LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Düzenli ifadesini içeren 92 kelime bulundu...

abonman

 • Bir imalâtçı ile müşteri arasında düzenli satın alma için yapılan anlaşma. (Fransızca)

asar-ı muntazama / âsâr-ı muntazama

 • Düzenli, düzenlenmiş eserler, varlıklar.

ba-saman

 • Varlıklı, zengin. (Farsça)
 • Düzenli, tertipli, düzgün. (Farsça)

eşkal-i muntazama / eşkâl-i muntazama

 • Düzenli şekiller.

eşya-yı muntazama

 • Düzenli eşya, düzenli şeyler.

evrad-ı muntazama

 • Düzenli ve sürekli tekrarlanan zikirler.

gayr-i muntazam / غير منتظم

 • Düzgün olmayan, düzenli olmayan, düzensiz.

harekat-ı muttarıda / harekât-ı muttarıda

 • Birbirini düzenli şekilde izleyen hareketler.

harekat-ı muttaride / harekât-ı muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareketler.

hareket-i muntazama

 • Düzenli hareket.

hareket-i muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareket.

içtimai nizam ve intizam / içtimaî nizam ve intizam

 • Toplumsal düzen ve düzenlilik.

inayet / inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik.
 • Allah'ın özel yardımı, şefkatle ilgilenmesi.

inayet-i tamme / inâyet-i tamme

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin eksiksiz ve tam oluşu.

inayet-i zahire

 • Ap açık inayet; bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan ap açık düzenlilik.

insak

 • (Nesak. dan) Düzenli yazı yazma.
 • Kâfiyeli, secili ve akıcı bir tarzda söz söyleme.

intizam / انتظام

 • Düzenlilik.

intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyet / intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubûdiyet

 • Kulluğun düzenliliği, çokluğu ve genişliği.

intizam-ı acip

 • Hayrette bırakan düzenlilik.

intizam-ı alem / intizam-ı âlem

 • Kâinattaki düzenlilik.

intizam-ı belağat / intizam-ı belâğat

 • Belâğatin intizam ve düzenliliği.

intizam-ı ef'al

 • Fiillerin, işlerin düzenliliği.

intizam-ı faik / intizam-ı fâik

 • Pek üstün düzenlilik.

intizam-ı hikmet

 • Hikmetin düzenlemesi; herbir şeyin bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmasındaki düzenlilik.

intizam-ı hilkat

 • Düzenli yaratılış.

intizam-ı kainat / intizam-ı kâinat

 • Kâinattaki düzenlilik.

intizam-ı kamil / intizam-ı kâmil

 • Mükemmel düzenlilik.

intizam-ı kamil-i kainat / intizam-ı kâmil-i kâinat

 • Kâinattaki mükemmel intizam, düzenlilik.

intizam-ı maddi / intizam-ı maddî

 • Maddî düzenlilik ve tertip.

intizam-ı manevi ve hayati / intizam-ı mânevî ve hayatî

 • Hayata ve mânâya ait düzenlilik.

intizam-ı muttarid

 • Sürekli düzenlilik.

intizam-ı tam

 • Tam bir düzenlilik.

intizamat / intizâmât

 • Düzenlilikler.

intizamat-ı alem / intizâmât-ı âlem

 • Alemdeki düzenlilikler.

intizamat-ı kazaiye

 • Kaderde olanların düzenli bir şekilde ortaya çıkması.

intizamat-ı san'at / intizâmât-ı san'at

 • San'attaki düzenlilik.

intizamlı

 • Düzenli, tertipli.

intizamperver / انتظام پرور

 • İntizamı çok seven, herşeyi tertipli ve düzenli yapan.
 • Her şeyi tertib ve düzenli yapan. İntizâmı çok seven. (Farsça)
 • Düzeni seven, düzenli, tertipli. (Arapça - Farsça)

istikra-i tamm / istikrâ-i tâmm

 • Tam bir tümevarım, endüksiyon; parçalardan bütüne, fertlerden türlere, olaylardan kanunlara, ilimlerden kâinatın mükemmel olan düzen ve düzenliğine varma yöntemi.

ıttırad

 • Düzenli gidiş.

ittirad

 • Düzenli, uygun biçimde sıra ile birbirini izleyen. Biteviye.

ittisak / ittisâk

 • Düzenli diziliş.

kainat-ı muntazama / kâinat-ı muntazama

 • Düzenli, intizamlı kâinat.

kalem-i kudret

 • Varlıkların ve olayların düzenli olarak vücuda gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç.

kalem-i kudret ve kader

 • Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu olayların düzenli olarak meydana gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç ve ilim.

karar

 • Hüküm, çare, düzenlilik, ölçülülük, tahmin.

karperdaz / kârperdaz

 • İş düzenliyen. (Farsça)
 • Konsolos, şehbender. (Farsça)

kaside-i manzume-i hikmet

 • Hikmetle ve düzenli bir şekilde yazılmış kaside, şiir.

kaside-perdaz

 • Kaside yazan, kaside düzenliyen. (Farsça)

kemal-i hikmet ve inayet / kemâl-i hikmet ve inayet

 • Mükemmel bir hikmet ve düzenlilik.

kemal-i inayet / kemâl-i inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin mükemmelliği.

leff ü neşr

 • Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san'atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alâkalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı

manzum / manzûm / مَنْظُومْ

 • Düzenli.
 • Nazımlı, dizili, düzenli, şiir.
 • Düzenli.

maslahat / مصلحت

 • İş, emir, madde, keyfiyet, önemli iş.
 • Barış, dirlik-düzenlik.
 • İş. (Arapça)
 • Dirlik düzenlik. (Arapça)

masnuat-ı muntazama / masnuât-ı muntazama

 • Düzenli bir şekilde yaratılan san'at eseri varlıklar.

medeniyet

 • Düzenli ve ileri hayat seviyesi, şehirlilik.

mevcudat-ı muntazama-i kainat / mevcudat-ı muntazama-i kâinat

 • Kâinattaki düzenli varlıklar.

mevzuniyet

 • Düzgün, hesaplı ve düzenli.
 • Mevzun olma hâli.

miktar-ı muntazam

 • Düzenli bir miktar, ölçü.

mukannen

 • Zaman ve miktarı hiç şaşmayan, düzenli.
 • Kanunla belirlenmiş, düzenli.

mümehhid

 • (Mehd. den) Döşeyen, yayan.
 • Düzenliyen. Tanzim ve tertib eden.

munazzeme

 • Düzenli ve sistemli hale getirilmiş.

muntazam / منتظم / مُنْتَظَمْ

 • Düzenli. Tertibli. İntizamlı. Düzgün sıralanmış. Her şeyin yerli yerinde olması. Derli toplu olma.
 • Düzenli, intizamlı.
 • Düzenli.
 • Düzenli.
 • Düzenli, düzgün, intizamlı. (Arapça)
 • Düzenli.

muntazam inkılabat / muntazam inkılâbât

 • Düzenli köklü değişimler, dönüşümler.

muntazama

 • Düzenli, intizamlı.

muntazaman / منتظما / مُنْتَظَمًا

 • Düzenli olarak.
 • Düzenli olarak.
 • Düzenli olarak. (Arapça)
 • Düzenli olarak.

muntazamane / muntazamâne

 • Düzenli olarak.

muttarid / مُطَّرِدْ

 • Düzenli bir şekilde devam eden.
 • Düzenli, sıralı.
 • Düzenli devam eden.

müvazaa

 • Birbiriyle düzenlilik edip, başkalarına tersini göstermek.

nesaksaz / nesaksâz

 • Tertib eden, düzenliyen, tanzim eden, düzen veren. (Farsça)

nesik

 • Düzenli, tertibli, nizamlı
 • Süslü, bezenmiş, donanmış.

nisbet-i mütezayide-i muntazama / nisbet-i mütezâyide-i muntazama

 • Düzenli olarak artan bir oran.

nizam

 • Düzen, düzenlilik.

nizami / nizamî

 • Düzenli, tertipli, usulüne uygun.
 • Kanun ve nizama ait, onunla alâkalı.

nizamlı

 • Düzenli.

ordu

 • Askerlerden meydana gelen düzenli topluluk.

program

 • Düzenli niyetler.

raks ve hareket

 • Oynama, düzenli bir şekilde hareket etme.

riayet-i mesalih ve intizam

 • Fayda ve düzenliliğin gözetilmesi, onlara riayet edilmesi.

san'at-ı muntazama

 • Düzenli san'at.

şart-ı intizam

 • İntizamın, düzenliliğin şartı.

semerat-ı manzume ve mevzune

 • Tertipli, düzenli, ölçülü ve san'atlı meyveler.

suret-i muntazama

 • Düzenli, intizamlı suret, görünüş.

tamam-ı ıttırad-ı ahval

 • Bütün işlerin birbiriyle sürekli şekilde düzenli olması.

tarz-ı muntazam

 • Düzenli, intizamlı tarz.

tasarrufat-ı muntazama-i acibe / tasarrufât-ı muntazama-i acibe

 • Hayret verici ve düzenli işler, tasarruflar.

tensik

 • Düzenli dizme.

terfie

 • Dirlik düzenlik temennisinde bulunma.
 • Sevindirme.

teşkilat / teşkilât

 • Tertipli ve düzenli çalışan birlik.

usul

 • (Tekili: Asıl) Ana, baba. Cedler.
 • İstinadgâh.
 • Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.
 • Tarz, metod, tertip.

vaziyet-i muntazama

 • İntizamlı, düzenli vaziyet.

vird / ورد

 • Düzenli okunan zikir.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR