / seyyid-ül-mürselîn

 • Muhammed aleyhisselâmın lakablarından. Gönderilmiş olan peygamberlerin önderi, efendisi.

seyyidü'l-mürselin / seyyidü'l-mürselîn

 • Allah tarafından gönderilen Peygamberlerin Efendisi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

şibh-i beşere

 • Üst deriye benzer olan.

sibt

 • Palamutla dibağat olunmuş sığır derisi.

şiddet-i istiğrak

 • Şiddetli şekilde Allah aşkıyla kendinden geçme, derine dalma.

sifal

 • Değirmen altına döşenen deri.
 • Değirmen süpürgesi.

siff

 • Kuru deri.

şit (şis) aleyhisselam / şit (şîs) aleyhisselâm

 • Âdem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Babası vefât edince peygamber oldu. Kendisine elli suhuf kitâb verildi. Şit ismi İbrânice olup Arapça'da Allah'ın hibesi (hediyesi) mânâsındadır. Şit yerine Şîs de denilmiştir.

sofra-i ilahiye / sofra-i ilâhiye

 • Allah tarafından gönderilen sofra, nimetler.

şuayb

 • Ashab-ı Eyke ile Medyen ahâlisine gönderilen bir peygamberdir. Çok hakikatlı ve güzel sözlerle bu iki kavmi Hakka davet ettiği halde kendisini dinlemediler. Cenab-ı Hak Eykeliler üzerine şiddetli sıcaklık ve Medyen ahalisine de şiddetli sayha ile azab verdi ve onları mahveyledi. Şuayb Aleyhisselâm k

şuayb aleyhisselam / şuayb aleyhisselâm

 • Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın, dînini insanlara tebliğ etti. İbrâhim aleyhisselâmın veya Sâlih aleyhisselâmın neslinden olduğu rivâyet edilir. İsminin Arabça Şuayb, Süryânicede Yesrûb olduğu bildirilmiştir. Mûsâ aleyhisselâmın kayınpederidir.

sübhane rabbiyel a'la / sübhâne rabbiyel a'lâ

 • "Yüce olan Rabbimi tesbih ve tenzih ederim" mânâsına secdede söylenen tesbih.

sübhane rabbiyel-azim / sübhâne rabbiyel-azîm

 • "Büyük olan Rabbimi tesbih ve tenzih ederim" mânâsına rükû'da söylenen tesbih.

sübhanellah / sübhânellah

 • Allahü teâlâyı noksanlık ve kusur olan şeylerden tenzîh ederim, uzak tutarım mânâsına, mübârek, kıymetli bir söz.

süftece

 • (Çoğulu: Süfâtic) İçi kovuk boş cisim.
 • Bir yerden bir yere armağan olarak gönderilen şey.
 • Yol korkusundan emin olmak için tâcirlere borç olarak verilen para.

sühbe

 • Derin.

suhuf

 • Dört büyük ilâhî kitab dışında gönderilen kitapçıklar, formalar. Peygamberlere (aleyhimüsselâm) Allahü teâlâ tarafından gelen yüz dört kitaptan ilk yüz tânesi.
 • Amel defteri. İnsanların dünyâda iken yaptıkları iyilik ve kötülüklerinin yazıldığı ve kıyâmet günü herkesin eline verilecek ola

sultan-ül-ulema / sultân-ül-ulemâ

 • İzzeddîn bin Abdüsselâm ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası gibi birçok İslâm âlimine, derin ve geniş ilimleri ve İslâm'a hizmetleri sebebiyle verilen lakab (isim).

sünnet olmak

 • Çocuğun sünnet derisinin çepeçevre kesilmesi. Hitân.

surre / صره

 • (Çoğulu: Surer) Para kesesi, para çıkını.
 • Hac zamanında İslâm Devletinin pâdişahı tarafından fakir ve muhtaçlara dağıtılması için Mekke ve Medineye her yıl gönderilen para ve sâir şeyler.
 • Para kesesi. (Arapça)
 • Hükümdar tarafından Mekke'ye gönderilen paralar ve armağanlar. (Arapça)

ta'mik / ta'mîk / تعميق

 • Derinleştirmek, inceden inceye araştırmak.
 • (Umk. dan) Derinleştirmek. Derin kazmak.
 • İnceden inceye araştırmak. Esasına varacak şekilde araştırmak.
 • Derinleştirme. (Arapça)
 • Derinlemesine inceleme. (Arapça)

ta'mikat

 • (Tekili: Ta'mik) Derinleştirmeler. İncelemeler, tedkik etmeler, araştırmalar.

taammuk / تعمق

 • (Umk. dan) Derinleşme. Mes'elenin iç yüzüne vakıf olma.
 • Derinleşme. (Arapça)
 • Taammuk etmek: Derinleşmek. (Arapça)

taammukat

 • (Tekili: Taammuk) Derinleşmeler.

tabakhane / tabakhâne / طبق خانه

 • Ham derilerin işlendiği yer. (Aslı: Debbağhane)
 • Derilerin sepilendiği yer, tabakhane. (Arapça - Farsça)

taharriyat-ı amika / taharriyat-ı amîka

 • Çok ince ve derinden yapılan araştırmalar.

taka'ur

 • (Ka'r. dan) Çukurlaşma.
 • Kuyunun derin ve çukur olması.

takarruh

 • (Karh. dan) Yara derinleşip büyüme.
 • Yara çıban olma.

takaşkuş

 • Hastanın iyi olması.
 • Derinin soyulması.
 • Her yerden yiyecek istemek.

takdir / تَقْد۪يرْ

 • Allah'ın her şeyin kaderini ezelden bilmesi.

tamik

 • Derinleştirme, iyice inceleme.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tebahhur / تبحر

 • (Bahr. den) Bir şeyin içine dalma ve derinliğine varma. Bir ilimde derin ihtisas kazanma.
 • Göllenme. (Arapça)
 • Derin bilgi sahibi olma, uzmanlaşma. (Arapça)
 • Tebahhur etmek: Buharlanmak. (Arapça)

tecelli-i kader / tecellî-i kader

 • Kaderin tecelli etmesi, görünmesi.

teclid

 • Ciltleme.
 • (Celd. den) Hayvanın derisini yüzme.

tedkikat-ı amika

 • Çok inceden ve derinden yapılan tetkik.

teemmel

 • "Derin ve dikkatlice düşün!".

teemmül

 • İyice, etraflıca düşünmek. Derin derin düşünmek.

tefahhus / تفحص

 • Derinlemesine araştırma. (Arapça)

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

tefekküri / tefekkürî

 • Etraflıca ve derinlemesine düşünerek.

tegalgul

 • Bir işin içine girme, ilmî bir meseleye dalma, onda derinleşme.

tegavvür

 • (Gavr. dan) Derine dalma.
 • Bir şeyin esâsını arama.

teleccüc

 • Geminin denizin derin yerine varması.

temaşagah / temaşagâh

 • Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli. (Farsça)

temsik

 • Cenk etmek, dövüşmek, vuruşmak.
 • Bir kimseye deri vermek.
 • Deriye renk vermek.

tenezzüh

 • Uzaklaşmak.
 • Gezinti. Bağ ve bahçe gibi yerlere gam ve kederi izale için çıkmak.
 • Kusur, pislik ve ayıptan uzak olmak.

tenezzülat-ı ilahiye / tenezzülât-ı ilâhiye

 • Cenab-ı Hakk kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakikatları, anlıyabilecekleri ifadelerle beyan etmesi.

terviye

 • Su verme, sulama, suya kandırma.
 • İyiden iyiye ve derin derin düşünme.

tesbih

 • Tahfif etmek, hafifletmek.
 • Derin uyumak.

tesbihat-ı ahmediye

 • Peygamber Efendimizin Allah'ı şanına lâyık derin ifadelerle anması.

teşennün

 • Adamın ihtiyarlıktan dolayı derisinin buruşup kuruması.
 • Eskimek.

teslih

 • (Selh. den) Derisini yüzüp çıkarma.

tesriye

 • Gam ve kederi bırakma. Kederi yok etme.

tesvir

 • Toz kaldırma.
 • Derin ve gizli mânayı araştırma.

tesyar

 • Gönderme, gönderilme. (Eşya hakkında) (Tisyâr şekli yanlıştır)

tesyar buyurulan / tesyâr buyurulan

 • Gönderilen; belli bir seyir halinde sürdürülen.

tetebbu

 • Araştırıp incelemek, derinliğine inceleyip tanımak.

tetebbu' / تتبع

 • Araştırıp tetkik etme. Derinliğine inceleyip tanıma, öğrenme. Öğrenmek için okuma.
 • Derinlemesine araştırma, inceleme. (Arapça)
 • Tetebbu' etmek: İncelemek. (Arapça)

tetkik etme

 • Derinlemesine inceleme.

tetkikat-ı amika / tetkikat-ı amîka

 • Etraflı, derin araştırmalar, incelemeler.

tevaggul

 • Bir işe girme, bir şeyde derinleşme.

tevrat / tevrât

 • Dört büyük kitabdan biri. Allahü teâlâ tarafından Mûsâ aleyhisselâma gönderilen ilâhî kitab.

tezkik

 • Davarın derisini hilâf-ı âdet üzerine başı tarafından yüzmek.

tıls

 • (Çoğulu: Atlâs) Sahife.
 • Mahvolmuş nesne.
 • Tüyü dökülmüş olan deve uyluğunun derisi.
 • Elbisenin eskimesi.

tılsım-ı kur'ani / tılsım-ı kur'ânî

 • Harika sonuçlar doğuran Kur'ân hakikatleri; Kur'ân'ın gayet tesirli, derin hakikatleri.

tuluk

 • Deriden yapılmış su kabı.
 • Deriden yapılmış su kabı.

ufka

 • İnce deri.
 • Sünnet edilen deri.

ukke

 • Tulum, deriden yapılan kap.
 • Tulum; deriden yapılan kab.
 • Tulum, deri kap.

uktua

 • Alâkayı kesmek gayesiyle gönderilen şey. İlgiyi kesmek üzere verilen şey.

ulema-i rasihin / ulemâ-i râsihîn

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan yüksek din âlimlerine verilen isim. Bunlar; Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiîn ve her bakımdan onlara tâbi olan müctehidler, tefsîr ve hadîs âlimleri ve tasavvuf büyükleridir.

umk / عمق

 • Derinlik. Dibi derin.
 • Kuyu veya denizin derinliği.
 • Derinlik. (Arapça)

umkan

 • Derinliğine.

ümmet-i davet / ümmet-i dâvet

 • Kendilerine gönderilen peygambere inanmaya dâvet edilip de îmân etmeyen kimseler.

ümmet-i icabet / ümmet-i icâbet

 • Kendilerine gönderilen peygamberin dâvetini kabûl edip, ona inanan ve tâbi olan kimseler.

uzeyr aleyhisselam / uzeyr aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamber veya velî. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini İsrâiloğullarına tebliğ etti.

vahy-i semavi / vahy-i semavî / وَحْيِ سَمَاو۪ي

 • Beşerin düşünerek yapmasına inkân olmayan, Allah (C.C.) tarafından melek vasıtasıyla Peygambere gönderilen vahiy.
 • Peygamberlere Allah tarafından gönderilen vahiy.

vakıfane / vâkıfane

 • Derinlemesine bilerek.

vallahi / vallâhî

 • Allah için, Allah hakkı için, Allah'a yemin ederim (meâlinde büyük yemin.)
 • Allahü teâlâya yemin ederim mânâsına, bir sözün, niyyetin, bir işi yapmak veya yapmamak arzûsunun kuvvetli olduğunu gösteren, söylendiği şeye aykırı hareket edildiğinde, yemin keffâreti lâzım gelen sözlerden birisi.

vaşak

 • Derisinden kürk yapılan bir hayvan ve bunun postu.

vefl

 • Derinin dibagatla giden fazlalıkları.

vehd

 • (Çoğulu: Vihad) Derin vadi. Uçurum.

vesile / vesîle

 • Kişiyi Allahü teâlâya yaklaştıran, Allahü teâlânın nezdinde (katında) yakınlığa ve hâcetlerin yâni ihtiyâçların giderilmesine sebeb olan her şey.

vihad

 • (Tekili: Vehd) Derin vâdiler. Uçurumlar.

yahya aleyhisselam / yahyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elîsa olup, hazret-i Meryem'in kızkardeşi ve İmrân'ın kızı idi. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden olan Yahyâ aleyhisselâm, hazret-i Meryem'in teyzesinin oğludur.

yakub aleyhisselam / yâkûb aleyhisselâm

 • Ken'an diyârındaki (Fenike denilen Sayda, Sur ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye'nin bir kısmından ibâret olan eski bir memleket) insanlara gönderilmiş olan peygamber. İshâk aleyhisselâmın oğlu, Yûsuf aleyhisselâmın babasıdır. Yâkûb, İbrânice bir isim olup, "Allahü teâlânın saf ve temiz kıldığı kul" m

ye's-efza

 • Kederi, ye'si ve elemi artıran.

yeleb

 • Beyaz deve.
 • Polat demir.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Deriden yapılmış cübbe, zırh ve gömlek.
 • Kalkan.

yelemlem

 • Deri.
 • Bir yerin adı. (Yemenliler ihramı orada giyerler.)

yunus

 • Benî İsrail peygamberlerinden ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçenlerdendir. Elyesa (A.S.) dan sonra Ninova şehrine gönderildi. Şehir ahalisi kendisine itaat etmediği için müteessir olarak bir gemiye binmiş ve oradan denize atılmış. Cenab-ı Haktan emir almadan şehri terk ettiğinden bu hâl başına gelmişt

yunus aleyhisselam / yûnus aleyhisselâm

 • Musul yakınındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babasının ismi Metâ'dır. Yûnus aleyhisselâm Âsûr Devleti'nin başşehri ve önemli bir ticâret merkezi olan Nineve şehrinde doğdu.

yuşa aleyhisselam / yûşâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına, Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen peygamber. Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni ve vekîli idi. İsmi Yeşû olup hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Annesi Mûsâ aleyhisselâmın kız kardeşidir.

yusuf aleyhisselam / yûsuf aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yâkûb aleyhisselâmın oğludur. Yâkûb aleyhisselâmın neslinden gelen ilk peygamberdir. Allahü teâlâ ona rüyâ tâbiri ilmini öğretti.

yütm

 • (Bu kelime esasen infirad mânasına gelir) Bir çocuğun pederi vefat etmekle pedersiz kalması ki: Bu, yalnız insanlara mahsustur. Hayvanatta ise vâlidesiz kalmaya denir. Yetim de denir.

zahir

 • (Zuhur. dan) Görünen, âşikâr olan. Açık, belli, meydanda olan.
 • Görünüşe göre.
 • Şüphesiz.
 • Suret. Dış yüz. Görünüş.
 • Anlaşılan.
 • Meğer. Galiba. Zannederim. Elbette.

zahiri mezheb / zâhirî mezheb

 • Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed'in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes'elelere denir. Buna "Zâhir-ür rivâyât mesâili" denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değ

zahk

 • Hastalıktan dolayı tilkinin tüyü dökülüp derisi açılması.

zaman-ı fetret

 • İnsanlara peygamber gönderilmeyen mânevî buhran dönemi.

zat-ı risalet / zât-ı risalet

 • Kendisine kitap gönderilmiş olan Zât; Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

zehk

 • Helâk olmak, mahvolmak.
 • Bâtıl olmak.
 • Okun nişanı aşıp geçmesi.
 • Çıkmak, huruç.
 • Derin kuyu.

zekeriyya aleyhisselam / zekeriyyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yahyâ aleyhisselâmın babasıdır. Soyu Süleymân aleyhisselâma ulaşır. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Yahûdîler tarafından şehîd edildi. Kabri Haleb'dedir.

zelahlah

 • (Çoğulu: Zelahlahât) Büyük çanak.
 • Aceleci ve uzun boylu adam.
 • Derin olmayan ırmak.

zerk / زرق

 • Deri altına verme, şırınga etme. (Arapça)

zeval-i elem

 • Acı ve kederin sona ermesi.

zevra'

 • Bağdat.
 • Dicle nehri.
 • Eğri ve eğilmiş nesne. Yay.
 • Derin kuyu.
 • Uzak yer.

zıkki / zıkkî

 • Deriden yapılmış su tulumu.