LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dede ifadesini içeren 121 kelime bulundu...

aba ve ecdad / âbâ ve ecdâd

 • Analar, babalar, dedeler.

aba vü ecdad / âbâ vü ecdad

 • Babalar, dedeler, atalar.

abir

 • (Ubur'dan) Bir yerden geçen, giden yolcu. Geçen.
 • Hz. İbrâhimin (A.S.) dedelerinden birisinin adı.

adedi / adedî

 • (Adediye) Adede yani miktar ve rakama, sayıya mensub.

ahmed

 • Daha çok hamdeden.
 • Çok övülmeğe ve medhedilmeğe lâyık.
 • Çok sevilen. Beğenilmiş.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi.
 • Çok hamdeden, övülmeye en lâyık olan.

belağat-i eda / belâğat-i edâ

 • Üslup ve ifadedeki belâğat.

beni haşim / benî hâşim

 • Hâşimoğulları. Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf'ın soyundan gelenler.

besman

 • Bir muahededen, bir anlaşmadan sonra rehin olarak bırakılan şey. Kapora. (Farsça)

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

bilinç

 • Psk: İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali. Şuurun dereceleri vardır. Meselâ: Düşünüyorum ve düşündüğümü biliyorum, yine düşündüğümü bildiğimi de biliyorum ve hakeza. Şuurlu olma ruhun bir vasfıdır. Maddede şuu (Türkçe)

carih / cârih

 • Şahitliği reddeden, yaralayan.

ced

 • Ata, dede.

cedd

 • Ata, dede.

cedd-i emced

 • En şerefli ced, dede, Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

cedd-i nebi / cedd-i nebî

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) dedesi, Abdülmuttalib.

cedd-i zişan / cedd-i zîşân

 • Şanı yüce olan ata, dede.

ceyş

 • Asker, ordu. En az dörtyüz nefer süvari ve piyadeden müteşekkil bir askeri kıt'a.
 • Dolup taşmak.
 • Ses, sadâ.

cezalet-i beyan / cezâlet-i beyan

 • Anlatım ve ifadedeki güçlülük, güzellik.

cirşab

 • Hasta olduktan sonra zayıflayıp gövdede çıban çıkmak.

cüz-i irade

 • İradeden bir cüz. Allah tarafından insana verilen irade.

Deist

 • Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır.

Deizm

 • Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır.

detektif

 • (Bak: Dedektif)

eben an-cedd

 • Babadan, dededen.

ebes

 • Çok süt içmekten dolayı midede ve karında meydana gelen şiş.

ecdad / ecdâd

 • (Tekili: Cedd) Dedeler. Babalar. Büyük babalar.
 • Atalar, dedeler.

ecdat

 • Dedeler, atalar.

ehl-i nefiy ve inkar / ehl-i nefiy ve inkâr

 • İnkâr edenler, reddedenler.

emr-i vehmi / emr-i vehmî

 • Maddi bir varlığı olmayan, ancak itibar edilen, varsayılan olgu; meridyen çizgileri ve maddedeki çekim kanunu gibi.

etnik

 • yun. Bir kavim, bir ırkla ilgili olan. İslâmiyet, kavmiyeti ve ırkçılığı reddeder. Etnik bölücülüğe karşı en kuvvetli siper, İslâm şuuru ve kardeşliğidir.

faraklit

 • İncilde mezkur olan Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismidir. El-Faraklit, El-Baraklit de hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânalarına gelir.

felsefe-i maddiye

 • Her şeyi maddede arayan ve madde ile açıklamaya çalışan felsefe.

gayur / gayûr

 • Gayreti çok olan. Kötülük ve çirkinlikleri şiddetle reddeden.

güşade-dest

 • (Çoğulu: Güşadedestân) Civanmert, cömert, eli açık. (Farsça)

güşade-destan / güşade-destân

 • (Tekili: Güşadedest) Cömertler, civanmertler, eli açıklar. (Farsça)

hamid / hâmid / hâmîd

 • Allahü teâlâya hamdeden.
 • Hamdeden.

hamidin / hâmidîn

 • (Tekili: Hâmid) Hamdedenler, hâmidler.

hamidun / hâmidûn

 • (Tekili: Hâmid) Hamdedenler, hâmidler.

hammadun

 • Çok hamdedenler. Çok çok şükür ve duâ edenler.

harf-aşina

 • Harfleri birbirinden ayırdedebilen.
 • Mc: Sözden anlayan.

hasbe

 • Kızamık hastalığı. Tane tane gövdede çıkan bir hastalıktır. (Hasta kişiye "mahsub" derler.)

haşimi / hâşimî

 • Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf'ın soyundan gelen.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

idrak-i basit / idrâk-i basît

 • Tasavvuf yolcusunun kendini müşâhedede (görmede) fâni (yok) olması.

ihfa / ihfâ

 • Örtmek, gizlemek; tecvidde bir terim. On beş ihfâ harflerinden önce gelen tenvin veya sâkin nunu, izhâr (birbirinden ayırmak) ile idgâm (birbirine katmak) arasında, şeddeden uzak olarak gunne ile genizden çıkarmak.

iltihab

 • Caddede gitmek. Geniş yolda yürümek.

imam-ı ebu yusuf

 • (Hi: 113-182) İmam-ı A'zam'ın fıkha dair eserlerini te'lif etmiştir. Fıkıh sahasının büyük imamlarındandır. Dedesi Sahabe-i Kiramdan Sa'd'dır. (R.A.) İmam-ı Muhammed'le ikisine Fıkıh kitablarında "İmameyn" denir. (K.S.)

inhidad

 • (Hadde. den) Keskinleşme, incelme, sivri olma.
 • Basılıp ezilme, haddeden geçme.

inhizam

 • Yemek hazmolunma. Yemeklerin midede erimesi.

intizar

 • (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek.

ismail aleyhisselam / ismâil aleyhisselâm

 • Yemen'den gelip Mekke ve civârına yerleşen Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber. Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Peygamber efendimizin dedelerindendir. Cürhüm kabîlesine peygamber olarak gönderildi. İbrâhim aleyhisselâmın oğludur. Anne si Hacer Hâtun'dur.

istihlal

 • Yeni ay'ı gözleyip görmek. Hilâlin görünmesi.
 • Kılıcın kınından sıyrılıp görünmesi.
 • Edb: Bir ifadede birbirine benzer, seci'li ve kâfiyeli sözlerin söylenmesi.
 • Çocuğun doğar doğmaz hemen ağlamağa başlaması.
 • İyi ve hayırlı bir başlangıca delâlet etmek.

itibari emir / itibarî emir

 • Gerçekte öyle olmadığı hâlde öyleymiş gibi kabul edilen, saymaca; maddedeki çekim kanunu gibi saymaca şey.

ıztıca'

 • Namaz kılarken secdede koltukları sıkarak göğsü yere değdirme.
 • Yan üstüne yatma.

karlayl

 • (Thomas Carlyle) (Hi: 1210-1298) İskoçya'da doğmuş, Londra'da ölmüştür. İskoç tarihçisi ve filozofudur. Babası dindar bir duvarcı ustası idi, oğlunu papaz yapmak istiyordu. Onun dinî şüpheleri papaz olmasına mâni oldu. Yedi sene manevî mücahededen sonra imanî mes'elelerde istikrar elde edebilmiştir.

kasid

 • (Çoğulu: Kasidân) (Kasd. dan) Tasarlıyan, kasdeden.
 • Haberci, postacı.

keymus

 • yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır.

kıble açısı

 • Bir beldeden güney veya kuzeyden kıble istikâmetine çıkan iki doğru arasındaki açı.

kuud

 • Cülus. Oturmak.
 • Namazın oturarak kılınan kısmı. Secdede iken kalkıp oturmak.

levh-i mahv-isbat

 • Bir şeyin yıkılıp tekrar kuruluşunu kaydeden mânevî levha, İlâhî kudretin yaz boz tahtası.

ma'ked

 • (Çoğulu: Meâkıd) Akdedecek yer.

maddiyyunluk

 • Maddecilik, materyalizm, maddeden başka her şeyi inkâr eden dinsiz felsefeciler.

mahrem

 • Gizli.
 • Dince ve şer'an müsaade olunmayan.
 • Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır.
 • Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır

mahva

 • Secdede karnını uyluklarından çekip ayıran kimse.

mana-yı mecazi / mânâ-yı mecâzî

 • Bir ifadede, kendi mânâsının dışında başka bir mânânın kastedilmesi.

mana-yı zahiri / mânâ-yı zâhirî

 • Bir ifadeden ilk başta anlaşılan mânâ.

manevi alem / mânevî âlem

 • Maddeden olmayan, maddî gözle görünmeyen âlem.

materyalizm

 • Maddecilik, maddeden başka varlık tanımayan îmansız felsefe.

mu'temir

 • Kasdedici, kasdeden.
 • Ziyaret eden.
 • Umre yapan.

müctenih

 • (Cenah. dan) Meyillenen, bir tarafa eğilen.
 • Secdede usulüne göre ellerini yere koyup dirseklerini açarak kollarını kanat şeklinde tutan.

müfteriş

 • Secdede iken iki kolunu yere koyan.

muhaşşid

 • Tahşideden. Bir yere toplayan.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

mürekkeb

 • (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış.
 • Yazı yazmaya mahsus boya terkibi.
 • Karışmış, muhtelit.
 • Bitecek yer, münbit.
 • Asıl, esas.

müşedded

 • Kuvvetlendirilmiş, şiddeti artırılmış.
 • Gr: İki defa yanyana okunan harf, şeddeli harf. Böyle harflere huruf-u müşeddede denir.

mütesammim

 • Kasdedici, kasdeden.
 • Sağlamlaştıran, muhkem eden.

müteşehhid

 • Namazda ka'dede "Ettahiyyâtü" duâsını okuyan.

müzayede

 • Artırma, ziyadeleştirme.
 • Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. Müzayede; biri kapalı zarfla, diğeri açık arttırma ile olmak üzere iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihâle edilir.

na-güvar

 • (Nâ-güvâre) Midede zor hazmolunan şey. Sindirimi zor. (Farsça)
 • Yenilmesi veya içilmesi acı olan şey. (Farsça)

nacileyn

 • Ana ve baba, ecdad ve evlâd, dedeler ve babalar.

nafile

 • Fık: Farz ve vâcibden gayrı mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet. Fazladan yapılan iş.
 • Menfaatli olmayan. Ziyâdeden olan.
 • Torun.
 • Ganimet malı. Bahşiş. Atiyye.

nakib

 • Vekil. Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Halkın hayırlısı.
 • En eski derviş veya dede.
 • Müfettiş.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Akli ve nakli mes'elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu.

nefyeden

 • İnkâr eden, reddeden.

niya

 • (Çoğulu: Niyâgân) Dede, cedd.

niyagan / niyagân

 • (Tekili: Niyâ) Dedeler, ceddler. Ecdad.

nur-i kasd

 • Kasd ve irâdenin nuru. Kasd ve iradeden gelen parlaklık. Bir istek ve kasıtla yapıldığına âit alâmet ışığı.

radd / râdd

 • (Redd. den) Geri döndüren, reddeden, geri bırakan.

rek'at

 • (Rik'ât) Huzur-u İlâhîde beli eğip yüzü üzeri kapanmak.
 • Bir kıyam, bir rüku' ve iki secdeden ibaret olan namazın bir rüknü.

rekat / rekât

 • Namazda bir kıyam, bir rüku' ve iki secdeden oluşan bölüm.

resm

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.

ruh-u mücerred

 • Maddeden soyutlanmış ruh.

saci'

 • Seci'li ve kafiyeli söz söyleyen, konuşan.
 • Kasdedici, kasdeden.

sahih ced / sahîh ced

 • Ölenin babasının babası veya babasının babasının babası gibi derecesi yakın olsun uzak olsun aralarında kadın bulunmayan dede. Yâni araya kadın girmeyen büyük baba.

selaset / selâset

 • Sözün akıcılığı, ifadedeki ahenk, kolaylık ve akıcılık.

seradik

 • (Sürâdik) Padişaha mahsus çadır perdesi veya büyük sarayın perdesi.
 • Cibinlik tarzında yapılan perdeden oda.

serbesücud / serbesücûd / سر بسجود

 • Alnı secdede. (Farsça - Arapça)

sevda / sevdâ / سودا

 • Kara, siyah. (Arapça)
 • İnsan yapısında bulunan dört maddeden biri. (Arapça)

sıla-i rahm

 • Akrabâyı, yâni ana, baba, dede, çocuklar ve torunları; süt ve evlilik yoluyla olan yakınları ziyâret etmek, gözetmek ve onlara yardım etmek.

sipas-dar / sipas-dâr

 • Hamdeden, şükreden. (Farsça)

sismoğraf

 • Zelzelenin yerini, saatini, yön ve hızını kaydeden âlet. (Fransızca)

siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rapt eden rabıtamızın hadd-i evsatı?

 • Siz misiniz şu şanlı dedelerimizle bizim aramızdaki ortak bağ ve ortak nitelik.

sübhane rabbiyel a'la / sübhâne rabbiyel a'lâ

 • "Yüce olan Rabbimi tesbih ve tenzih ederim" mânâsına secdede söylenen tesbih.

takrir-i kelam / takrir-i kelâm

 • Söylemek. İfadede bulunmak.

tarid

 • (Tard. dan) Kovan, çıkartan, süren, tardeden.

tebyiz

 • Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma.
 • Ağartma, beyazlatma.

tekeymüs

 • Yemeklerin midede ezilmesi.

telebbüs

 • Giymek. Giyinmek.
 • İki şeyi birbirine benzeterek ayırdedememek.
 • Örtülü olmak.

temhid

 • (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme.
 • İskân etme.
 • Bir maddede özür, bahane beyan eylemek.
 • Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek.
 • Serd etme, izah etme, arz etme.
 • Mukaddeme yapma. Hazırlama.

teşbib

 • Saç ve sakal ağarmak.
 • Ateş yakma.
 • Kasidede mahbubdan bahsetme.

tevarih

 • (Tekili: Târih) Tarihler. Hâdiselerin zuhur zamanını kaydeden kitaplar.

ulviyet-i ifade

 • İfadedeki yücelik.

unsur

 • Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi.
 • Umumdan ayrılan kısım.
 • Tam olan şeyin her bir parçaları.
 • Madde, esas, kök. Element.

usul ve füru' / usûl ve fürû'

 • Fıkıh ilminde usûl; baba ve dedeler, ana ve nineler; fürû', çocuklar ve torunlar.
 • Usûl, îmân bilgileri; fürû; fıkıh bilgileri.

usuli / usulî

 • Asıllara, köklere ait; bir kimsenin soy ağacı itibariyle anne baba tarafından geriye doğru silsilesi, ataları, dedeleri.

vasvas

 • (Çoğulu: Vesâvis) Perdede göz ayırımı miktarı olan delik.

veli / velî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen.
 • Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettik

vukuf-i adedi / vukûf-i adedî

 • Nakşibendiyye yolunun on temel esâsından biri. Tasavvuf yolunda ilerlemek ve yükselip olgunlaşmak için yapılan zikri, bildirilen adede (sayıya) göre yapmak. Meselâ bir nefeste 1, 3, 5, 7, 11 kerre Allah demek gibi teke riâyet ederek zikretmek.

vuzuh

 • Açıklık. Açık ve anlaşılır şekilde olmak. Netlik.
 • Aydınlık.
 • Edb: İfadede açıklık.

vuzuh-u ifade

 • İfadedeki açıklık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın