LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Deliller ifadesini içeren 195 kelime bulundu...

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

alaim

 • İzler. İşaretler, deliller.

alim-i muhakkik / âlim-i muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim.

asar-ı azamet / âsâr-ı azamet

 • Allah'ın büyüklüğünü, haşmet ve yüceliğini gösteren eserler, deliller.

asar-ı gadab-ı ilahi / âsâr-ı gadab-ı ilâhî

 • Allah'ın gazabının eserleri, delilleri.

asfiya-i muhakkikin / asfiya-i muhakkikîn

 • Hz. Peygamberin çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takvâ sahibi büyük zatlar.
 • Hakikatı tam araştıran, delillerle isbat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri.

asfiya-yı müdakkikin / asfiya-yı müdakkikîn

 • Hz. Peygambere (a.s.m.) vâris olup onun yolundan giden takvâ sahibi ve gerçekleri tam olarak araştıran, delilleriyle isbat eden büyük velîler.

ashab-ı tahkik

 • Gerçeği delilleriyle araştıran kimseler.

ayat / âyât

 • (Tekili: Âyet) Âyetler.
 • Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve kudreti hakkında görülen âşikâr deliller, bürhanlar.
 • Menziller. Mekânlar.

ayat-ı acibe / âyât-ı acibe

 • Hayret verici deliller.

ayat-ı azam / âyât-ı âzam

 • Büyük âyetler, deliller.

ayat-ı bahire / âyât-ı bâhire

 • Açık âyetler, deliller.

ayat-ı binihaye / âyât-ı bînihâye

 • Nihayetsiz âyetler, sonsuz deliller.

ayat-ı ekber / âyât-ı ekber

 • En büyük âyetler, deliller.

ayat-ı kàtıa / âyât-ı kàtıa

 • Kesin âyetler, deliller.

ayat-ı kemal / âyât-ı kemâl

 • Mükemmelliğin delilleri.

ayat-ı kibriya / âyât-ı kibriyâ

 • Allah'ın büyüklüğüne işaret eden âyetler, deliller.
 • Allah'ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler.

ayat-ı kudret / âyât-ı kudret

 • Kudret âlemi olan kâinat belgeleri, delilleri.

ayat-ı rabbaniye / âyât-ı rabbâniye

 • Rabbânî âyetler; Allah'ı gösteren ve tanıtan deliller.

ayat-ı rububiyet / âyât-ı rububiyet

 • Rububiyet delilleri.

ayat-ı tevhid / âyât-ı tevhid

 • Tevhid delilleri; herşeyin bir olan Allah'a ait olduğunu bildiren deliller.

ayat-ı vücub / âyât-ı vücub / âyât-ı vücûb

 • Varlığı vacip ve mutlaka gerekli olan Allah'ın âyetleri, delilleri.
 • Varlığının vacip ve zorunlu olduğunu gösteren âyetler, deliller.

basair

 • (Tekili: Basiret) Basiretler. İbretli görüşler. Deliller. İbretler. Hüccet ve bürhanlar. Gözler.
 • Kalb duyguları.

berahin / berâhin / berâhîn / berahîn / براهين

 • (Tekili: Bürhan) Deliller. Şâhidler. Bürhanlar.
 • Bürhanlar, kuvvetli deliller.
 • Kesin deliller, güçlü kanıtlar.
 • Deliller.
 • Deliller, kanıtlar. (Arapça)

berahin-i akliye / berâhin-i akliye

 • Aklî deliller.

berahin-i akliye-i kat'iye / berâhin-i akliye-i kat'iye

 • Kesin aklî deliller.

berahin-i aleniyye

 • Meydanda ve açık olan deliller.

berahin-i haşriye

 • Haşre ait deliller.

berahin-i kat'iye / berâhîn-i kat'iye

 • Kesin burhanlar, kuvvetli deliller.

berahin-i katıa

 • Şeksiz ve şüphesiz olan kat'i deliller, bürhanlar.

berahin-i kàtıa

 • Kesin deliller.

berahin-i katıa / berâhin-i katıa

 • Kat'î burhanlar; güçlü ve sarsılmaz kesin deliller.

berahin-i kaviyye

 • Sağlam deliller, kuvvetli bürhanlar.

berahin-i latife / berâhîn-i lâtife

 • İnce ve güçlü deliller.

berahin-i latife-i akliye / berâhin-i lâtife-i akliye

 • Akla dayalı ince, güzel deliller.

berahin-i mabudiyet / berâhîn-i mâbûdiyet

 • İbadet edilmeye lâyık olmanın delilleri.

berahin-i nübüvvet / berâhin-i nübüvvet

 • Peygamberlik delilleri.

berahin-i sani / berahin-i sâni

 • Herşeyi mükemmel ve san'atlı bir şekilde yaratan Allah'ın varlığının delilleri.

berahin-i tevhid / berâhin-i tevhid

 • Tevhid delilleri.

berahin-i tevhidiye / berâhin-i tevhidiye

 • Allah'ın birliğini gösteren kesin deliller.

berahin-i uzma / berâhin-i uzmâ

 • Büyük deliller.

berahin-i vahdaniyet / berâhin-i vahdâniyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kaplayan birlik tecellisinin delilleri.

berahin-i vahdet / berâhin-i vahdet

 • Birlik delilleri.

beyan-ı ifhamiye / beyan-ı ifhâmiye

 • Delillerle susturma anlatımı.

beyyinat / beyyinât

 • Mu'cizeli açık âyetler, deliller.

biilmelyakin / biilmelyakîn

 • İlmî delillerle elde edilen kesinlikle.

burhan-ı tatbik / burhân-ı tatbîk

 • Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri.

burhani / burhânî

 • Delillere dayalı ispat yöntemini kullanan.

da'vet

 • Çağırma. Ziyafet. Duâ.
 • Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.

delail / delâil / دلائل

 • (Tekili: Delil) Deliller. Bürhanlar. İsbât vasıtaları.
 • Deliller, işaretler.
 • Deliller, kanıtlar.
 • Deliller.
 • Kanıtlar, deliller. (Arapça)

delail ve emarat-ı haşriye / delâil ve emârât-ı haşriye

 • Haşre ait deliller ve işaretler.

delail-i afakiye / delail-i âfâkiye / delâil-i âfâkiye

 • Afaka âit deliller. Kâinattaki deliller.
 • İnsanın kendi dışındaki deliller, kâinattaki deliller.

delail-i akliye / delâil-i akliye

 • Aklı ile bulunan deliller. Akla âid deliller.
 • Aklî deliller; akla ve mantığa uygun deliller.

delail-i akliye ve mantıkiye / delâil-i akliye ve mantıkiye

 • Aklî ve mantıkî deliller; akıl ve mantığa uygun deliller.

delail-i enfüsiye / delâil-i enfüsiye

 • Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) mânevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir.
 • Dahili deliller; kalb, vicdan, his ve lâtifeler gibi insanın iç âlemine konan donanımlarından hareketle Allah'ın varlığına ait deliller.

delail-i fıtriye / delâil-i fıtriye

 • Yaratılıştaki deliller.

delail-i haşriye / delâil-i haşriye

 • Haşre ait deliller.

delail-i i'caz / delâil-i i'câz

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren deliller (Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden Abdülkahir Cürcânî'nin belâgat ilmine dair eserine telmih vardır.).

delail-i icmali / delâil-i icmâlî

 • Özet halinde sunulan deliller.

delail-i ispat / delâil-i ispat

 • İspat delilleri.

delail-i kalbiye

 • Kalbe âid deliller. Kalb ile bilinen deliller.

delail-i kalbiye ve vicdaniye / delâil-i kalbiye ve vicdaniye

 • Kalbe ve vicdana ait deliller.

delail-i kat'iye / delâil-i kat'iye

 • Kesin deliller.

delail-i katıa / delâil-i katıa

 • Kesin ve şüphesiz deliller.

delail-i mantıkıye ve müsbete / delâil-i mantıkıye ve müsbete

 • Mantığa ve ispata dayalı deliller.

delail-i mücesseme-i musattaha / delâil-i mücesseme-i musattaha

 • Bir satıh hâline getirilmiş cismânî deliller (düz bir kâğıt üzerine şekli çizilmiş deliller).

delail-i nakliye / delâil-i nakliye

 • Nakil yolu ile gelen deliller.
 • Âyet ve hadis gibi nakle dayanan deliller.

delail-i nübüvvet / delâil-i nübüvvet

 • Peygamberliğin hak olduğuna dair olan deliller.
 • Peygamberlik delilleri.

delail-i nübüvvet-i ahmediye / delâil-i nübüvvet-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinin delilleri.

delail-i sani / delâil-i sâni

 • Yaratıcının varlığına ait deliller.

delail-i şer'iye / delâil-i şer'iye

 • Şeriata ait deliller; Kur'ân, Sünnet, İcmâ ve Kıyas delilleri gibi.

delail-i sıdk / delâil-i sıdk

 • Doğrulayıcı deliller.

delail-i tevhid / delâil-i tevhid

 • Allah'ın birliğinin delilleri.

delail-i vahdaniyet / delâil-i vahdâniyet

 • Allah'ın birliğinin delilleri.

delail-i vücub / delâil-i vücub

 • Allah'ın varlığının delilleri.

delail-i vücud / delâil-i vücud

 • Varlık delilleri.

delail-i vücudu / delâil-i vücudu

 • Varlığının delilleri.

delail-i zahiriye / delail-i zâhiriye / delâil-i zâhiriye

 • Açık olarak zâhirde görünen deliller. Maddi deliller.
 • Açıkta olan, görünen deliller.

delalat / delâlât

 • Deliller, işaretler.

delil-i arşi ve süllemi / delil-i arşî ve süllemî

 • Eski mantıkta Vahdaniyyet-i İlâhiyyeyi ve teselsülün muhaliyyetini isbat bahislerinde geçen delillerdendir.

delil-i fer'i / delîl-i fer'î

 • Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır.

eazım-ı müçtehidin / eâzım-ı müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere, diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kabiliyetine sahip olan büyük İslâm âlimleri.

eazım-ı muhakkikin / eâzım-ı muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen büyük âlimler.

ebu cehl

 • "Cehalet babası" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü.

edille / ادله

 • Deliller.
 • Deliller.
 • (Tekili: Delil) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları.
 • Deliller, kanıtlar.
 • Deliller. (Arapça)
 • Rehberler. (Arapça)

edille-i akliyye

 • Aklî deliller.

edille-i erbaa

 • (Edille-i şer'iye) Fık: Fıkıh ilminin istinad ettiği deliller: Kitab (yani Kur'an-ı Kerim'deki deliller), sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha. (Usul-ü erbaa ve edille-i asliye tabirleri de aynı mânada kullanılır.)

edille-i hakk

 • Hak deliller, gerçek deliller.

edille-i katı'a

 • İtiraz edilmeyecek derecede kat'î ve sağlam deliller.

edille-i katıa / edille-i kâtıa

 • Kesin deliller.

edille-i kaviyye

 • Sağlam deliller.

edille-i şer'iyye

 • Şer'î deliller; Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukahadan ibaret dört delil.
 • Din bilgilerinin elde edilmesine esâs olan ve bunlara bağlı bulunan deliller.

edille-i taliye / edille-i tâliye

 • Huk: Örf, âdet, teâmül, istishab, asıl ve amel, maslahat-ı mürsele, kaide-i külliye, âsâr-ı sahabe ve âsâr-ı kibar-ı tabiîn gibi deliller.

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

ehl-i sünnet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir. (Farsça)

ehl-i tahkik

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.
 • Hakikatleri delilleri ile bilen âlimler.
 • Tahkik ehli.

ehl-i tahkik ve tetkik

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

ehl-i velayet ve tahkik / ehl-i velâyet ve tahkik

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini delilleriyle bilen Allah dostu âlim kimseler.

emarat-ı müteferrika

 • Birbirinden farklı emareler, ince deliller.

esbab-ı sübutiye

 • İsbata yarıyan sebepler. Sübut delilleri.

fenn-i münazara

 • İleri sürülen delilleri ve fikirleri tetkik ederek fikirlerin münasebet ve adem-i münasebetini göstererek cevap vermek san'atı.

fıkıh

 • (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah'ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah'ın hangi emrin

hakaik-i müberhene ve ilmiye

 • İlmî ve delillerle ispatlanan hakikatler, gerçekler.

halk-ı ef'al / halk-ı ef'âl

 • Mu'tezile fırkasının bir tabiridir. Hayvan ve insanların, kendi fiillerinin hakiki müessiri olduğunu iddia etmelerine verilen isimdir. (Bu iddiâlarını Ehl-i Sünnet ulemâsı müsbet delillerle reddetmiştir.)

hevadi / hevadî

 • (Tekili: Hâdî) Rehberler, deliller, kılavuzlar.
 • Hidayet edenler, istikametli ve selâmetli yolu gösterenler.

hizmet-i imaniye

 • İmana ait hizmet. İman ve Kur'an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak.

hücec / حجج

 • (Tekili: Hüccet) Deliller, senedler, vesikalar.
 • Deliller, belgeler. (Arapça)

hücec-i hattiye

 • Huk: Yazılı deliller. Bunlar tezvir ve tasni şüphesinden sâlim olduğundan onunla amel edilebilir, yani hükme medar olur, başka vech ile sübuta ihtiyaç kalmaz. (Beraetler, mahkeme kararları, tescil edilen vakriye gibi.)

icma' / icmâ'

 • Edille-i şer'iyyenin (din bilgilerinin elde edildiği delîllerin, kaynakların) üçüncüsü. Bir asırda yaşayan müctehid denilen derin âlimlerin bir mes'elenin hükmünde birleşmeleri, ictihadlarının birbirine uygun olması.
 • Beş vakit namazın farz oluşu, zinânın haram oluşu gibi ictihâd lâzı

ihticac

 • (Çoğulu: İhticacat) Delil, vesika, şahit göstermek. Münâzaa ve mürâfaada hüccet ve delil göstermek. Bir mes'elenin şüphesizliğini delillerle isbat etmek.

ilm-i usul / ilm-i usûl / عِلْمِ اُصُولْ

 • Delillerden hüküm nasıl çıkarıldığını öğreten ilim. (Usul-ü fıkıh, Usul-ü şeri'at veya hikmet-i teşriiye de denir.)
 • Delillerden hüküm çıkarmayı öğreten ilim.

ilm-i yakin / ilm-i yakîn

 • İlmî delillere dayanan kesin bilgi.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

ilzam etme

 • Delillerle muhatabı susturma.

ism-i zahir / ism-i zâhir

 • Allah'ın varlığının eserleriyle ve delilleriyle âşikâr ve görünür olduğunu ifade eden ismi.

istidad-ı tahkik ve terakki

 • Delilleriyle inceleme ve ilerleme istidadı, yeteneği.

istidlal / istidlâl / استدلال

 • Delil ile hüküm çıkarma, akıl yürütme, delillerin ışığında yargıda bulunma. (Arapça)

istihraç

 • Delillerden hareketle hüküm çıkarma.

istihraci / istihracî

 • Eldeki delillerden hüküm çıkarır tarzda.

istinbat

 • Eldeki delillerden yeni hükümler çıkarma.

ittifak ve tahkik

 • Bir gerçek üzerinde birleşme ve delillere dayanarak ispat etme.

kaziye-i tasdiki / kaziye-i tasdikî

 • Delillerle tasdik edilip onaylanan hüküm, önerme.

kelam / kelâm

 • Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından. Cenâb-ı Hakk'ın, âlet, harf ve sese ihtiyaçtan münezzeh (uzak) olarak söylemesi.
 • Îmân ve îtikâd bilgilerini delîlleri ile anlatan ilim.

kitab-ı ilzam ve iskat / kitab-ı ilzam ve iskât

 • Karşısındakini delillerle mağlup edip susturan kitap.

kur'an-ı azimü'l-burhan / kur'ân-ı azîmü'l-burhân

 • Delilleri apaçık ve yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı bahirü'l-burhan / kur'ân-ı bâhirü'l-burhan

 • Kesin, güçlü ve apaçık delillere sahip olan Kur'ân.

kütüb-ü muhakkikin / kütüb-ü muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimlerin kitapları, eserleri.

lafz-ı muhtemel

 • Huk: İki veya daha ziyade mânâya hamli mümkün bulunan sözdür ki, hangi mânânın kast olunduğu mücerred rey ile değil; deliller ve karineler ile tayin olunur.

manevi tefsir / mânevî tefsir

 • Kur'ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser.

medarlar

 • Yirmi Dokuzuncu Söz'de bulunan bölümler; haşir ile ilgili deliller.

mensus / mensûs

 • Âyet ve hadîs gibi kesin delillerle tesbit edilmiş olan.

meratib-i delalat / merâtib-i delâlât

 • Delillerin, işaretlerin mertebeleri.

mes'elede müctehid

 • Mezheb reîsinin bildirmediği mes'eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler.

mezheb

 • Gitmek, tâkib etmek, gidilen yol. Mutlak müctehîd denilen dinde söz sâhibi âlimlerin, müslümanların yapmaları gereken hususlarla ilgili olarak dînî delîllerden (Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler ve İcmâ'dan) hüküm çıkarma usûlleri ve çıkarıp bildirdik leri hükümlerin hepsi.

mezhebde müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delîllerden (kaynaklardan) yeni hükümler çıkarabilen İslâm âlimi. Buna müctehid-i mukayyed ve müctehid-i müntesib de denir.

mezhebsiz

 • Müctehid (dînî delîllerden hüküm çıkarabilen büyük âlim) olmadığı hâlde, dört hak mezhebden birine tâbi olmayan, mezhebleri kabûl etmeyen ve dînî delillerden kendi anlayışına göre hüküm çıkarıp, buna göre amel eden veya böyle birine uyan kimse.

mu'tezile

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld

müberhen

 • Hakkında kesin deliller gösterilen.
 • Delilli ve bürhanlı. İsbatlı. Delillerle sâbit olmuş.

müberhene

 • Delillerle ispatlanmış.

müctehid

 • İctihâd makâmına yâni Kur'ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîf ve diğer dînî delillerden hüküm çıkarma derecesine yükselmiş büyük din âlimi. Bütün İslâm ilimleri ve zamânın fen bilgilerinde söz sâhibi âlim.
 • İçtihâd eden, âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimi.

müçtehid

 • Âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kàbiliyetine sahip olan.

müctehid-i mukayyed

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden yeni hükümler çıkaran İslâm âlimi. Mukayyed müctehid.

müctehid-i mutlak

 • Dînî hükümleri, Kur'ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden ve diğer dînî delillerden (kaynaklardan) istinbât ederken, çıkarırken kendine mahsûs kâide ve usûl koyan müctehid. Buna, müctehid fiş-şer' ve müctehid-i müstekıl de denir.

muhacce

 • (Hüccet. den) İddiâ edip münakaşa ederek deliller ve hüccetler gösterme. İsbatlar gösterme.

muhakeme etmek

 • Hüküm vermek için delilleri incelemek; yargılamak.

muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen.

muhakkikane

 • Gerçekleri delilleriyle araştırarak.

muhakkıkin / muhakkıkîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin / muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf erbabı âlimler.

muhakkıkin-i asfiya / muhakkıkîn-i asfiyâ

 • Hz. Peygamberin çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takvâ sahibi büyük zatlar.

muhakkıkin-i ehl-i tarikat / muhakkıkîn-i ehl-i tarikat

 • Tarikata mensup olanlardan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i eimme / muhakkıkîn-i eimme

 • Gerçekleri derinlemesine araştıran ve delilleriyle bilen imamlar.

muhakkıkin-i evliya / muhakkıkîn-i evliya

 • Evliyadan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i islam / muhakkıkîn-i islâm

 • İslâm'ın hakikatlerini araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i islam / muhakkikîn-i islâm

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen İslâm âlimleri.

muhakkıkin-i islamiye / muhakkıkîn-i islâmiye

 • Hakikatleri araştırıp delilleriyle bilen büyük İslâm âlimleri.

muhakkikin-i kelamiye / muhakkikîn-i kelâmiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen kelam âlimleri.

muhakkikin-i nev-i beşer / muhakkikîn-i nev-i beşer

 • İnsan türünün gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen fertleri.

muhakkıkin-i sofiye / muhakkıkîn-i sofiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sofiye / muhakkikîn-i sofiye

 • Meseleleri delilleriyle araştırıp bilen tasavvuf erbabı kimseler.

muhakkıkin-i sufiye / muhakkıkîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sufiye / muhakkikîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen tasavvuf âlimleri.

muhakkıkin-i ulema / muhakkıkîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i ulema / muhakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikler

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle ortaya koyan ilim adamları.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukayyed müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir.

mütekellimin / mütekellimîn

 • Kelâm âlimleri. İslâm dîninin îmân bilgilerini, naklî (dînî) ve aklî delillerle îzâh eden, açıklayıp isbatlayan büyük âlimler.

nakli delil / naklî delil

 • Şer'î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur

nübüvvet da'va etmek

 • Peygamber olduğunu bildirip doğruluğunu isbat için deliller göstermek, peygamberliğini ileri sürmek.

racih-i mercuh

 • Bürhan ve delillerin tercih ve üstünlük esasları.

re'y

 • Müctehid İslâm âlimlerinin, açıkça bildirilmeyen bir mes'ele hakkında dînî delillerden yâni Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf ve icmâ-i ümmetten çıkardıkları hüküm, kıyâs.

rivayet-i sadıka / rivayet-i sâdıka

 • Senet ve delillerle sâbit, şüphesiz, doğru rivâyet.

rumuzat-ı neşriye / rumuzât-ı neşriye

 • Âhiretteki dirilişin ince delilleri.

sahife-i ayat-ı tekviniye / sahife-i âyât-ı tekvîniye

 • Yaratılışa ait delillerin sayfası.

şahitler

 • Deliller, tanıklar.

selef-i müçtehidin / selef-i müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kâbiliyetine sahip olan İslâmın ilk dönemlerinde yaşamış İslâm âlimleri.

semavi ayetler / semavî ayetler

 • Cenab-ı Hakkın varlığına ve birliğine işaret eden gökyüzündeki deliller.

senedat / senedât

 • Senetler; kuvvetli deliller.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Terbiye ve mâneviyatta tekâmül yollarında, hariç âlemden, âfaktan başlamak suretiyle bulunan delillerle tekâmül edip nefsini ıslâh ve imâni ve Kur'âni hakikatlarda terakki etmek usulü.

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Hafî tariklerin çoğunda takib edilen ve nefsinin iç âlemindeki delillerle, vasıtalarla tekâmüle gidenlerin usûlü.

sıddikin-i muhakkikin / sıddîkîn-i muhakkikîn

 • Daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygambere sadakatte en ileride olan, hakikatleri delilleriyle bilen büyük araştırmacı âlimler.

silsile-i berahin / silsile-i berâhin

 • Deliller zinciri.

tahkiki

 • Araştırarak ve kesin delillere dayanarak.

tahkiki iman / tahkikî iman

 • Araştırarak ve kesin delillere dayanarak elde edilen iman.

talim-i iman-ı tahkiki / tâlîm-i imân-ı tahkikî

 • Delillere dayalı bir şekilde iman dersi verme.

tansis

 • Tetkikten sonra karar vermek.
 • Bir mes'eleyi ve hükmü, şer'î delillere isnad etmek.

tekvini ayat / tekvînî âyât

 • Yaratmaya, var etmeye dâir âyetler, deliller.

tercüman-ı ayat / tercüman-ı âyât

 • Âyetlerin, delillerin tercümanı.

teselsül

 • Burhân-ı tatbîk delîli ve benzerlerinde, Allahü teâlânın varlığının lâzım olduğunu isbat etmekte kullanılan delillerden biri. Hâdislerin (sonradan var olan şeylerin) birbirinin varlığına sebeb olarak geriye doğru sonsuza kadar zincirleme birbiri ardı sıra gitmesi.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîki

 • Araştırarak, delilleriyle Allah'ın birliğini kabul etme.

usul-ü fıkıh ilmi

 • Fıkıh ilmine âit bilgilerin esası ve istinadgâhı olan bir ilimdir. Şer'i hükümlerin mufassal ve muayyen delilleri ve hikmetleri bu sayede bilinir ve bu dini hükümler, bu muayyen ve müşahhas deliller vâsıtası ile istinbat ve isbat olunur. Bu ilme "Hikmet-i teşriiye" de denilmiştir.

vahdet-i mesele

 • Bir mesele hakkında ileri sürülen delillerin biraraya toplanması.

zahir / zâhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığında şek ve şübhe olmayan, her eserinde varlığına deliller, işâretler bulunan yüce Allah.
 • Açık, görünen, dış görünüş, insanın dış görünüşü.
 • Fıkıh usûlü ilminde; sevk edilmediği, kendisi için buyrulmadığı mânâ, açı

zat-ı muhakkik / zât-ı muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim zât.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR