LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te DEL kelimesini içeren 118 kelime bulundu...

adem-i delil

 • Delilsizlik, birşeyi ispata yönelik delilin olmaması.

adem-i medlul / adem-i medlûl

 • Delilin gösterdiği hüküm ve iddianın olmaması.

ahun

 • Delik, yarık. Lağam. (Farsça)

arş ve süllem

 • Delil-i Arşî ve Delil-i Süllemî'den kinâyedir..

avarız-ı semaviye

 • Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbî ve ihtiyarî olmaksızın insana ârız olan şeyler.

ayet / آيَتْ

 • Delil.

azv-i cinnet

 • Delilik isnadı.

bedihi / bedîhî

 • Delilsiz bilinen şey, apaçık.

bedihiyat / bedîhiyât

 • Delil ve ispatı gerektirmeyecek ölçüde apaçık şeyler.

bedihiyyat / bedîhiyyât

 • Delil ile ispatı gerekmeyen apaçık şeyler.

berahin / berahîn / براهين / berâhîn

 • Deliller.
 • Deliller, kanıtlar. (Arapça)

berna

 • Delikanlı, yiğit, genç. (Farsça)

beyan-ı ifhamiye / beyan-ı ifhâmiye

 • Delillerle susturma anlatımı.

burhan / برهان / burhân / بُرْهَانْ

 • Delil, kanıt.
 • Delil.
 • Delil.

burhani / burhânî

 • Delillere dayalı ispat yöntemini kullanan.

bürhani / bürhanî

 • Delil cinsinden.

bürnak

 • Delikanlı, yiğit, genç. (Farsça)

cinnet

 • Delilik.
 • Delilik hâli.
 • Delilik, aklın baştan gitmesi.
 • Delilik, çılgınlık.
 • Delilik.

cünun / cünûn

 • Delilik.
 • Delilik.
 • Delilik.

dall / dâll / دال

 • Delil olan, yol gösteren.
 • Delalet eden. (Arapça)

dalliyet / dâlliyet

 • Delil oluş. İsbata vâsıta olmak.
 • Delâlet ediş, delil oluş.
 • Delil olma, yol gösterme.

dava-yı mücerret / dâvâ-yı mücerret

 • Delilsiz iddia, sadece bir iddia.

delail / delâil / دلائل

 • Deliller, işaretler.
 • Deliller, kanıtlar.
 • Deliller.

delalat / delâlat / delâlât

 • Delâletler, delil olmalar.
 • Deliller, işaretler.

delalet / delâlet / دلالت / دَلَالَتْ

 • Delil olma, gösterme.
 • Delil olma, yol gösterme.
 • Delil olma.
 • Delillik, yol gösterme. (Arapça)
 • Delâlet etmek: (Arapça)
 • Yol göstermek. (Arapça)
 • Anlamına gelmek. (Arapça)
 • Delil olma.

delalet eden / delâlet eden

 • Delil olan, işaret eden.

delalet etme / delâlet etme

 • Delil olma, işaret etme.

delaleten / delâleten

 • Delil olarak, yol göstererek.

dellal-misal / dellâl-misal

 • Dellâl, ilân edici gibi.

divane / ديوانه / dîvâne / دیوانه / د۪يوَانَه

 • Deli. Aklı başında olmayan. (Farsça)
 • Deli.
 • Deli, çılgın. (Farsça)
 • Deli.

divane-gi / divane-gî

 • Delilik, divânelik. (Farsça)

divanecesine

 • Delicesine.

divanegi / dîvânegî / دیوانگى

 • Delilik, çılgınlık. (Farsça)

divanelik / dîvânelik

 • Delilik.

edille

 • Deliller.
 • Deliller.
 • Deliller, kanıtlar.

epürnak

 • Delikanlı, genç yiğit, bahadır. (Farsça)

esuk

 • Deli koyun.

evlak

 • Delilik, cünun.

hareket-i mecnunane

 • Delice hareket.

hark ve iltiyam / hark ve iltiyâm

 • Delinme ve deliğin kapanması.

hezeyan

 • Deli saçması, saçmalama.

hüccet

 • Delil.

huccet / حجت

 • Delil, kanıt. (Arapça)

hüccet / حجت

 • Delil.
 • Delil, belge. (Arapça)

huccet / حُجَّتْ

 • Delil.

hücec / حجج

 • Deliller, belgeler. (Arapça)

hudud-u cünun

 • Delilik sınırı.

hurafet

 • Delile dayanmayan saçma inanış.

huyut-u berahin

 • Delil ipleri.

ihticac / ihticâc

 • Delil gösterme.

ihticacen

 • Delil, şahit ve vesika gösterme yoluyla.

ikan / îkan

 • Delil ve ispat üzerine inanma.

ilm-i usul / ilm-i usûl / عِلْمِ اُصُولْ

 • Delillerden hüküm nasıl çıkarıldığını öğreten ilim. (Usul-ü fıkıh, Usul-ü şeri'at veya hikmet-i teşriiye de denir.)
 • Delillerden hüküm çıkarmayı öğreten ilim.

ilzam / ilzâm / اِلْزَامْ

 • Delil göstererek muhalifi susturmak.
 • Delille cevab veremez hâle getirme.

ilzam eden

 • Delil getirerek karşısındakini susturan.

ilzam etme

 • Delillerle muhatabı susturma.

ilzam-ı hüccet

 • Delili kabul ettirme.

insikab

 • Delinme.

isbat / isbât

 • Delil göstererek hakikatı ortaya koyma.

