LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te DUAL ifadesini içeren 56 kelime bulundu...

aleyhi ekmelü't-tahiyyat

 • Selâm ve duaların en mükemmeli onun üzerine olsun.

aleyhi ekmelü't-tehaya / aleyhi ekmelü't-tehâyâ

 • En üstün selâmlar ve dualar onun üzerine olsun.

aleyhissalatü ves-selam / aleyhissalâtü ves-selâm

 • Peygamberler bilhassa Peygamber efendimizin ism-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince söylenen ve yazılan salât ve selâm (hayr duâlar) onun üzerine olsun mânâsına duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi. İki kişi için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imüssalâtü ves selâm denir.

azaim

 • Kötü şeyleri defetmek için yazılan duâlar.

bazubend / bâzubend

 • Pazvand. Kola bağlanan duâlı kağıt. (Farsça)

cazgır

 • Yağlı güreşlerde pehlivanları seyircilere takdim edip dualarını okuyarak onları meydana çıkaran kimse.

cürub

 • Beddualar, bed ve kötü dualar, fenâ sözler.

da'vat

 • (Tekili: Duâ) Duâlar, niyazlar, çağırışlar.

daavat / daavât

 • Dualar.
 • Dualar.

daavat-ı insaniye / daavât-ı insaniye

 • İnsanların duaları.

daavat-ı üstadane / daavât-ı üstadâne

 • Üstadımın duâları.

dua ordusu / duâ ordusu

 • Sıkıntı ve darda kalan müslümanlara duâları ile yardımda bulunan Allahü teâlânın sevgili kulları, velîler.

dua-yı fazılane / dua-yı fâzılâne

 • Yüksek, faziletli dualarınız.

dua-yı kavli / duâ-yı kavlî

 • Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır.

ed'iye / ادعيه

 • Dualar.
 • (Tekili: Duâ) Duâlar.
 • Dualar. (Arapça)

ed'iye-i hayriye

 • Hayırlı dualar.

ed'iye-i me'sure

 • Peygamberimiz (A.S.M.) ile, sahabelerden naklolunan te'sirli ve makbul duâlar.

enfas

 • (Tekili: Nefes) Nefesler. Soluklar.
 • Ruhlar. Canlar.
 • Cevherler.
 • Duâlar.

evrad / evrâd / اوراد

 • Îtiyâd ve vazîfe olarak devamlı yapılan ibâdet, tesbih ve duâlar. Vird kelimesinin çoğuludur.
 • Devamlı okunan dualar, zikirler.
 • Dualar. (Arapça)

evrad-ı şah-ı nakşibendi / evrâd-ı şah-ı nakşibendî

 • Büyük İslâm mutasavvıfı Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin okuduğu virdler, dualar.

hatm-ı hacegan / hatm-ı hâcegân

 • Nakşibendiyye yolunda fâidesi, feyz ve bereketi çok olan bir vazîfe. Bu yolun veya ona bağlı kolun büyüğünün koyduğu evrâdın (Belli zikr ve duâların okunmasının) toplu veya yalnız olarak yerine getirilmesi.

hatme-i kübra

 • Büyük ve geniş bir topluluğun belirli zikir ve duaları okuyup bitirdikleri oturum veya zikir halkası.

hatme-i mahsusa

 • Hususi hatme. Kur'andan veya hadisten alınan muayyen duaları okuyup bitirmek.

himemat ve daavat-ı üstadane / himemat ve daavât-ı üstadâne

 • Üstadın himmetleri, gayret ve duâları.

hizb

 • Bazı duaların ve ayetlerin bir araya getirilmesiyle oluşan kitap.

icabet etmek / icâbet etmek

 • Kabûl etmek.
 • Allahü teâlânın duâları kabûl buyurması.

leşker-i dua / leşker-i duâ

 • Duâ ordusu. Sıkıntı ve darda kalan müslümanlara duâları ile yardımda bulunan Allahü teâlânın sevgili kulları, sâlih müslümanlar, velîler topluluğu.

mıska

 • Şifâ âyet-i kerîme ve duâlarının yazılı olduğu kâğıt, muska.

mücib / mücîb

 • Bütün dualara, isteklere cevap veren Allah.
 • Kullarının duâlarını kabûl eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından.

münacat-ı esmaiye / münâcât-ı esmâiye

 • Cenab-ı Hakkın isimleriyle yapılan dualar.

muska

 • Şifâ âyet ve duâlarının yazılı olduğu, dürülüp bağlanmış rukye.

nüsha

 • (Çoğulu: Nüsah) Yazılı şey. Yazılı bir şeyden çıkarılan suret.
 • Muska, duâlı kâğıt.
 • Gazete ve dergilerde (sayı).
 • Dualı kağıt, sahife, yazılı şey.

rahmet kapısı

 • Duâların kabûl edildiği, ihsân ve bereket kapısı. Duâların geri çevrilmediği lütuf kapısı.

rukye

 • Şifâ âyetleri ve duâlarını yazmak, okuyup hasta üzerine üflemek. Mıska.

saat-i icabe

 • Duaların kabul edildiği saat.
 • Duaların kabul olduğu ve insanlarca gizli ve gaybî olan, Cuma gününde bir vakit.

saat-i icabe-i dua / saat-i icâbe-i dua

 • Duaların kabul edildiği saat.

salat u selam / salât u selâm

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem ism-i şerîfleri anılınca, işitilince veya yazılınca söylenen veya yazılan hayır duâlardan ibâret olan sözler yâni sallallahü aleyhi ve sellem, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, Essalâtü ves-selâmü aleyk

salavat / salâvât

 • (Tekili: Salât) Namazlar.
 • Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar.
 • Nimetten çıkan şükürler. İbadetler.
 • Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar.
 • Nasârâ kilisesi.
 • Peygamberimize (a.s.m.) edilen rahmet ve esenlik duaları.
 • Peygamberimiz için edilen dualar.

salavat-ı nuriye / salâvat-ı nuriye

 • Peygamberimiz için yapılan, manevî yönden tüm karanlıkları aydınlatan nurlu rahmet ve esenlik duaları.

salavat-ı şerife / salâvat-ı şerîfe

 • Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duaları.

salavat-ı tayyibe / salâvât-ı tayyibe

 • Varlıkların ibadet ve duaları, Allah'ı tesbih ve takdis eden güzel sözleri.

salvele

 • Peygamberimize okunan salavat ve sair dualar.

seher vakti

 • Duâların kabûl olduğunun bildirildiği, gecenin (güneşin batmasından imsâk vaktine kadar olan zamânın) son altıda biri.

selvele

 • Peygamberimize okunan dualar.

semi' / semî'

 • İşitilecek şeyleri ne kadar gizli olsa da işiten, hamd ve senâda bulunanların, hamdini işitip mükâfat veren, kullarının duâlarını işiten ve icâbet eden, münâfık ve yalancıların kalbden söyledikleri sözleri işiten mânâsında Allahü teâlânın Esma-i hüsn âsından (güzel isimlerinden).

seyyid-ül-istiğfar / seyyid-ül-istiğfâr

 • Duâ ve istiğfârların başı. İstiğfâr duâlarının büyüğü. Allahü teâlâdan günâhın bağışlanmasını istemek için yapılacak duâların en üstünü, en kıymetlisi.

ta'viz / ta'vîz

 • Nazar veya kötü şeylerden muhafaza için takılan dualı kâğıt, nüsha. Muska.
 • Kur'ân-ı kerîmde bildirilen ve Peygamberimizden naklen gelen duâları okumak veya bunları yazıp üzerinde taşımak.

tahiyyat / tahiyyât

 • Selâmlar. Duâlar. Manevî hayat hediyeleri. Tezahürat-ı hayatiye.
 • Mâlikiyet, beka ve mülk.
 • Selamlar ve dualar.

tahiyyat-ı maneviye / tahiyyât-ı mâneviye

 • Mânevi selâm ve dualar.

tahiyyat-ı muayyene / tahiyyât-ı muayyene

 • Belirli zamanlarda okunan, canlıların hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahiyyat-ı mübareke / tahiyyât-ı mübareke

 • Canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahiyye

 • Selâmlar, dualar. Hayır duâları.
 • Mülk, beka ve devamlılık.
 • Namazın iki ve dört rek'atı sonunda okunan Ettahiyyat duası.
 • Selâm verme ve hayır dua etme.
 • Mülk ve mâlikiyet.
 • Selâmlar, dualar, hayır duaları, mülk, beka ve devamlılık, namazın iki ve dört rekâtı sonunda okunan Ettahiyyat duası.

tefe'ül

 • Kapalı bir kitabı, belirli dualar okuyarak rastgele açma ve açılan sayfayı ibret alma maksadıyla okuma işlemi.

ve'd-dua

 • "Duâlarımız sizinle birliktedir" anlamına gelen bu tâbir, evvelce mektupların altlarına yazılırdı.

vird

 • Nâfile olarak devamlı yapılan ibâdet, tesbih ve duâlar. Çoğulu evrâddır.

virdü'l-azam-ı kur'ani / virdü'l-âzam-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın büyük virdi, Kur'ân duaları.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın