LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Deli ifadesini içeren 970 kelime bulundu...

ab-keş

 • Delikli kevgir. (Farsça)
 • Su çeken, sucu, saka. (Farsça)
 • Kadeh sunucu. (Farsça)

ab-kur

 • Lâğım çukuru. Pisliğin aktığı yol ve delik. (Farsça)

adem-i delil

 • Delilsizlik, birşeyi ispata yönelik delilin olmaması.

adem-i delil-i sübut

 • Kesin bir delilin bulunmaması.

adem-i medlul / adem-i medlûl

 • Delilin gösterdiği hüküm ve iddianın olmaması.

adem-i vüsuk

 • Sağlam olmama, delilsizlik.

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

ahbel

 • Divane, deli.

ahrab

 • Kulağı kesik.
 • Kulaktaki küpe deliği.

ahun

 • Delik, yarık. Lağam. (Farsça)

ahun-bür

 • Yer kazan, delik açan. Lağamcı. (Farsça)

akıntı

 • Bir sıvı cismin mütemadiyen hareketi, akış.
 • Nehir veya deniz suyunun bir tarafa doğru cereyanı.
 • Bazı hastalıklarda vücuttaki bir delikten cerahat akması.

akli burhan / aklî burhan

 • Güçlü ve sarsılmaz, akla ve mantığa uygun kesin delil.

alaim

 • İzler. İşaretler, deliller.

alem-i zati / alem-i zâtî

 • Zata âit isim, zatına âit işâret, zâtına mahsus alâmet, delil.

alim-i muhakkik / âlim-i muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim.

alüfte

 • Muhabbet ve sevgiden deli gibi. (Farsça)
 • Alışık, nâmus perdesi yırtık, iffetsiz kadın. Fâhişe. (Farsça)

amade-gi / âmâde-gî

 • Hazırlık, âmâdelik. (Farsça)

anadil / anâdil

 • (Tekili: Andelib) Bülbüller.

andeliban / andelibân

 • Andelibler, bülbüller. (Farsça)

ar'are

 • Dağ başı. İki burun deliğinin arası.
 • Servi ağacı. Çocuk oyunundan bir oyun.

arazi-i muhtekere / arâzi-i muhtekere

 • Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.)

arş ve süllem

 • Delil-i Arşî ve Delil-i Süllemî'den kinâyedir..

arşi / arşî

 • Arşa dair, mantıkta bir delil.

arşi ve süllemi / arşî ve süllemî

 • Devir ve teselsülü inkâr maksadıyla yukarıya doğru gittikçe daralan ve tek bir yaratıcının varlığına dayanan mantıkî delil.

asamm

 • Sağır.
 • Sert, katı.
 • Güç, tahammül edilmez.
 • Gr: Muzaaf olan fiil. (İkinci veya üçüncü harf-i aslisi şeddeli olan fiil)

asar-ı azamet / âsâr-ı azamet

 • Allah'ın büyüklüğünü, haşmet ve yüceliğini gösteren eserler, deliller.

asar-ı gadab-ı ilahi / âsâr-ı gadab-ı ilâhî

 • Allah'ın gazabının eserleri, delilleri.

asar-ı kat'iye / âsâr-ı kat'iye

 • Kesin delil ve eserler; Peygamber Efendimizden (a.s.m.) geldiğinde şüphe bulunmayan doğru haberler.

asfiya-i muhakkikin / asfiya-i muhakkikîn

 • Hz. Peygamberin çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takvâ sahibi büyük zatlar.
 • Hakikatı tam araştıran, delillerle isbat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri.

asfiya-yı müdakkikin / asfiya-yı müdakkikîn

 • Hz. Peygambere (a.s.m.) vâris olup onun yolundan giden takvâ sahibi ve gerçekleri tam olarak araştıran, delilleriyle isbat eden büyük velîler.

ashab-ı tahkik

 • Gerçeği delilleriyle araştıran kimseler.

asif

 • (Çoğulu: Usefâ) Para ile tutulan işçi, yevmiyeci, gündelikçi.

atf-ı tefsir

 • Bir mânada olup mücerred tasdik ve te'kid için "ve" ile müteradifine (aynı mânadaki kelimeye) atfolunan kelime. Meselâ: "İhsan ve kerem, hüzün ve keder" ifadesindeki "ve" ler gibi. Diğer bir ifade ile: Aynı olan ayrı iki kelimenin birlikte kullanılması. ("deli divâne"de olduğu gibi.)

avarız-ı semaviye

 • Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbî ve ihtiyarî olmaksızın insana ârız olan şeyler.

avend

 • Sicim, ip. (Farsça)
 • Senet, delil. (Farsça)
 • Kapkacak. (Farsça)
 • Taht, yüksek mertebe. (Farsça)
 • Satranç oyunu. (Farsça)
 • Evvel, önce, ilk. (Farsça)

ayat / âyât

 • (Tekili: Âyet) Âyetler.
 • Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve kudreti hakkında görülen âşikâr deliller, bürhanlar.
 • Menziller. Mekânlar.

ayat-ı acibe / âyât-ı acibe

 • Hayret verici deliller.

ayat-ı azam / âyât-ı âzam

 • Büyük âyetler, deliller.

ayat-ı bahire / âyât-ı bâhire

 • Açık âyetler, deliller.

ayat-ı binihaye / âyât-ı bînihâye

 • Nihayetsiz âyetler, sonsuz deliller.

ayat-ı ekber / âyât-ı ekber

 • En büyük âyetler, deliller.

ayat-ı kàtıa / âyât-ı kàtıa

 • Kesin âyetler, deliller.

ayat-ı kemal / âyât-ı kemâl

 • Mükemmelliğin delilleri.

ayat-ı kevniye / âyât-ı kevniye

 • Kâinatta yaratılan varlıkların Cenâb-ı Hakkın varlık ve birliğine olan işaretleri, delil oluşları.

ayat-ı kibriya / âyât-ı kibriyâ

 • Allah'ın büyüklüğüne işaret eden âyetler, deliller.
 • Allah'ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler.

ayat-ı kudret / âyât-ı kudret

 • Kudret âlemi olan kâinat belgeleri, delilleri.

ayat-ı rabbaniye / âyât-ı rabbâniye

 • Rabbânî âyetler; Allah'ı gösteren ve tanıtan deliller.

ayat-ı rububiyet / âyât-ı rububiyet

 • Rububiyet delilleri.

ayat-ı tekviniye / âyât-ı tekvîniye

 • Kâinatta Allah'ın varlığına ve birliğine delil olan varlıklar.

ayat-ı tevhid / âyât-ı tevhid

 • Tevhid delilleri; herşeyin bir olan Allah'a ait olduğunu bildiren deliller.

ayat-ı uzma / âyât-ı uzmâ

 • En büyük âyet, en büyük delil.

ayat-ı vücub / âyât-ı vücub / âyât-ı vücûb

 • Varlığı vacip ve mutlaka gerekli olan Allah'ın âyetleri, delilleri.
 • Varlığının vacip ve zorunlu olduğunu gösteren âyetler, deliller.

ayet / âyet / آيَتْ

 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)
 • Kurândaki her bir cümle, delil, bellik.
 • Delil.

ayet-i kübra / âyet-i kübrâ

 • En büyük delil.

ayet-i rabbaniye / âyet-i rabbâniye

 • Her şeyin rabbi olan Allah'ın âyeti, delili.

ayet-i rahmet / âyet-i rahmet

 • Rahmet âyeti, delili.

ayet-i tevhidiye-i katıa / âyet-i tevhidiye-i katıa

 • Allah'ın birliğini gösteren kesin âyet, delil.

ayetü'l-kübra-yı tevhid / âyetü'l-kübra-yı tevhid

 • Allah'ın birliğinin büyük delili.

azade-gi / azade-gî

 • Hürlük, âzâdelik, serbestlik. (Farsça)

azde

 • Boyalı, boyanmış. (Farsça)
 • Ucu sivri olan bir âletle delinmiş. (Farsça)

azide

 • Ucu sivri bir aletle delinmiş olan. (Farsça)

azra

 • Medine-i Münevvere'nin bir ismi.
 • Sevgili. Mahbûbe.
 • Delinmemiş inci.
 • Üzerinde yürünmemiş kum. Kız olan kız.
 • Hz. Meryem'in bir vasfı.

azuz / azûz

 • Memelerinin delikleri dar olan deve ve koyun.

azv-i cinnet

 • Delilik isnadı.

babayiğit

 • Yetişmiş delikanlı, tam bedenî kuvvetini almış genç. Cesur, yiğit.

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

baden

 • Semiz, iri gövdeli kimse.

bahandat

 • Gövdeli, besili kadın.

barbakan

 • Emniyetle ateş etmek için sur duvarlarında açılan dar mazgal deliği. Kale kapılarının savunması için yapılan tahkimat. (Fransızca)

basair

 • (Tekili: Basiret) Basiretler. İbretli görüşler. Deliller. İbretler. Hüccet ve bürhanlar. Gözler.
 • Kalb duyguları.

bedahat

 • (Tekili: Bedihî) Delil ve isbata ihtiyacı olmayan şekilde âşikâr olan şeyler.

bedahet

 • Açıklık. Zâhir delil. Belli, açık, aşikâr.
 • Birdenbire, hazırlıksız söz söyleme.
 • Atın yürümesi.
 • Her şeyin evveli, öncesi.

bedda'

 • Gövdeli, şişman kadın.

bedihi / bedihî / bedîhî

 • Aşikâr, belli ve açık olma.
 • Ansızın zuhur eden.
 • Delil ve isbata muhtaç olmayacak derecede açıklık.
 • Delilsiz bilinen şey, apaçık.

bedihiyat / bedîhiyât

 • Delil ve ispatı gerektirmeyecek ölçüde apaçık şeyler.

bedihiyyat / bedîhiyyât

 • (Tekili: Bedihî) Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih ve açık şeyler.
 • Delil ile ispatı gerekmeyen apaçık şeyler.

bedraka

 • Delil. Kılavuz. Mürşid. (Farsça)
 • Allah yolu. (Farsça)

behbehi / behbehî

 • Etli ve gövdeli, kişi. Bahadır, yiğit, kahraman.

bekil

 • Yakışıklı delikanlı, genç.

belabil

 • (Tekili: Belbâl - Belbele) Vesveseler. Kederler. Tasalar.
 • (Bülbül) Bülbüller. Andelibler.

bendime

 • Elbise yakasına ve kollarına açılan küçük delik. (Farsça)
 • Düğme, ilik. (Farsça)

beraet-i zimmet / berâet-i zimmet

 • Aksine bir delil bulunmadığı müddetçe şahsın suçsuz ve borçsuz olması.

berahin / berâhin / berâhîn / berahîn / براهين

 • (Tekili: Bürhan) Deliller. Şâhidler. Bürhanlar.
 • Bürhanlar, kuvvetli deliller.
 • Kesin deliller, güçlü kanıtlar.
 • Deliller.
 • Deliller, kanıtlar. (Arapça)

berahin-i akliye / berâhin-i akliye

 • Aklî deliller.

berahin-i akliye-i kat'iye / berâhin-i akliye-i kat'iye

 • Kesin aklî deliller.

berahin-i aleniyye

 • Meydanda ve açık olan deliller.

berahin-i haşriye

 • Haşre ait deliller.

berahin-i kat'iye / berâhîn-i kat'iye

 • Kesin burhanlar, kuvvetli deliller.

berahin-i katıa

 • Şeksiz ve şüphesiz olan kat'i deliller, bürhanlar.

berahin-i kàtıa

 • Kesin deliller.

berahin-i katıa / berâhin-i katıa

 • Kat'î burhanlar; güçlü ve sarsılmaz kesin deliller.

berahin-i kaviyye

 • Sağlam deliller, kuvvetli bürhanlar.

berahin-i latife / berâhîn-i lâtife

 • İnce ve güçlü deliller.

berahin-i latife-i akliye / berâhin-i lâtife-i akliye

 • Akla dayalı ince, güzel deliller.

berahin-i mabudiyet / berâhîn-i mâbûdiyet

 • İbadet edilmeye lâyık olmanın delilleri.

berahin-i nübüvvet / berâhin-i nübüvvet

 • Peygamberlik delilleri.

berahin-i sani / berahin-i sâni

 • Herşeyi mükemmel ve san'atlı bir şekilde yaratan Allah'ın varlığının delilleri.

berahin-i tevhid / berâhin-i tevhid

 • Tevhid delilleri.

berahin-i tevhidiye / berâhin-i tevhidiye

 • Allah'ın birliğini gösteren kesin deliller.

berahin-i uzma / berâhin-i uzmâ

 • Büyük deliller.

berahin-i vahdaniyet / berâhin-i vahdâniyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kaplayan birlik tecellisinin delilleri.

berahin-i vahdet / berâhin-i vahdet

 • Birlik delilleri.

berin

 • Pek yüksek, en yüce. (Farsça)
 • Yarık, yırtık, delik. (Farsça)

berna

 • Delikanlı, yiğit, genç. (Farsça)

berşa'

 • Uzun boylu, iri gövdeli ahmak kimse.

beşarat / beşârât

 • Müjdeler, müjdeli haberler.

beşaretkar / beşaretkâr

 • Müjdeli.

beşaretli

 • Müjdeli.

besatet / besâtet

 • Basitlik. Düzgünlük. Sadelik. Düzlük.
 • Dilde düzgünlük.
 • Basitlik, sâdelik.
 • Basitlik, sadelik, yalınlık.

besi / besî

 • Çokluk, fazlalık, ziyadelik. (Farsça)
 • Birçok. (Farsça)

beşir

 • Müjdeli haber veren. Müjde getiren.
 • Güler yüzlü. Hub. Cemil.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir vasfı.

beyan-ı ifhamiye / beyan-ı ifhâmiye

 • Delillerle susturma anlatımı.

beyhoş

 • (Bihûş) Şaşkın. Akılsız. Deli. Serseri. (Farsça)

beyyin

 • Aşikâr. Açıklanmış. Gün gibi vâzih delil.
 • Müteaddit noktaları beyan eden ve açıklayan.
 • Şâhid. İsbat vasıtası. Kavi bürhan.
 • Apaçık, kesin delil.

beyyinat / beyyinât

 • Mu'cizeli açık âyetler, deliller.

beyyine

 • Apaçık, kesin delil.
 • Açık delîl.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Mûcize.
 • Delil, şâhid.
 • Âdil olan iki erkek veya bir erkek ile iki kadın şâhid.
 • Peygamber efendimizin isimlerinden.
 • Delil, şahit.
 • Kur'ân'ın 97. sûresi.

bezazet

 • Perişanlık, pejmürdelik. Kıyafetin düzgün ve intizamlı olmayışı.

bical

 • Büyük gövdeli şey. Azîm. Cesîm.

biilmelyakin / biilmelyakîn

 • İlmî delillerle elde edilen kesinlikle.

bıtna

 • Malın, paranın ve servetin ziyadeliğinden doğan sürur, sevinç.
 • Mide dolgunluğu.

bizle

 • Gündelik elbise.

bubürd

 • Andelib, bülbül. (Farsça)

büdn

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak.

bühsul

 • İri gövdeli kimse.

bülbül

 • (Çoğulu: Belâbil) Andelib. Güzel öten bir nevi kuş.

bülbülan

 • (Tekili: Bülbül) Bülbüller. Andelibler.

burhan / burhân

 • Delil, kanıt.
 • Bir dâvâyı isbat eden kesin delîl.
 • Mantık ilminde mukaddime denilen ve kesin netîceye ulaştıran iki cümle (söz).

bürhan / bürhân

 • Delil, hüccet, isbat vasıtası.
 • Man: Yakînî mukaddemelerden meydana gelen kıyas.
 • Red ve inkâr için itiraz kabul edilmeyecek surette isbat-ı hakikat eden kavi hüccet.
 • Kesin delil, hüccet.
 • Kuvvetli delil.
 • Güçlü delil, sarsılmaz kanıt.

burhan / برهان / burhân / بُرْهَانْ

 • Delil.
 • Kanıt, delil. (Arapça)
 • Delil.

burhan-ı a'zam / بُرْهَانِ اَعْظَمْ

 • En büyük delil.

burhan-ı akli / burhan-ı aklî

 • Akla dayalı delil.

burhan-ı akliye / burhan-ı aklîye

 • Akla uygun delil.

burhan-ı azam / burhan-ı âzam

 • Çok büyük ve kesin delil.

burhan-ı azim / burhan-ı azîm

 • Büyük, güçlü delil.

burhan-ı bahir / burhan-ı bâhir

 • Ap açık delil.

bürhan-ı bahir / bürhan-ı bâhir

 • Çok açık delil.

burhan-ı bahir / burhân-ı bâhir / بُرْهَانِ بَاهِرْ

 • Apaçık delil.

burhan-ı bahir-i vahdaniyet / burhan-ı bâhir-i vahdâniyet

 • Allah'ın birliğini gösteren açık ve kesin delil.

burhan-ı bahire / burhan-ı bâhire

 • Çok açık olan kesin delil, sarsılmaz kanıt.

burhan-ı ehadiyet

 • Allah'ın herbir varlıkta görünen birlik delili.

burhan-ı enfüsi / burhan-ı enfüsî

 • Dar dairede, nefis ve beden dairesinde olan delil.

burhan-ı fasih

 • Çok açık ve düzgün anlaşılan delil.

burhan-ı hak

 • Hakkın delili.

burhan-ı hakikat

 • Hakikat delili.

burhan-ı haşriye

 • Haşrin delili; yeniden dirilişin ispatı.

burhan-ı ilahi / burhan-ı ilâhî

 • İlâhî delil, Kur'ân.

burhan-ı inayet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzen delili.

burhan-ı inni / burhan-ı innî / burhân-ı innî

 • Tümdengelim; eserden eseri yapana, olaylardan kanuna ulaştıran delil.
 • İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san'attan san'atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Hâdiselerden kanunlarına, neticelerden sebeblerine ve eserden müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi.
 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

burhan-ı kat'i / burhan-ı kat'î

 • Kesin delil.

burhan-ı kat'i-yi mantıki / burhan-ı kat'î-yi mantıkî

 • Mantık kurallarına uygun kesin delil.

burhan-ı katı

 • Sağlam delil.

burhan-ı kàtı

 • Kesin delil.

burhan-ı kàtı'

 • Kesin delil.

bürhan-ı katı'

 • Kat'î, en sağlam ve şeksiz delil.
 • Farsça bir lügat kitabının ismi.

burhan-ı kudsi / burhan-ı kudsî

 • Kutsal, mukaddes delil, Kur'ân.

burhan-ı külli / burhan-ı küllî / burhân-ı küllî / بُرْهَانِ كُلِّي

 • Çok büyük ve kapsamlı delil.
 • Umûmî delil.

burhan-ı kur'an / burhan-ı kur'ân

 • Kur'ân delili.

burhan-ı limmi / burhan-ı limmî / burhân-ı limmî

 • Tümevarım; kanunlardan hâdiselere, sebeplerden neticelere, müessirden esere gitme usûl ve delili.
 • Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma'lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san'atkârdan san'ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.

bürhan-ı limmi / bürhan-ı limmî

 • Kanunlardan hâdiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlâl. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kablî delil. Ateşin dumana delil olması gibi.

burhan-ı maddi / burhan-ı maddî / burhân-ı mâddî / بُرْهَانِ مَادِّي

 • Maddî delil.
 • Maddi delil.

burhan-ı mantıki / burhan-ı mantıkî

 • Mantık kaidelerine uygun delil.

burhan-ı muazzam

 • Çok büyük kanıt, delil.

bürhan-ı muazzam

 • Büyük delil.

burhan-ı münevver

 • Nurlanmış güçlü delil.

burhan-ı natık / burhan-ı nâtık

 • Konuşan delil; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

burhan-ı natık-ı sadık / burhan-ı nâtık-ı sâdık

 • Doğru konuşan delil.

bürhan-ı nazari / bürhân-ı nazarî

 • Teorik delil.

burhan-ı neyyir / burhân-ı neyyir / بُرْهَانِ نَيِّرْ

 • Parlak delil.
 • Nurlu delil.

burhan-ı nübüvvet

 • Peygamberlik delili.

bürhan-ı nübüvvet

 • Peygamberliğin hak olduğunu isbat eden bürhan ve delil. (Bürhan-ı risalet de aynı mânâdadır.)

burhan-ı nur-efşan / burhân-ı nûr-efşân / بُرْهَانِ نُورْ اَفْشَانْ

 • Nur saçan delil.

burhan-ı nurefşan / burhan-ı nurefşân

 • Nur saçan delil.

burhan-ı rububiyet

 • Rablığın delili; Allah'ın varlıklar üzerindeki egemenliği, terbiye ve idare etmesinin delili.

burhan-ı sani / burhan-ı sâni

 • Allah'ın herşeyi mükemmel bir şekilde ve san'atla yaratmasının delili.

bürhan-ı satı' / bürhan-ı sâtı'

 • Aşikâr, şeksiz ve şüphesiz, parlak delil.

burhan-ı sātı' / burhân-ı sātı' / بُرْهَانِ سَاطِعْ

 • Parlak delil.

burhan-ı şeriat

 • Şeriatın delili.

burhan-ı tatbik / burhân-ı tatbîk

 • Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri.

burhan-ı temanü / burhân-ı temânü

 • Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl.

burhan-ı tevhid

 • Tevhidin sarsılmaz delili; herşeyin bir olan Allah'a ait olduğunu gösteren güçlü ve sarsılmaz delil.

burhan-ı vahdaniyet / burhan-ı vahdâniyet / burhân-ı vahdâniyet / بُرْهَانِ وَحْدَانِيَتْ

 • Allah'ın birliğine ait delil.
 • Allahın birliğinin delili.

burhan-ı vahdet

 • Birlik delili.

burhan-ı vahidiyet / burhan-ı vâhidiyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kaplayan birlik delili.

burhan-ı vücub-u vücud

 • Allah'ın varlığının zorunlu oluşunun ve var olmak için bir sebebe muhtaç olmamasının delili.

burhan-ı yakini / burhan-ı yakînî / burhân-ı yakînî / بُرْهَانِ يَقِينِي

 • Şüphelerden uzak, güçlü ve sarsılmaz kesin delil.
 • Sağlam ve kesin bilgi ile elde edilen delil.

burhan-ı zat / burhan-ı zât

 • Cenab-ı Allah'ın varlığının delili.

burhan-ı zati / burhan-ı zâtî

 • Zatına ait delil.

bürhan-üt temanü' / bürhan-üt temânü'

 • İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder.

burhani / burhânî

 • Delillere dayalı ispat yöntemini kullanan.

bürhani / bürhanî

 • Delil cinsinden.

burhanü't-temanü / burhanü't-temânü

 • Kâinatta iki ilâh kabul edildiği takdirde, bunların birbirlerine engel olacakları ve dolayısıyla düzenin bozulacağından hareketle tevhide dair elde edilen delil.

bürnah

 • Yiğit, delikanlı, genç. (Farsça)

bürnak

 • Delikanlı, yiğit, genç. (Farsça)

burzag

 • Şişmanca, etine dolgun delikanlı.
 • Delikanlılık çağındaki neşe.

butul

 • Çürüklük, boşluk, beyhudelik.

büzuzet

 • Perişanlık, kıyafetsizlik, pejmürdelik, bezazet.

büzuzet-i hal / büzûzet-i hâl

 • Kıyafet pejmürdeliği, hâl perişanlığı.

çar-ebru

 • Dört kaş.
 • Bıyığı yeni gelmiş delikanlı.

cazz

 • Semiz,iri gövdeli adam.

cel'ad

 • Yoğun gövdeli şişman, kaba kimse.

celal

 • (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım.
 • İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idr

cerame

 • Gövdeli olmak. Vücudu iri olmak.
 • Cesâmet.

çerb-pehlu

 • Besili, semiz, gövdeli, yağlı. (Farsça)

cerdahl

 • Büyük gövdeli deve.
 • İnsanların her işine itiraz eden.

ceri'

 • (Cür'et. den) Cesur, yiğit, delikanlı, gözü pek, cesaretli, yılmayan.

cevaz

 • Müsaadeli. Ruhsat, izin. Câiz olma.
 • Yol, tarik ve meslek.

cevzel

 • (Çoğulu: Cevâzil) Güvercin yavrusu.
 • İğne deliği.

cezma

 • Kulağı kesik koyun.
 • Kulağı delik koyun.

ciğer-duz / ciğer-dûz

 • Ciğeri delip geçen. (Farsça)

cinas-ı tamm

 • Edb: Lâfızda, harekelerde ve harflerde eksiklik ve ziyâdelik bulunmayan cinâs. Kır (kırmaktan emir), kır (çöl); yaz (yazmaktan emir), yaz (mevsim).

cinnet

 • Delilik.
 • Delilik hâli.
 • Delilik, aklın baştan gitmesi.
 • Delilik, çılgınlık.
 • Delilik.

cinnet-i müstevliye

 • İstilâ eden, ortalığı kaplayan delilik.

cinnet-i muvakkata / جِنَّتِ مُوَقَّتَه

 • Geçici delilik.

cirsam

 • Divanelik, delilik.
 • Öldürücü zehir.
 • Zatülcenb.

cuhale

 • İğne deliği.

cuhr

 • Yer deliği.

cünun / cünûn

 • Delilik, cinnet. Delirmek.
 • Çok olmak.
 • Otun uzaması.
 • Delilik.
 • Delilik.
 • Delilik.

cür'et-yab / cür'et-yâb

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek, cür'etkâr. (Farsça)

cür'etkar / cür'etkâr

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek. (Farsça)

cürahüm

 • İri gövdeli davar.

cürre

 • Cesur, cesaretli, cür'etkâr, cür'et-yâb, yiğit, delikanlı, gözüpek, atılgan.
 • Uçan her çeşit kuşun erkeği.
 • Bir zira' miktarı ağaç. (Ağacın başında bir küfe, ortasında bir ipi olup onunla geyik avlarlar.)

da'vet

 • Çağırma. Ziyafet. Duâ.
 • Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.

dadaş

 • Delikanlı, babayiğit kimse.
 • Erkek kardeş.

dafen

 • Kısa boylu, ahmak adam.
 • İri gövdeli ahmak kimse.

dall / dâll

 • Delil olan, delâlet eden. Yol gösterici.
 • Bildiren.
 • Delil olan, yol gösteren.

dall-i bi-l fehva / dâll-i bi-l fehvâ

 • (Dâllibilfehvâ) Fık: Söylenen sözün veya ifâdelerin hülâsasından çıkan mânaya göre delil ve işaret olmak.

dall-i bi-l işare

 • (Dâllibilişâre) Sözdeki mânanın işâretine göre delil olmak. Üç nevi delâletten biri ile sevkedildiği mânanın gayrisine yâni; söylenince maksud-u asli olmayan bir mânaya delâlet eden lâfızdır. Meselâ: "Cenab-ı Hak bey'i helâl, ribâyı haram kılmıştır." ibâresi, bey', yani alış-veriş ile ribâ (fâiz) ar

dalliyet / dâlliyet

 • Delil oluş. İsbata vâsıta olmak.
 • Delâlet ediş, delil oluş.
 • Delil olma, yol gösterme.

damacana

 • Su veya başka sıvıları taşımaya mahsus dar ağızlı, şişkin gövdeli çoğu hasırla sarılı veya sepetli büyük şişe.

damga-i vahdet

 • Birlik damgası. Cenab-ı Hakkın birliğini gösteren delil. (Farsça)

dava-yı mücerret / dâvâ-yı mücerret

 • Delilsiz iddia, sadece bir iddia.

davta

 • Fakir.
 • Gövdeli, cesim.

dekk

 • (Çoğulu: Dekeke) Vurmak.
 • Dökmek.
 • Parça parça etmek. Delil.

delail / delâil / دلائل

 • (Tekili: Delil) Deliller. Bürhanlar. İsbât vasıtaları.
 • Deliller, işaretler.
 • Deliller, kanıtlar.
 • Deliller.
 • Kanıtlar, deliller. (Arapça)

delail ve emarat-ı haşriye / delâil ve emârât-ı haşriye

 • Haşre ait deliller ve işaretler.

delail-i afakiye / delail-i âfâkiye / delâil-i âfâkiye

 • Afaka âit deliller. Kâinattaki deliller.
 • İnsanın kendi dışındaki deliller, kâinattaki deliller.

delail-i akliye / delâil-i akliye

 • Aklı ile bulunan deliller. Akla âid deliller.
 • Aklî deliller; akla ve mantığa uygun deliller.

delail-i akliye ve mantıkiye / delâil-i akliye ve mantıkiye

 • Aklî ve mantıkî deliller; akıl ve mantığa uygun deliller.

delail-i enfüsiye / delâil-i enfüsiye

 • Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) mânevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir.
 • Dahili deliller; kalb, vicdan, his ve lâtifeler gibi insanın iç âlemine konan donanımlarından hareketle Allah'ın varlığına ait deliller.

delail-i fıtriye / delâil-i fıtriye

 • Yaratılıştaki deliller.

delail-i haşriye / delâil-i haşriye

 • Haşre ait deliller.

delail-i i'caz / delâil-i i'câz

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren deliller (Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden Abdülkahir Cürcânî'nin belâgat ilmine dair eserine telmih vardır.).

delail-i icmali / delâil-i icmâlî

 • Özet halinde sunulan deliller.

delail-i ispat / delâil-i ispat

 • İspat delilleri.

delail-i kalbiye

 • Kalbe âid deliller. Kalb ile bilinen deliller.

delail-i kalbiye ve vicdaniye / delâil-i kalbiye ve vicdaniye

 • Kalbe ve vicdana ait deliller.

delail-i kat'iye / delâil-i kat'iye

 • Kesin deliller.

delail-i katıa / delâil-i katıa

 • Kesin ve şüphesiz deliller.

delail-i mantıkıye ve müsbete / delâil-i mantıkıye ve müsbete

 • Mantığa ve ispata dayalı deliller.

delail-i mücesseme-i musattaha / delâil-i mücesseme-i musattaha

 • Bir satıh hâline getirilmiş cismânî deliller (düz bir kâğıt üzerine şekli çizilmiş deliller).

delail-i nakliye / delâil-i nakliye

 • Nakil yolu ile gelen deliller.
 • Âyet ve hadis gibi nakle dayanan deliller.

delail-i nübüvvet / delâil-i nübüvvet

 • Peygamberliğin hak olduğuna dair olan deliller.
 • Peygamberlik delilleri.

delail-i nübüvvet-i ahmediye / delâil-i nübüvvet-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinin delilleri.

delail-i sani / delâil-i sâni

 • Yaratıcının varlığına ait deliller.

delail-i şer'iye / delâil-i şer'iye

 • Şeriata ait deliller; Kur'ân, Sünnet, İcmâ ve Kıyas delilleri gibi.

delail-i sıdk / delâil-i sıdk

 • Doğrulayıcı deliller.

delail-i tevhid / delâil-i tevhid

 • Allah'ın birliğinin delilleri.

delail-i vahdaniyet / delâil-i vahdâniyet

 • Allah'ın birliğinin delilleri.

delail-i vücub / delâil-i vücub

 • Allah'ın varlığının delilleri.

delail-i vücud / delâil-i vücud

 • Varlık delilleri.

delail-i vücudu / delâil-i vücudu

 • Varlığının delilleri.

delail-i zahiriye / delail-i zâhiriye / delâil-i zâhiriye

 • Açık olarak zâhirde görünen deliller. Maddi deliller.
 • Açıkta olan, görünen deliller.

delalat / delâlat / delâlât

 • Delâletler, delil olmalar.
 • Deliller, işaretler.

delalet / delâlet / دلالت / دَلَالَتْ

 • Delil olmak. Yol göstermek. Kılavuzluk. Doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek.
 • İşaret.
 • Delil olma, gösterme.
 • Delil olma, yol gösterme.
 • Delil olma.
 • Delillik, yol gösterme. (Arapça)
 • Delâlet etmek: (Arapça)
 • Yol göstermek. (Arapça)
 • Anlamına gelmek. (Arapça)
 • Delil olma.

delalet eden / delâlet eden

 • Delil olan, işaret eden.

delalet etme / delâlet etme

 • Delil olma, işaret etme.

delalet-i hal / delâlet-i hal

 • Hâl ve hareketlerin işareti, delil olması.

delalet-i kelam / delâlet-i kelâm / دَلَالَتِ كَلاَمْ

 • Sözün delil olması.

delalet-i zatiye / delâlet-i zâtiye

 • Kendi zatıyla, bizzat kendisini eserleriyle göstererek delil olması, şahitlik etmesi.

delalet-i zımniye / delâlet-i zımniye / دَلَالَتِ ضِمْنِيَه

 • Gizli olarak, içten içe delil olma.

delaleten / delâleten

 • Delil olarak, yol göstererek.

delaletiyle / delâletiyle

 • İşaretiyle, deliliyle.

delil-i adalet

 • Adalet delili.

delil-i adem

 • Birşeyin yokluğunun delili.

delil-i adli / delil-i adlî

 • Adaletle ilgili delil.

delil-i akli / delil-i aklî

 • Aklî delil.
 • Akıl yolu ile bulunan delil. Nakil yolu ile olmadan, düşünülerek bulunan delil.

delil-i aleni / delil-i alenî

 • Apaçık delil.

delil-i arşi ve süllemi / delil-i arşî ve süllemî

 • Eski mantıkta Vahdaniyyet-i İlâhiyyeyi ve teselsülün muhaliyyetini isbat bahislerinde geçen delillerdendir.

delil-i asli / delîl-i aslî

 • Din bilgilerinin kaynakları olan Kitâb, sünnet, icmâ ve kıyâstan her biri. Aslî delîl.

delil-i azhar / delîl-i azhar / دَلِيلِ اَظْهَرْ

 • En açık delil.

delil-i ehadiyet

 • Allah'ın birliğinin her bir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesinin delili.

delil-i fer'i / delîl-i fer'î

 • Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır.

delil-i ihtira / delil-i ihtirâ

 • Allah'ın hiç yoktan yaratması delili.

delil-i ihtira'

 • Cenab-ı Hakk'ın yeniden icad ederek yarattığı şeylerden meydana gelen, kendi zâtına mahsus delil.

delil-i iknaiye / delil-i iknâiye

 • İkna edici, inandırıcı delil.

delil-i iman

 • İmanın delili.

delil-i imkani / delil-i imkâni / delil-i imkânî

 • İmkâna âit olan delil.
 • İmkân delili; sayısız ihtimaller, seçenekler arasından yaratılan varlıkların, o seçenekleri tercih eden bir yaratıcıya delâlet etmesi.

delil-i inayet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzen delili.
 • Allah'ın inâyetinin tecellisinden gelen ve kâinatta görülen hikmet ve maslahatlara uygun en mükemmel nizam ve tam esaslı san'at; ve kâinattaki eşyaların menfaat ve faydalarını bildiren âyetler, bu inâyet delilini gösteriyorlar.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

delil-i kat'i / delil-i kat'î / delîl-i kat'î

 • Kesin delil.
 • Mânâsı açıkça anlaşılan âyet-i kerîme ve tevâtürle bildirilmiş olan hadîs-i şerîf. Bunlar, farzlar ile haramları bildirirler. Kesin delil.

delil-i katı

 • Kesin delil.

delil-i kàtı'

 • Kesin delil.

delil-i kur'ani / delil-i kur'ânî

 • Kur'ânî delil.

delil-i mu'ciz

 • Mu'cizeli delil.

delil-i nakli / delil-i naklî

 • Kur'ân ve hadîs gibi nakle dayanan delil.
 • Naklî delil, Kitabî delil. Kur'ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflere istinad eden delil.
 • Kur'an, Hadis-i Şerif veya diğer mukaddes kitaplardaki verilen haberler ile olan delil.

delil-i nübüvvet

 • Peygamberlik delili.

delil-i sadık / delil-i sâdık

 • Doğru delil.

delil-i sani / delil-i sâni

 • Herşeyi mükemmel bir san'atla yaratan Allah'ın delili.

delil-i satı / delil-i sâtı

 • Parlak delil.

delil-i şer'i / delîl-i şer'î

 • Dînî bilgilerin elde edildiği delîl, kaynak.

delil-i sıdk

 • Sıdkın, doğruluğun delili.

delil-i süllemi / delil-i süllemî

 • (Bak: Delil-i arşî, Arş ve süllem)

delil-i şuudi / delîl-i şuûdî

 • Görgüye dayanan delil.

delil-i vahdaniyet / delil-i vahdâniyet

 • Allah'ın birliğini ilan eden delil.

delil-i vazıh / delil-i vâzıh

 • Açık delil, anlaşılır delil.

delil-i yakini / delil-i yakînî

 • Şüphe edilmeyecek derecede kesin olan delil.

delil-i zahir

 • Görünen, belli olan delil.

delil-i zihayat / delil-i zîhayat

 • Canlı delil.

delilün / delîlün

 • "Delildir" anlamına gelen kelime.

dest-res olma

 • Yetişme, ulaşma; br konuda delil vs. gelme, olma.

devir ve teselsül

 • Davanın delile ve delilin davaya taalluk etmesiyle kaziyenin dönüp dolaşıp yine eski hâline gelerek hallolunamaması.

dil-i divane

 • Divâne gönül, deli gönül.

dil-kub

 • Gönül zedeliyen, vuran. (Farsça)

dinak

 • İri gövdeli, şişman kadın.

disam

 • Şişe ağzına konulan tıpa.
 • Yaraya bağlanan bez.
 • Kulak içine sokulan şey.
 • Yarık ve delik tıkamada kullanılan tıkaç.

disar

 • (Çoğulu: Düsür) Üste giyilen kaftan, elbise.
 • Yatak çarşafı.
 • Arapçada elbise demek olduğu hâlde Osmanlıcada yalnız Farsça kaidesi ile yapılan sıfat terkiblerinde ziyadelik, çokluk, bolluk mânasında kullanılmıştır.

div-bad

 • Şiddetli rüzgâr, kasırga, fırtına. (Farsça)
 • Divanelik, delilik, cinnet. (Farsça)

divane / dîvâne / ديوانه / دیوانه / د۪يوَانَه

 • Deli. Aklı başında olmayan. (Farsça)
 • Akılsız, deli.
 • Deli.
 • Deli, çılgın. (Farsça)
 • Deli.

divane-gi / divane-gî

 • Delilik, divânelik. (Farsça)

divane-rev

 • Çılgın, delicesine davranan. (Farsça)

divanece / dîvânece

 • Akılsızca, delice.

divanecesine

 • Delicesine.

divanegi / dîvânegî / دیوانگى

 • Delilik, çılgınlık. (Farsça)

divanelik / dîvânelik

 • Delilik.

diyet

 • Kan bedeli. Yaralanan veya öldürülen bir kimse için en yakın vârisine ödenmesi şer'an hükmolunan para veya mal. Can pahası.
 • Para, değer. Kıymet.
 • Kan bedeli, can pahası.

eazım-ı müçtehidin / eâzım-ı müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere, diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kabiliyetine sahip olan büyük İslâm âlimleri.

eazım-ı muhakkikin / eâzım-ı muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen büyük âlimler.

ebedd

 • Gövdeli, iri cüsseli kimse. İki uyluğunun arası geniş ve etli olan kimse.

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

ebu cehl

 • "Cehalet babası" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü.

ebu-l ala-i maarri / ebu-l ala-i maarrî

 • (Mi: 973 - 1057) Kör olmasına rağmen hafızasının fevkalâdeliği ile tanınmış büyük Arap şairlerinden biridir ki, kasideleriyle meşhurdur.

ecir

 • Ücretle çalışan, nefsini kiraya veren. Gündelikçi.

edille / ادله

 • Deliller.
 • Deliller.
 • (Tekili: Delil) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları.
 • Deliller, kanıtlar.
 • Deliller. (Arapça)
 • Rehberler. (Arapça)

edille-i akliye

 • Akıl ile bulunan isbat vâsıtaları, akli deliler.

edille-i akliyye

 • Aklî deliller.

edille-i erbaa

 • (Edille-i şer'iye) Fık: Fıkıh ilminin istinad ettiği deliller: Kitab (yani Kur'an-ı Kerim'deki deliller), sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha. (Usul-ü erbaa ve edille-i asliye tabirleri de aynı mânada kullanılır.)

edille-i hakk

 • Hak deliller, gerçek deliller.

edille-i katı'a

 • İtiraz edilmeyecek derecede kat'î ve sağlam deliller.

edille-i katıa / edille-i kâtıa

 • Kesin deliller.

edille-i kaviyye

 • Sağlam deliller.

edille-i şer'iyye

 • Şer'î deliller; Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukahadan ibaret dört delil.
 • Din bilgilerinin elde edilmesine esâs olan ve bunlara bağlı bulunan deliller.

edille-i taliye / edille-i tâliye

 • Huk: Örf, âdet, teâmül, istishab, asıl ve amel, maslahat-ı mürsele, kaide-i külliye, âsâr-ı sahabe ve âsâr-ı kibar-ı tabiîn gibi deliller.

edille-ii ilmiyye

 • İlmî deliler.

efvah

 • Menfezler, ağızlar, delikler.
 • Mc: Yemeğe lezzet için konan baharat.

efzuni / efzunî

 • Kesret, çokluk, fazlalık, ziyadelik. (Farsça)

ehl-i keşf

 • Perdeli olan ve zâhir hislerle bilinmeyen hakikatları, Cenab-ı Hak'kın lütf u ihsanı ile bilen veliler. (Farsça)

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

ehl-i sünnet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir. (Farsça)

ehl-i tahkik

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.
 • Hakikatleri delilleri ile bilen âlimler.
 • Tahkik ehli.

ehl-i tahkik ve tetkik

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

ehl-i velayet ve tahkik / ehl-i velâyet ve tahkik

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini delilleriyle bilen Allah dostu âlim kimseler.

ehlikeşif

 • Perdeli olanı bilen velî.

ehun

 • Toprakta meydana gelen delik, yarık. (Farsça)

el-ayetü'l-kübra / el-âyetü'l-kübrâ

 • En büyük delil; Şuâlar'da yer alan Yedinci Şuâ.

el-hüccetü'z-zehra / el-hüccetü'z-zehrâ

 • Parlak ve güzel delil; On Beşinci Şuâ.

el-insaf

 • İnsaf edilsin, insaf edilmeli, insaf edelim.

emarat-ı müteferrika

 • Birbirinden farklı emareler, ince deliller.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enbuh

 • Ziyade, çok, kalabalık. (Farsça)
 • Çokluk, ziyadelik, cemaat, izdiham. (Farsça)
 • Meclis, kurultay. (Farsça)
 • Kalın, yoğun. (Farsça)
 • Duvarın yıkılıp dökülmesi. (Farsça)

epürnak

 • Delikanlı, genç yiğit, bahadır. (Farsça)

er'an

 • Ahmak, bön, salak, ebleh.
 • Deli, çılgın.
 • Şaşkın, şaşırmış, taaccüb etmiş.
 • Uzun boylu, akılsız kişi.
 • Leşker.
 • Dağ. (Müe: Ra'nâ)

ermun

 • Gündelikçiye verilen peşin ücret. (Farsça)

esbab-ı sübutiye

 • İsbata yarıyan sebepler. Sübut delilleri.

eser-i mu'cize

 • Mu'cize eseri, delili.

eshab-ı tercih / eshâb-ı tercîh

 • Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin beşinci tabakası. Bunlar, ictihâd gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebdeki müctehidlerin ictihadları (verdikleri hükümleri) arasından delili kuvvetli olan ictihâdı seçen âlimlerdir.

esuk

 • Deli koyun.

evlak

 • Delilik, cünun.

faraza / farazâ

 • (Esası: Farzâ) Meselâ, öyle sayalım ki, farzedelim ki, ola ki, tutalım ki.
 • Sözün gelişi, söz gelişi, farz edelim ki.

fariza / farîza

 • Namaz, oruç, zekât gibi kesin delil (mânâsı açık olan âyet-i kerîme) ile bildirilen emirler.
 • Miktârı bildirilen vârislerden her birine düşen hisse. Mîrâs payı.

farz-ı zanni / farz-ı zannî

 • Müçtehidlerce kat'i bir delile yakın derecede kuvvetli görülen, zanni bir delil ile sâbit olan vazifedir ki, amel hususunda farz-ı kat'î kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı amelî de denir. Meselâ: Abdestte mutlaka başı meshetmek bir farz-ı kat'îdir. Başın dörtte birini meshetmek bir farz-ı amelîdir.

farza

 • Diyelim ki, farzedelim ki, öyle kabul edelim ki, ola ki.

farzen

 • Farzedelim ki, kabul edelim ki, diyelim ki.
 • Farz olarak. Farziyyeti kabul edilerek.

fasahat

 • Doğru ve düzgün söyleyiş. Açık ve güzel ifadeli konuşma.

fasid daire / fâsid daire

 • Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir.

fasl-ı hitab / fasl-ı hitâb

 • İki söz arasını ayıran kelime veya isimlerden biri. Önsözden sonra asıl maksada giriş.
 • Fık: Şahitlerin gösterdiği delil veya yeminlerinden sonra hâkimin hükmetmesi.
 • Hakkı bâtıldan ayırarak, nizaı ayırt edip kesmek ve halletmek. Herşeyi kemal-i vüzuh ile fasledip hakikatını gö

felfel

 • İri gövdeli, semiz adam.

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

fenn-i münazara

 • İleri sürülen delilleri ve fikirleri tetkik ederek fikirlerin münasebet ve adem-i münasebetini göstererek cevap vermek san'atı.

fernud

 • Hüccet, delil, bürhan. (Farsça)

fersude-gi / fersude-gî

 • Eskilik, yıpranış, fersudelik. (Farsça)

fesad-ı dimağ

 • Akıl bozukluğu, delilik.

feta

 • (Çoğulu: Fitye, Fityan veya feteyân) Genç. Delikanlı.
 • Cömert.

fi'l-i kıyasi / fi'l-i kıyasî

 • Gr: Kurallı ve kaideli fiil. (İş'ten: işlemek; ateşten: Ateşlemek gibi)

fıkıh

 • (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah'ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah'ın hangi emrin

fıkra

 • Yazıda bir bahis.
 • Parağraf.
 • Kanun maddelerinden her bir kısım.
 • Kısa haber.
 • Küçük hikâye.
 • Omurga kemiklerinin her biri.
 • Bend.
 • Kıssa.
 • Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.

fitne

 • İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey.
 • Muhârebe.
 • Azdırma.
 • Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu.
 • Küfr. Fikir ihtilâfı.
 • Şikak. Kavga.
 • Delilik.
 • Mihnet ve beliye.
 • Mal ve evlâd.
 • Potada altın v

fityan

 • (Tekili: Fetâ) Delikanlılar, yiğitler, bahadırlar, gençler, mertler.

fürce

 • Girilecek yer, delik.

füzuni / füzunî

 • Fazlalık, aşırılık, ziyadelik, çokluk. (Farsça)

galsame

 • Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları.
 • Gırtlak ağzı, hançere.
 • Boğaz deliğinin başlangıcı.

garabil

 • (Tekili: Gırbâl) Delikleri iri olan elekler, kalburlar.

gayr-ı müekkede

 • Tekrarlanmamış ve takviye edilmemiş.
 • Zannî ve kat'î delil ile sâbit olmayıp, Peygamberimizin (A.S.M.) bazan devam buyurdukları iş veya amel.

gılman / gılmân

 • (Tekili: Gulâm) Bıyığı yeni bitmiş gençler.
 • Cennet'te hizmet gören delikanlılar.
 • Köleler, esirler.
 • Cennette hizmet eden delikanlılar.
 • Hizmet gören delikanlılar. Köleler, esirler.

gılme

 • (Tekili: Gulâm) Delikanlılar, gençler.
 • Esirler, köleler.

gırbal

 • (Çoğulu: Garâbil) İri delikleri olan elek, kalbur.

gulam

 • Genç, delikanlı. Bıyığı henüz bitmemiş genç.
 • Esir, hizmetçi, köle.

güllabici

 • Tar: Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da mecaz yoliyle güllâbici denilirdi.

gunne

 • Şeddeli "nun" ile şeddeli "mim"in teğanni ile okunması.

güva

 • Şahit, delil. (Farsça)

haber-i beşaret / haber-i beşâret

 • Sevindirici, müjdeli haber.

habil / habîl

 • Yiğit, bahadır, genç, delikanlı.
 • Tuzak, ağ.

habl

 • Bir şeyin bozulması. Noksan olmak.
 • Delirmek.

hacc

 • Kasdetmek. Muârazada delil ve bürhan ile galip olmak.
 • Bir yere çok tereddütle varıp gelme.
 • Şâyan-ı tâzim bir şeye teveccüh.
 • Bir şeyden feragat etmek.
 • Fık: İslâmın şartlarından ve hâli vakti müsait olan her müslümana farz olan, Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe-i Şer

haccac

 • Irak valisi olup, müslümanlara zulmeden Yusuf bin Sakifî'nin ünvanı.
 • Delil ile galip olan.

hadde

 • Erimiş madeni döküp tel yapmağa mahsus delikli maden levha.

hadi / hâdî

 • Hidayete ermiş. Mürşid. Rehber, delil. Hidayet yolunu gösteren. Hidayete, doğruluğa eriştiren. Önde giden.

hadis-üs sinn / hâdis-üs sinn

 • Yaşı taze. Genç delikanlı.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hafair

 • (Tekili: Hafîr) Oyuklar, delikler, çukurlar.

hakaik-i müberhene ve ilmiye

 • İlmî ve delillerle ispatlanan hakikatler, gerçekler.

halk-ı ef'al / halk-ı ef'âl

 • Mu'tezile fırkasının bir tabiridir. Hayvan ve insanların, kendi fiillerinin hakiki müessiri olduğunu iddia etmelerine verilen isimdir. (Bu iddiâlarını Ehl-i Sünnet ulemâsı müsbet delillerle reddetmiştir.)

hanende-gi / hânende-gî

 • Şarkıcılık, hânendelik. (Farsça)

harafe

 • Aklın bozulması. Delilik.

haraid

 • (Tekili: Harîde) Kızlar, bâkireler.
 • Delinmemiş inciler.

harba'

 • Kulağı delik koyun.

hareket-i mecnunane

 • Delice hareket.

harid

 • (Çoğulu: Harâid) Kız, evlenmemiş kız.
 • Delinmemiş inci.

hark

 • Herhangi bir kanunun delinmesi, yırtılması, kanunu devre dışı bırakarak yaratma.

hark ve iltiyam / hark ve iltiyâm

 • Delinme ve deliğin kapanması.

harka'

 • Kulağı delik koyun.
 • Çeşitli yönlerden esen rüzgâr.

harre

 • (Çoğulu: Hurer) Değirmenin buğday konulan deliği.

hasasa

 • (Çoğulu: Hasâs) Fakirlik.
 • Hali yaramaz olmak.
 • Küçük delik.
 • İki kişinin arasındaki açıklık.

hasaset

 • İhtiyaç. Yoksulluk. Züğürtlük.
 • Rahne.
 • Kalbur ve elek gibi şeylerdeki küçük delik, gedik.

hatib / hatîb

 • Mânalı ve fâideli, güzel söz söyleyen. Güzel, düzgün konuşan.

havai / havâî

 • Boş; delilsiz.

havrem

 • Ayak ovup kir gidermekte kullanılan, kırmızı renkli delikli taş.

havta'

 • Tavşan yavrusu.
 • Bir nevi sinek.
 • Delil.

hayat-bahş

 • Hayat bağışlayan, hayat veren, zindelik veren. (Farsça)

hayat-ı ruz-i merre / hayât-ı rûz-i merre / حيات روز مره

 • Gündelik yaşam.

hazb

 • Hayvanın memesi şişip emziğinin deliklerinin dar olması.
 • Ucuz olmak.

hazz

 • Hafif gövdeli.
 • Bir cins ot.

hecenna'

 • Uzun ve şişman gövdeli kimse.
 • Başı dazlak, yaşlı kimse.
 • Başı dazlak olan devekuşu.

hengam-ı şebab / hengâm-ı şebab

 • Gençlik zamanı, delikanlılık çağı.

hevadi / hevadî

 • (Tekili: Hâdî) Rehberler, deliller, kılavuzlar.
 • Hidayet edenler, istikametli ve selâmetli yolu gösterenler.

hezeliyat

 • (Tekili: Hezl) Ciddi olmayan sözler. Saçma sapan konuşmalar. Deli saçması.

hezeyan

 • Deli saçması, saçmalama.

hicac

 • Hüccet, delil, senet göstererek muaraza ve mübahase eylemek.
 • Tıb: Göz çukuru ve kaş kemiği.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hıdeb

 • Şişman gövdeli kimse.

hinne

 • Cinnet, cünun, delilik.

hircas

 • Gövdeli, iri vücutlu, cesim.

hırrit

 • (Çoğulu: Harârit) Delil.
 • Hâzık.
 • Mâhir, maharetli.

hiss-i sadis / hiss-i sâdis

 • Altıncı hiss, altıncı duygu. (Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis, tarik-ı iman. Fikr ile dimağ, bekçi-i iman) (Lemaat. dan)

hitabet

 • Cemaate, topluluğa veya birisine karşı söz söylemek. Güzel ve faideli söz konuşmakla halka dinletmek. Güzel söz söyleme san'atı. Hutbe okuma. Nutuk irâdetmek.
 • Man: Makbul ve zannî mukaddemelerden terekküb eden kıyas.

hizmet-i imaniye

 • İmana ait hizmet. İman ve Kur'an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak.

hoppa

 • Herşeye girişen hafif mizaçlı çocuk tabiatında olan kimse. Yersiz davranışlarda bulunan, dilediğince davranan kişi. Delişmen, şımarık.

huccet

 • Senet, vesîka, delîl, burhân.
 • Şer'î mahkemelerde bir dâvânın şâhitlerini dinledikten sonra kâdının verdiği hükmün yazıldığı îlâm, belge.

hüccet

 • Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika.
 • Şâhid.
 • Delil.
 • Vesika, delil.
 • Seçkin âlimlere verilen ünvan.
 • Senet, belge, delil.

huccet / حجت

 • Delil, kanıt. (Arapça)

hüccet / حجت

 • Delil.
 • Delil, belge. (Arapça)

huccet / حُجَّتْ

 • Delil.

huccet-hüccet

 • Vesika, delil, senet.
 • Tanınmış bilginlere verilen ünvan.

huccet-i a'zam / حُجَّتِ اَعْظَمْ

 • En büyük delil.

hüccet-i azam / hüccet-i âzam

 • En büyük delil.

hüccet-i bahire / hüccet-i bâhire

 • Ap açık kesin delil.

huccet-i bahire / huccet-i bâhire / حُجَّتِ بَاهِرَه

 • Apaçık delil.

hüccet-i haşriye

 • Haşrin delili.

huccet-i haşriye / حُجَّتِ حَشْرِيَه

 • Ölüleri dirilterek toplamanın delili.

hüccet-i iman

 • Güçlü ve sarsılmaz iman delili.

hüccet-i imaniye / hüccet-i imâniye

 • İman delili.

hüccet-i kàtı'

 • Kesin, şüphesiz delil.

hüccet-i katıa

 • Kesin delil.
 • Kat'i delil. Bir şeyin doğruluğunu şeksiz, şüphesiz isbata vesile olan. (Farsça)

hüccet-i kàtıa

 • Kesin delil.

hüccet-i kübra / hüccet-i kübrâ

 • Büyük delil.

hüccet-i külliye

 • Kapsamlı geniş delil.

hüccet-i kur'aniye / hüccet-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın ortaya koyduğu kesin delil.

hüccet-i müsbite

 • Bir şeyin isbatında delil olan hüccet.

hüccet-i müteaddiye

 • Taraflara münhasır olmayıp başkalarını da alâkalandıran delil.

hüccet-i natıka / hüccet-i nâtıka

 • Konuşan delil.

hüccet-i rahmet-i alem / hüccet-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmeti gösteren kesin ve güçlü delil.

huccet-i rahmet-i alem / huccet-i rahmet-i âlem / حُجَّتِ رَحْمَتِ عَالَمْ

 • Âleme rahmet olan zatın delili.

hüccet-i risalet

 • Peygamberlik delili.

hüccet-i rububiyet ve vahdet

 • Allah'ın Rablık ve birlik delili.

hüccet-i sermediyet

 • Devamlı var olma delili.

hüccet-i tevhid

 • Allah'ın birliğinin delili.

hüccet-i vahdaniyet / hüccet-i vahdâniyet

 • Allah'ın birliğinin delili.

hüccet-ül islam / hüccet-ül islâm

 • İslâmın delili, hücceti.

hüccetü'l-islam imam-ı gazali / hüccetü'l-islâm imam-ı gazâlî

 • İslâmiyet'in delili İmam-ı Gazâlî.

hüccetü'l-kübra / hüccetü'l-kübrâ

 • Büyük delil.

hüccetü'l-kur'an ala hizbi'ş-şeytan / hüccetü'l-kur'ân alâ hizbi'ş-şeytan

 • Şeytan ve onun taraftarlarına karşı Kur'ân'ın kesin delili.

hüccetü'l-kur'an ale'ş-şeytan ve hizbihi / hüccetü'l-kur'ân ale'ş-şeytan ve hizbihî

 • Şeytan ve onun taraftarlarına karşı Kur'ân'ın delili.

hüccetü'z-zehra

 • Parlak ve güzel delil; On Beşinci Şuâ.

hüccetülislam

 • "İslâmın delili" mânâsında Gazalînin namı.

hüccetullah

 • Allah'ın hücceti, delili.

hücciyet

 • İhticaca salih olma. Delil sayılabilme, sağlam delil kabul edilir olma.

hücec / حجج

 • (Tekili: Hüccet) Deliller, senedler, vesikalar.
 • Deliller, belgeler. (Arapça)

hücec-i hattiye

 • Huk: Yazılı deliller. Bunlar tezvir ve tasni şüphesinden sâlim olduğundan onunla amel edilebilir, yani hükme medar olur, başka vech ile sübuta ihtiyaç kalmaz. (Beraetler, mahkeme kararları, tescil edilen vakriye gibi.)

hüceyre

 • Küçük delik, oyuk.
 • Odacık, hücrecik.
 • Hücrecik. Canlı varlıkların veya nebâtatın vücudunu teşkil eden küçük küçük odacık halinde ve içi vücuda lüzumlu madde ile dolu hücrecik. En küçük canlı parça.
 • Küçük delik ve oyuk.

hücumat-ı sitte / hücumât-ı sitte

 • Altı Hücum. Altı maddelik bir müdafaa (olan bir eser ismi).

hudavendigar / hudavendigâr

 • Hükümdar, âmir, efendi, sahib. (Farsça)
 • Osmanlı padişahlarından 1. Murad Han Gazi'nin (1362 - 1389) lâkabıdır ve bu sebeple, şehzadeliğinde valilik yaptığı Bursa vilâyetine de Cumhuriyete kadar bu nam verilmişti. (Farsça)

hudud-u cünun

 • Delilik sınırı.

hufre / حفره

 • Çukur. (Arapça)
 • Oyuk, delik. (Arapça)

hufreteyn

 • İki çukur. İki delik.

hufreteyn-i enf

 • Burun delikleri.

huh

 • (Çoğulu: Huvhât) Şeftali.
 • Duvardaki ışık girecek delik.

hunzub

 • Şişman gövdeli, boş konuşan kadın.

hura'

 • Devenin delirmesi.

hurafet

 • Delile dayanmayan saçma inanış.

hurbe

 • (Çoğulu: Hureb) Kalça kemiğinin deliği.
 • Her yuvarlak delik.

hurt

 • (Çoğulu: Hurut-Ahrât) Balta. İğne deliği, balta deliği, kulak deliği.

hury

 • Değirmen deliği.

huyut-u berahin

 • Delil ipleri.

icar / îcar

 • Kira bedeli.

icma' / icmâ'

 • Edille-i şer'iyyenin (din bilgilerinin elde edildiği delîllerin, kaynakların) üçüncüsü. Bir asırda yaşayan müctehid denilen derin âlimlerin bir mes'elenin hükmünde birleşmeleri, ictihadlarının birbirine uygun olması.
 • Beş vakit namazın farz oluşu, zinânın haram oluşu gibi ictihâd lâzı

icnan

 • Deli etme, divane eyleme.
 • Bir şeyi örtme.

idad

 • Saymak. Sayı. Hesab etmek.
 • Ölüm vakti.
 • Fark. Vergi.
 • Bahşiş.
 • Küfüv. Denk, hemtâ.
 • Delilik emâresi.
 • Parmakla hesab etmek.

iddiai / iddiaî

 • İddia ile alâkalı. Şahitsiz, delilsiz ve boş söz.

idgam / idgâm

 • Gizlemek.
 • Bir şeyi bir yere koymak.
 • Tecvidde: Aynı cinsten olan harfleri birbirine katarak iki def'a okumak. Şeddeli okumak veya yazılmak.
 • Birbirine benzeyen iki harfi bir yazıp şeddeli okuma.

idla'

 • Delil gösterme.
 • Kovayı suya sarkıtmak.

ifham

 • İkna edip sükût ettirmek. Delil göstermekle ve isbat etmekle galip gelmek.

ihlil

 • Erkek tenasül organının deliği, sidik yolu. Sidik deliği.
 • Kadınlarda memede sütün aktığı yer.

ihticac / ihticâc

 • (Çoğulu: İhticacat) Delil, vesika, şahit göstermek. Münâzaa ve mürâfaada hüccet ve delil göstermek. Bir mes'elenin şüphesizliğini delillerle isbat etmek.
 • Hüccet, delil göstermek.
 • Delil gösterme.

ihticacat

 • (Tekili: İhticac) Delil, şahit göstermeler.

ihticacen

 • Delil, şahit ve vesika gösterme yoluyla.

ikan / îkan

 • Delil ve ispat üzerine inanma.

ikaniyye / ikâniyye

 • Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.

iknaiyyat-ı hitabiyye

 • Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.

ıkta'

 • (Kat.'dan) Delil göstererek susturma.
 • Mülkiyeti devlete ait olan bir arazinin menfaatinin hazinede istihkakı bulunan kimseye padişah tarafından verilmesi.
 • Maktuan ihâle.

ilik

 • t. Elbisenin düğme geçmeye mahsus deliği.
 • Kemiğin içinde bulunan madde.

ilm-i usul / ilm-i usûl / عِلْمِ اُصُولْ

 • Delillerden hüküm nasıl çıkarıldığını öğreten ilim. (Usul-ü fıkıh, Usul-ü şeri'at veya hikmet-i teşriiye de denir.)
 • Delillerden hüküm çıkarmayı öğreten ilim.

ilm-i yakin / ilm-i yakîn

 • İlmî delillere dayanan kesin bilgi.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

ilzam / ilzâm / اِلْزَامْ

 • Muaraza veya muhakemede delil göstererek muhalifini susturmak, iskât etmek. Söz ve fikirde galibiyet. İltizam ettirmek. İsnad ve isbat etmek.
 • Delil göstererek muhalifi susturmak.
 • Delille cevab veremez hâle getirme.

ilzam eden

 • Delil getirerek karşısındakini susturan.

ilzam etme

 • Delillerle muhatabı susturma.

ilzam-ı hüccet

 • Delili kabul ettirme.

imam

 • Bir ilimde sözü delil kabul edilebilecek derecede derin ve geniş bilgi sahibi olan âlim.
 • Öne geçmek.
 • Önde ve ileride olan. Delil ve rehber.
 • Cemaate namaz kıldıran.
 • İçtihad sahibi zat. Mezheb sahibi olan.
 • Bir mahallenin lüzumlu işlerine ve içtimaî vazifelerine nezaret eden.
 • Müslümanların imamı olan halife ve askerlerin başı. Sultan. Hâkim.

inayet delili

 • Alah'ın kâinata koyduğu nizam, intizam delili.
 • (Bak: Delil-i inayet)

infilal

 • Delinme, delik açılma.
 • Keskinliği kaybolma, körlenme, körleşme.

inni / innî

 • Eserlerden eser sahibine götüren delil.

inşibab

 • Gençleşme, delikanlı olma.

insikab

 • Delinme.

insikab-ı lü'lü'

 • İncinin delinmesi.

intizam

 • Düzgünlük, düzen, yerli yerindelik.

ipucu

 • Mc: Emare, işaret, alâmet, delil, vesika.

irhasat

 • Hayırlı işlerle uğraşmak.
 • Sağlam şey.
 • Ist: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nübüvvetinden evvel zuhur eden hârikulâde haller ki, bunlar peygamberliğine delil teşkil eden hâdiselerdendir.

iris

 • yun. Gözümüzün saydam tabakasının arkasında olup, deliği, ışığın az veya çok miktarda olmasına göre genişleyip büzülen tabaka. Kuzahiye.İRKÂ' : Geciktirme.
 • İftira etme.

isbat / isbât

 • Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şâhitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek.
 • Sabit ve muhkem kılmak.
 • Bâki ve pâyidar eylemek.
 • Delil. Bürhan. Şâhit.
 • Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.
 • Tasavvuf yolunda ilerlerken Lâ ilâhe dedikten sonra illallah demek.
 • Delil göstererek hakikatı ortaya koyma.

işhad

 • Delil getirme, delil olarak gösterme. Şehadet ettirme, şâhid gösterme.
 • Şehid olma.

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

ism-i zahir / ism-i zâhir

 • Allah'ın varlığının eserleriyle ve delilleriyle âşikâr ve görünür olduğunu ifade eden ismi.

ısr

 • Ahd. Sözleşme. Yemin.
 • Kulakta küpe deliği.
 • Şiddetli ahkâm ve teklifler.
 • Altındakini yerinde tutan ağırlık, bağ.

istibdal / istibdâl

 • Değiştirmek. Hâkimin harâb olmuş vakıf binâsını satıp, semeni (bedeli) ile başkasını alarak mütevellîye (vakfın idârecisine) teslim etmesi.

istidad-ı tahkik ve terakki

 • Delilleriyle inceleme ve ilerleme istidadı, yeteneği.

istidlal / istidlâl / استدلال / اِسْتِدْلَالْ

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.
 • Delil getirme, hüküm için çıkarımda bulunma.
 • Delîl getirme. Akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.
 • Bir delile dayanarak bir şeyden netice çıkarmak. Delil getirerek anlamak.
 • Delil getirme, delile dayanarak hüküm çıkarma.
 • Delil ile hüküm çıkarma, akıl yürütme, delillerin ışığında yargıda bulunma. (Arapça)
 • Delil getirme.

istidlalat / istidlâlât

 • Delil getirme, akıl yürütme, çıkarımda bulunma.

istidlalen / istidlâlen

 • İstidlal suretiyle, delil ile.
 • Delil getirerek, akıl yürüterek.

istidlaliyat / istidlâliyat

 • Bir konu ve iddia hakkında delil arama işlemleri.

istihraç

 • Delillerden hareketle hüküm çıkarma.

istihraci / istihracî

 • Eldeki delillerden hüküm çıkarır tarzda.

istihsan

 • Beğenmek, güzel bulmak. Bir şeyin iyi olduğu kanaatında bulunmak. Beğenilmek.
 • Fık: Kıyası terkedip, nassa, yani, âyet ve hadis-i şeriflerin hükümlerine en uygun olanı almak. Şeriatta; zorlaştırmayan hükümle, râcih delil ile amel etmektir.
 • Güzel bulma, güzel görme.
 • Kıyas denilen delîlin iki kısmından birisi olan hafî (gizli, kapalı) kıyas, yâni asl (hakkında açıkça hüküm bulunan şey) ile, fer' (hakkında açıkça hüküm bulunmayan şey) arasında müşterek (ortak) olan ve aslın hükmünün fer'e verilmesine sebeb olan illetin (vasfın, ö

istinad

 • Dayanma. Güvenme.
 • Sened veya delil söylemek, göstermek.

istinbat

 • Eldeki delillerden yeni hükümler çıkarma.

istişhad / istişhâd

 • Birisinin şâhidliğini istemek. Şâhid göstermek. Delil olarak ileri sürmek.
 • Şehid olmak.
 • Şahit gösterme, şahit tutma, delil olarak gösterme.
 • Şahid gösterme. Delil getirme, belge.
 • Şehid olma.

istişhad etme

 • Şahit gösterme, şahit tutma, delil getirme.

istişhadat

 • (Tekili: İstişhad) Şâhid göstermeler, delil olarak misâl göstermeler.
 • Şehid olmalar.

itkan

 • Pürüzsüz yapmak veya yapılmak. Sağlamlaştırmak. Hakikata yakından vakıf olmak, delileriyle bilmek, inanmak. Bilerek emin olmak. Muhkem kılmak, muhkem yapmak. Sâbit kılmak.

ittifak ve tahkik

 • Bir gerçek üzerinde birleşme ve delillere dayanarak ispat etme.

ittizah-ı delil

 • Delilin açık, vazıh ve aşikâr olması.
 • Delilin açıklığı.

ityan

 • Delil getirmek.
 • Gelmek.
 • Vermek.
 • Vüsul, vasıl.
 • Vârid olmak.
 • Zikir ve isbat ve takrir eylemek.

ivezze

 • (Çoğulu: İvezz) Kaz. Ördek.
 • Gövdesi bodur olan. Bodur gövdeli olan.

iz'an-ı yakin / iz'ân-ı yakîn

 • Kesin delile dayalı olan sağlam inanç.

izn-i amm / izn-i âmm

 • Herkese müsaadeli olan.
 • Ist: Cum'a namazı kılınan cami kapısının kayıtsız şartsız her müslümana açık olması.

izzet

 • Bir kimse zelil iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük.
 • Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak.
 • Bulunmaz derecede az olan şey.

kaide-i istidlal / kâide-i istidlâl

 • Bir konu hakkında ispat için uyulması gerekli delil sunma kaidesi; çıkarımda bulunma kaidesi.

kanıt

 • (Bak: Delil)

karine / karîne

 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz'i delil olan şey. İşaret.
 • Emâre, alâmet. Bir şeyin hakîkatine delil olan şey.

karine-i taayyün

 • Belli edici ve tayine yardım eden iz, işaret, delil.
 • Belli edici ve tâyine yardım eden iz, işâret, delil.

kases

 • Hidayet edici delil.

kası'a

 • Yaban fâresinin ini. Yuvası ve bu yuvadaki iki deliğinden âşikâr olanıdır. Diğeri gizlidir.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl

kat'i delalet / kat'î delalet

 • Şüphesiz, kat'i delil.

kat'i delil / kat'î delil / kat'î delîl

 • Kesin, şüphesiz delil.
 • Kesin delil. Âyet-i kerîmeler ve tevâtürle bildirilen mânâsı açık hadîs-i şerîfler.

kat'i senet / kat'î senet

 • Kesin delil.

kat'iyy-üd delale

 • Bir ibârenin ifâde ettiği mânaya veya hükme delâletinin kat'i ve şeksiz olması. Delilin kat'i, şüphesiz oluşu.

kat'iyyü'l-metin olduğu gibi / kat'iyyü'l-metîn olduğu gibi

 • (Delil olan) Söz kat'î ve şüphesiz olduğu gibi (sözün, âyet veya hadis olduğu kesin ve şüphesiz olduğu gibi).

kavl-i mücerred

 • Delilsiz söz.

kaydahr

 • Halkın her işine karşı gelen.
 • İri gövdeli deve.

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kaziye-i nazariyye

 • Man: Aklın bir delil ile tasdik eylediği kaziyye. Delilinin mukaddematı yakiniyyattan ise, yakiniyye'dir ve illâ zanniye olur.

kaziye-i tasdiki / kaziye-i tasdikî

 • Delillerle tasdik edilip onaylanan hüküm, önerme.

kefgir

 • Köpük tutan. (Farsça)
 • Kevgir, delikli kap. (Farsça)

kelam / kelâm

 • Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından. Cenâb-ı Hakk'ın, âlet, harf ve sese ihtiyaçtan münezzeh (uzak) olarak söylemesi.
 • Îmân ve îtikâd bilgilerini delîlleri ile anlatan ilim.

kerahet-i tahrimiyye / kerâhet-i tahrîmiyye

 • Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfteki delilinden zan ile anlaşılan yasak. Harama yakın mekruh.

kerahet-i tenzihiyye / kerâhet-i tenzîhiyye

 • Yasak olmasına kuvvetli ve açık bir delil bulunmayan ancak yapılması iyi olmayan şeyler. Helâle yakın mekrûh.

kerküz

 • Delil, işâret, alâmet. (Farsça)

keşf-i sahih / keşf-i sahîh / كَشْفِ صَحِيحْ

 • Doğru olarak perdeli hakîkati görme.

keşfen / كَشْفاً

 • Perdeli hakîkati görerek.

keşfi / keşfî / كَشْف۪ي

 • Perdeli hakîkati görmeye dayalı.

keşif / كَشِفْ

 • Perdeli hakîkati görme.

kesret

 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Kalabalık.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kezame

 • (Çoğulu: Kezâyim) İki kuyu arasındaki yarıklar ve delikler. (Su birinden birene akar).
 • Terazi iplerinin kendinde toplandığı halka.

kitab-ı ilzam ve iskat / kitab-ı ilzam ve iskât

 • Karşısındakini delillerle mağlup edip susturan kitap.

kızan

 • Oğlan, erkek çocuk.
 • Delikanlı, cesur ve silâhlı köylü genç.

küfr-i mutlak

 • Hiç bir imâni hükmü olmamak, dine âit hiç bir hakikatı, Allah'ın varlığına âit hiç bir delili kabul etmemek. İhsan ve inayet-i İlâhiyyeye karşı şükür etmiyerek fiilen ve kavlen inkâr etmek. ("Neuzü billâh" dine söğmek gibi) Küfr-ü icabettiren bazı çirkin sözlere de "küfür" denilmiştir.

külliye

 • (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik.
 • Bolluk, çokluk, ziyadelik.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.

kur'an-ı azimü'l-burhan / kur'ân-ı azîmü'l-burhân

 • Delilleri apaçık ve yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı bahirü'l-burhan / kur'ân-ı bâhirü'l-burhan

 • Kesin, güçlü ve apaçık delillere sahip olan Kur'ân.

kurnuk

 • Yumuşak bedenli delikanlı.

kütüb-ü muhakkikin / kütüb-ü muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimlerin kitapları, eserleri.

küvve

 • (Çoğulu: Kivâ) Evin duvarına açılan delik. Pencere.

kuvve-i amile / kuvve-i âmile

 • İş yapan kuvvet. İnsan rûhuna âit iki kuvvetten birisi olan, fâideli ve başarılı işlerin yapılmasını sağlayan bilici kuvvetlerle edinilen bilgilere göre iş yapan kuvvet.

lafz-ı muhtemel

 • Huk: İki veya daha ziyade mânâya hamli mümkün bulunan sözdür ki, hangi mânânın kast olunduğu mücerred rey ile değil; deliller ve karineler ile tayin olunur.

lahn

 • Güzel ve kaideli ses.
 • Nağme.
 • Kaideye uymayan yanlış okuyuş.
 • Usulüne uygun okumak.
 • Sadece muhatabın anlıyacağı şekilde remizle söz söylemek.
 • Meyl.
 • Fehmeylemek.
 • Lisan.
 • Lügat. Fetva. Mânâ. Mefhum.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

latife / latîfe

 • Hoş, tatlı söz, şaka.
 • Maddeli, zamanlı ve ölçülü olmayan Âlem-i emirdeki beş mertebeden her biri.

lazım-ı beyyin / lâzım-ı beyyin

 • Bir mesele hakkında hiçbir delil ve işarete ihtiyaç olmadan, o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer bir şey (insan denilince ilim kabiliyetinin akla gelmesi gibi).
 • Bu tabirin masdariyet şekli "Lüzum-u beyyin" olup ikisi aynı mânaya gelir. Herhangi bir şey hatıra gelince hiç bir delil ve emareye ihtiyaç olmadan o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer bir şey. Meselâ: İnsan denildiği zaman, kabiliyet-i ilim ve san'at akla gelmesi gibi...

lekleke

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak, etli olmak.

lemem

 • Günaha yakın olmak.
 • Küçük günahlar.
 • Delilik, cünun.
 • Musibete yakın olmak.

levleb

 • Makara deliğine soktukları ip.

limmi / limmî

 • Eser sahibinden eserlerine götüren delil, ateşin dumana delil olması gibi.

loça

 • Geminin baş tarafında ve iki yanda demir zincirin geçmesine mahsus delikler.

lombar

 • ing. Harp gemisinin topun ağzı önündeki deliği.

lü'lü-i meskub

 • Delinmiş inci.

lügaz

 • (Çoğulu: Elgâz) Meyletmek, eğilmek, yönelmek.
 • Yaban fâresinin delikleri.
 • Yolcuya zahmet veren çapraşık yol.
 • Bilmece.

lümmi / lümmî

 • Toplanmaya dâir.
 • Nazarî ve aklî delil.

lüzum-u beyyin

 • İsbata ihtiyacı olmayan şey. Cehil, ilimsizliğe lüzum olması gibi. Ve yine meselâ: Kör olmak, görmemezliğe delildir. (Lüzum-u beyyin'in zıddı: "Lüzum-u gayr-ı beyyin"dir. İsbata ihtiyacı olan şey demektir.)

ma'na-yı harfi / ma'nâ-yı harfî / مَعْنَايِ حَرْف۪ي

 • Başkasını gösteren ve başkasına delil olan ma'na.

ma'na-yı ismi / ma'nâ-yı ismi / مَعْنَايِ اِسْمِي / ma'nâ-yı ismî / مَعْنَايِ اِسْم۪ي

 • Kendisini gösteren ve kendisine delil olan ma'na.
 • Kendisini gösteren ve kendisine delil olan ma'na.

maddiyunluk

 • Maddiyunların mesleği. Maddecilik. Hiçbir müsbet delile dayanmıyan ve sadece maddeye istinad eden ve ruhâniyatı ve mâneviyatı inkâr edenlerin bâtıl akideleri.

mahcub

 • Utanan. Utangaç.
 • Perdeli, örtülü. Kapalı.
 • A'ma.
 • Yaşmak veya perde ile mestur olan.

mahcuc

 • Kasdolunmuş olan.
 • Çok gidilip gelinen.
 • Delil ve bürhanla isbat edilmiş olan.
 • Mekke-i Mükerreme'nin bir adı.
 • Kendi yerine hacca gidilmiş olan.

mahcur / mahcûr

 • Çocukluk, sefîhlik, delilik, kölelik, bunaklık vs. gibi çeşitli sebebler yüzünden malını tasarruf hakkından, kullanmaktan men edilen kimse.

mahlul

 • Delinmiş.
 • Öbür tarafına işlenmiş olan şey.

mahz

 • Sadelik.

mahzum

 • Burnunun halkasıyla tutulan sığır ve deve.
 • Her delinmiş nesne.

makam-ı hitabi / makam-ı hitabî

 • Zanni delil ile iktifa edilen makam.

makam-ı ifham

 • Delille susturma makamı.

makam-ı istidlal / makam-ı istidlâl

 • Delil getirme makamı, delil getirme mevkii.

maket

 • Bina, şehir gibi eserlerin, belirli bir ölçüde küçültülmüş modeli. (Fransızca)

manevi tefsir / mânevî tefsir

 • Kur'ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser.

mantık

 • Söz.
 • Mantık ilmi, vasıta ve delil arasında tutarlılık.

me'luk

 • Deli. Divâne.

me'vum

 • Koca başlı ve gövdeli kimse.

meann

 • Enli, geniş.
 • şişman gövdeli kimse.
 • Hatip.

meb'uc

 • Karnı delinmiş.

mecanin

 • Mecnunlar. Deliler.

mecenne

 • Kalkan, siper.
 • Delilik, mecnunluk, divanelik.

mecnun / mecnûn / مجنون / مَجْنُونْ

 • Deli. Çılgın.
 • İnsanlara çok hususta uymayan.
 • Birini çok fazla sevip aklını kaçıran. Âşık.
 • Deli, akılsız.
 • Deli.
 • Deli, çılgın.
 • Delice seven. (Arapça)
 • Cinli. (Arapça)
 • Leyla'nın aşığı. (Arapça)
 • Deli, şiddetli aşkla kendinden geçmiş.

mecnunane / mecnûnâne / مجنونانه

 • Delice, divanece. Mecnunlara ve delilere yakışır surette. (Farsça)
 • Çılğınca, delicesine. (Arapça - Farsça)

mecnuniyet

 • Delilik. Mecnunluk.

mecnunluk

 • Delilik, akılsızlık.

meczub / meczûb / مجذوب

 • Başkasının te'siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş.
 • Deli. Divane. Mecnun.
 • Cezbedilmiş. (Arapça)
 • Tanrı sevgisiyle cezbeye kapılan. (Arapça)
 • Deli. (Arapça)

meczubin / meczubîn

 • (Tekili: Meczub) Meczublar. Deliler, mecnunlar. Cezbeye gelmiş olanlar.

medarlar

 • Yirmi Dokuzuncu Söz'de bulunan bölümler; haşir ile ilgili deliller.

medlul / medlûl / مَدْلُولْ

 • Delâlet olunan. Gösterilen.
 • Mânâ. Meâl. Mefhum. Delil getirilen şey. Bir kelime veya bir işâretten anlaşılan.
 • Delil getirilmiş şey.
 • Delalet olunan, gösterilen.
 • Bir kelimeden veya bir işaretten anlaşılan.
 • Delîlin (alâmet ve işâretin) delâlet ettiği, gösterdiği şey.
 • Kendisine delil getirilen, mânâ, anlatılan.
 • Delil getirilen.

medlul-ü mecazi / medlûl-ü mecâzî / مَدْلُولُ مَجَاز۪ي

 • Mecazî olarak delil getirilen.

medlul-ü zihni / medlûl-ü zihnî / مَدْلُولُ ذِهْنِي

 • Zihindeki delillendirilmiş ma'na.

medluliyet / medlûliyet

 • Kendisine delil getirilme.

medluliyyet / medlûliyyet

 • İşâret ve delil olma hâli.
 • Kendisine delil getirilme.

medrus

 • Eskimiş elbise.
 • Deli, mecnun.
 • Ders olarak okunmuş.

mefhum-ı muhalif / mefhûm-ı muhâlif

 • Lafızda zikredilmeyen mânânın, bizzat zikredilen mânâya, hükümde zıt olan mânâ. Mefhûm-ı muhâlif; Şâfiîlere göre, hüküm için sahîh, mûteber bir delîl olduğu hâlde, Hanefîlere göre böyle değildir.

mehir

 • Nikâh bedeli; nikâh esnasında belirlenen ve erkek tarafından kadına verilmesi gereken mal, değerli eşya veya para.

mehire / mehîre

 • Usta, mâhir, hünerli.
 • Hür olan kadın.
 • Nikâh bedeli çok olan kadın.

mehr

 • Aşk, şefkat, muhabbet.
 • Güneş.
 • Huk: Mihr. Evlenme muamelesinde erkek tarafından kadına verilen nikâh bedeli.
 • Mehir, erkeğin kadına verdiği evlenme bedeli.

mehr-i müsemma

 • İki tarafın rızası ile nikâh bedeli olarak kararlaştırılan para.

mekruh / mekrûh

 • İğrenç, nahoş görülen şey.
 • Fık: Şeriatın haram etmediği, fakat zaruret olmadan yapılmasına izin vermediği, zanna dayanan delil ile işlenmesi caiz olmayan iş.
 • Mihnet. Şiddet.
 • Hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey. Peygamber efendimizin beğenmediği ve ibâdetin sevâbını gideren şeyler. Yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla berâber, Kur'ân-ı kerîmde, şüpheli delil ile, yâni açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin (Peygamb er efendimizin arkadaşlarının) bildirmesi ile anl

memhure

 • Nikâh bedeli verilmiş olan kadın.

menafiz / menâfiz

 • (Tekili: Menfez) Delikler. Menfezler.
 • Nüfuz edecek yerler.
 • Delikler.
 • Delikler.

menahir

 • (Tekili: Menhir) Burun delikleri.

menahiz

 • (Tekili: Minhaz) Burun delikleri.

menfes

 • (Nefes. den) Nefes deliği. Nefes alacak yer.

menfez / منفذ

 • Nüfuz edecek delik, pencere. Delik. Ağız. Yarık. Girilecek yer.
 • Delik.
 • Delik, gözenek.
 • Nüfuz etme yeri, delik, yarık, giriş veya çıkış yolu. (Arapça)

menh

 • Burun deliği.

menhir

 • (Çoğulu: Menâhir) Burun deliği.

menkab

 • (Çoğulu: Menâkıb) Dağ arasında olan yol.
 • Dar yol.
 • Güzel hareket ve fiil.
 • Delik açılacak yer.

menkub

 • (U, uzun okunur) Delinmiş. Oyulmuş.

menkur

 • Delinmiş. Oyulmuş.

mensus / mensûs

 • Âyet ve hadîs gibi kesin delillerle tesbit edilmiş olan.

meratib-i delalat / merâtib-i delâlât

 • Delillerin, işaretlerin mertebeleri.

meş'ar-i haram

 • Müzdelife'de şimdi üzerinde mescit bulunan yer.

meş'ar-ül haram

 • Hac zamanında ziyaret edilecek muayyen yer. Cebel-i Kuzah, Müzdelife'de bir yerin ismi.

meş'ar-ül-haram / meş'ar-ül-harâm

 • Mekke-i mükerremede, Arafât ile Minâ arasında bulunan Müzdelife'nin sonunda Cebel-i kuzah yakınında bir yer. Meş'ar, şiâr (alâmet) yeri demektir. Meş'ar denmesi; ibâdet yeri olması; haram diye vasıflandırılması ise, hürmeti ve kıymeti sebebiyledir.

mes'elede müctehid

 • Mezheb reîsinin bildirmediği mes'eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler.

mesamat / mesâmât

 • Gözenekler, pencereler.
 • Cilt üzerinde küçük delikler, gözenekler.
 • Gözenekler, delikler.

mesame / mesâme / مسامه

 • Gözenek, delik.
 • Derideki küçük delikler. (Arapça)

mesamm

 • (Tekili: Mesemm) İnsan veya hayvan cildi üzerindeki teneffüse yarayan küçük delikler, gözenekler.

mesamm-ül cild

 • Tıb: Cilt üzerindeki küçük delikler.

mesammat / mesammât

 • (Tekili: Mesâmm) Mesammlar. Delikler, gözenekler.

mesbut

 • Meyyit, ölü.
 • Deli, aklı gitmiş.

mesel

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.
 • Örnek, benzer, nümune.
 • Dokunaklı ve mânâlı söz.
 • Yararlı hikâye.
 • Delil, hüccet.

mesemm

 • (Çoğulu: Mesâmm) Tıb: Cild üzerindeki küçük delik. Gözenek.

mesemme

 • (Çoğulu: Mesâmm-Mesâmmât) Ciltteki ufak delik. Gözenek.

meşguf

 • (Şagaf. dan) Âşık, tutkun. Sevgi ve aşk yüzünden deli olmuş.

meskub

 • Delikli. Delinmiş.

meslub-ül akl

 • Aklı alınmış. Deli.

meslus

 • Deli, divane.

mev'ud / mev'ûd / موعود

 • Söz verilmiş. Vaadedilmiş. Vâdeli. Vadesi muayyen ve mukadder olan.
 • Evvelden takdir olunmuş.
 • Vaat edilmiş. (Arapça)
 • Vadeli. (Arapça)

mevrid-i nass

 • Nass ile gelen mes'ele. Nass olan yer. Kat'i delil olan husus.
 • Hakkında kesin delil olan husus.

mevsuk

 • Güvenilir, delilli, vesikalı.
 • Kendisine inanılır olan. Şâyân-ı itimad olan.
 • Sağlam.
 • Vesikalı. Delile dayanan hakikat.

mevsukan

 • Sağlam, delile dayanır, itimad edilir şekilde.

mezheb

 • Gitmek, tâkib etmek, gidilen yol. Mutlak müctehîd denilen dinde söz sâhibi âlimlerin, müslümanların yapmaları gereken hususlarla ilgili olarak dînî delîllerden (Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler ve İcmâ'dan) hüküm çıkarma usûlleri ve çıkarıp bildirdik leri hükümlerin hepsi.

mezhebde müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delîllerden (kaynaklardan) yeni hükümler çıkarabilen İslâm âlimi. Buna müctehid-i mukayyed ve müctehid-i müntesib de denir.

mezhebsiz

 • Müctehid (dînî delîllerden hüküm çıkarabilen büyük âlim) olmadığı hâlde, dört hak mezhebden birine tâbi olmayan, mezhebleri kabûl etmeyen ve dînî delillerden kendi anlayışına göre hüküm çıkarıp, buna göre amel eden veya böyle birine uyan kimse.

mibvel

 • (Mibvele) Sidik kabı. Küçük abdest edilecek delikli taş veya oluk.

mifzal

 • Gündelik iş elbisesi.

mısdak / mısdâk

 • Doğrulayıcı delil, ölçüt, kriter.

misdak / misdâk

 • Onaylayıcı delil.

mu'cize

 • Peygamberlerden aleyhimüsselâm peygamberliklerine delil olarak Allahü teâlânın izniyle meydana gelen hârikulâde (olağanüstü) haller.

mü'te

 • Cinnet, delilik.
 • Sar'aya benzer baygınlık.

mu'tezile

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld

muakkad

 • İnce ve müşkil olan. Zor anlaşılan söz.
 • Ukdeli, düğümlü.

müberhen

 • Hakkında kesin deliller gösterilen.
 • Delilli ve bürhanlı. İsbatlı. Delillerle sâbit olmuş.
 • Delilli, ispatlı.

müberhene

 • Delillerle ispatlanmış.

mübşir

 • Müjde veren, müjdeliyen, ibşâr eden.

müctehed-ün-fih

 • Hakkında kat'i delil bulunmayan mesele.

müctehid

 • İctihâd makâmına yâni Kur'ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîf ve diğer dînî delillerden hüküm çıkarma derecesine yükselmiş büyük din âlimi. Bütün İslâm ilimleri ve zamânın fen bilgilerinde söz sâhibi âlim.
 • İçtihâd eden, âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimi.

müçtehid

 • Âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kàbiliyetine sahip olan.

müctehid fil-mezheb

 • Mezhebde müctehid; mezheb reisinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dört delîlden (Kitâb, yâni Kur'ân-ı kerîm, sünnet, icmâ', kıyâs,hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid-i mukayyed ve müctehid-i müntesib de den ir.

müctehid-i mukayyed

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden yeni hükümler çıkaran İslâm âlimi. Mukayyed müctehid.

müctehid-i müntesib

 • Mezheb reîsinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, edille-i şer'iyyeden (dört ana delîlden) hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid fil-mezheb (mezhebde müctehid) de denir.

müctehid-i mutlak

 • Dînî hükümleri, Kur'ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden ve diğer dînî delillerden (kaynaklardan) istinbât ederken, çıkarırken kendine mahsûs kâide ve usûl koyan müctehid. Buna, müctehid fiş-şer' ve müctehid-i müstekıl de denir.

müdafaat-ı ilmiye

 • Delil ve bilime dayanan müdafaalar, savunmalar.

müdellel / مُدَلَّلْ

 • Delilli ve isbatlı olan. İsbat ve tasdikine delil gösterilmiş olan. İsbatlı.
 • Delilli, ispatlı.
 • Delilli, ispatlı.
 • Delille isbatlanmış, delilli.

müdellelen

 • Delil gösterecek ve şahid ile isbat edilerek.

müdli / müdlî

 • Şâhid ve delil gösteren.

müfhim

 • İfham eden. Delil ile susturan. Ağız açtırmayan.

müfid / müfîd

 • İfadeli, faydalı.

muhacce

 • (Hüccet. den) İddiâ edip münakaşa ederek deliller ve hüccetler gösterme. İsbatlar gösterme.

muhakeme etmek

 • Hüküm vermek için delilleri incelemek; yargılamak.

muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen.

muhakkikane

 • Gerçekleri delilleriyle araştırarak.

muhakkıkin / muhakkıkîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin / muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf erbabı âlimler.

muhakkıkin-i asfiya / muhakkıkîn-i asfiyâ

 • Hz. Peygamberin çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takvâ sahibi büyük zatlar.

muhakkıkin-i ehl-i tarikat / muhakkıkîn-i ehl-i tarikat

 • Tarikata mensup olanlardan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i eimme / muhakkıkîn-i eimme

 • Gerçekleri derinlemesine araştıran ve delilleriyle bilen imamlar.

muhakkıkin-i evliya / muhakkıkîn-i evliya

 • Evliyadan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i islam / muhakkıkîn-i islâm

 • İslâm'ın hakikatlerini araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i islam / muhakkikîn-i islâm

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen İslâm âlimleri.

muhakkıkin-i islamiye / muhakkıkîn-i islâmiye

 • Hakikatleri araştırıp delilleriyle bilen büyük İslâm âlimleri.

muhakkikin-i kelamiye / muhakkikîn-i kelâmiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen kelam âlimleri.

muhakkikin-i nev-i beşer / muhakkikîn-i nev-i beşer

 • İnsan türünün gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen fertleri.

muhakkıkin-i sofiye / muhakkıkîn-i sofiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sofiye / muhakkikîn-i sofiye

 • Meseleleri delilleriyle araştırıp bilen tasavvuf erbabı kimseler.

muhakkıkin-i sufiye / muhakkıkîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sufiye / muhakkikîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen tasavvuf âlimleri.

muhakkıkin-i ulema / muhakkıkîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i ulema / muhakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikler

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle ortaya koyan ilim adamları.

muhasser vadisi / muhasser vâdisi

 • Hicaz'da, Minâ ile Müzdelife'yi birbirinden ayıran ve hacıların Minâ'ya giderken durmamaları gereken yer.

muhkem kaziye

 • Huk: Kat'i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten sonra veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat'i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edil

muhtebil

 • Delirmiş olan.

muhtecib

 • Hicablanmış. Perdeli. Örtülü. Örtülmüş. Saklanan. Gizlenen.

müjde-i işariye-i kur'aniye / müjde-i işariye-i kur'âniye

 • Kur'ân'daki müjdeli işaret.

müjde-i peyman-ı kulub-u ehl-i hak / müjde-i peyman-ı kulûb-u ehl-i hak

 • Hak ehlinin kalplerinin müjdeli sözü.

müjdekarane / müjdekârane / müjdekârâne

 • Müjdeli biçimde.
 • Müjdeli şekilde.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukayyed müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir.

mülk / مُلْكْ

 • Her şeyin sebeblerle perdeli dış yüzü.

müngazz

 • Zindeliği kalmamış.

müngazzen

 • Zindeliği kalmamış olarak.

münsakib

 • Delinen. İnsikab eden.

müntekıb

 • Yüzü perdeli kişi.

murdar / murdâr

 • Kendiliğinden ölmüş veya kasten besmelesiz kesilmiş olan hayvan, leş ve domuz eti gibi kendileri kat'î yâni kesin ve açık delîl ile haram olan şey.

müreyra

 • Buğday arasındaki "delice" dedikleri nesne.

müşa'şa

 • (Şa'şaa. dan) Parlayan, parıldayan.
 • Dedbedeli, gürültülü, patırtılı.
 • Karışmış, karışık.

musakkab

 • (Sakb. dan) Delinmiş, teskib olunmuş.

müsakkib

 • (Sakb. dan) Delen, delici, teskib eden.

müsbet

 • İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan.
 • Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu.
 • Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan.

müşedded / مُشَدَّدْ

 • Kuvvetlendirilmiş, şiddeti artırılmış.
 • Gr: İki defa yanyana okunan harf, şeddeli harf. Böyle harflere huruf-u müşeddede denir.
 • Şeddeli.

müstedell

 • (Delâlet. ten) İstidlâl olunmuş. Bir delil ile isbat edilmiş. (Müstedlel, yanlıştır.)

müstedill

 • (Delâlet. den) Delil ve hüccet gösterilerek isbat edilen.

müstedlel

 • Bir delil ile ispat edilmiş, delilli.
 • Delillendirilmiş, kanıtlı.

müstenid

 • Bir şeye dayanan. Bir şeyin üzerine koyulmuş.
 • İstinad eden, dayanan, güvenen.
 • Bir delili, şâhidi olan.

müsteniden

 • İstinad ederek, dayanarak, güvenerek.
 • Bir delil ve şâhid göstererek.

müstezad

 • (Ziyade. den) Artmış, çoğalmış.
 • Edb: Aruz kalıplarından " Bahr-i recez" denilen vezin ile yazılmış manzume. (Mef'ulü mefâîlü mefâîlü faûlün) gibi. Veya (Mef'ûlü faûlün) veznine denk parça ilâvesi ile yapılır. Ziyadeli mısralı manzumelerdir.

mütecennin

 • (Cünun. dan) Delirmiş, çıldırmış. Mecnun.

mütecenninane / mütecenninâne

 • Çıldırmışcasına, delicesine, mecnuncasına, delirerek. (Farsça)

mütekellimin / mütekellimîn

 • Kelâm âlimleri. İslâm dîninin îmân bilgilerini, naklî (dînî) ve aklî delillerle îzâh eden, açıklayıp isbatlayan büyük âlimler.

mütemessik

 • Temessük eden. Sıkı sıkı yapışıp tutan.
 • Bir delil ve şahide dayanan, delile istinad eden.

mütenassıs

 • Tedkik edilip incelendikten sonra karar verilen.
 • Delil ve hüccet ile sabit olan.

mütesakkıb

 • (Sakb. dan) Ortası delik olan. Delinen, delinmiş bulunan.

muvazene-i a'mal / muvazene-i a'mâl

 • Haşirde amellerin tartılıp hesabdelimesi.

müyaveme

 • (Yevm. den) Günlüğüne tutma. Gündelik üzere pazarlık etme.

na-deride

 • Delinmemiş, delik açılmamış. (Farsça)

na-süfte

 • Delinmemiş, deliksiz. (Farsça)

nafiz

 • İçe işleyen. Delip geçen. İçeri giren.
 • Sözü geçen, kendine itaat edilen. Te'sirli, nüfuzlu.

nahire

 • Ufalanmış.
 • Çürümüş.
 • Rüzgârla savrulur, yel estikçe ses verir, delik deşik olmuş kemik.

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

nakb

 • (Çoğulu: Enkâb) Delmek, delik açmak.
 • Girmek.
 • Dağ içindeki yol.

nakd

 • (C?: Nukûd) Madeni para, akçe.
 • Bir şeyin bedelini peşinen ödemek.
 • Para olarak bulunan servet.
 • Vezin ve ayarı tamam olan para.
 • Bir şeye hırsızlamasına bakma.
 • Seçmek.
 • Saymak.

nakkab

 • (Nakb. dan) Delici, delik açıcı.

nakli delil / naklî delil

 • Kur'ân ve hadis gibi nakle, haberlere dayanan delil.
 • Şer'î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur

naşi

 • Neş'et eden, yeniden vücuda gelen, yetişen, yetişmiş.
 • Delil, dolayı, ötürü, sebebiyle.
 • Geceleyin meydana gelip zâhir olan şey.
 • Yetişmiş oğlan veya kız.

naşie

 • Delil. Zuhur.
 • Gündüz veya gecenin evvelki saati.
 • Uykudan sonra kalkmak hali ve uyanık olduğumuz hal.

nass

 • Kat'ilik, kesinlik, açıklık. Te'vile ihtimali olmayan söz veya delil.
 • Kur'ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide.
 • Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakle

nass-ı hadis

 • Hadisin açık, gerçek ifadesi. Muhtemeli olmayan sağlam mânaya delâlet eden lâfız. Delil mânâsına olan "Nass-ül fukaha" bundan alınmıştır.

nass-ı kat'i / nass-ı kat'î

 • Kesin delil ve senet; Kur'ân ve sahih hadis gibi.

nass-ı katı'

 • Mânâsı açık olan Kur'an âyetlerinden delil olarak gösterilen âyet.

necaset-i galiza

 • Pisliği hakkında şer'î bir delil mevcut olup hilâfına başka bir delil bulunmayan necasettir. ( Lâşe gibi)

necaset-i hafife

 • Hanefî mezhebine göre pis olduğuna dair şer'î bir delil mevcud olan şeydir. Diğer bir tabire göre murdar olmadığı rivayet edilen şeydir. (Eti yenen hayvanların bevilleri gibi.) Bedenin veya elbisenin dörtte birinden az miktarı namaza mani olmaz.

necm-i sakıp / necm-i sâkıp

 • Karanlığı delip geçen parlak yıldız.

nehd

 • İri gövdeli ve karınlı at.

nehire

 • Çürümüş, ufalanmış, rüzgârla savrulur. Delik deşik, göz göz olmuş.
 • Rüzgâr estikçe ses verir kemik, çürümüş kemik. (Nâhir de denir)

nesh

 • Emir ve yasaklarla ilgili şer'î (dînî) bir hükmün, ondan sonra gelen şer'î bir delîl (hüküm) ile kaldırılması, yürürlülük zamânının sona erdiğinin haber verilmesi, açıklanması. Hükmü kaldırılan delîle, nâsih; kaldırılan hükme mensûh denir.

nesie

 • Veresiye almak. Satın alınan şeyin bedelini vermeyip sonraya bırakmak.

netb

 • Büyük olmak, gövdeli olmak.

netice-i burhan-ı bahir / netice-i burhan-ı bâhir

 • Açık, parlak, kesin ve sağlam delilin sonucu.

nevcivan / نوجوان

 • Genç, delikanlı. (Farsça)
 • Delikanlı.
 • Delikanlı, genç. (Farsça)

nevcivani / nevcivanî

 • Gençlik, delikanlılık.

nübüvvet da'va etmek

 • Peygamber olduğunu bildirip doğruluğunu isbat için deliller göstermek, peygamberliğini ileri sürmek.

nücum-u sakıbe / nücum-u sâkıbe

 • Işığıyla karanlığı delip geçen yıldızlar.
 • Işığıyla karanlığı delip geçen yıldızlar.

nuhre

 • Burun deliği.

nühud

 • Atın iri gövdeli olması.

nukbe

 • (Çoğulu: Nukab) Yol.
 • Yırtık, delik.
 • Paçasız don.
 • Levn, renk.
 • Pas.

paçeng

 • Küçük pencere. (Farsça)
 • Baca, menfez delik. (Farsça)

perdekar / perdekâr

 • Perdeli. Perde ile örtülü yer. (Farsça)

perestiş

 • Pek çok sevmek. Bendelik etmek. İbâdet etmek. (Farsça)

racih

 • Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan.
 • Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf.

racih-i mercuh

 • Bürhan ve delillerin tercih ve üstünlük esasları.

rahne

 • Gedik, yarık. Gemilerin bordalarında veya su kesimlerinin altında mermi isabetiyle veya herhangi bir te'sirle açılan delikler, yarıklar. (Farsça)
 • Yara. (Farsça)
 • Bozukluk. Zarar. (Farsça)

rasihane / rasihâne

 • Sağlamca, sağlam delil ve bürhana dayanmak suretiyle. (Farsça)

re'y

 • Müctehid İslâm âlimlerinin, açıkça bildirilmeyen bir mes'ele hakkında dînî delillerden yâni Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf ve icmâ-i ümmetten çıkardıkları hüküm, kıyâs.

redane

 • Tentelerin kenarlarında açılan ufak deliklerin yırtılmaması için o deliklere geçirilen mâdeni halka.

redm

 • (Çoğulu: Rüdum) Bir şeyin önüne sed yapma.
 • Bir şey dâimi olmak ve akmak.
 • Pencere, kapı ve delik gibi yerleri tıkama. Tamâmen kapama.
 • Zülkarneyn seddinin ismi.

rekz

 • Dikmek, yerleştirmek, delil getirmek.

renc-ber

 • (Renc; sıkıntı, zahmet. Ber; çeken) Tarla ve bahçede yahut başka işlerde kazmak veya taş, toprak taşımak gibi işlerde çalıştırılan gündelikçi. Amele, ırgat. (Farsça)
 • Çiftçi. (Farsça)

rivayet-i sadıka / rivayet-i sâdıka

 • Senet ve delillerle sâbit, şüphesiz, doğru rivâyet.

rumuzat-ı neşriye / rumuzât-ı neşriye

 • Âhiretteki dirilişin ince delilleri.

ruşenbeyan

 • Fasih konuşan. Açık ifadeli. (Farsça)

ruzane

 • Gündelik. Yevmiye. (Farsça)

ruzine

 • Gündelikçi. (Farsça)

saba

 • Hevâ ve nefsine meyletme. Delikanlılık.

şabb

 • Genç, delikanlı, yiğit.

şabb-ı emred

 • Bıyığı, sakalı henüz çıkmış delikanlı.

sadegi / sadegî

 • Sâdelik, süssüzlük, düzlük. (Farsça)

sadegi-i ifade / sadegî-i ifade

 • İfade sadeliği.

sadegi-i libas / sadegî-i libas

 • Giyim sadeliği.

saderu

 • (Çoğulu: Sâderuyân) Yüzünde tüy bitmemiş genç delikanlı. (Farsça)

sadık-ı şahid

 • Doğru şahid, delil.

şahid-i kàtı'

 • Kesin, şüphesiz delil.

şahid-i tevhid

 • Allah'ın birliğinin şahit ve delili.

şahid-i vahdaniyet / şahid-i vahdâniyet

 • Allah'ın bir ve tek oluşunu gösteren şahid, delil.

sahife-i ayat-ı tekviniye / sahife-i âyât-ı tekvîniye

 • Yaratılışa ait delillerin sayfası.

şahitler

 • Deliller, tanıklar.

sakb

 • (Çoğulu: Sukub) Delinme, delme.
 • Bir taraftan diğer tarafa kadar açık olan delik.
 • Sütü çok olan deve.
 • Çok kırmızı, koyu kırmızı.

sakıb / sâkıb / ثاقب

 • Parlak.
 • Bir yandan bir yana delip geçen.
 • Delici. (Arapça)
 • Parlak yıldız. (Arapça)

samlah

 • Kulak deliği.
 • Kulak kiri.

şayan-ı ihticac

 • Delil ve isbatın makbuliyeti.

sebet

 • Hüccet, delil.

sebr ve taksim

 • Mantıkta bir isbatlama tarzı ve usulüdür. Bu iki kelime beraber kullanıldığı gibi, "delil-i taksim, delil-i münkasım" gibi tâbirlerle de söylenir. Bu isbatlamada bir şeyin aslında bulunan vasıflar, illet olmaktan birer birer ibtal edildikten sonra, tam illet olmaya elverişli olan tesbit edilir. (Lât

sedacet

 • Sâdelik.

sedacet-i kelam / sedacet-i kelâm

 • Söz sadeliği.

sedd-i zerai'

 • Şer'an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. "Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır." Buna binaen insan, şer'an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul

şefellec

 • Burun delikleri büyük, dudakları yumru kalın ve sarkık olan adam.
 • Ferci vasi avret.

şegaf

 • Delicesine sevme.