istidad-ı tahkik ve terakki

 • Delilleriyle inceleme ve ilerleme istidadı, yeteneği.

istidlal / istidlâl / استدلال / اِسْتِدْلَالْ

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.
 • Delil getirme, hüküm için çıkarımda bulunma.
 • Delîl getirme. Akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.
 • Delil getirme, delile dayanarak hüküm çıkarma.
 • Delil ile hüküm çıkarma, akıl yürütme, delillerin ışığında yargıda bulunma. (Arapça)
 • Delil getirme.

istidlalat / istidlâlât

 • Delil getirme, akıl yürütme, çıkarımda bulunma.

istidlalen / istidlâlen

 • Delil getirerek, akıl yürüterek.

istihraç

 • Delillerden hareketle hüküm çıkarma.

ittizah-ı delil

 • Delilin açık, vazıh ve aşikâr olması.
 • Delilin açıklığı.

kavl-i mücerred

 • Delilsiz söz.

kaziye-i tasdiki / kaziye-i tasdikî

 • Delillerle tasdik edilip onaylanan hüküm, önerme.

kerküz

 • Delil, işâret, alâmet. (Farsça)

kur'an-ı azimü'l-burhan / kur'ân-ı azîmü'l-burhân

 • Delilleri apaçık ve yüce olan Kur'ân.

lü'lü-i meskub

 • Delinmiş inci.

makam-ı ifham

 • Delille susturma makamı.

makam-ı istidlal / makam-ı istidlâl

 • Delil getirme makamı, delil getirme mevkii.

me'luk

 • Deli. Divâne.

mecnun / mecnûn / مَجْنُونْ

 • Deli, akılsız.
 • Deli.
 • Deli, çılgın.
 • Deli, şiddetli aşkla kendinden geçmiş.

mecnunane

 • Delice, divanece. Mecnunlara ve delilere yakışır surette. (Farsça)

mecnuniyet

 • Delilik. Mecnunluk.

mecnunluk

 • Delilik, akılsızlık.

medlul / medlûl / مَدْلُولْ

 • Delîlin (alâmet ve işâretin) delâlet ettiği, gösterdiği şey.
 • Delil getirilen.

menafiz / menâfiz

 • Delikler.
 • Delikler.

menfez

 • Delik.
 • Delik, gözenek.

menkur

 • Delinmiş. Oyulmuş.

meratib-i delalat / merâtib-i delâlât

 • Delillerin, işaretlerin mertebeleri.

meskub

 • Delikli. Delinmiş.

meslus

 • Deli, divane.

minkab

 • Delecek âlet. Ateş yakmak ve tutuşmak.

mıskab

 • Delme âleti.

müberhen

 • Delilli ve bürhanlı. İsbatlı. Delillerle sâbit olmuş.
 • Delilli, ispatlı.

müberhene

 • Delillerle ispatlanmış.

müdafaat-ı ilmiye

 • Delil ve bilime dayanan müdafaalar, savunmalar.

müdellel / مُدَلَّلْ

 • Delilli ve isbatlı olan. İsbat ve tasdikine delil gösterilmiş olan. İsbatlı.
 • Delilli, ispatlı.
 • Delilli, ispatlı.
 • Delille isbatlanmış, delilli.

müdellelen

 • Delil gösterecek ve şahid ile isbat edilerek.

muhtebil

 • Delirmiş olan.

münsakib

 • Delinen. İnsikab eden.

murahhas / مرخص

 • Delege, devlet adına görevli kimse.
 • Delege. (Arapça)

müstedlel

 • Delillendirilmiş, kanıtlı.

na-deride

 • Delinmemiş, delik açılmamış. (Farsça)

na-süfte

 • Delinmemiş, deliksiz. (Farsça)

nevcivan / نوجوان

 • Delikanlı.
 • Delikanlı, genç. (Farsça)

şahitler

 • Deliller, tanıklar.

şayan-ı ihticac

 • Delil ve isbatın makbuliyeti.

şegaf

 • Delicesine sevme.

şegafdar / şegafdâr

 • Delirtici. (Farsça)

sekkab / sekkâb

 • Delici, delen.
 • Delici, delen.

şifte / şîfte / شيفته

 • Delicesine aşık. (Farsça)

silsile-i berahin / silsile-i berâhin

 • Deliller zinciri.

süfte / سفته

 • Delinmiş, delikli. (Farsça)
 • Delinmiş. (Farsça)

surah / sûrâh / سوراخ

 • Delik. Gedik. (Farsça)
 • Delik. (Farsça)

tahakkümi / tahakkümî

 • Delilsiz dâvâ.

talim-i iman-ı tahkiki / tâlîm-i imân-ı tahkikî

 • Delillere dayalı bir şekilde iman dersi verme.

tazyik-i mecnunane / tazyik-i mecnunâne

 • Delicesine baskı ve sıkıntı verme.

tebzil

 • Delme, yarma. Çok azimle bir şeye girişmek, adamak.

tecanün

 • Delirmek.

tecennün

 • Delirme.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîkî / تَوْحِيدِ حَقِيقِي

 • Delil ve isbata dayalı hakiki ma'nadaAllahı birleme.

tevhid-i zahiri / tevhîd-i zâhirî / تَوْح۪يدِ ظَاهِر۪ي

 • Delil ve araştırmaya dayanmayan Allah'ı birleme.

ulum-u bedihiyyat / ulum-u bedihiyyât

 • Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler.

vech-i delalet / vech-i delâlet

 • Delâlet etme yönü, işaret edilen yön, mânâ.

vuzuh-u delil

 • Delilin açıklığı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın