LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Der kelimesini içeren 202 kelime bulundu...

a'la-d derecat

 • Derecelerin en alâsı, en yükseği.

a'mak / a'mâk / اعماق

 • Derinlikler.
 • Derinlikler. (Arapça)

acilen / âcilen / عاجلا

 • Derhal, acil olarak. (Arapça)

aladderecat / aladderecât

 • Derecelere göre.

ale-d-derecat

 • Derecelere göre, sırayla.

alem-i mihnet / âlem-i mihnet

 • Dert ve zahmet dünyası.

ali-d-derecat / âli-d-derecat

 • Derecelerin âlisi, iyi ve şereflisi.

amak / âmâk

 • Derinlikler.

amik / amîk / عميق

 • Derin.
 • Derin.
 • Bahr-i amîk: Derin deniz.
 • Fikr-i amîk: Derin düşünce.
 • Derin.
 • Derin. (Arapça)

an-samim-il kalb

 • Derûn ve kalbden, riyâdan âri ve hâli olarak. Kalbin samimiyyeti ile.

arakıyye / عرقيه

 • Derviş külahı. (Arapça)

badia

 • Derisini ve etini yarıp kanatmış olan, fakat kanı çıkmayıp akmayan baş yarası.

bakıa

 • Dert, belâ, musibet.

bedde

 • Derman, takat, güç, kuvvet.

benu-l gabra

 • Dervişler, uğrular.

beşere / بشره

 • Deri, dış deri. (Arapça)

bıdada

 • Derinin nazik ve yumuşak olması.

bidde

 • Derman, tâkat, güç, kuvvet.

bilhads

 • Derhal, süratle kavrama, sezme ve anlama.

birbas

 • Derin kuyu.

birnas

 • Derin kuyu.

bu'sut

 • Derenin ortası.

calif

 • Deri soyan, kabuk soyan.

calife

 • Deri ile eti birlikte koparan yara.

cemiyet

 • Dernek, topluluk.

çerm / چرم

 • Deri. (Farsça)

cez'

 • Dereyi enine kesmek.

cihnam

 • Derin kuyu.

cild

 • Deri, ten.

çile

 • Dervişlerin, nefislerini terbiye ederek tasavvuf yolunda ilerliyebilmek için kırk gün tenhâ bir yerde riyâzet (nefsin istemediği şeyler) ve ibâdetle meşgul olmaları.
 • Dervişlerin bir yere çekilerek ibadetle geçirdikleri kırk gün.

cilt

 • Deri.

ciz'

 • Derenin dar ve kısık yeri.

cize

 • Dere kenarı.

cülhab

 • Dere, vâdi.

daire-i ders

 • Ders dairesi.

debbağ

 • Derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele vesaire yapan.

delk / دلق

 • Derviş hırkası. (Farsça)

der-akap

 • Derhal, hemen.

der-an

 • Derhâl, o anda, hemen. (Farsça)

derd

 • Dert, hastalık, üzüntü, dilek, mesele.

derd-aşina

 • Dert görmüş, mihnet görmüş kişi. (Farsça)

derdmend / دردمند

 • Derdi olan.
 • Dertli. (Farsça)

derdnak

 • Dertli, kederli, kaygılı, tasalı. (Farsça)

derecat / derecât / درجات

 • Dereceler.
 • Dereceler, yukarı katlar.
 • Dereceler.
 • Dereceler. (Arapça)

derekat / derekât

 • Derekeler, aşağı katlar.

derhuş

 • Derhor, lâyık, münasip, muvafık, uygun, yakışır, şayeste. (Farsça)

derre / دره

 • Dere. (Farsça)

ders-han

 • Ders okuyan, talebe, öğrenci. (Farsça)

dershane

 • Ders okunan yer.
 • Ders verilen yer, ders yeri.

dert-mend

 • Dertli.

dertmend

 • Dertli.

dervişan / dervîşân / درویشان

 • Dervişler. (Farsça)

dervişane / dervişâne

 • Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette. (Farsça)

deyyus

 • Derare. Karısının kötü hâllerine göz yuman ve ses çıkarmayan adam.

dil-riş

 • Dertli, kalbi yaralı, gönlü yaralı. (Farsça)

dürus / dürûs / دروس

 • Dersler.
 • Dersler. (Arapça)

dürzi / dürzî

 • Derezîler adlı bozuk fırkaya mensub olan kimse.

ebdal / ebdâl / ابدال

 • Derviş, abdal. (Arapça)

edeme

 • Derinin iç yüzü. (Dış yüzüne "beşere" derler.)

edimme

 • Derinin ikinci tabakası.

enhar-ı amika / enhar-ı amîka

 • Derin olan nehirler.

erfa'-ı derecat / erfa'-ı derecât

 • Derecelerin en yükseği.

esna-yı ders / esnâ-yı ders

 • Ders esnasında.

etra

 • Dere gibi akan su.

fersan

 • Derisi kürk yapımında kullanılan bir sansar cinsi. (Farsça)

galaka

 • Deri dibâgat ağacı.

gamız

 • Derin ve gizli olan.

gavr-ı amik / gavr-ı amîk

 • Derin dip.

gıyabe

 • Derinlik, dip.

güzir / güzîr

 • Derman, çare, deva. (Farsça)

hadişe / hâdişe

 • Derisi parçalandığı halde kan çıkmayan yara.

hafız ahmed

 • Dereli Hâfız Ahmed Efendi olarak bilinir. Isparta'nın Dereli Mahallesinde ikamet ediyordu.

hakaik-i gàmıza

 • Derin hakikatler.

halka-i ders

 • Ders halkası.

hem-derd

 • Dert yoldaşı, dert arkadaşı. Aynı dert ve kedere düçar olanların beheri. (Farsça)

hem-sabak

 • Ders arkadaşı. Aynı dersi okuyanların beheri. (Farsça)

heman / همان

 • Derhâl, hemen, acele olarak, çarçabuk, o anda. (Farsça)
 • Derhal, hemen. (Farsça)

hemderd / هم درد

 • Dert ortağı. (Farsça)

hırpani / hırpanî

 • Derbeder, perişan kılıklı, pejmürde. (Farsça)

hisse-i ders

 • Ders payı.

i'mak

 • Derinleştirme. Bir şeyin derinliğine varma.

i'timak

 • Derinine varma, derinliğine inme.

ibret

 • Ders çıkarma.

icmali / icmâlî / اجمالى

 • Derli toplu, özet halinde. (Arapça)

icra-yı tedris

 • Ders verme, eğitme faaliyeti.

ık'ar

 • Derinletmek, derinleştirmek.

ik'ar

 • Derinletme, derinleştirme.

iktitaf / iktitâf / اقتطاف

 • Derme, devşirme, seçme. (Arapça)

indibag

 • Deri tabaklama.

ısram

 • Derviş olmak.

istidrac / istidrâc

 • Derece derece yükselme, hayırsız başarı.

istişfaen

 • Derdine derman aramak gayesiyle. Şifa istemek suretiyle.

jerf / ژرف

 • Derin. Suyun derin yeri. (Farsça)
 • Derin. (Farsça)

jerfa / jerfâ / ژرفا

 • Derinlik. (Farsça)

jerfi / jerfî

 • Derinlik. (Farsça)

kaaret

 • Derinlik.

kademe

 • Derece, sıra.

kahır

 • Derin üzüntü.

kırba / قربه

 • Deri su kabı.
 • Deriden yapılmış su kabı. (Arapça)

kürsi-i ders / kürsî-i ders

 • Ders kürsüsü.

ledid / ledîd

 • Derenin iki tarafı.

maakat

 • Derinlik.

maani-i amika / maanî-i amîka

 • Derin ve ince mânâlar.

maani-i amika veya müteferrika / maânî-i amîka veya müteferrika

 • Derin veya birbirinden farklı mânâlar.

maika

 • Derin, amik.

makam

 • Derece, yer.

mecelle / مجله

 • Dergi.
 • Dergi, kanun dergisi.
 • Dergi. (Arapça)

medrese / مدرسه

 • Dershane, okul.
 • Ders yeri.

merhem

 • Deriye, yaraya sürülen ilâç.

mertebe

 • Derece. Basamak. Rütbe. Pâye.
 • Derece, makam.
 • Derece, makam.
 • Derece, aşama.

mesabe

 • Derece.
 • Derece, rütbe, kadar.

mesail-i amika / mesail-i amîka

 • Derin mevzular. Derin mes'eleler.

mesame / mesâme / مسامه

 • Derideki küçük delikler. (Arapça)

mesluh

 • Derisi yüzülmüş. Teslih edilmiş.

mihatt

 • Deriden kıl ve yün yolacak demir.

mirkat

 • Derece, basamak, merdiven; 11. Lem'a.

mübtela / mübtelâ

 • Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.

mucez / mûcez / موجز

 • Derli toplu, özlü. (Arapça)

müctemi' / مجتمع

 • Derli toplu. (Arapça)

müderris / مُدَرِّسْ

 • Ders veren. Ders okutan. Muallim. İlim talebelerine ders veren. Ders vermeğe izinli ve salâhiyetli olan kimse. Profesör.
 • Ders veren, öğretmen, hoca.
 • Ders veren âlim.
 • Ders veren.

müderrisin / müderrisîn

 • Ders veren alimler.

müdevven

 • Derlenip düzenlenmiş.

muhtelifü'd-derecat / muhtelifü'd-derecât

 • Dereceleri birbirinden farklı.

mükedder

 • Dertli, üzüntü duyan.

münderic

 • Derc edilmiş, yerleştirilmiş.

müraka

 • Deriden yolunan yün. Yolup davara verilen ot.

musannif

 • Derleyip düzenleyen.

mütebahhir / متبحر

 • Derya gibi ilmi olan büyük âlim.
 • Derin bilgi sahibi. (Arapça)

mütebahhirane / متبحرانه

 • Derinlemesine. (Arapça - Farsça)

mütebahhirin

 • Deryalar gibi geniş ilim sahibi âlimler.

mütedaris

 • Ders ile meşgul olan, okuyup yazan.

mütederric

 • Derece derece ilerleyen. Hareket eden.
 • Derece derece ilerleyen.

mütederriç

 • Derece derece, yavaş yavaş.

mütederric / مُتَدَرِّجْ

 • Derece derece ilerleyen.

mütederris

 • Ders alan. Okuyan. Tahsile çalışan.

müteemmil

 • Derin derin düşünen.

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Derin ve dikkatli düşünerek, mütefekkire yakışır surette. (Farsça)

mütegavvir

 • Derine dalan, tegavvür eden.

mütelahime

 • Deri ile birlikte epeyce de et kesilmiş olan yara.

nafe

 • Derisi kürk yapımında kullanılan hayvanların postlarının karnı altındaki deri kısmı. (Farsça)

nafiz / nâfiz

 • Derinlere işleyen; etkili.

nafizane / nâfizâne

 • Derinlere işler ve hükmü geçer bir şekilde.

nazar-ı sathi ve tebei / nazar-ı sathî ve tebei

 • Derine inmeyen yüzeysel ve dolaylı bakış.

nemedpuş / nemedpûş / نمدپوش

 • Derviş. (Farsça)

nüfuzlu

 • Derinlere işleyen.

paygah / paygâh

 • Derece, mertebe, rütbe. (Farsça)

pürsükut / pürsükût / پرسكوت

 • Derin sessizlik içinde. (Farsça - Arapça)

radde / râdde

 • Derece, sıra.

rafi-üd derecat

 • Dereceleri yükselten. Allah. (C.C.)

rasih / râsih / رَاسِخْ

 • Derinlik sahibi ve sağlam olan.

rasihane / râsihane

 • Derinlemesine, sağlamca.

refi'-üd derecat / refi'-üd derecât

 • Derece ve itibarı yüksek olan.

rencuri / rencurî

 • Dertlilik, rahatsızlık, hastalık. İncinmiş olma. (Farsça)

rütbe

 • Derece, makam.
 • Derece, basamak.

rütbeşinas

 • Derece bilir. Rütbe tanır. (Farsça)

rütebi / rütebî

 • Derecelere göre sıralama.

sathi / sathî

 • Derinliksiz, sığ, yüzeyden.

sebak / سبق

 • Ders. (Arapça)

sebak-amuz / sebak-âmuz

 • Ders arkadaşı. (Farsça)

sebak-daş

 • Ders arkadaşı. (Farsça)

sebak-gah / sebak-gâh

 • Ders öğrenilen yer. Mekteb, medrese. (Farsça)

sebak-han / sebak-hân

 • Ders okuyan, talebe. (Farsça)

sebük-endiş

 • Derin düşünmeyen, sathi düşünen. (Farsça)

selh / سلخ

 • Deri yüzme. (Arapça)

şenec

 • Derinin buruşması.

serir-i tedris

 • Ders kürsüsü, eğitim divanı.
 • Ders verme makamı.

sücre

 • Derenin orta geniş yeri.

sühbe

 • Derin.

ta'mik

 • Derinleştirmek, inceden inceye araştırmak.

taammuk / تعمق

 • Derinleşme. (Arapça)
 • Taammuk etmek: Derinleşmek. (Arapça)

tabaka

 • Derece.

tabakhane / tabakhâne / طبق خانه

 • Derilerin sepilendiği yer, tabakhane. (Arapça - Farsça)

tadavvüc

 • Derenin dar ve kısık yerleri çok olmak.

tahşiye

 • Derkenar, haşiye yazma veya yazılma.

tamik

 • Derinleştirme, iyice inceleme.

tederrüc

 • Derece derece ilerleme, derecelenme.

tederrüs / تدرس

 • Ders alma.
 • Ders alma. (Arapça)

tederrüs etme

 • Ders alma, eğitim görme.

tedric / tedrîc

 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.
 • Derece derece ilerleme.
 • Derece derece ilerleme, ilerletme. Azar azar hareket.

tedricen / tedrîcen / تَدْرِيجاً

 • Derece derece.
 • Derece derece.

tedrici / tedricî / tedrîcî / تَدْر۪يج۪ي

 • Derece derece olan.
 • Derece derece.

tedris / tedrîs / تدریس / تَدْر۪يسْ

 • Ders verme, öğretme.
 • Ders verme. (Arapça)
 • Tedrîs etmek: Ders vermek. (Arapça)
 • Ders verme.

tedris ve tederrüs

 • Ders verip ders alma.

tedrisat / tedrîsât / تَدْر۪يسَاتْ

 • Ders vermeler.
 • Ders vermeler.

tedvin / tedvîn

 • Derleyip düzenleme.

tefahhus / تفحص

 • Derinlemesine araştırma. (Arapça)

tetebbu' / تتبع

 • Derinlemesine araştırma, inceleme. (Arapça)
 • Tetebbu' etmek: İncelemek. (Arapça)

tetkik etme

 • Derinlemesine inceleme.

tezyid-i derecat / tezyîd-i derecât

 • Derecelerin artması.

tuluk

 • Deriden yapılmış su kabı.
 • Deriden yapılmış su kabı.

ulüvv-ü derece

 • Derecenin yüksekliği, üstünlüğü.

ulüvv-ü mertebe

 • Derecesinin yüksekliği.

umk / عمق

 • Derinlik. (Arapça)

umkan

 • Derinliğine.

umman / ummân

 • Derya, okyanus.
 • Derya, deniz.

vakıfane / vâkıfane

 • Derinlemesine bilerek.

vaşak

 • Derisinden kürk yapılan bir hayvan ve bunun postu.

vefl

 • Derinin dibagatla giden fazlalıkları.

vekeban

 • Derece derece yürümek.

za'f

 • Derhal, hemen öldürmek.

zerk / زرق

 • Deri altına verme, şırınga etme. (Arapça)

zıkki / zıkkî

 • Deriden yapılmış su tulumu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın