LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dami ifadesini içeren 114 kelime bulundu...

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

abdulhamid ll

 • (mi: 1842-1918) 34' üncü Osmanlı Padişâhıdır. 33 yıl saltanatta kalmış olan bu şefkatli Sultan,İslâmiyete son derece bağlı idi. Yüksek bir siyaset adamı ve devlet işlerini bizzat takibeden bir zattı. Memlekette bolluk ve refahı te'min için çalıştı. (R.Aleyh)

akib

 • Ayağın ökçesi. Adamın evlâdı, evlâdının evlâdı.

alim-i zitehevvür / âlim-i zîtehevvür

 • Öfkeli âlim; sonunu düşünmeden öfkeli hareket eden ilim adamı.

alkol / mey

 • Mayalanmış içkilerin damıtılmasıyla elde edilen sıvı madde. (Fransızca)

ayinedar

 • Ayna tutan. (Farsça)
 • Eskiden, bir büyük adamın giyinirken aynasını tutmakla vazifeli hizmetçi. (Farsça)
 • Berber. (Farsça)

bahz

 • Sıkıntılı olma, can sıkma.
 • Yük ağır gelip hayvanı çökertme.
 • Bir adamı çenesinden, sakalından tutup çekme.

bath

 • (Çoğulu: Bitah) İçinde kum ve çakıl taşları olan geniş su akıntısı.
 • Yüz üzeri düşme.
 • Serilip yatan adamın boyu.
 • Bırakma.

bed-endam

 • Endâmı bozuk, biçimsiz, çarpık. (Farsça)

bedligam

 • Serkeş at, gem almaz at. (Farsça)
 • İsyan eden, âsi, serkeş, söz dinlemiyen kimse. (Farsça)
 • Bedevi, çöl adamı. (Farsça)

beliğ / belîğ

 • Düzgün ve adamına göre söylenmiş söz.

bendenüvaz

 • Kölesini iltifatlandıran, adamını taltif eden. (Farsça)

berbar

 • Evin dam kısmında bulunan oda. (Farsça)
 • Çardak. (Farsça)
 • Kemeriye. (Farsça)
 • Tahtaboş. Damın düz bir kısmı ki, en çok çamaşır sermeye yarar ve çinko ile döşelidir. (Farsça)

bi-hareket / bî-hareket

 • Kımıldamıyan, hareketsiz. (Farsça)

bismark

 • Ünlü bir devlet adamı.

bülega / bülegâ

 • Adamına göre güzel söz söyleyenler.

cahh

 • Ayakları uzun, yeşil çekirge.
 • Adamın beli bükülüp eğilmek.

cevir

 • (Cevr) Cefa, eziyet, sıkıntı, üzüntü. Zulüm.
 • Tas: Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mâni olan şey.

cezeb

 • Adamın ağzında tükrüğü kesilmek.
 • Hayvanın sütü az olmak.

daire

 • Resmi hükümet makamlarından her biri.
 • Yazıhane.
 • Büyük bir idare adamının makamı.
 • Ev veya apartman katı.
 • Bir manevi te'sirin hükmü geçtiği mahal.
 • Sınır içi.
 • Büro, büyük ev, konak.
 • Çember, düz yuvarlak şekil.
 • Mat: Merkezden aynı u

deyrani / deyranî

 • Manastır adamı.

dıhle

 • Bir kişinin her işine karışan has adamı.

diktatör

 • Mevcut kanunları çiğneyerek, örf ve adalet esaslarına aykırı olarak, devleti keyfine göre idare eden devlet adamı. Müstebid. (Fransızca)

diplomat

 • yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı.
 • Becerikli, söz söyliyebilen.

eblağ

 • Yerinde adamına göre güzel söz söylemenin en üstünü.

efih

 • Bir adamın beynine vurmak.

ehlidünya / ehlidünyâ

 • Dünya adamı, âhireti düşünmeyen.

ehlitarik

 • Tarikat adamı.

ehlullah

 • Allah adamı, evliya, ermiş.

etlad

 • Evde doğan câriyeler.
 • Eski mal.
 • Damızlık denilen doğurucu hayvan.

eyyühe'l-hoto

 • Ey vahşi dağ adamı.

fen yobazı

 • Fen bilgisinde mütehassıs (uzman) olmadığı hâlde, kendisini fen adamı ve müslüman olarak gösterip müslümanların dînini, îmânını bozmağa, İslâmiyet'i içerden yıkmağa çalışan kimse.

fenci

 • Bilimle uğraşan, bilim adamı.

fevr

 • Hemen. Birdenbire. Acele. Sür'at.
 • Bir adamın geldiği semt ve cihet.
 • Suyun kaynayıp fışkırması.

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.

hafa

 • Çok yürümekten adamın ayağının ve davarın tırnağının aşınması.

haham

 • Yahûdî din adamı.

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Hakiki müessirden hâsıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Meselâ: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hâsıl olan ses çıkmak, hâsıl-ı bilmasdır'dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hâsıl-ı bilmasdar'd

hatırat

 • (Tekili: Hâtıra) Hâtıralar. Hatırda kalan şeyler.
 • Edb: Bir adamın yaşadığı zamana, bulunduğu işlere, görüştüğü kimselere dair düşüncelerini ve duygularını hâvi olmak üzere yazdığı eser.

heşile / heşîle

 • Sahibinin izni olmayarak bir adamın bindiği deve.

hinoğlu

 • Zamanın adamı, açıkgöz, hilekâr kimse. İblis, şeytan, zamane, cin fikirli.

hisan

 • Aygır, damızlık erkek at.

ibavet

 • Yabancı bir adamın bir çocuğa baba gibi olması, babalık yapması.

ibn-i vakt

 • Zamanın uyarına giden, vaktin icaplarına göre hareket eden kişi. Zamane adamı.
 • Mizaç ve tabiata göre söz söyleyen kimse.

ibn-üz zaman

 • Zamanın çocuğu. Devrin adamı.

ibnüzzaman

 • Zamanın oğlu, devrin adamı.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

im'an

 • Fazla dikkat ve ihtimam. Bir şeyde çok ileri gitmek.
 • Bir adamın hakkını ikrar eylemek.
 • Pek uzağa koşmak ve bir hususta hakkı mütecaviz olmak üzere, mübalâğa ve içtihad etmek.

imsak

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.

imtina-i hakiki

 • Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması. (Meselâ: Bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında: "Bu benim oğlumdur" diye iddia etse, dâvâsı dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen oğlu olması aklen muhaldir.)

indelbüleğa

 • Adamına göre güzel söz söyleyenler yanında.

irade-i zatiye / irade-i zâtiye

 • Bir adamın kendi arzu ve isteği.

irtican

 • Adamın işi gücü bozulma.

istiktar

 • (Katr. den) Damıtma. Damla damla akıtma.

ıyal

 • Fık : Bir adamın üzerine nafakasını vermek vacip olan, kendilerini geçindirdiği kimseler.

kalender

 • Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. (Farsça)
 • Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. (Farsça)
 • Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof. (Farsça)

kamet-i himmet

 • Himmetin endamı; gayretin boyu bosu, derecesi.

kamet-i istidad

 • İstidadın, yeteneklerin endamı, boyu.

kamet-i merdane-i istidad-ı milliye / kâmet-i merdane-i istidad-ı milliye

 • Millî yeteneğin mert görünüşlü endamı, boyu.

kamet-i namiye-i istidad-ı insani / kamet-i nâmiye-i istidad-ı insanî

 • İnsan istidadının büyüyüp gelişen kameti, endamı, boyu.

kefil / kefîl

 • Başkasına âit bir işi veya borcu üzerine alan, sorumluluğunu yüklenen kimse. Kefîle, dâmin de denir.

kıssis / kıssîs

 • Keşiş. Papaz. Hristiyan din adamı.
 • Hıristiyan dîn adamı, papaz.

kötü din adamı

 • İlmini dünyâ kazancına, mala, mevkîye kavuşmaya vâsıta eden, ilmi ile amel etmeyen, insanları ibâdete ve âhirete yönelmeye teşvik etmeyen din adamı.

kubbe

 • Yarım küre şeklinde yapılan bina damı.
 • Yarım küre şeklinde bina damı.

ma-i mukattar / mâ-i mukattar / ماء مقطر

 • İnbikten geçirilmiş (damıtılmış), saf su.
 • İmbikten geçirilmiş, damıtılmış saf su.
 • Damıtık su.

maye

 • Damızlık.
 • Esas. Temel.
 • Bir şeyin mayalanması ve ekşimesi (tahammürü) için konulan madde.
 • Para, mal. İktidar. Güç.
 • İlim.
 • Dişi deve.

medma'

 • (Çoğulu: Medâmi') Göz. Ayn.
 • Gözyaşı.

mesaj

 • Sözle veya yazı ile gönderilen haber. (Fransızca)
 • Bir devlet adamının veya makam sahibi şahsiyetin, diğer bir şahsiyete veya cemaate gönderdiği yazılı haber. (Fransızca)

mest

 • Adamın elini deve karnında yavrunun yattığı yere sokması.
 • Bağırsak içinde iken sıvayıp çıkarmak.

midmek

 • (Çoğulu: Medâmik) Ziynet verecek âlet.
 • Haberi şâyi eden, duyuran nesne.

mubid

 • Zerdüşt. Mecusi din adamı.
 • Tedbirli, akıllı adam.

müfti-yi macin / müftî-yi mâcin

 • Din bilgilerini fıkıh kitablarından öğrenmeyip, kendi düşüncelerini din bilgisi olarak söyleyen, müslümanları mezhebsiz yapan câhil din adamı.

muhallefe

 • Ölen bir adamın dul kalan karısı.

mukattar / مقطر

 • (Katr. den) İnbikten geçirilmiş saf su. Taktir edilmiş. Damıtılmış su.
 • Damıtılmış. (Arapça)

mukattarat

 • (Tekili: Mukattar) Taktir edilmiş, damıtılmış sular.

müntemi

 • (İntimâ. dan) İlgisi ve ilişiği olan. Yakınlık peydâ eden.
 • Birinin adamı olan.

müsakkaf

 • (Çoğulu: Müsakkafât) (Sakf. dan) Üstü dam veya tavanla örtülmüş. Tavanı veya damı olan.

müsteşrik

 • Doğu memleketlerini, din, dil ve târihleri başta olmak üzere her yönden araştırıp tesbite çalışan batılı ilim adamı. Garplı bilgin, oryantalist, şarkiyâtçı.

mutasavvıf

 • Tarikat adamı.

mütefekkir-i ekber

 • En büyük düşünür, en büyük düşünce adamı.

mütefennin

 • Fen adamı.
 • (Fenn. den) Alim, münevver, fen adamı. Teknik ilimle uğraşan.

muvakkat nikah / muvakkat nikâh

 • Geçici nikâh. Bir adamın, yüz sene de olsa, belli bir zaman sonra hanımını boşamağı söyleyerek, bütün şartlarına uygun yapılan ve harâm olan nikâh.

na'ye

 • Birisinin öldüğünü bildiren söz.
 • Bir adamın zünub ve kabahatini izhar ve işaa eden söz.

naehil / nâehil

 • İşin adamı olmayan.

nekba

 • Esince adamı eğip düşüren rüzgâr. Fırtına.

özür

 • Bir kusurun afvı için gösterilen sebep.
 • Bahane, sebep.
 • Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık.
 • Fevz. Zafer.
 • Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması.
 • Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey.

papaz

 • Hıristiyan din adamı.
 • Kilisenin önde gelen din adamı.

pişini / pişinî

 • (Çoğulu: Pişiniyan) Evvel zaman adamı. (Farsça)

rabe

 • Yoğurt damızlığı.

rahib / râhib

 • Manastırda oturan hıristiyan din adamı, keşiş.
 • Hiç evlenmeyen, bekâr ve yalnız yaşayan, yalnız ibâdetle meşgûl olan ve kilisede vazîfeli olan hıristiyan din adamı.
 • Hıristiyan din adamı.

rahin

 • Rehin veren, malını rehine koyan.
 • Sâbit, dâim, devamlı.
 • Devenin ve adamın zayıfı.

rasi / rasî

 • Kımıldamıyan, sâbit.
 • Lenger atmış olan gemi. Demirlemiş gemi.

rehak

 • Gaşyetmek, sarıp bürünmek. Bir adamın arkasından yaklaşıp çatmak.
 • Haramlara ve menhiyata dalıp, hep onunla uğraşmak.

reşik

 • Boyu, endamı lâtif ve güzel olan.

ruhban / rûhban

 • Korkmak, çekinmek, yılmak.
 • Rahib, Hristiyan din adamı.
 • Hıristiyan din adamı.
 • Hıristiyan din adamı.

ruhbaniyet / ruhbâniyet / رُهْبَانِيَتْ

 • Hristiyanlıkta dünyayı terk eden bir din adamı olarak evlenmeyerek yaşama.

sady

 • Taarruz eden kimse.
 • Bedeni, endamı hoş olan.
 • Dimağ. Başın içini dolduran haşev.
 • Ölü insan cesedi.
 • Baykuş.

satıh

 • Düz. Bir şeyin dış yüzü, üstü.
 • Evin damı.
 • Yayıp döşemek.
 • Genişlik.

şekaz

 • Gitmek.
 • Uzaklık.
 • Bir adamın gözünün çok değer olması.

şekil

 • (Şekl) Biçim, dış görünüş. Çehre. Tarz. Formül.
 • Şebih ve misil.
 • Hey'et.
 • Suret. Surette benzerlik.
 • Bir adamın tab' ve hevasına muvafık olan şey.
 • Muhtelif, müşkil işlerin her biri.
 • Birşeyin gerek hissedilen ve gerek mevhum sureti.
 • Geo: Bi

şeyhülislam / şeyhülislâm

 • Osmanlı Devleti zamanında dînî meselelerle şerîat mahkemelerine bakan en yüksek rütbeli din adamı.

siyasi / siyasî

 • Siyaset icabı olan.
 • Siyaset adamı.
 • Politik.

sofi / sofî

 • Tarikat adamı, tesavvuf ehli.

suka

 • Çarşı adamı, esnaf.

ta'ziz

 • Bir adamı aziz kılmak. Hürmet ve muhabbetle sevmek.

takattur

 • Damla. Damlama. Damla damla akma.
 • Ud ağacı ile buhurlanma.
 • Vuruşmağa hazırlanma.
 • Bir kimse kendini bir yerden atma.
 • Ağacın dalı kopup düşme.
 • Bir adamı yanı üzere düşürmek. (Kamus'dan)

taktir / taktîr / تقطير

 • Damıtma. (Arapça)

teşennün

 • Adamın ihtiyarlıktan dolayı derisinin buruşup kuruması.
 • Eskimek.

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

vakahet

 • (Vakhe) İbadet, taat.
 • Bir adamın sözünü dinleyip itaat ve imtisal etmek, ona uymak.
 • Bir şeyi bırakıp feragat etmek.
 • Büyük papaz olmak.

vekil

 • Başkasının işini gören. Bir adamın yerine hareket etme selâhiyeti olan kimse.
 • Nâzır. Bakan.

ya eyyühel hoto

 • Ey vahşi, kaba dağ adamı!

zamin / zâmin

 • Kefil, birisinden belli bir veya birkaç kimsenin istedikleri bir şeyi, kendisinin de ödeyeceğine söz veren kimse. Dâmin.

zemil

 • Bir adamın hayvan üzerinde iken ardına binmiş olan adam.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın