LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Davranma ifadesini içeren 67 kelime bulundu...

amel etme

 • İş görmek, davranma.

bıta

 • Ağır davranma, gevşek davranma, gecikme.

eltaf

 • (Tekili: Lutf) Lütuflar, iyi muameleler, iyilikler, iyilikseverlikler. Nezaketler, nazik davranmalar. Okşamalar.

enaniyet-i taassubkarane / enaniyet-i taassubkârâne

 • Kendisini beğenme ve üstün görmede çok katı ve inatçı davranma.

gaflet-i mutlaka

 • Tam anlamıyla âhiretten, Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranma hâli.

hareket

 • Kımıldanma, davranma.

hatt-ı hareket

 • Davranış. Davranma tarzı. Hareket tarzı.

hıkmık etmek

 • Bir işten veyahut bir suale cevap vermekten kaçınmak için esassız bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Tereddütlü davranmak. (Türkçe)

hissiyatsız

 • Hislere kapılmadan objektif davranma.

hodfikirlik

 • Sadece kendi düşüncesini beğenme; düşüncelerinde bencil davranma.

hulf / خُلْفْ

 • Aykırı davranma.

hulus

 • Hâlislik. Saflık.
 • Samimiyet. Hâlis dostluk. İçden davranmak. Her hayırlı işi ve ameli Allah rızâsını niyet ederek yapmak.

i'vicac

 • Doğru davranmamak, eğri büğrü olmak. Hamlık.
 • Hakkı bâtıl, bâtılı hak göstermek.

ihtiyat

 • İlerisini düşünerek davranma.

intiyat

 • Kendi reyi ile davranma, kendi istek ve iradesi ile hareket etme.
 • Asılı kalma.

irha

 • Tatlılıkla ve kibarca hareket etme, yumuşak davranma, tatlı muâmele etme.

istisbat

 • (Sebt. den) Acele etmeyip tedbirli ve hesaplı davranma.

istiya'

 • Kötü davranma. Fena muamelede bulunma.

keyfi muamele / keyfî muamele

 • Kendi istek ve hislerine göre davranma.

kıst

 • Ölçü ve tartıda doğru davranma.
 • Pay, parça.
 • Parça parça verilen bir şeyin bir defada ödenmesi.

laubalilik / lâubâlilik

 • Laubali olma hali; saygısızlık, seviyesizce davranma.

meleke-i riayet-i hukuk

 • Hukuka uygun davranma alışkanlığı, pratiği.

muamele

 • Davranma, davranış.
 • Yol, iz.
 • Dairede yapılan kayıt vesaire.
 • Alışveriş, sarraflık, para işleri.
 • (Çoğulu: Muâmelât) Hatt-ı hareket. Davranma, davranış. Birbiri ile iş görme, amel etme. Alış veriş.
 • Resmi dairelerde yapılan herhangi bir iş.

muamele-i halisane / muamele-i hâlisane

 • Hâlis, samimi bir muamele, içtenlikle davranma.

muhalefet etme

 • Karşıt olma, aykırı davranma.

muhalefet etmemek

 • Aykırı davranmamak.

muhalefet-i şeriat

 • Şeriata karşı muhalefet; şeriata aykırı davranma.

mümasaha

 • Sözle birbirine yumuşak davranma.

münaferat

 • Nefret etmeler, karşılıklı soğuk davranmalar.

müraat-ı efham / müraât-ı efhâm

 • Zihinlere, anlayışlara uygun davranma; anlayış seviyelerini dikkate alma.

müravaza

 • İyi muamele, güzel ve iyi davranma.

müteeddib olma

 • Edeplenme, terbiye almış olma, görgü kurllarına uygun davranma.

müvasat

 • Yumuşaklıkla davranmak.

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

nabz-gir

 • Mizaca göre hareket etmesinden anlıyan, nabza göre davranmasını bilen. (Farsça)

namertlik / nâmertlik

 • Mertçe davranmamak.

nehzat

 • Hareket, davranma, kalkışma. Yola çıkma.

rağmen

 • Zıddına, inadına davranma, körlük ve nisbet.

reşakat

 • Bel inceliği.
 • Davranma ve kımıldanıştaki incelik ve hoşluk.

rıfk

 • Yumuşak ve hoşgörülü davranma.

seciye-i fedakar / seciye-i fedakâr

 • Fedakârca davranma huyu, karakteri.

taallülat / taallülât

 • (Tekili: Taallül) Ağır davranma.

tadaccu'

 • Üşenme, gevşek davranma.

takayyüd

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.

tasannukarane / tasannukârâne

 • Yapmacık bir şekilde davranma.

tatyib

 • İyi davranma. İyi muâmele etme. Hoş etme. Gönlünü hoş etme.

tazaccu'

 • Gevşek davranma, üşenme.

tebatu'

 • Ağır davranma. Ağır hareket etme.

tecahül-i arifane / tecahül-i ârifane

 • Edb: Bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi gösterme. Bilen bir kimsenin, bilmez gibi davranması.

teenni / teennî

 • İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde hareket etme. (Teude de denir)
 • Acele etmeden düşünerek iş görme, dikkatli davranma.

tegafül

 • Gaflet etme, duyarsızlıklık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma.

tehaşün

 • Haşin davranma. Zorluk gösterme. Sert muamelede bulunma.

tehavün

 • Mühimsememek, ehemmiyet vermemek, ağır davranmak. Aldırış etmemek.
 • İstihkar, horlama, hakir görme.

tekasül / tekâsül

 • Üşenmek. Gevşeklik. İhtimamsız davranmak. Tembellik.

tekessül

 • Durmak.
 • Üşenmek. Gevşek davranmak.

telattuf / تلطف

 • (Çoğulu: Telattufât) (Lutf. den) Lütuf ve nezaketle davranma. Nâzikâne muamelede bulunma.
 • Yumuşak davranma. (Arapça)

temahül

 • Mühlet verme. Yavaş ve ağır davranma.

temkin / temkîn / تمكين

 • İhtiyatlı davranma. (Arapça)
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Ağırbaşlılık. (Arapça)

tereffuk

 • (Rıfk. dan) Tatlı dil ve güler yüzlülükle davranma. Yumuşaklıkla muâmele etme.

tertib

 • (Çoğulu: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak.
 • Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak.
 • Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak.
 • Mertebelere göre davranmak.
 • Hile ile aldatma.

tesahül

 • Yumuşak davranma. Rıfk ve mülâyemetle tatlı muamele etme.
 • Gaflet ve ihmal etme.

tesamuhat

 • (Tekili: Tesâmuh) Hoş görmeler, müsâmahalar.
 • Dikkatsiz ve kayıtsız davranmalar.

teserru'

 • (Sür'at. den) Koşma. Çabuk davranma.

teşerru'

 • Şeriata uygun davranma.

tüede

 • Teenni etmek, acele etmeyip akıllıca davranmak.
 • Mühlet vermek.

vekar

 • Ağır başlı olup yerine göre uygun davranmak, şahsiyetli olmak.

zeval-i gaflet

 • Gafletin dağılması; Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâlinin sona ermesi.