LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dene ifadesini içeren 201 kelime bulundu...

abidane

 • Kul olarak, ibâdet edene yakışır surette. (Farsça)

acemi / acemî / عجمى

 • Deneyimsiz, acemi. (Arapça)
 • İranlı. (Arapça)

acemiyan / acemiyân / عجميان

 • Deneyimsizler. (Arapça - Farsça)
 • İranlılar. (Arapça - Farsça)

acilane / âcilane

 • Acele edene ait. Acele olarak. (Farsça)
 • şimdiki zamana ait. (Farsça)

aculane / aculâne

 • Acele edene yakışır suretde.

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm

 • En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.

akılcılık

 • (Rasyonalizm) fels. İnsanın, akılla gerçeğe uygun bilgiyi bulabileceğini, aklın doğru kabul ettiği bilginin şübhe götürmez kesinlikte doğru olduğunu kabul ettiği felsefe. Tenkitçi felsefe, deneyci felsefe, psikoloji ve sosyoloji bu felsefenin aşırı iddialarını çürütmüştür. Bugünkü ilim adamları herş

allam / allâm

 • En çok bilen, her şeyi hakkı ile bilen. (Cenâb-ı Hakka mahsus bir sıfat olup, başka mahluka denemez.)

ampirizm

 • (Deneyci felsefe) Her çeşit bilginin kaynağının duyu organlarının kullanılması sonucu kazanılan tecrübe olduğunu, duyu organlarının kullanılmadan hiçbir bilginin akılda yer alamıyacağını savunan felsefe. Akılcı felsefe gibi bu felsefenin de aşırı iddiasının yanlışlığını, tenkitçi felsefe ve psikoloj

aposteriori

 • Fels: Tecrübe sonunda meydana gelen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ ateşin yakıcı olduğunu denedikten sonra anlarız. Bu bilgi, aposteriori bir bilgidir.

apriori

 • fels. Tecrübeden önce insan aklında varlığı kabul edilen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ: "Her sayı kendine eşittir" hakikatı hiçbir deneye baş vurmadan bilinen bir apriori bilgidir.

ardin

 • Deneme, imtihan, tecrübe. (Farsça)

ardiyye

 • Ticaret eşyasının saklandığı yer.
 • Böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücret.

asakir-i seyyare

 • Gezegen denen askerler.

azmay

 • Denemiş. (Farsça)

azmayiş / âzmâyiş / آزمایش

 • Deneme, sınama, tecrübe. (Farsça)
 • Tar: Emekdar tirendâzların kullandığı bir çeşit ok. (Farsça)
 • Deneme, sınama. (Farsça)

azmude / azmûde

 • Tecrübe etmiş olan. Tecrübeli. (Farsça)
 • Tecrübe olunmuş, denenmiş. (Farsça)

azmudegi / azmûdegî

 • Tecrübe, deneme, imtihan. (Farsça)

azmun / azmûn

 • Tecrübe, deneme, imtihan. (Farsça)

bedeni ibadet / bedenî ibadet

 • Bedene ait, bedenle yapılan ibadet—namaz gibi.

bela / belâ

 • Allahü teâlânın insanları imtihan etmek, denemek için verdiği maddî ve mânevî üzüntü, sıkıntı, musîbet, âfet.

besere-i habise

 • Çıktığı yeri kangren eden ve adına da kara kabarcık denen öldürücü bir hastalık.

bevr

 • Helâk olma. Yok olma.
 • Sınama, deneme.
 • Alış-veriş sıkıntısı.
 • Sürülmemiş yer.

bono

 • İtl. Ticaret senedi. Muayyen bir va'denin sonunda belirli bir paranın belli bir kimseye ödeneceğini bildiren senet.

büdün

 • (Tekili: Bedene) Kurbanlık develer.

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

cehennem-i cismani / cehennem-i cismanî

 • Cismen, bedenen yaşanacak olan cehennem azabı.

cergand

 • Bumbar dolması denen bir yemek çeşiti. (Farsça)
 • Işık. Işık konacak yer. (Farsça)

çeş

 • "Deneyen, sınayan, tadına bakan" mânâsına gelerek kelimelere eklenir. (Farsça)

cevher-i ruh / جَوْهَرِ رُوحْ

 • Ruh denen öz.

cismani / cismanî

 • (Cismaniye) Bedene mensub, vücutla alâkalı.
 • Mânevi ve ruhani karşılığı. Maddi ve cisimli olmak.

cismen / جسما

 • Bedenen. (Arapça)

dal

 • "Yaban sediri" denen bir ot.

dar-ı tecrübe / dâr-ı tecrübe

 • Deneme yeri.

deneycilik

 • (Ampirizm) Fels: İnsan zihninde mevcut her bilginin ve her düşüncenin kaynağı tecrübe (deney) olduğunu iddia eden felsefi görüş. Bu görüş, tecrübenin ehemmiyetini belirtirken aklın ve dinin rolünü inkâr ediyor. Tecrübe maddi dünyayı anlamak için gerekli ama, yeterli değildir. Tecrübe görüneni ve müş

derb

 • (Dürb) Bir şeyi âdet edinmek.
 • Dadanmak, alışmak.
 • Haslet, cür'et.
 • Tecrübe etmek.
 • Denemek.

desisekarane / desisekârâne

 • Hilekârcasına. Desise ve hile edene yakışır surette. (Farsça)

difla

 • Ağu ağacı denen ve çok acı olan nesne.

dıhrıs

 • (Çoğulu: Dehâris) Terzilerin kullandığı tiriz denen cisim.

direm

 • (Dirhem) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Şimdiki üç gram ağırlık. Okka denen eski ağırlık ölçüsünün (1/400) kadarıdır. Şer'an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı. (Farsça)
 • Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para. Akça. (Farsça)

döviz

 • Yabancı devlet parası. (Fransızca)
 • Yabancı ülkelerde ecnebi paralarla ödenecek olan poliçe, çek gibi senetler. (Fransızca)

dübb-ü asgar

 • Küçük ayı denen ve Kutup yıldızı etrafında devreden yedi tanelik yıldız kümesi.

ebcedhan / ebcedhân / ابجدخوان

 • Okula yeni başlamış öğrenci. (Arapça - Farsça)
 • Acemi, deneyimsiz. (Arapça - Farsça)

ebher

 • En bâhir, en âşikâr. En parlak, daha çok zâhir.
 • Temiz kanı yürekten bedene dağıtan büyük bir damar.

ednas

 • (Tekili: Denes) Pislikler, necisler, kirler.
 • En aşağılar, âdi ve bayağı kişiler.

emirane

 • Emredene yakışır bir surette. Emir gibi. (Farsça)

endami / endamî

 • Vücuda uygun, bedene münasib, biçimli. (Farsça)

ervend

 • Tecrübe, deneme, sınama. (Farsça)
 • şeref, şan, şöhret, nam ve itibar, haysiyet. (Farsça)

erzen

 • Kendisinden sopa ve baston yapılan bir cins sağlam ağaç.
 • Şam darısı denen beyaz ve iri cins darı.

esrar-keş

 • Esrar denen zehiri kullanan kimse. Esrar içen. (Farsça)

eyyub / eyyûb

 • (A.S.) : Kur'ân-ı Kerim'de ismi geçen İshak Aleyhisselâm'ın oğlu olan Ays'ın evlâdından Eyyûb Aleyhisselâm, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlâki emvâli elinden gitti. O yine şükrett

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

hadd-i kazif

 • Nâmuslu bir kadına zina isnad edene karşı verilen şer'î ceza.

hamsin / hamsîn

 • Elli.
 • Erbaîn denen kırk günlük kara kıştan sonra gelen elli günlük kış.

han

 • Hükümdar. Eski Türklerde Hakan da denen devlet reisi. (Farsça)

havernak

 • Irak'ta bulunan Numân-ı Ekber denen biri tarafından binâ edilmiş olan bir köşk.

hayat-ı cismaniye / hayat-ı cismâniye

 • Maddî, bedene ait hayat.

hayz

 • (Çoğulu: Hiyaz) Kadınlara mahsus aybaşı. Kadının âdet hâli. Böyle bir kadına hayize denir. (Kadını döl yatağı denen rahminden, bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın, muayyen müddetlerde kan gelmesine o kadının "aybaşısı" denir. Buna ve kan geldiği müddete de hayız müddeti denir. İslâmiye

hemec

 • Kıymetsiz, değersiz.
 • Şaşkın.
 • Övez (denen at sineği).

hıbre

 • Tecrübe etmek, denemek, sınamak.

hibre / خبره

 • Deneyim. (Arapça)

hiç

 • Değersiz, kıymetsiz. Yok olan, yok denecek kadar az olan. (Farsça)

hirba

 • Bukalemun denen bir hayvan.
 • Mc: Devamlı fikir değiştiren kimse.

hiss-i nefs-i cisim

 • Bedene ait nefsani duygu.

hums

 • Beşte bir; ganîmetten, mâdenlerden ve bulunan defînelerden beytülmâl denen devlet hazînesine ayrılan beşte bir hisse.

hunke

 • Tecrübe etmek, denemek, sınamak.

ibtila / ibtilâ

 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.

iftihas

 • Gerçeği ve hakikatını dikkatle araştırma. İçyüzünü iyice tetkik etme.
 • İmtihan etme, deneme.

ihtibar

 • Yoklama. Deneme. Sınama. Tecrübe.

iltifatkarane / iltifatkârane

 • İltifat edene yakışır şekilde. (Farsça)

imsak

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.

imtihan / imtihân / امتحان

 • Deneme, Tecrübe etmek.
 • Bir şeyin hakikatına ıttılâ peyda etmek için çok dikkatle düşünmek.
 • Salâhiyet veya salâhiyetsizliğini anlamak için yapılan teftiş ve tecrübe.
 • Sınav. (Arapça)
 • Deneme. (Arapça)

imtihan-ı beşer

 • İnsanlığın denenmesi, sınavı.

inayetkarane / inayetkârâne

 • İnayet edene yakışır surette. Yardım ve iyilikte bulunan kimseye yakışacak şekilde. (Farsça)

inhisar-ı kuvvet

 • Güç ve kuvvetin sınırlandırılması; kuvvetin denetim altına alınarak yasal çerçevede kullanılması.

ipotek

 • Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin. (Fransızca)

iskandil

 • ing. Denizin derinliğini ölçmeğe yarayan ve gemilerde kullanılan bir âlet.
 • Bir şeyin hakikatını anlamağa çalışma. Yoklama, deneme, tecrübe etme.

ispritizma

 • Ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün olduğuna inanan görüş ve bu maksatla yapılan deneyler.

ispritizmacı

 • Ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün olduğuna inanan ve bu maksatla deneyler yapan kişi.

karulasa / karulâsâ

 • Doktorun bedene vurarak muayene etmesi.

kimyahane / kimyahâne / kimyâhâne

 • Kimya deneylerinin yapıldığı laboratuvar.
 • Deneyevi.

kıstas

 • Mizan, ölçü. Büyük terazi. Kıyamet günündeki büyük terazi.
 • Mânevi değer ve kıymet ölçüsü.
 • En doğru tartan.
 • Taksit. Taksit ile ödenen şey.

konsolit

 • (Konsolide) Ana sermayenin ödeme tarihi belli olmayan ve yalnız faizi ödenen devlet tahvili. (Fransızca)

kubbe-nişin

 • İstanbulda Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı denen yerde toplanan kabine üyeleri denebilecek toplantıya katılan vezirlerin herbiri. (Farsça)

kuf

 • Baykuş denen bir kuş cinsi. (Farsça)

küfr

 • Örtmek mânâsınadır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr edip, hakkı inkâr edene ve gizleyene "kâfir" denilir. Kâfirliğin sıfatı küfürdür.
 • Allaha inanmamak. Hakkı görmemek. İmansızlık.
 • Allaha (C.C.) yakışmıyan sıfatlar uydurmak. Müslümanlığa uymayan şeylere inanmak.

kur'a

 • Talih denemek maksadı ile çekilen kapalı pusla veya fal açma.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

leblab

 • Sarmaşık denen bir bitki.

lemsiyet

 • Bir cisme veya bir mâdene parmakla dokunmaktan gelen his.

ma'kul ilimler / ma'kûl ilimler

 • His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe (deney, gözlem) ile ve hesâb edilerek elde edilen ilimler, fen bilgileri.

magarim

 • (Tekili: Magrem) Diyetler.
 • Ödenecek borçlar.

mak'ad

 • Oturulacak yer. Minder.
 • Oturulduğunda bedene temel olan âzâ. Kıç.

makzi / makzî

 • Kaza olunan, ödenen.

manda

 • Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi. (Fransızca)
 • t. Camız denen hayvan. Kömüş. (Fransızca)

manevra

 • Eğitim ve deneme.

manevra meydanı

 • Eğitim ve deneme yeri.

mehenge vurmak

 • Denemek, tartmak.

meşakkat-i bedeniye

 • Bedenen çekilen zorluklar, sıkıntılar.

mesalih-i beden / mesâlih-i beden

 • Bedene gerekli ve faydalı işler.

meşkur

 • Şükre lâyık olan. Teşekküre ve kendine şükredilmeğe lâyık olan. Kendine şükür arzolunan. Az şükredene çok ihsan eden.

meşrubat

 • İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. ("Hamr" denen içkiye de şarap denir.)

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

meydan-ı tecrübe

 • Deneme alanı.

meydan-ı tecrübe ve imtihan

 • Deneme ve imtihan meydanı.

mihenk

 • Mihenk taşı, denek taşı; birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt.
 • Deneme taşı.

mu'accel

 • Peşin olarak verilen. Acele ödenen şey.

mücerreb / مجرب

 • Tecrübe olunmuş. Sınanmış. Denemesi yapılmış. Ahvâl ve tavırları tecrübe edilmiş.
 • Makbul.
 • Denenmiş, tecrübe edilmiş.
 • Tecrübe edilmiş, denenmiş.
 • Deneyimli. (Arapça)

mücerreban / mücerrebân

 • (Tekili: Mücerreb) Denenmiş ve tecrübe olunmuşlar. Sınanmış olanlar.

mücerrebat / mücerrebât

 • (Tekili: Mücerreb) Tecrübe olunmuş ve denenmiş şeyler.

mücerrep

 • Tecrübe edilmiş, denenmiş.

mücerrib

 • Tecrübe eden. Deneyen. Sınayan.

mücerriban / mücerribân

 • (Tekili: Mücerribîn) (Mücerrib) Deneyenler, sınayanlar, tecrübe edenler.

müfettiş

 • Denetleyici.

müfettiş-i şakir / müfettiş-i şâkir

 • Şükreden denetleyici.

muhbir-i sadık / muhbir-i sâdık

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi. Diğer Peygamberlere de denebilir. Çünkü hepsi sâdık, sağlam, doğru haberleri insanlara ulaştırmışlar, kendilerine bildirilenleri aynen bildirmişler, insanları doğruluğa, felâha, hakka, hakikata, imana dâvet etmişlerdir.

muhteber

 • Tecrübe ve imtihan eden, deneyen.

muhtebir

 • Yoklayan, deneyen, tecrübe eden.
 • Sağlam haberi olan. İyice bilen.

muhtebirane / muhtebirâne

 • Yoklar ve denercesine. Tecrübe eder tarzda. (Farsça)

mükafat-ı muaccele / mükâfât-ı muaccele

 • Peşin ödenen ödül.

mukim / mukîm

 • İkamet eden. Ayakta duran.
 • Okuyan.
 • Bir memlekette devamlı duran.
 • Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.)
 • Esmâ-i İlâhiyyeden olup "Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet

mülkiye müfettişi

 • Devletin idarî işlerini ve heyetlerini denetleyen müfettiş, denetçi.

mümahhas

 • Tecrübe ve imtihan edilmiş. Denenmiş, sınanmış.

mümtehan

 • (Mehn. den) Tecrübe edilmiş, denenmiş. İmtihan edilmiş.

mümtehin

 • (Mehn. den) Tecrübe eden, deneyen. İmtihan eden.

mün'imane / mün'imâne

 • Nimet verene, ihsan edene yakışır bir şekilde.

müneccid

 • Denenmiş, sınanmış, tecrübe edilmiş.

murakabe / murâkabe / مراقبه

 • Denetleme.
 • Denetim. (Arapça)
 • Kendi iç dünyasına dalma. (Arapça)

murakıb / murâkıb / مراقب

 • Denetleyici.
 • Denetçi. (Arapça)

murakıp

 • Denetleyen, kontrol eden.

müşahedet

 • Gözlem, deney, tecrübe.

müsterhimane / müsterhimâne

 • İstirham edene, yalvarana, merhamet dileyene yakışır şekilde, yakışır halde. (Farsça)

mutarassıdane / mutarassıdâne

 • Tarassud edene yakışır şekilde. (Farsça)

mütecavizane / mütecavizâne

 • Tecavüz eder şekilde. Tecavüz edene yakışır halde. (Farsça)

mütehabbisane / mütehabbisâne

 • Bir yere kapanıp kendini hapsedene yakışır surette. (Farsça)

müterakkiyane / müterakkiyâne

 • İlerleyene, terakki edene yakışır şekilde. (Farsça)

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nazar-ı teftiş

 • Denetleme bakışı.

neş'e-i ula / neş'e-i ulâ

 • İlk hayat. Ruhun bedene girmesi. Dünyaya gelmek.

nu'man

 • (Tekili: Niam) Dört ayaklı hayvanlar.
 • Kan.
 • İmam-ı Azam Hazretlerinin adı.
 • Şakayık-ı nu'man denen bir lâle çiçeği.

ölüm

 • Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.

pozitif ilimler

 • Deneye dayanan matematik, fizik gibi fen ilimleri.

pozitivizm

 • Gerçeğin deney ve gözlemle elde edilebileceği görüşünü savunan felsefî doktrin.
 • Gerçeğe erişmek için sadece deneye güvenen sapık felsefe.

rakib / rakîb

 • Gözetleyen, denetleyici.

rakibane / rakîbane

 • Denetlercesine.

rehan

 • Bahadırlık, kahramanlık.
 • Denemek, tecrübe etmek.
 • At yarıştırmak, müsabaka.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

revz

 • Sınamak, denemek, tecrübe.

ruh / rûh

 • Can; bedene hayâtiyet (canlılık) veren kuvvet.
 • Bir şeyin özü, cevheri, hakîkati.
 • Emr âleminin beş latîfesinden biri.

sadin

 • (Çoğulu: Sedene) Kapıcı. Perdedar.
 • Kâbe hizmetçisi.

sahibnazar / sâhibnazar / صاحب نظر

 • Görüş sahibi, deneyimli. (Arapça - Farsça)

şakirane / şâkirâne

 • Şükredene yakışır şekilde, şükrederek.

saldide / sâldîde / سال دیده

 • Yaşlı. (Farsça)
 • Deneyimli. (Farsça)

samm

 • Zehirleyen. Ağulu.
 • Sam Yeli denen öldürücü rüzgâr.

sansür

 • Yayınların denetlenmesi.

şavt

 • Hac esnâsında sa'y denen vazîfeyi yaparken, Safâ'dan Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya her bir geliş ve tavaf yaparken Kâbe'nin Hacer-ül esved köşesinden başlayan ve başlanılan yere gelince sona eren her bir dönüş.

sebr

 • Denemek, imtihan.
 • Yara, kuyu vesâirenin derinliğini anlamak için yoklamak.

sehlimümteni

 • Yazılması veya söylenmesi kolay görünen, ama denendiğinde zor olduğu anlaşılan eser.

şekur

 • Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.).

senaveri / senaverî

 • Birisini medhedene, övene ait. Senakârane. (Farsça)

seyr-i süluk

 • Hak ve hakikate ermek için bir rehber öncülüğünde ve denetiminde mânevî makamlarda yapılan seyir ve seyahat.

sicil

 • Resmi vesikaların kaydedildiği kütük denen büyük defter.
 • Memurların durumu hakkında tutulan dosya.

sidre ağacı

 • Arabistan kirazı denen bir ağaç türü.
 • "Arabistan kirazı" denen bir ağaç.

süha

 • Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldız; eskiden gözün keskinliği bu yıldızla denenirdi.

sünni / sünnî

 • Sünnet ehlinden olan kimse. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) izinden giden, bütün düsturlarını Şeriat-ı İslâmiyeden alan, Ehl-i Sünnet denen ve Fırka-i Nâciye ismiyle yâdedilen zümreden olan.

susmar

 • Kertenkele denen küçük bir hayvan. Keler. (Farsça)

tahsisat / تخصيصات / tahsîsât / تَخْص۪يصَاتْ

 • Tahsis edilen şeyler; belli bir şey için ayrılan para, ödenek.
 • Ödenek. (Arapça)
 • Ödenek.

taksit

 • (Kıst. dan) Belli zamanlarda parça parça ödenecek para.

taun

 • Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri.

tavaf / tavâf

 • Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak. Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir.

tazminat / tazminât

 • (Tekili: Tazmin) Zarar ve ziyana karşı ödenen bedeller.
 • Zararların bedellerini ödetme.

tebe-i tabiin / tebe-i tâbiîn

 • Peygamber efendimizin Eshâbını gören ve sohbetinde bulunmakla Tâbiîn denen büyükleri görmekle şereflenenler.

tecarib / tecârib / تجارب

 • Tecrübeler, denemeler. (Arapça)

tecarüb / tecârüb

 • Tecrübeler, deneyimler.

tecarüb-ü kesire

 • Pek çok tecrübeler ve deneyimler.

tecrib

 • Tecrübe etme, deneme.

tecribe / تجربه

 • Deneme, sınama, bilgi edinmeyi sağlayan üç yoldan biri.
 • Deneme, sınama. (Arapça)
 • Deneyim. (Arapça)

tecribi / tecribî / تجربى

 • Deneysel, tecrübî. (Arapça)

tecrübe / تجربه / تَجْرُبَه

 • Deneyim, deney.
 • Deneyim.
 • (Tecribe) Deneme, sınama.
 • Görmüş, geçirmişlik.
 • Anlamak için yapılan iş. İmtihan.
 • İlmi bir gerçeği göstermek için yapılan deneme. Deney.
 • Deneme, sınama. (Arapça)
 • Deneyim. (Arapça)
 • Tecrübe edilmek: Denenmek, sınanmak. (Arapça)
 • Tecrübe etmek: Denemek, sınamak. (Arapça)
 • Deneme, sınama.

tecrübe etme

 • Deneme.

tecrübe-i hizmet

 • Hizmet deneyimi.

tecrübe-i ilmiye

 • İlmin kazandırdığı deneyim.

tecrübe-i umumi / tecrübe-i umumî

 • Genele ait tecrübe, umumî deneyler ve incelemeler.

tecrübeten

 • Deneyimle.

teftiş / تفتيش

 • Denetleme. (Arapça)
 • Teftiş edilmek: Denetlenmek. (Arapça)
 • Teftiş etmek: Denetlemek. (Arapça)

tenasuh

 • Bir ruhun bedenden bedene geçmesi, reankarnasyon.

tenasüh / tenâsüh / تَنَاسُخ

 • Ölen kimsenin rûhunun başka bir bedene geçtiğine dâir, bâtıl, asılsız bir inanış. Bilhassa, Hindûlar ve geçmiş milletler arasında yaygın idi.
 • Ruhun bedenden bedene geçmesi, sapık bir inanç.
 • Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi.

tenvin-i tenkiri / tenvin-i tenkirî

 • Kelimenin belirsizliğini gösteren tenvin işareti; harf-i tarifsiz ("el" takısız) olduğu için tenvinli olan ve nekra denen kelime.

terbiye

 • Kişiyi yavaş yavaş rûhen ve bedenen yetiştirmek, olgunlaştırmak.
 • Edeblendirme, cezâlarını verme.

tevşim

 • (Çoğulu: Tevşimât) (Veşm. den) Bedene döğme yapma. İğne ile yazı yazma veya şekil yapma.

tezvir

 • Söze yalan karıştırma. Yalan söze ziynet verme.
 • Şahidin şehadetini iptal etme.
 • Kendini ziyaret edene ikram etme.

ulum-i akliyye / ulûm-i akliyye

 • Tecribî (deneye bağlı) ilimler. His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek tecrübe ve hesab edilerek elde edilen ilimler.

vaks

 • Fahişe kısmının fahişeliğini zikrederek anlatmak.
 • Bedene uyuz illeti yayılması.

vakt-i tecrübe

 • Deneme vakti, imtihan dönemi.

varis / vâris

 • Mîrasçı, akrabâlık veya başka yolla, vefât eden kimsenin bıraktığı mîrâs denen maldan almaya hak kazanan.
 • İlim ve ma'rifette mîrasçı.

vasiyyet

 • Bir kimsenin vefâtından sonra yapılmasını istediği şey veya sonraya bağlı olmak üzere bir malı veya menfeatini (faydayı) bir şahsa veya bir hayır işine teberrû' (bağış) yoluyla temlik etmek (sâhib ve mâlik kılmak). Vasiyet edene mûsî, vasiyet edilen şeye mûsâbih, kendisine vasiyet yapılan şahsa mûsâ

vekalet / vekâlet

 • Bir kimsenin, bir veya birçok işi yapmak için, başkasını kendi yerine koyması yâni başkasına iş havâlesi. Vekil edene sâhib veya müvekkil, vekâlet verilip yerine geçirilene vekîl denir.

zaby

 • Geyik, karaca, gazâl denen hayvan.

zeamet

 • Şeref, şan. Riyaset.
 • Yetiştirdikleri hayvanları ile birlikte harbe iştirak eden ve Sipâhi denen Osmanlı askerine öşrü alınmak üzere verilen en büyük timâr.

zevvak

 • Bir şeyi fazlasıyla deneyen.
 • Bir şeyi çok fazla tadan.