şegafdar / şegafdâr

 • Delirtici. (Farsça)

şehadet-i kat'iye

 • Kesin şahitlik, kesin delil.

sekkab / sekkâb

 • Delici, delen.
 • Delici, delen.

selef-i müçtehidin / selef-i müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kâbiliyetine sahip olan İslâmın ilk dönemlerinde yaşamış İslâm âlimleri.

semavi ayetler / semavî ayetler

 • Cenab-ı Hakkın varlığına ve birliğine işaret eden gökyüzündeki deliller.

şemel

 • Perâkendelik, dağınıklık.
 • Toplanmak, cem'olmak.
 • Az nesne.

şeml

 • Az şey. Perâkendelik.
 • Örtmek, bürünmek, toplanmak.
 • Topluluk, cemaat, insan yığını.

semm

 • (Simm - Sümm) (Çoğulu: Sümum) Delik.

semm-ül hıyat

 • İğne deliği.

sened / سَنَدْ

 • Delîl, dayanak.
 • Hadîs-i şerîfleri rivâyet edenlerin silsilesine verilen ad.
 • Bir hakkı tesbit eden yazılı vesîka.
 • Kuvvetli delil olabilecek söz veya yazı.

sened-i sahih

 • Sağlam olduğunu gösterir delil.

senedat / senedât

 • Senetler; kuvvetli deliller.

sere

 • Suyun çok olması.
 • Devenin meme deliğinin geniş olması.

serrişte

 • İp ucu. Emâre, delil. Vesile. (Farsça)
 • Başa kakmak. (Farsça)
 • Maksad. (Farsça)

şevha

 • Avurtları ve burun delikleri geniş olan çirkin yüzlü kadın.

sevla'

 • Sürüye uymayıp otlakta dönüp duran hasta veya delirmiş koyun. (Müz: Esvel)

seyf-i burhan

 • Burhanın, delilin kılıcı.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Dış âlemdeki delil ve vasıtalarla yapılan mânevî yolculuk.
 • Terbiye ve mâneviyatta tekâmül yollarında, hariç âlemden, âfaktan başlamak suretiyle bulunan delillerle tekâmül edip nefsini ıslâh ve imâni ve Kur'âni hakikatlarda terakki etmek usulü.

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Nefsin iç âlemindeki delil ve vasıtalarla yapılan mânevî yolculuk.
 • Hafî tariklerin çoğunda takib edilen ve nefsinin iç âlemindeki delillerle, vasıtalarla tekâmüle gidenlerin usûlü.

şiddet

 • Sertlik, katılık.
 • Ziyadelik.
 • Sıkılık.
 • Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır:Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri.<

sıddikin-i muhakkikin / sıddîkîn-i muhakkikîn

 • Daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygambere sadakatte en ileride olan, hakikatleri delilleriyle bilen büyük araştırmacı âlimler.

sidn

 • Etli ve gövdeli şişman kimse.

şifte / şîfte / شيفته

 • Delicesine aşık. (Farsça)

şiftedil / şîftedil / شيفته دل

 • Gönlünü kaptırmış, delicesine aşık. (Farsça)

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

silsile-i berahin / silsile-i berâhin

 • Deliller zinciri.

sımah

 • Kulak deliği, kulak.

simah / simâh

 • Kulak deliği.

simm

 • (Çoğulu: Simâm-Sümum) Küçük dar delik.
 • İğne deliği.
 • Ağu, zehir.
 • Kast.
 • Düzeltme, ıslah.
 • Set.

sir

 • Yarık. Delik.
 • Balık yahnisi.

şuaat-ı istişhad / şuâât-ı istişhad

 • İstişhad ışınları; şahit ve delil gösterme ışığının hüzmeleri, ışınları.

şübban

 • Gençler, delikanlılar.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

sufar

 • Ok gezi. (Farsça)
 • İğne deliği. (Farsça)

süfte / سفته

 • Delinmiş, delikli. (Farsça)
 • Delinmiş. (Farsça)

süfte-guş

 • Kulağı delinmiş olan. Kulağı delik. (Farsça)

sukab

 • (Tekili: Sukbe) Delikler.

sukaybe

 • Küçük delik, delikçik.

sukbe

 • (Çoğulu: Sukub - Sukab - Sukabât) Delik.

sukub

 • (Tekili: Sukbe) Delikler.
 • (Tekili: Sakb ve Sukb) Delmeler veya delinmeler.
 • Bir tarafdan diğer tarafa kadar açık olan delikler.

sükub

 • (Tekili: Sakb) Delikler.

sülas

 • Akıl gitmek.
 • Delirmek.

sultan

 • Reis. İslâm Hükümdarı. Hâkimiyet sahibi. Padişah.
 • Allah. (C.C.)
 • Kuvvet, kudret ve hâkimiyet sâhibi.
 • Hükümdar âilesinden olan anne, kız gibi kadınlardan her biri.
 • Hüccet ve delil.
 • Kahr ve tegallüb mânasında masdardır. Her şeyin yavuz, şiddet ve satvetin

sünnet

 • Yol, kânun, âdet.
 • Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler.
 • Din bilgilerinde senet, kaynak olan dört temel delîlden biri. Hadîs-i şerîfler.
 • Şerîat yâni İslâm dîni.

surah / sûrâh / سوراخ

 • Delik. Gedik. (Farsça)
 • Delik. (Farsça)

ta'te

 • Cinli olmak. Delirmek.

tafsili iman / tafsîlî îmân

 • Îmân edilecek hususlara genişçe, delîlerini bilerek ve ayrı ayrı inanmak.

taglis

 • Fık: Kurban bayramının ilk gününde Müzdelife'de bulunanlar için o günün Sabah Namazını fecri müteakib daha ortalık karanlık iken kılmak. (Bu çok efdaldir)
 • Bir işi üzerine almak.
 • Sabah karanlığında sefer etmek.

tahacüc

 • Hüccetleşmek. Birbirinden hüccet talep etmek, delil istemek.

tahakkuk

 • Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması. Gerçekleşmek. Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak.

tahakkümi / tahakkümî

 • Mânasız iddia. Delilsiz, isbatsız haklılık dâva etmek, Mânasız mücerred dâva.
 • Zoraki ve delilsiz olma.
 • Delilsiz dâvâ.

tahan

 • Kendini deli olarak göstermek.

tahkiki

 • Araştırarak ve kesin delillere dayanarak.

tahkiki iman / tahkikî iman

 • Araştırarak ve kesin delillere dayanarak elde edilen iman.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

tahmin

 • (Hamn. dan) Aşağı yukarı bir fikir söylemek. İhtimallere dayanan düşünce. Zayıf delil ile hüküm ve kıyas etmek.

tahrimen mekruh / tahrîmen mekrûh

 • (Vâcibin zıddı) Harama yakın iş olup, zannî delil ile olan nehiydir.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki ve hadîs-i şerîfteki delîlinden zan ile anlaşılan yasak. Harama yakın olan fiil, iş.

takallüd

 • Takınma; kılıç (gibi keskin olan delil silahını) kuşanma.

taklid / taklîd

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.
 • Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma.
 • Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret buluna

taklidi / taklidî

 • Taklide ait. Sathî.
 • Delil ve sened istemeden kabul edilen.

talim-i iman-ı tahkiki / tâlîm-i imân-ı tahkikî

 • Delillere dayalı bir şekilde iman dersi verme.

tansis

 • Tetkikten sonra karar vermek.
 • Bir mes'eleyi ve hükmü, şer'î delillere isnad etmek.

tansis etmek

 • İnceden inceye araştırmak ve delille ispat etmek.

tasvir-i müddea / tasvir-i müddeâ

 • İddia edilen şeyin delilsiz tasviri, san'atlı bir biçimde anlatımı.

tazannün

 • (Zann. dan) Sanma, zan ile iş görme, delilsiz hükmetme.

tazyik-i mecnunane / tazyik-i mecnunâne

 • Delicesine baskı ve sıkıntı verme.

te'vilat / te'vilât

 • (Tekili: Te'vil) Te'viller. Zâhiren yakın mâna ve delil nakletmek sebebiyle başka mâna vermeler.

tebkit

 • Tekdir etmek. Azarlamak. Vurmak. Başa kakmak.
 • Delil ve bürhanla galip gelip susturmak.
 • Azarlama, ağlatma, delil getirerek susturma.

tecanün

 • Delirmek.

tecennün

 • Cinnet getirme. Delirme. Çıldırma.
 • Delirme.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

tehelhül

 • Fileli olmak. Bir elbisenin delikli delikli olması.

tekvini ayat / tekvînî âyât

 • Yaratmaya, var etmeye dâir âyetler, deliller.

temessük

 • Tutunma. Sarılma. Sıkıca tutma.
 • Hüccet ve delil izhar etme.
 • Borç senedi.

tengiz

 • Zindeliği sarsılma, zindeliğini sarsma.

tentene

 • İplik gibi şeylerle örülmüş delikli bez, perde v.s. Dantela.
 • Dantela, delikli örgü.

tenu-mend

 • Gövdeli, iriyarı, vücutlu kimse. (Farsça)

tenzihen mekruh / tenzîhen mekrûh

 • Nehyine dair şer'î bir delil olmamakla beraber işlenmesi kerih görülen iş. (Helâle yakın iş)
 • Yasak olmasına kuvvetli, açık bir delil, senet bulunmayıp, yapılması iyi olmayan şeyler.

terahhus

 • İzinli ve müsaadeli olma. Ruhsat bulma.
 • Ucuzlama.

tercüman-ı ayat / tercüman-ı âyât

 • Âyetlerin, delillerin tercümanı.

tercüman-ı ayat-ı tekviniye / tercüman-ı âyât-ı tekviniye

 • Kâinatta Allah'ın varlığının birer delili olan maddî ayetleri insanlara tercüme eden, rehber.

terennüh

 • (Çoğulu: Terennühât) Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sendeliyerek yürüme.

terkib-i kıyas

 • Bir davayı isbat için delil arayıp bulma usulü.

tesakkub

 • (Çoğulu: Tesakkubât) (Sakb. dan) Delme, delinme.
 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Parlamak, ruşen olmak.

teşdid

 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme.
 • Gr: Harfi iki defa okuma. Harfi şeddeli okumak.

teselsül / تَسَلْسُلْ

 • Burhân-ı tatbîk delîli ve benzerlerinde, Allahü teâlânın varlığının lâzım olduğunu isbat etmekte kullanılan delillerden biri. Hâdislerin (sonradan var olan şeylerin) birbirinin varlığına sebeb olarak geriye doğru sonsuza kadar zincirleme birbiri ardı sıra gitmesi.
 • İddiâyla delilin birbirine bağlı olmasıyla ihtilâfın sürüp gitmesi.

teskib

 • (Sakb. dan) Delik açma, delme.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîki / tevhîd-i hakîkî / تَوْحِيدِ حَقِيقِي

 • Araştırarak, delilleriyle Allah'ın birliğini kabul etme.
 • Delil ve isbata dayalı hakiki ma'nadaAllahı birleme.

tevhid-i zahiri / tevhîd-i zâhirî / تَوْح۪يدِ ظَاهِر۪ي

 • Delil ve araştırmaya dayanmayan Allah'ı birleme.

ubudiyyet

 • Bendelik, kulluk, kölelik. Kul olduğunu bilip Allah'a itaat etmek. Allah'a teslim olup, Kur'an ve Peygamber (A.S.M.) vasıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmak.

ulum-u bedihiyyat / ulum-u bedihiyyât

 • Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler.

ürmule

 • (Çoğulu: Erâmil) Ergen delikanlı.

usmuh

 • Kulak.
 • Kulak deliği.

usul

 • (Tekili: Asıl) Ana, baba. Cedler.
 • İstinadgâh.
 • Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.
 • Tarz, metod, tertip.

usul-ü fıkıh ilmi

 • Fıkıh ilmine âit bilgilerin esası ve istinadgâhı olan bir ilimdir. Şer'i hükümlerin mufassal ve muayyen delilleri ve hikmetleri bu sayede bilinir ve bu dini hükümler, bu muayyen ve müşahhas deliller vâsıtası ile istinbat ve isbat olunur. Bu ilme "Hikmet-i teşriiye" de denilmiştir.

vacib / vâcib

 • Allah ve resulü tarafından yerine getirilmesi kesin olarak emredilmiş olan şey (diğer bir mânası; delili farz ifade edecek derecede kesin olmayan, fakat hiç terk edilmeden yapılması istenen amel; vitir ve bayram namazları gibi.
 • Varlığı zorunlu olan.
 • (Vücub. dan) (Çoğulu: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan.
 • Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah'ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer'an kat'i derecede bir delil ile sâbit

vahdet-i mesele

 • Bir mesele hakkında ileri sürülen delillerin biraraya toplanması.

vasi / vasî

 • Çocuk, yetim, hasta, deli gibi zayıf kimselerin mal ve işlerini idare eden görevli.

vasvas

 • (Çoğulu: Vesâvis) Perdede göz ayırımı miktarı olan delik.

vegab

 • (Çoğulu: Evgab) Korkak kimse.
 • İri gövdeli büyük deve.

vekil-i delil

 • Rehber olarak görünen, ispat delili.

veresiye satış

 • Bedelini, parasını sonra ödemek üzere yapılan alış-veriş.

vetire

 • (Çoğulu: Vetâir) Keçi yolu. Dar yol.
 • Tarz, üslub.
 • Burnun iki deliğini ayıran zar.

vısr

 • Hüccet, delil.
 • Kadı sicili.
 • Ahd, söz, yemin.

vuzuh-u delalet / vuzuh-u delâlet

 • Çok açık bir şekilde delil olma.

vuzuh-u delil

 • Delilin açıklığı.

ya-i müşedde / yâ-i müşedde

 • Şeddeli y harfi.

yakini burhan / yakînî burhan

 • Şüphesiz, kesin delil.

yevmi / yevmî / یومى

 • Günlük, gündelik. (Arapça)

yevmiye

 • Gündelik. Bir günlük çalışmanın neticesi alınan ücret.
 • Günlük hadiseleri günü gününe kaydetmeğe yarıyan defter, gazete.

yevmiyye / یومى

 • Gündelik ücret. (Arapça)

zadegi / zadegî

 • Asillik, soy temizliği, zadelik. (Farsça)

zahir / zâhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığında şek ve şübhe olmayan, her eserinde varlığına deliller, işâretler bulunan yüce Allah.
 • Açık, görünen, dış görünüş, insanın dış görünüşü.
 • Fıkıh usûlü ilminde; sevk edilmediği, kendisi için buyrulmadığı mânâ, açı

zahiriyye / zâhiriyye

 • Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerin zâhir, görünen mânâlarından başka hiçbir delîl ve kıyâsı kabûl etmeyen Dâvûd-i Zâhirî'nin kurduğu mezheb.

zat-ı muhakkik / zât-ı muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim zât.

zencir-bend

 • Zincire vurulmuş, zincirle bağlı mânasına gelir. Eskiden azılı katiller ve deliler, zincirle bağlandıkları için bu tâbir meydana gelmiştir. (Farsça)
 • Edb: Her mısranın son kelimesi, bir sonra gelen mısraın ilk kelimesini teşkil etmek şekliyle meydana getirilen manzumelere verilen addır. Divan (Farsça)

zenciri / zencîrî / زنجيری

 • Zincirli. (Farsça)
 • Zincirlik deli. (Farsça)

zera

 • Gölgelik, perdelik.

zevade

 • Ziyadelik, çokluk.

zıvana

 • İki ucu açık küçük boru. (Farsça)
 • Birbirine geçen şeylere açılan boru şeklinde delik. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın