LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Denen ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm

 • En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.

ardiyye

 • Ticaret eşyasının saklandığı yer.
 • Böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücret.

asakir-i seyyare

 • Gezegen denen askerler.

azmude / azmûde

 • Tecrübe etmiş olan. Tecrübeli. (Farsça)
 • Tecrübe olunmuş, denenmiş. (Farsça)

besere-i habise

 • Çıktığı yeri kangren eden ve adına da kara kabarcık denen öldürücü bir hastalık.

cehennem-i cismani / cehennem-i cismanî

 • Cismen, bedenen yaşanacak olan cehennem azabı.

cergand

 • Bumbar dolması denen bir yemek çeşiti. (Farsça)
 • Işık. Işık konacak yer. (Farsça)

cevher-i ruh / جَوْهَرِ رُوحْ

 • Ruh denen öz.

cismen / جسما

 • Bedenen. (Arapça)

dal

 • "Yaban sediri" denen bir ot.

difla

 • Ağu ağacı denen ve çok acı olan nesne.

dıhrıs

 • (Çoğulu: Dehâris) Terzilerin kullandığı tiriz denen cisim.

direm

 • (Dirhem) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Şimdiki üç gram ağırlık. Okka denen eski ağırlık ölçüsünün (1/400) kadarıdır. Şer'an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı. (Farsça)
 • Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para. Akça. (Farsça)

dübb-ü asgar

 • Küçük ayı denen ve Kutup yıldızı etrafında devreden yedi tanelik yıldız kümesi.

erzen

 • Kendisinden sopa ve baston yapılan bir cins sağlam ağaç.
 • Şam darısı denen beyaz ve iri cins darı.

esrar-keş

 • Esrar denen zehiri kullanan kimse. Esrar içen. (Farsça)

hamsin / hamsîn

 • Elli.
 • Erbaîn denen kırk günlük kara kıştan sonra gelen elli günlük kış.

han

 • Hükümdar. Eski Türklerde Hakan da denen devlet reisi. (Farsça)

havernak

 • Irak'ta bulunan Numân-ı Ekber denen biri tarafından binâ edilmiş olan bir köşk.

hayz

 • (Çoğulu: Hiyaz) Kadınlara mahsus aybaşı. Kadının âdet hâli. Böyle bir kadına hayize denir. (Kadını döl yatağı denen rahminden, bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın, muayyen müddetlerde kan gelmesine o kadının "aybaşısı" denir. Buna ve kan geldiği müddete de hayız müddeti denir. İslâmiye

hemec

 • Kıymetsiz, değersiz.
 • Şaşkın.
 • Övez (denen at sineği).

hirba

 • Bukalemun denen bir hayvan.
 • Mc: Devamlı fikir değiştiren kimse.

hums

 • Beşte bir; ganîmetten, mâdenlerden ve bulunan defînelerden beytülmâl denen devlet hazînesine ayrılan beşte bir hisse.

imsak

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.

imtihan-ı beşer

 • İnsanlığın denenmesi, sınavı.

kıstas

 • Mizan, ölçü. Büyük terazi. Kıyamet günündeki büyük terazi.
 • Mânevi değer ve kıymet ölçüsü.
 • En doğru tartan.
 • Taksit. Taksit ile ödenen şey.

konsolit

 • (Konsolide) Ana sermayenin ödeme tarihi belli olmayan ve yalnız faizi ödenen devlet tahvili. (Fransızca)

kubbe-nişin

 • İstanbulda Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı denen yerde toplanan kabine üyeleri denebilecek toplantıya katılan vezirlerin herbiri. (Farsça)

kuf

 • Baykuş denen bir kuş cinsi. (Farsça)

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

leblab

 • Sarmaşık denen bir bitki.

makzi / makzî

 • Kaza olunan, ödenen.

manda

 • Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi. (Fransızca)
 • t. Camız denen hayvan. Kömüş. (Fransızca)

meşakkat-i bedeniye

 • Bedenen çekilen zorluklar, sıkıntılar.

meşrubat

 • İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. ("Hamr" denen içkiye de şarap denir.)

mu'accel

 • Peşin olarak verilen. Acele ödenen şey.

mücerreb

 • Denenmiş, tecrübe edilmiş.
 • Tecrübe edilmiş, denenmiş.

mücerreban / mücerrebân

 • (Tekili: Mücerreb) Denenmiş ve tecrübe olunmuşlar. Sınanmış olanlar.

mücerrebat / mücerrebât

 • (Tekili: Mücerreb) Tecrübe olunmuş ve denenmiş şeyler.

mücerrep

 • Tecrübe edilmiş, denenmiş.

mükafat-ı muaccele / mükâfât-ı muaccele

 • Peşin ödenen ödül.

mümahhas

 • Tecrübe ve imtihan edilmiş. Denenmiş, sınanmış.

mümtehan

 • (Mehn. den) Tecrübe edilmiş, denenmiş. İmtihan edilmiş.

müneccid

 • Denenmiş, sınanmış, tecrübe edilmiş.

nu'man

 • (Tekili: Niam) Dört ayaklı hayvanlar.
 • Kan.
 • İmam-ı Azam Hazretlerinin adı.
 • Şakayık-ı nu'man denen bir lâle çiçeği.

samm

 • Zehirleyen. Ağulu.
 • Sam Yeli denen öldürücü rüzgâr.

şavt

 • Hac esnâsında sa'y denen vazîfeyi yaparken, Safâ'dan Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya her bir geliş ve tavaf yaparken Kâbe'nin Hacer-ül esved köşesinden başlayan ve başlanılan yere gelince sona eren her bir dönüş.

sehlimümteni

 • Yazılması veya söylenmesi kolay görünen, ama denendiğinde zor olduğu anlaşılan eser.

sicil

 • Resmi vesikaların kaydedildiği kütük denen büyük defter.
 • Memurların durumu hakkında tutulan dosya.

sidre ağacı

 • Arabistan kirazı denen bir ağaç türü.
 • "Arabistan kirazı" denen bir ağaç.

süha

 • Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldız; eskiden gözün keskinliği bu yıldızla denenirdi.

sünni / sünnî

 • Sünnet ehlinden olan kimse. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) izinden giden, bütün düsturlarını Şeriat-ı İslâmiyeden alan, Ehl-i Sünnet denen ve Fırka-i Nâciye ismiyle yâdedilen zümreden olan.

susmar

 • Kertenkele denen küçük bir hayvan. Keler. (Farsça)

taun

 • Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri.

tazminat / tazminât

 • (Tekili: Tazmin) Zarar ve ziyana karşı ödenen bedeller.
 • Zararların bedellerini ödetme.

tebe-i tabiin / tebe-i tâbiîn

 • Peygamber efendimizin Eshâbını gören ve sohbetinde bulunmakla Tâbiîn denen büyükleri görmekle şereflenenler.

tecrübe / تجربه

 • Deneme, sınama. (Arapça)
 • Deneyim. (Arapça)
 • Tecrübe edilmek: Denenmek, sınanmak. (Arapça)
 • Tecrübe etmek: Denemek, sınamak. (Arapça)

tenvin-i tenkiri / tenvin-i tenkirî

 • Kelimenin belirsizliğini gösteren tenvin işareti; harf-i tarifsiz ("el" takısız) olduğu için tenvinli olan ve nekra denen kelime.

terbiye

 • Kişiyi yavaş yavaş rûhen ve bedenen yetiştirmek, olgunlaştırmak.
 • Edeblendirme, cezâlarını verme.

varis / vâris

 • Mîrasçı, akrabâlık veya başka yolla, vefât eden kimsenin bıraktığı mîrâs denen maldan almaya hak kazanan.
 • İlim ve ma'rifette mîrasçı.

zaby

 • Geyik, karaca, gazâl denen hayvan.

zeamet

 • Şeref, şan. Riyaset.
 • Yetiştirdikleri hayvanları ile birlikte harbe iştirak eden ve Sipâhi denen Osmanlı askerine öşrü alınmak üzere verilen en büyük timâr.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR